Епархияны командасы ат чабышыуда экинчи орунну алгъанды

Озгъан кюнледе Къарачай-Черкесины «Бал чучхурла» деген туркомплексини джеринде, Эресейни Джигити арминя генералы Казанцев Викторну ечюне аталыб узакълыкъгъа ат чабышыула болуб етдюле. Иерей Сергий Тростинскийни башчылыгъы бла Пятигорск епархияны командасы уллу джетишимле кергюздю. Пушкова Дарья, Певец деген аджирде 20 атны ичинде 80 километр узунлукъгъа 7-чи келгенди, аны бла анга халкълаарасы ат чабышыулагъа джол ачылгъанды. Иерей Тростинский Сергий да Эпилона деген байталны биринчи ат джыбышыулагъа къошду. Ол биринчи кере къошулса да 30 километр узакълыкъгъа чабыб 2-чи орунну алгъанды. Эришиулени аягъында ечлю орунланы алгъанланы сауггъалау болду. Епархияны командасы ., кубок бла майдал бла горамотала бла саугъаланды. Быллай ат эришиуле атланы агъачлылыкъларын асыулулукъларын келтюрюрге уллу болушлукъ этедиле. Ала сакъат сабийле бла епархияны иппотерапия Аралыгъында ишлейдиле.

Просмотров: 2653

Поделиться

VK:39834