Щоджэныр хэтащ КъШР-м и МВД-м и министрым и зэIущIэм

Кавказскэ (КъШР) къуажэм МВД-м щиIэ муниципальнэ къудамэм полицэм и лэжьакIуэхэм я зэIущIэ щригъэкIуэкIащ КъШР-м къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и министр Трифонов Игорь. Зэхыхьэм ирагъэблэгъащ жылагъуэм я лIыкIуэхэр, муниципальнэ районым, прокуратурэм я унафэщIхэр.. Министрым къыхигъэщащ жылагъуэ советхэм мыхьэнэшухэ зэраIэр, КъШР-м и МВД-м и мызакъуэу, муниципальнэ къудамэхэм щыIэ хабзэхъумэ органхэри хыхьэу. ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ КъШР-м и Прикубанскэ районым и МВД-м и МО-м и Жылагъуэ советым и унафэщIу ягъэува Малютин Геннадий. 2017 гъэм зэрылэжьэнум и планыр абы яритащ, ар зэрагъэзэщIэну щIыкIэри хыхьэу, цIыхухэм, дин, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм зэрадэлэжьэнур къызэщIиубыдэу.

Просмотров: 2771

Поделиться

VK:39834