Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3153)

Быйыл февраль айны 11-де къуралгъан адетдеча Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс клисасында ыйых кюн кечеги дин къуллукъ бардырды. Архипастыргъа клисаны клириклери дин болушлукъ этдиле. Дин джырланы, регент Куба Анна башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Владыка, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст шыйыхлагъа сый берген дуа окъуду. Уставгъа кере быйыл биринчи кере дин къуллукъну кезюуюнде «На реках Вавилонских» деген тюшюнюу псалом эштилди. Динчиле бла джыйылгъан джамагъат Архиерейни башчылыгъы бла , дин ахлуланы Кллу православ оразагъа хазырларгъа тобукъланыб табын этдиле. Адетдеча Архипастырь, Инджилни окъугъандан сора православ дин ахлулагъа елей джауну джакъды.

Быйыл февраль айны 11-де Ессентюкню джарыкълыкъ Къаласында шахар къазакъ джамагъатны джыл тамамлагъан отчет джыйылыуу болуб етдю. Дуа этгенден сора къазакъла джыйылыуну аллын концерт бла башладыла. Андан сора Ессентюк къазакъ джамагъатны атаманы В.А. Борисенко отчет этди. Джыйлыуну эсеблерин Терк къазакъ аскерни атаманы Журавский Александр чыгъарды. Адетдеча, етген джыл елген къазакъланы дуа бла джокъладыла. Ессентюк клиса округну къазакъла бла байламлылыкъ джюрютген белюмню тамадасы иерей Букарев Андрей, джыйлыуну тамамлы бардыргъанлары ючюн къазакъланы алгъышлаб, алларына салгъан джумушлары бары да толсунла деб теджеди. Православ динчи, джуукълашыб келген Уллу оразаны магъаналыгъындан эмда ол кезюуде тутулгъан адетледен эмда аны къалай етдюрюрге кереклисинден хапар айтды.

Каникулланы кезюуюнде Куммаяк поселокда Святой Дух клисаны христиан дин школуну сохталары дин джолоучулукъ къурадыла. Ала хоншу Георгий епархиягъа атландыла. Ала 14 сабий биргелерине протоирей Кручаев Михаил бла устазлары да болуб Николай Чудотворец шыйыхха акафист дуа айта джолгъа чыкъдыла. Краснокумский элде паломникле Святой Троица клисада болдула. Зеленокумск шахарда Раббийни Анасыны Къазан иконасыны клисасында дин джолоучулагъа христиан дин школну устазы Свиркова Ирина тюбеди. Ол клисаны эски иконаларындан хар ким да сейир болуб тынгыларча хапар айтды. Азыкъны кезюуюнде, шахарда кеб болмай ишленнген Муромский Петр бла Февронияни эсгертмесини юсюнден сез барды. Паломникле дагъыда Зеленокумскеде Петр бла Павел шыйыхланы клисасында эмда «Ковчег» деген дин-джарыкълыкъ аралыкъда да болдула. Православ дин ахлула уллу сыйын керген Александра монахияня асыралгъан къабырлада да болддула. Ызларына келе Отказное элге къайтыбНиколай Чудотворецни клисасында да дуа этдиле. Дин джолоучула юйлерине , хоншу элле бла шахарлада клисаларында дин сыйларына джуукъ болургъа болургъа мадар табханлары себели, джюреклери джарыкъ сезимледен толуб къайтдыла.

