Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3227)

Быйыл март айны 14-де Ставрополь крайны Правительствосунда кенгеш болуб етдю, аны эсеблери бла «Наследие Ильи Сургучева» деген Суаблыкъ Осуйлукъ Фондну къурагъандыла. Кенгешге крайны Правительствосуну председателини орунбасарыКувалдина Ирина башчылыкъ этди. Джыйылыугъа Ставрополь бла Невинномыскени митрополити Кирилл, музей сообществону келечилери, джазыучула эмда кебчюлюк информацияланы келечилери къошулгъан эдиле. Архиепископ Феофилактны разылыгъындан Пятигорск епархияны атындан , къазакъла бла байламлылыкъ тутхан белюмню тамадасы протоирей Фещенко Стефан баргъан эди. Кенгешге келгенле, джердешибиз. Ставропольчу джазыучу-эмигрант Сургучев Ильяны атына эмда аны творчествосун кенге белгили этиуню сорууларын сюздюле.

Быйыл март айны 14-де Пятигорск епархия юйде, «Благославенный Кавказ» деген 5-чи православ кермюч-джармалыкъгъа хазырланыуну сорууларын сюздюле. Аны ишине епархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илья, социал къуллукъ этиу белюмню тамадасыпротоирей Еланцев Сергий, джамагъат бла Клисаны арасында байламлылыкъ джюрютген белюмню тамадасы протоирей Нартов Александр эмда ГК «Православная Южная Русь» дегенни келечилери къошулгъан эдиле. Джыйылыугъа къошулгъанла, Кавказ Минеральные Водыны джамагъаты бла къонакъларына сейирли болурча дин-джарыкълыкъ культура программаны къурауну сорууларын сюздюле. Кермюч-джармалыкъ быйыл Ессентюк шахарны Театрал майданында июль айны 1-ден 9-на дери барлыкъды.

Быйыл март айны 14-15- не дери Пятигорск бла Черкесск епархияны делегациясы, белюмню  тамадасы протоирей Сорокин Константинни башчылыгъы бла, Орус Православ Клисаны келечилери бардыргъан, Эресейни ФСИН-ни ШКФОда православ дин ахлула бла иш бардыргъан бла Эресейни ФСИН-ни Ставрополль крайда териториал оганлаены тамадаларыны орунбасарларыны семинарыны къошулдула. Ставропольда баргъан семинарны темаларыны арасында право бла психология джаны бла хазырлау, тюз джолгъа салыу бла радикализмге профилактика тема болду. Андан сора джесирде тургъанланы социал реабилитациялары эмда тюрмеде къуллукъларын бардыргъан православ динчилени джанларына къоркъуу болмазча этиу дегеннге да эс белдюле.Деслени Москва Дин Академияны эмда Эресейни ФСИН-ни профессорлары бла доцентлери бардырадыла. Бюгюн ахыр пленар кенгеш болуб етерикди, анда Пятигорск епархияны делегатлары окъууну етгенлерине сертификатла аллыкъдыла.

Быйыл март айны 14-де православ китабны Кюнюнде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскеде шахар бла школ китабханаланы тамадалары бла тюбешди. Олтуруб чай иче ушакъдаШКФО-ну ара шахарларыны китабхана сообществоларыны 50 келечиси бла Пятигорск клиса округну джуаблы динчиси протоирей Дубинский Борис эмда епархияны дин катехизация курсларыны тамадасы протоирей Симанович Олег тюбедишдиле. Тюбешиуню темасын приходла бла китабханаланы арасында байламлылыкъгъа атадыла. Владыканы теджеую бла Пятигорскеде миллет православ китабхана ачыллыкъды- анада хар ким Православия киттабланы эркин ауушдуруб окъуругъа алыргъа боллукъдула. Хар ким да алыб окъурча фондлада китбханаланы филиаллары да ачыллыкъдыла. Аны тышында да Пятигорск епархияны келечилери, китабханалада баргъан орус тил бла литературагъа аталгъан тюбешиулеге къошулгъанлай турлукъдула. Архиерей, джазыучу Губин Андрейни къойгъан хазнасын кенг белгили этиуден ишни юсюнден да айтды.Китабханачыла да , епархия джыл сайын да Губиннге аталгъан окъууланы тамалында бардыргъан литература конкурсха къошулургъа разылыкъларын билдирдиле. Ушакъны тюз оюмлашыу халда бардырдыла. Архипастырь талай магъаналы соруулагъа да джуабла берди. Китабханаланы епархия бла байламлы этер джанындан координатор да белгиленди. Анга протоирей Симанович Олегни бегитдиле. Тюбешиуню Архиерейни атындан саугъала бериу бла тамамладыла. Хар китабханагъа 11 изданиядан къуралгъан православ литкратураны джыйымы эмда «Благославенный Кавказ» деген журналгъа бир джылгъа джазырылгъан сертификат аны тышында да Сыйлы Инджилден онушар экземпляр бердиле.

