Чристэн жэрдэм 2017-2018

Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ, социальнэ, егъэджэныгъэ, хъыбарегъащIэ, щэнхабзэ, нэгъуэщI жэрдэмхэр къызыбгъэдэкIахэр гъэгушхуэнымкIэ Координационнэ комитетым Урыс Чристэн Члисэм и нэIэм щIэту къыхелъхьэ «Чристэн жэрдэм 2017-2018» дунейпсо грант зэпеуэ зэIухар. 
Тхылъхэр 2017 гъэм фокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэ къыщыIахынущ мы сайтым www.newpravkonkurs.ru. Зэхьэзэхуэм хагъэхьэну лэжьыгъэхэр Iахын щагъэтыжынущ 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 23-м сыхьэт 18.00-м- м. Зэпеуэм пашэ щыхъуахэм я цIэр 2018 гъэм гъатхэпэм и 1-м къраIуэнущ. Зэпеуэр зэрырагъэкIуэкIыр зэрегъакIуэ «Чристэн жэрдэм» программэм и Положенэмрэ «Чристэн жэрдэм 2017-2018» дунейпсо грант зэпеуэ зэIухар зэрырагъэкIуэкIынум и хъыбар зэрызэбграгъэхамрэ.
«Чристэн жэрдэм 2017-2018» зэхьэзэхуэм къриубыдэу мы унэтIыныгъэхэмкIэ тхылъхэм хэплъэнущ:
- Егъэджэныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ
- Социальнэ къулыкъу щIэным
-Щэнхабзэ
-ХъыбарегъащIэ Iуэху
«Социальнэ къулыкъу» унэтIыныгъэм хыхьэу «Уэндэгъухэм папщIэ IуэхущIапIэхэр» унэтIыныгъэр яхъумэ. Грант дэIэпыкъуныгъэр а унэтIыныгъэм зы меланым щызэрынэхьэсынкIэ хъунущ. Грант мылъкур хухахынущ апхуэдэ центр ухуэнымрэ ар илъэскIэ гъэлэжьэнымрэ.
Зэхьэзэхуэм хыхьэу яхъумэ «Къалэ, къуажэ цIыкIухэр» унэтIыныгъэ щхьэхуэр. Абы сом мин 300 хухахынущ. Зэпеуэм проектищ – локальнэ, сетевой, системообразующэ къызэщIеубыдэ.
Локальнэ проектхэр зы IуэхущIапIэм УФ-м и зы щIыналъэм е зыбжанэм зэуэ щагъэзащIэ. Абы пашэ щыхъухэм хухахынущ грант сом мин 600. Сетевой проектхэр УФ-м и щIыналъитIым мынэхъ мащIэм щагъэзащIэ. Абы сом мелуаным нэхъыбэ хухахынукъым.
Зэпеуэр зэрырагъэкIуэкIыр, зэхьэзэхуэ Iуэхухэр техникэ и лъэныкъуэкIэ къызэрызэрагъэпэщар, къагъэхьа лъэIу тхылъхэр къэпщытэныр, пашэ хъуахэм ахъшэ хухэхыныр, отчётыр зыIэрыгъэхьэнымрэ ар къэпщытэнымрэ пщэрылъ щащIащ гуманитарнэ, узэщIыныгъэ жэрдэмхэр дэIэыгъынымкIэ «Соработничество» Фондым.
«Соработничество» фондым и IэщIагъэлIхэм Iуэхум ухагъэгъуэзэн папщIэ мы электрон пощтымкIэ konkurs20I7@pravkonkurs.ru, е щIыналъэ координаторхэм
я деж http://www.pravkonkurs.ru/about-the- competition/coordination_centers.php защыпыпщIэ хъунущ.

Просмотров: 3813

Поделиться

VK:39834