Джыл сайын болууучу, Орджонекидзе поселокда Врвара шыйыхны клисасында приход джыйылыу болуб етдю. Ары келгенле, клисаны тамадасыны юолушчусу, казначейи, финанс-ревизия комиссиясыны председателини докладларына тынгылаб, Приход советни 2016-чы джыл этген ишин хайырлы кердюле. Джыйылыуда етген 2016-чы джыл имагъаналы ишлени эмда клисада биринчи Архиерейли дин къуллукъну баргъанын сюздюле эмда келлир джылда этиллик ишлени оноуун этдиле. Приходну джамагъатыны бир бек тилегени ол болду, клисаны бурууну реконструкцияясы этилсе би риги боллукъ эди, алайсыз Сынты бла Чуана клисагъа келгенлени аны эслеялмайц къаладыла буруу аны аллын толсу бла джабханы амалтын, деб болду. Оь блудном сына деген Ыйыкъда Дин къуллукъ бошалгъандан сора, Преградна станседе Кироломефодий клисаны джамагъаты приход джыйылыу бардырды. Аны аллы лла клисаны тамадасы иерей Соловьев Алексий, кеб болмай ауушхан клисаны биринчи тамадасы архимандрит (Дремлюженко) Сихиягъа джаназы дуа окъуду. Приход джамагъатны аллында , Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений селешди. Ол приход джыйылыуну бардырыуну мардаларындан анда сюзерге джараулу сорууладан хапар айтды. Приход джыйылыу бары да бир ауаздан, Приход комиссияны эмда финанс –ревизия комиссияны советини 2016-чы джыл этген ишин хайырлы кердю. 2016-чы джыл Приход совет бла финанс-ревизия комиссияны полномочилары болджалына джетди. Алайда бу органланы джангы къурамлары сайланды. Джыйылыуда клисаны тамадасы Преградна стансе къазакъ джамагъатны атаманы Кондратов Алексейге грамота берди, аны ызы бла телюден-телюге юзмей клисагъа джюрюб тургъан юйдегилеге Покрова Пресвятой Богородицаны иконалары бла разылыкъ этди.

Быйыл февраль айны 6-да Туркменистанда Орус Православ Клисаны Патриархлы благочиниясыны болджаллы управляющийи, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Ашхабадны Никольский клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну республиканы динчилери этдиле. Эсге салайыкъ, Туркменистанда кеслерини къуллукъларын 15 православ динчи бла бир диакон бардырадыла. Ектения дуадан сора Владыка Украина бла Джуукъ Востокда къазауат тохтасын деб тилек этди. Архипастырь, Раббийни сюйген къулларыны бири шыйыхлыгъы болгъан Ксения Петербургскаяны джигилини юсюнден джыйылгъанлагъа ауаз берди. Литургиядан сора Архиерей ол шыйых тиширыугъа православ диндеча зикир айтды. Архиепископ Феофилакт Туркменистанны православ динчилерине, Москва бла бютеу Эресейни Сыйлв Патриархы Кириллни саламы бла разылыгъын айтды. Архипастырь артыкъ бек разылыгъын, республиканы приходларында къуллукъ этген православ динчилеге айтды. Владыка клисагъакелген православ джамагъат бла ушакъ этиб къауум соруулагъа да джуаб берди. Ксения шыйыхны байрамына джоралаб, бу дин къуллукъгъа келгенлени барын да татлы хантла бла сыйладыла. Дин къуллукъдан сора Архиерей, Туркменистанда православ динчиле эмда аланы юйдегилери бла тюбешди. Ушакъны кезюуюнде, приход джашауну, байрамланы бардырыуну, приходлада сабий кружокланы ишлеулерини сорууларын сюздюле. Владыка хар бир юйдеги бла энчи ушакъ да этген эди. Ол кюн огъунакъ архиепископ Феофилакт, Эресейни Туркменистанда посолу А.ВБлохин бла тюбешди.

Къарачай-Черкесияны Къыбла клиса округунда , Маруха элде Раббийни Анасыны Къазан иконасыны клисасында барлыкъ «Маруха 2017» деген джыл сайын да етюйчю джаш телю форумгъа хазырланыб кюрешедиле. Аны 18 июльдан августну 3-не дери бардырыр мурат барды. Алгъаракъдан огъунакъ, форумгъа. Луганскеден къулакълары эшитмегенле окъугшъан интернатдан 25 сабий, Первомайскеде Никольский клисаны христиан дин школундан 20 сабий Докучаевка шахарда Владимирский клисаны христиан дин школундан 15 сабий эмда Къарачай- Черкесияда христиан дин школладан 25 сабийни къошаргъа оноу этилгенди.