Лермонтов шахарда 1-чи номерли школунда «Терек» деген школ тарих клубну чегинде, Хорламчы Георгий шыйыхны клисасыны тамадасы Холодный Александр бабас, динлени тарихинден лекция окъуду. Аланы арасында, джангы тейричиликни къуоркъуулу болгъаны, христианствону тарихи, Клисаны Адетлери дегенча темала бар эдиле. Клубну келечилери кеслери тилеген эдиле быллай тюбешиуле бола турурун. Хар быллай ушакъ-ала джангы билимле, православ динчиге магъаналы соруула бериудю. Курсну бир къауум темасы эмчек ата-аналабла этилген ушакъгъа ушайдыла. Ол себебден, лекциялагъа тынгылагъан сохтала сертификатла аладыла, кеслерини разылыкълары болса, Крещения Адетге да къошулургъа мадарлары барды.

Быйыл март айны 13-де Сименон Столпник шыйыхны Клисасында Нальсчик клиса округну динчилерини джыйылыулары бла тюшюнюулери болуб етдю. Джыйылыуда джуаблы дин къуллукъчу протоирей Бобылев Валентин, динчиле бла магъаналы сорууланы, сыйлы оразаларында дин къуллукъланы бардырыуну эмда клисагъа келюучю джамагъатха дин болушлукъ этиуню срууларын сюздю. Андан сора православ динчилеге округну духовнигин теджедиле. Талай джылны тобагъа къайтарыуу адетни протоирей Куба Иоанн зауаллы бардыра эди. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъы бла ол джумушну баджарыргъа деб, Пятигорскеде Лазаревский клисаны тамадасы протоирей Дьячков Александрны салгъандыла. Ол дин ахлуларына ауаз бериб Тобагъа Къайтыу адетни да этди.

Быйыл март айны 12-де павославлыланы Сыйлы Оразаларыны 2-чи Ыйыгъында Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Минеральные Воды шахарда Покров клисада Дин къуллукъ бардырыб, бу дуниясын ауушдуруб кетген Минераловод клиса округну джуаблы динчиси, клисаны тамадасы митрофорлу протоирей Агеев Илияны асырагъан адетге да башчылыкъ этди. Архиерейге, епархияны динчиси протоирей Устименко Филиппни башчылыгъы бла башха динчиле да болушлукъ этдиле. Диакон чынга да протодиакон Куба Димитрий башчылыкъ этди. Ектения дуадан сора Архипастырь Украина бла Джуукъ Востокда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Джаназы дуаны да Владыка елюкню сандыгъыны къатында окъуду. Запричастный стихден сора Илия бабасны юсюнден протоирей Устименко Филипп сез айтды. Литургиядан сора Архиерей талай келген адамгъа ауаз берди. Андан сора архиепископ Феофилакт, митрофорлу протоирей Агеев Илияны асырыгъан адетге башчылыкъ этди. Владыканы разылыгъындан Илья бабасны, ол ишлеген Минеральные Воды шахарда Покров клисаны алтарыны къатында асырагъандыла.

