Мэхъэчкъалэ икIыу щIыналъэ лъапIэм кIуахэр Псыхуабэ и лъапIэныгъэхэм зыщаплъыхьащ

Тхьэмахуэ кIуам, Мэхъэчкъалэрэ Грозненскрэ я епископым и арэзыныгъэкIэ Псыхуабэ епархием и щIыпIэ лъапIэхэм зыщаплъыхьащ Мэхъэчкъалэ щыпсэу чристэнхэм. Ар къызэригъэпэщащ Мэхъэчкъалэ епархием дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и къудамэм. 
Мэхъэчкъалэ члисэ округым и благочиннэм и гупым ящыщт ОРОиК-м и унафэщI щоджэн Тарасов Виталий, Успенскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и «Преображение» тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр, абыхэм я адэ-анэхэр. ЗекIуэ кIуэным и пэ къихуэу тхьэлъэIу уэрэд ирагъэкIуэкIащ. ЩIыналъэ лъапIэм кIуахэр щыIащ Минводы къалэм и Покров члисэ зэхуэхьэсам. Абыхэм яхутепсэлъыхьащ члисэ зэхуэхьэсам и лъапIэныгъэхэм.

ИужькIэ хьэщIэхэр щыIащ ЕссэнтIыгу къалэм телъыджэ къызыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ и къэзакъ члисэм. Абы щахъумэ къэзакъ цIэрыIуэхэм я цIэхэр зытет
пхъэбгъухэр. ИужькIэ ахэр еплъащ КъегъэлакIуэ Христос и скульптурэ теплъэ метр 22-рэ зи кIыхьагъым. Махуэр щиухым ахэр щыIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыпIэ нэхъ дахэу ялъытэхэм ящыщ зым – Свято-Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм абы зыщыхагъэгуъэзащ къулъшырыфым,
къулъшырыфым сабий зеиншэхэм папщIэ къыщызэIуаха «София» екIуэлIапIэм и тхыдэм. Чристэн дагъыстэнхэм абдеж псы лъапIэм зыщагъэпскIащ. 
КъыкIэлъыкIуэ махуэр ирагъэжьащ Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыф 1904 гъэм урыс монаххэм яухуам кIуэри. Къулъшырыф къызэрагъэпэщыным арэзы техъуащ Аущ Кронштадский Иоанн.
АдэкIэ Псыхуабэ къалэм и тхыдэ щIыпIэхэм зыщаплъыхьащ, Четверодневный Лазарь и цIэр зезыхьэ члисэ 1856 гъэм урыс бароккэ стилым тету яухуам. АдэкIэ щIыналъэ лъапIэм щыIэхэр кIуащ Лермонтовыр япэу щыщIалъхьа щIыпIэм, арфэ дыщэм, Лермонтовскэ гротым, Китай тетIысхьэпIэм, «Цветник» паркым. ИужькIэ ахэр Псыхуабэ епархием КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам кIуащ.
Апхуэдэу зы махуэ хухахащ Архыз Ищхъэрэ тхыдэ-археологие заповедникым – X-XII археологие фэеплъхэм, алан къуажэм къэнэжауэ Къэрэшей- Шэрджэсым и Архыз Ищхъэрэ къуажэм щыIэм. ЗыплъыхьакIуэм хыхьэу щIыналъэ лъапIэм кIуахэм зыщыхагъэгъуэзащ Урысейм и чристэн члисэжьхэм я архитектурэмрэ тхыдэмрэ, Афоным и монаххэм XIX лIэщIыгъуэм яухуа къулъшырыфым и тхыдэм. Апхуэдэу дэкIащ бгъуэнщIагъ члисэр здэщыIа щIыпIэм, Христос и Теплъэ МыIэрыщIыр къыщыунэхуа («Архызский Лик»).
Къэзань къалэм Тхьэм и Анэм и теплъэр къыщыунэхуам, Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щекIуэкIа тхьэлъэIу литургием хэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Ектениим Тхьэ щелъэIуащ Дагъыстэным фIэщхъуныгъэ зиIэ и чристэнхэм Тхьэр къадэIэпыкъуну, гъащIэ кIыхь хъуну. АдэкIэ Кисловодск къалэм и Курорт бульварым зыщаплъыхьащ, Нарзаннэ галереем, Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и псыкъуийм, розэхэм я Долинэм,
«ЩIыналъэм и лъапIэныгъэхэр» члисэ-тхыдэ музейм. 

Мэхъэчкъалэ епархием дин щIэныгъэмрэ катехизацэимкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэм, «Преображение» тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм, абыхэм я адэ- анэхэм фIыщIэ хуащIащ Мэхъэчкъалинскрэ Грознинскрэ я епископ Варлаам, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, «Кавказский Паломник» IуэхущIапIэм и унафэщI Логвиненкэ Ларисэ сымэ Кисловодск члисэ округым зыплъыхьакIуэр къыщызэрагъэпэщынымкIэ къазэрыдэIэпыкъуам папщIэ фIыщIэ хуащIащ.

Просмотров: 1687

Поделиться

VK:39834