Яухуэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ

2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 21-м КъБР-м и Прохладнэ районым и Пролетарскэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэу щаухуэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ. А махуэм тхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ Покров члисэм и унафэщI щоджэн Агеев Николайрэ Солдатскэ станицэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Молдованов Евгенийрэ.
ФIэщхъуныгъэ зиIэхэмрэ щоджэнхэмрэ зэгъусэ тхьэлъэIу ящIу яухуэ члисэм нэс кIуащ. ТхьэлъэIу нэужьым благочиннэр екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъылIащ.  ИужькIэ псори махуэшхуэ Iэнэм ирагъэблэгъащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Пролетарскэ къуажэм и члисэ ухуэныгъэм и япэ мывэр мэкъуауэгъуэм и 12-м игъэтIылъащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт.

Просмотров: 3269

Поделиться

VK:39834