Черкесск тхьэлъэIукIэ ягу къыщагъэкIыжащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Восторгов Иоанн

2017 гъэм фокIадэм и 5-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Восторгов Иоанн и фэеплъ махуэм, Черкесск къалэм Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ къалэм жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ дэт унэм. Щоджэным игу къигъэкIыжащ XX лIэщIыгъуэм Члисэр зэхэзехуэн зэращIам и зэранкIэ хэкIуэда мамыр цIыхухэр. ТхьэлъэIу нэужьым Александр зэхуэсахэм яхутепсэлъыхьащ ди хэкуэгъу, Ставрополь Духовнэ семинариер къэзыуха, чристэн диныр цIыхухэм яхэзыхьа псапащIэ, щоджэн нэхъыжь Восторгов Иоанн и гъащIэм, ар зэраукIам. Зэхуэсахэр ирагъэплъащ абы и къулыкъум теухуа фильм. Щоджэн нэхъыжь Восторгов Иоанн 1918 гъэм фокIадэм и 5-м яукIащ икIи Москва и Ходын губгъуэм щыщIалъхьэжащ.

Просмотров: 3210

Поделиться

VK:39834