«Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм канцтовар Iэмэпсыми 100-м щIигъу игуэшащ

Илъэс зыбжанэ хъуауэ «Анэхэм папщIэ унэ» центрым и нэIэм щIэт унагъуэхэм школ бэзэрым и фIыгъэкIэ доIэпыкъу. Ар хабзэ хъуауэ шыщхьэуIум къыщызэрагъэпэщ ЕссэнтIыгу станицэм дэт Тхьэм и Анэм и Успения члисэм и Iэгъуэблагъуэм. ФокIадэм и япэ махуэхэм 1-11 классхэм щIэс еджкIуи 106-м иратащ школым зэрыщеджэну Iэмэпсымэхэр. Апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэр куэд и уасэщ, сабийр школым бгъэхьэзырыным куэд токIуадэри.

Просмотров: 3484

Поделиться

VK:39834