Епархием и богословскэ-катехизатор курсхэм щрагъэджэнухэр къыхах

Урыс Чристэн Члисэм Псыхуабэ, Черкесск епархием и богословскэ- катехизатор курсхэм гъэ еджэгъуэщIэм щрагъэджэнухэр къыщыхах. Курсым и программэм семинар лъабжьэ иIэщ. Iэмал имыIэу яджыну дерсхэм ящыщщ: Катехизисыр, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр, Литургикэр, Члисэпсо тхыдэр, ХъыбарыщIэхэр, Пасэрей Тхыдэр, Патрологиер, Сектоведенэр. Зэреджэну зэманыр илъэсищ мэхъу. ЕджапIэ нэужьым экзаменхэр ят нэужькIэ, зэреджам щыхьэт техъуэ тхылъхэр иратыжынущ. Ахэр лэжьэфынущ екIуэлIапIэм и унафэщIым дин щIэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъуу, екIуэлIапIэм и консультанту, къыхуагъэфащэ нэгъуэщI къалэнхэр зэрахьэфынущ.
Зи щIэныгъэм хэзыгъэхъуэну зи гупыж псори фрагъэблагъэ. Хъыбарым нэхъ зыубгъуауэ зыхэзыгъэгъуэзэнухэр мы телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ: 8-9620166304; e-mail: parafia@list.ru. Курсым и унафэщIырСиманович Олегщ.

Просмотров: 3160

Поделиться

VK:39834