Псыхуабэ и екIуэлIапIэхэр дзэ-патриот гъэсэныгъэмкIэ Центрым дэлэжьэнущ

Зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм мы махуэхэм Iэ традзащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинсий Борисрэ Псыхуабэ къалэм дзэ-патриот гъэсэныгъэмкIэ и Центрым и унафэщI Ткаченкэ Игоррэ.

ЗэгурыIуэныгъэм тету, духовно-нравственнэ, психологие дэIэпыкъуныгъэхэр еджакIуэхэм хуащIэнущ, щIалэгъуалэм я гъэсэныгъэм чристэн хабзэхэр къыщагъэщIэрэщIэжынущ.

Лъэныкъуэхэм къыхагъэщащ зэгурыIуэныгъэр нэхъ куууэ зэрызэдэлэжьэнум лъабжьэ хуэхъуну зэрыщыгугъыр. Зэхыхьэм хэтащ Псыхуабэ, Черкесск епархием IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, хабзэхъумэ органхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин.

Просмотров: 2163

Поделиться

VK:39834