ЕссэнтIыгу псапащIэ махуэшхуэ къыщызэрагъэпэщащ

Мы махуэхэм, ЕссэнтIыгу къалэм и Петропавловскэ члисэм и Iэгъуэблагъуэм бынунагъуэшхуэхэмрэ хуэмыщIа унагъуэхэмрэ папшIэ псапащIэ махуэшхуэ къыщызэрагъэпэщащ. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ члисэм и унафэщI щоджэн Гриценкэ Виталий. Щоджэным къызэхуэсахэм захуигъэзащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и псалъэхэмкIэ икIи унагъуэм и лъапIэныгъэхэр ягу къигъэкIыжащ. ИужькIэ хьэщIэхэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ творческэ гупхэр. Махуэшхуэм и хьэщIэхэм я дежкIэ саугъэт хъуащ аквагримымрэ зэхьэзэхуэхэмрэ. Махуэшхуэр и кIэм щынэблагъэм, бынунагъуэшхуэхэм сертификатхэр иратащ, зыхуеину хьэпшыпхэр къызэращэхуну ахъшэ дэIэпыкъуныгъэр щIыгъуу.

Просмотров: 2698

Поделиться

VK:39834