Нарсанада Никольский клисаны христиан дин школуну сохталары Поддубный Михаил бабас бла экскурсиягъа чыкъгъандыла. Походха къошулгъанла «Луч» деген санаторийде Пантелеймон шыйыхны сыйына аталгъан алаша клисад болдула. Анда православ динчи дин къуллукъ этиб, Пантелеймон шыйыхны джашау джолундан сабийлеге хапар айтды: « Бу шыйых джюрютген ат грек тилде хурметли деген магъананы джюрютеди. Кесини джашауунда,тегерекдилеге уллу джазыкъсынмакълыгъы бла сюймеклиги бла джан аурутханы уллу юлгюдю. Ол себебден, биз аны эсге ала ол шыйых этген юлгюлени тута джашаргъа керекбиз»,деб чакъырды православ динчи. Андан сора сабийле сабий площадкада ойнаб, акъ къар айбат берген Нарсананы джерлеринде айландыла. Экскурсиядан сора алагъа «Знамение» деген дин-джарыкълыкъ аралыкъда аш-суу теджедиле, андан сора клисаны тамадасы протоирей Знаменский Иоанн сабийлеге татлы саугъала берди.

Быйыл февраль айны 6-да, джаш телюню арасында терроризмге кхаршчы туруугъа аталгъан, православ динчилени абадан классланы сохталары бла аланы ата-аналары бла тюбешиулерини цикли тамалына келди. Нальчик администрациясы 32 шахарда быллай тюбешиулени бардыргъанла юч джыл болду. Ушакъ эиуню аллы бла, боевиклени санына алдауукъ бла тартыудан хапар айтхан фильм «Современная вербовка: осторожно – зомби!», деген ат бла документли кино кергюзедиле. Анга къарагъандан сора, православ динни, республикада муслиманларыны джин идарасыны, Нальчик джергили администрацияны эмда Къабарты- Малкъарда наркотиклени джорукъсуз хайырландырыугъа къаршчы Эресейни МВД-ны Управлениясы бла билим бериу Департаментни келечилери , ата-аналагъа сохталагъа Аллах берген ашхылыкъны, кесинги саулугъунгу сакълауну эмда хоншула бла джарашыб джашауну уллу магъанасы болгъанындан хапар айтдыла. Бу тамамланнган тюбешиуде Пятигорск епархияны атындан Нальчик шахарда Магдаллы Мария шыйыхны клисасыны клириги Осипов Константин бабас къошулгъан эди.

1943-чю джыл февраль айны 2-си- совет аскерле Сталинград урушда немец фашистлени къаушатхан кюндю. Ол Эресейни аске махтау Кюнлерини бириди. Ол магъаналы уллу урушха аталыб быйыл февраль айны 2-де Марьинский стансени культура Къаласында стансени джаш телюсю ветеранла бла тюбешди. Ол етгюрлюк бла джигитликни дараджасы дерс халда баргъанды. Мероприятиягъа Архистратиг Михаил клисаны тамадасы иерей Гордин Александр да къошулгъан эди. Православ динчи, Улу Ата джурт къазауатда Орус Православ Клисаны къаллай магъанасы болгъанындан хапар айтды. Аскерчилик бла Клисаны арасында къайсы бир заманлада да байламлылыкъ болуб тургъанды. Орус Православ Клиса, аскерчилени Ата джуртларын джакъларгъа келллендириб тургъанды, ол ачкерчилени кеслерине да ехтемлик къошханды.

Быйыл февраль айны 2-де Эресейде аскер махтауну Кюню болуб белгиленеди. 1941-1945 джыллада Уллу Ата Джурт къазауатны башха джанына бурдургъан Сталинград уруш бошалгъанлы 74 джыл толады. Ол кюн Нарсанада Никольский клисаны клирирги иерей Поддубный Михаилбла Свято-Никольский гимназияны сохталары «Журавли» деген мемориалда Емюрлюк отну къатында гокга хансла салыугъа къошулдула. «Биз барыбюызда бирге бу мемориалгъа гокга хансла салгъаныбыз бек къуандырады. Етген джылланы эсде тутуу ол бизни тамблабызды. Къазауатны ачы джылларында адамланы этген джигитликлери бизни джюреклерибизде сакъланныкъды, - бизни ала бла байламлы этерик бизни тилеклерибизди ала ючюн»,- деб айтды джыйылгъанлагъа православ динчи. Андан сора ол Уллу Джурт къазауатда елгенлеге дуа этди. Сталинград уруш. Экинчи дуния къазауатда эм ачы урушланы бири болгъанды. Андан сора немец аскерле кеслерини кючлерин тас этггендиле. Сталинградны 200 кюнню къаджау сирелиб къорууланнганы , эм кеб къан тегюлген сермеш болгъаны тарихге киргенди. Шахарны къоруулай 700 мингден аслам совет офицерле бла солдатла елгендиле.