Православная инициатива 2017 – 2018

Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни разылыгъы бла, билим бериуде, социал джумушлагъа эмда информацин бла культура башламчылыкълагъа келтюргючлюк этген Координацион комитет Орус Православ Клисаны аты бла «Православная инициатива 2017-2018» деген Халкълаарасы ачыкъ грант конкурсну башланнганын баямлады. Конкурсха къошулургъа заявкаланы www.newpravkonkurs.ru. деген сайтда сентябрны 1-де алыб башлагъандыла. Заявкаланы алыу, быйыл октябрны 23-де ингир сагъат алтыда тохтарыкъды. Анда хорлагъанланы атларын 2018-чи джыл мартны 1-де ачыкъларыкъдыла. Конкурсну бардырыу «Православная
инициатива» деген программаны Положениясы бла эмда «Православная инициатива 2017-2018 деген ачыкъ грант конкурсну бардырыуну И звещениясы бла джарашдырыла барлыкъды.
«Православная инициатива 2017-2018» деген конкурсда быллай проектле боллукъдула:
- Билим бериу бла ариу халиге юретиу
-Социал къуллукъ этиу
-Культура
Информацион иш.
«Социал къуллукъ этиу» дегенни къурамында «Сылтаулу тиширыулагъа приют» деген номинация сакъланныкъды. Номинациялагъа берилген горантны ачхасы бир миллионнга дери джетерге боллукъду. Грантны ачхасы,болушлукъ бла келтюргючлюк этген аралыкъланы къураргъа эмда ала бир джылны тыйгъычсыз ишлерча бериледи. Конкурсну къурамында «Малые города и села» деген номинация да сакъланныкъды. Аны грант ачхасы 300 минг сомгъа дери джетерикди.Конкурсда 3 тюрлю проект- локальный проектле, сетевой бла инфраструктура эмда системалы проектле боллукъдула. Локальный пректле Эресейни бир неда къауум субъетлеринде бир организация хайырландырады. Анда хорлагъанланы грант болушлукъгъа 600 минг сомгъа ие болургъа мадарлары барды. Сетевой проектлени Эресейни субъетлеринде эки неда андан аслам организацияла хайырландырадыла. Тиленнген грантны елчеми бир миллион сомдан атламазгъа керекди.Конкурсну бардырыу да, техника керекли джаны бла баджарыу да берилген заявкаланы тинтиу да, хоралагъанлагъа ачха бериу да «Соработничество» деген гуманитар-джарыкълыкъ башлымчылыкъгъа келтюргючлюк этген Фондну бойнуна тюшеди. «Соработничество» деген 

Фондну усталарындан энчи халда konkurs2017@pravkonkurs.ru деген электрон почта бла неда http://www.pravkonkurs.ru/about-the- competition/coordination_centers.php деген адрес бла регионал координаторладан хапар алыргъа аболлукъду.

Просмотров: 3873

Поделиться

VK:39834