Быйыл март айны 13-де Черкесскени Свято-Сергий гимназиясында «Наше наследие» деген олимпиаданы регионал туру болуб етдю, анга муниципал турда хорлагъанла къошулгъандыла. Этапны темасын усталыкълагъа атагъандыла. Бу ткргъа гимназияны 3-4 классларыны сохталары: Татьяна Григоренко, Гриталова Анастасия, Марк Назеренко, Никита Каламойцев бла Яковенко Даниил къошулгъандыла. Сабийле берилген дерслени джетишимли тындыргъандыла. Ал кюнюнде уа мартны 12-де ол олимпиаданы 2-чи классланы арасында финалы тамамланнганды. Къарачай-Черкесияны атындан баргъанла Свято-Сергий гимназияны сохталары Глеб Максимов, Яроль Артемий, Тимофей Камышан эмда 6-чы номерли школну сохтасы Сикалиева Алина ата- аналары бла бирге ызларына къайтыб келдиле. «Наше наследие» деген ачыкъ бютеуэресей интелектуал олимпиадааны баш нюзюрю, къуру предметледен болуб къалмай фахмулу сабийлени ачыкълауду. Тюрлю-тюрлю блоклагъа юешиннген десле, информацияны дженгил эсде къалдырыр джаны бла сабийлеге кеслерини фахмуларын ачыкъларгъа болушукъ этеди.

Быйыл март айны 8-де Матрона Московская шыйыхны дин сыйлары табылгъан кюн, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Георгий тиширыу монастырда Нюрленнген Саугъалагъа Литургия бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, епархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия, Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений эмда клисаны динчилери этдиле. Владыка православ джамагъатха ауаз берди. Анда Архипастыргъа, монастырны тамадасы игумения (Шурыгина) Варвара разылыгъын билдирди. Литургиядан сора Владыка, православ дин ахлулагъа аулия Матронаны иконалары бла разылыкъ берди. Ол кюн огъунакъ, епархияны информацион-басма белюмню биринчи тамадасы Евгений Игоревич Бронский елген кюнюнде Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскеде Хорошевский къабырлада асыралгъан джеринде джаназы дуа окъуду. Алайда анга, аны джуугъу тенги да биргесине ишлегенле да дуа этдиле. Бютеу джашауун Евгений Игоревич Клисагъа бергенди, деб айтды алайда джыйылгъанлагъа Владыка. Владыка, Раббийни къулу Евгенийге тилек этгенни эмда ол башлагъан ишни къоймагъыз деб чакъырыу этди. Андан сора Епархияны юйюнде маулут аш этилиб андан ауузландыла.

Быйыл март айны 9-да Орус Православ Клисаны Сыйлы Синодуну кенгешинде, советни къурамы бла Положениясыны юсюнден ( 18-чи номерли журнал) Москва бла бютеу Эресейни Патриархыны ышыгъында болгъан, орус клиса джырны айныууну джаны бла Клиса-джамагъат советни председатели протоирей Агейкин Александрны рапортуна тынгыладыла. Синодну кенгешине къошулгъанла, Москва бла бютеу Эресейни Патриархыны ышыгъында болгъан, клиса джырны айныууну джаны бла Клиса-джамагъат советни къурамын бегитирге деген оноуну этдиле,. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны рекомендациясы бла аны къурамына , Пятигорск епархияда регент курсланы тамадасы протоирей Кузнецов Сергий да киргенди. Проторей Кузнецов Сергий 1992-чи джыл Нальчикде музыка училищаны тауусуб «хор дирижерлукъ» деген усталыкъ алыб чыкъгъанды.Искусстволаны Шимал Кавказ кърал институтунда да академический вокалны юреннгенди. 1994-чю джылдан бери он джылны ичинде диакон андан сора протодиакон дараджада Клисагъа къуллукъ этгенди. Просвитер дараджада болуб да Черкесске бла Нальчикни приходларында къуллукъ да бардырады. Сергий бабас епархия регент курсла 2011-ччи джыл ачылгъандан бери анда ишлейди. Андан бери 5 выпуск болгъанды, 73 адам усталыкъ алыб чыкъгъандыла. Аны выпускниклерини асламысы, Пятигорск епархияда регентле, псалмачыла эмда джырчылы болуб джумуш бардырадыла.Факультатив дараджада, Ставрополь край Сафонов атлы музыка колледжде да курсла ишлейдиле. Ол а, колледжни усталарын окъутургъа, студентлеге къуру дин джаны бла джырладан болуб къалмай уллу музыка билим алыргъа да мадар береди. Клиса зиккирни тюзюуюн болулуруна Пятигорск епархия таймаздан уллу эс белгенлей турады.