Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Москва Патриархием и Iуэхухэр зезыгъакIуэм IущIащ

2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м, Москва и Даниловэ ставропигиальнэ цIыхухъу къулъшырыфым и Патриаршэ, Синод хэщIапIэм щекIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ Москва Патриархием и Iуэхухэр зезыгъакIуэ, Санкт-Петербургскрэ Ладожскрэ я митрополит Варсонофийрэ я зэIущIэ.
Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къытеувыIащ епархием и сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызэрызэрагъэпэщым. Псом хуэмыдэу къыхагъэщащ епархием и гъэмахуэ зэхуэсхэм члисэхэм екIуалIэ ныбжьыщIэхэм къадэкIуэу Луганскрэ Донецкрэ къикIахэри зэрыхэтыр.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъур щагъэлъапIэкIэ Псыхуабэ епархиер абы зэрыхэтынум.

«Епархием и социальнэ къулыкъум уегъэгуфIэ. Псом хуэмыдэу абы мыхьэнэшхуэ щиIэщ Кавказ Ищхъэрэм. Члисэ ухуэныгъэм и мывэхэр
зэрагъэтIылъыр, члисэхэр зэраухуэр щыхьэт тохъуэр члисэ гъащIэм зэрызиужьымрэ властым пыщIэныгъэ зэрахуиIэмрэ», - жиIащ митрополит
Варсонофий. 

Iуэхухэр зезыгъакIуэм щихънагъ нэхъыщхьэм фIыщIэ хуищIащ икIи
епархием и клирикхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ ехъуэхъуащ я лэжьыгъэхэр
зэфIахынымкIэ Тхьэр къадэIэпыкъуну.

Просмотров: 2393

Поделиться

VK:39834