«Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр конференцым хэтащ

2017 гъэм фокIадэм и 14-15- хэм ЕссэнтIыгу къалэм щекIуэкIащ «Особенности оказания комплексной помощи семье в трудной жизненной ситуации» конференцыр. Ар къызэригъэпэщащ «Семья против наркотиков» щIыналъэ зэхуаку жылагъуэ зэгухьэныгъэм, «Моя семья – моя святыня, мой храм» проектыр гъэзэщIэным хыхьэу.
Конференцыр къыхэзылъхьахэм я мурадыр: кризис щытыкIэ гугъум ихуахэм я унагъуэхэм дэIэпыкъуныгъэ хуэщIэнымкIэ щыIэ бгъэдыхьэкIэхэр къагъэлъэгъуэныр, унагъуэхэм хуащIэ социально-психологие, духовнэ дэIэпыкъуныгъэ нэхъыфIхэм зыхагъэгъуэзэныр. «Анэхэм папщIэ унэ» АНО-м къыбгъэдэкIыу конференцым и лэжьыгъэм хэтащ: унафэщI Рубец Ларисэ, егъэджакIуэ-психолог Шаповаловэ Надеждэ, гинеколог Андросовэ Валентинэ. 
Зэхыхьэм кърихьэлIахэм я пащхьэм щагъэлъэгъуащ кризис центрым и лэжьыгъэм теухуа презентацэрэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэу закъыхуэзыгъэза анэхэм, унагъуэхэм ядэлажьэ егъэджакIуэ-психологым и методикэ бгъэдыхьэкIэхэмрэ. Конференцым и лэжьыгъэм хэтащ Ставрополь крайм унагъуэхэм ядэлэжьэнымкIэ щыIэ IэщIагъэлIхэр: психологхэр, психотерапевтхэр, социальнэ лэжьыгъэхэр щIэнымкIэ IэщIагъэлIхэр, егъэджэныгъэ, медицинэ, социальнэ егъэджакIуэхэр, мыкоммерцэ организацэхэр, сми-м я лIыкIуэхэр, нэгъуэщI IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я линэ пщтырхэм тес IэщIагъэлIхэр. Конференцым зэкъуигъэуващ нэгъуэщIым и гузэвэгъуэр щызыгъэпсынщIэну
гукъыдэж зиIэхэр.

Просмотров: 1949

Поделиться

VK:39834