ЕкIуэлIапIэм и гъэмахуэ лагерым и япэ Iыхьэр зэхуащIыжащ

2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м и кIэм нэблэгъащ екIуэлIапIэм и лагерь, Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и гъэсэнхэм папщIэ къызэрагъэпэщар.

НыбжьыщIэхэм тхьэмахуэр щхьэпэу ягъэкIуащ. Апостолхэу Пётррэ Павелрэ я махуэшхуэм абыхэм зэгъусэу зыхагъэгъуэзащ Христос и щэхухэм. Къэбэрдей- Балъкъэрым и къалащхьэм – Налшык зыгъэпсэхупIэм зэгъусэу кIуэри апостол  пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэм щыIащ. Щоджэн Осипов Константин ныбжьыщIэхэм заригъэплъыхьащ, члисэм, абы и лъапIэныгъэхэм, музейм яхутепсэлъыхьащ. ЗыплъыхьакIуэ ныбжьыщIэхэр адэкIэ кIуащ аттракцион паркымрэ зоопаркымрэ.

НыбжьыщIэхэр жьы къабзэм хэтащ, джэгуащ, гуэлымрэ псыежэхымрэ я нэгу зыщрагъэужьащ, къалэм и тхыдэ щIыпIэхэм я егъэджакIуэхэм я гъусэу зыщаплъыхьащ, мультфильмхэм еплъащ. Члисэм и щоджэнхэм я зэIущIэхэр, сурэт щIынымкIэ дерсхэр къыхузэрагъэпэщащ. Зэгъусэ тхьэлъэIукIэ зыгъэпсэхупIэр зэхуащIыжащ.

Просмотров: 2191

Поделиться

VK:39834