Минводы ягу къыщагъэкIыжащ Феодосий и фэеплъыр

2017 гъэм шыщхьэуIум и 8-м, жэщ ныкъуэм, Минводы и Покров члисэ зэхуэхьэсам, щихъ Феодосий и фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, япэ тхьэлъэIу литургиер щрагъэкIуэкIащ. Иеромонах Михаил (Гичко) тхьэлъэIур драгъэкIуэкIащ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым щыщ къуэшхэм, епархием и клирикхэм, Москва, Череповец къикIыу къулъшырыфым къэкIуахэм. Христос и щэхухэм цIыху 250-м зыхагъэгъуэзащ. Хабзэ зэрыхъуауэ а махуэм Минводы щызэхуэсащ Кавказ Ищхъэрэмрэ Урысейм и нэгъуэщI щIыналъэхэмрэ къикIыу Тхьэ елъэIуну къэкIуахэv.

Просмотров: 4417

Поделиться

VK:39834