ЩIалэгъуалэ центрым щызэхалъхьэжащ «Зелёный Афон» зэхуэсым кърикIуахэр

2017 гъэм шыщхьэуIум и 29-м Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щызэхалъхьэжащ «Зелёный Афон» зэхуэсым кърикIуахэр. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ къудамэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия. ЗэIущIэм хэтащ зэхуэсым и унафэщI иеромонах Михаил (Гичко), егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр, 2017 гъэм щыIа смениблым ящыщхэр. ЕджакIуэхэм зэпкърахащ ехъулIэныгъэхэмрэ Iуэху зэIумыбзхэмрэ, етIанэгъэ къызэрагъэпэщыну зэхыхьэр зэрырагъэфIэкIуэнум теухуа я Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьащ. Гъэ къэс зэхуэсыр нэхъ нэхъ щIэщыгъуэ икIи нэхъыфI мэхъу.

Просмотров: 1986

Поделиться

VK:39834