Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3227)

Нарсана шахарда Рахманинов атлы сабий музыка школда, Нарсананы Никольский клисасында аны 1936-чы джыл ойгъунчуларына дери къуллукъ этиб тургъан, дин ючюн азаб чегиб елген Гливенко Димитрийге атаб тюбешиу болуб етдю. Православ Свято-Никольский гимназияны директору протоирей Знаменский Иоанн тюбешиуню аллын ача, келген къонакълагъа хошкелдилик айта, шахарны администрациясы къураргъа болушхан быллай тюбешиуле аслам бола турлукъларын да билдирди. Класс тышында ишни юсю бла завучну Синявская Татьянаны эмда биология дерсни устазы Сохина Ольганы башчылыгъы бла сабийле , новомучениклени джигитликлерини юсюнден джырлада, назмулада видеоматериалла бла да айтдыла.Бу тюбешиню баш къонакълары, зауаллы Гливенко Димитрийни туудугъу Дмитрий Сергеевич бла тил уста, публицист Ирзабеков Василий болдула. Гимназиячыланы выступленияларындан сора , Дмитрий Сергеевич, шахарчыла бла православ динчиле аны къартт атасын унутмай эслеринде сакълагъанлары ючюн джюрек разылыгъын билдирди. Андан сора джыйылгъанлагъа, новомучениклени юсюнден бусагъатда ангыны терилтген затлагъа къалай къаршчы турургъа кереклисинден Ирзабеков Василий хапар айтды.

Быйыл март айны 26-да Нарсанада Никольский клмисада Гливенко Димитрий шыйыхны сыйына аталгъан христиан дин школну сохталары кеслерини устазлары бла , Предггор районда Нежинский поселокда Раббийни Анасыны «Живонорсный Источник» деген иконасыны сыйына аталгъан клисада болдула. Анда алагъа клисаны тамадасы протоирей Украинцев Александр тюбеди. Клисада протоирей Александр бла иерей Поддубный Михаил, къысха дуа этдиле. АПравослав динчиле сабийлеге, дуаны магъанасындан эмда христианлыны джашауунда оразаны юсюнден хапар айтдыла. Андан сора сохтала приходну площадкасында ойнадыла, кеслерини кючлерин стол теннисде. Футболда эмда волейболда сынадыла.

Быйыл март айны 27-де Къарачай-Черкесияда Зеленчюк стансени Петропавлов клисасында , Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну клисаларыны динчилерини тобагъа къайтыу адетлери болуб етдю. Ол адетни благочинияны динчиси протоирей Тарнакин Александр бардырды. Ол кюн огъунакъ кезюулю джыйылыуда округну динчилери, пасхада байрамда дин къуллукъланы эмда башха мероприятияланы къурауну оноуун этдиле. Округну джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений, быйыл мартны 9-да болгъан Орус Православ Клисаны Сыйлы Синоду бегитген документле бла эмда быйыл мартны 24-де болуб етген Епархиал Советни этген оноулары бла православ динчилени шагърей этди.

Быйыл март айны 26-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Анда православ зикирлени регент Куба Анна башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Владыка бла бирге табын этерге Пятигорскечиле бла къонакълары келген эдиле. Сыйлы Китабдан окъугъандан сора Архипастырь, Инджилде окъулгъанны магъанасында джыйылгъанлагъа ауаз берди. Ектения дуадан сора архиепископ Феофилакт Украина бла Джуукъ Шаркъда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Къуралгъан адетдеча, Архиерей дин къуллукъну аягъында келген джамагъатха Сыйлы Къачны тутду. Ол кюн огъунакъ ыйых кюн сайын болуучусуча Владыка православ дин ахлулары бла ушакъ бардырды. Архиепископ Феофилакт, бюгюннгю дин джашауну сорууларына джуаб берген, преподобный Лествичник Иоанны чыгъармасындан тюрленмей алыннган сезлени сайлагъан эди. Аны этген оюмларын сюзе, Архипастырь энчи эмда джамагъат джарсыуланы къоратыр джанындан къауум вариантланы теджеди.

Озгъан кюнледе Комсомолец поселокда Сергий Радонежский клисаны тамадасы иерей Лукьянченко Георгий 6-чы номерли школну сохталары бла тюбешди. Ол ачы къоркъуу салгъан экстремизм бла ткрроризмни юсюнден сабийлеге хапар айтды. Ашхылыкъгъа тырмашхан адам, кесини ийманын тас этиб радикал идеологияны джанына сирелирге боллугъун да ангылатдыправослав динчи сабийлеге. Келген къонакъ сабийлеге былай эсге салды, ийманы болгъан адам башха динни адамыды деб аны тюртмезге керекди, экстремизмден иги дарман а, Православ динни иги билиу, табын этиу, къатынгдагъыланы сюйю эмда тегерекдегилеге тезюмлюлюкдю деб ангылатды.

Железноводскеде курорт-шахарны миллет советини кенгеши болуб етдю. Анда иш повесткагъа, терроризм бла экстремизмге къаршчы турууну мадарларын кючлю этиу деген кирген эди. Анда докладны Пятигорск кърал университетни управления бла право кафедрасыны проффессору Аствацатурова Майя этди, ол миллет биригиуню къалай деменгили джарашдырыргъа кереклисин эмда джаш телюню арасында экстремизм сезимлени туудурмазгъа не этерге креклисини сорууларыны магъаналарын толу ачыкълады. Миллетлени юсю бла шахар комиссияны ишини тамалында, окъуу заведенияланы тамадаларына, закон бла граждан этиканы мардаларын баджарырча контрольну къаты этерге кереклисин айтыргъа деген оюм этилди. Ол тюбешиуге православ динчи Пронь Алексий да къошулгъан эди. Бусагъатда Железноводск шахарда уллу иш этиледи, аны кючюнден миллетле арасында келишиулюк джараша барады.

Марьинский стансени школунда Архистратиг Михаил клисаны тамадасы иерей Гордин Александр, джаш къазакъланы тизгине къошулургъа излеген сабийле бла тюбешди. Православ динчи, Православие- къазакъланы джашаулары бла таймаздан байланыб келгенинден хапар айтды сабийлеге. Къазакъла походлагъа тебреб табын этгендиле, андан къайтсала да махтау тилекле этиб тургъандыла. Къоркъуу тюшсе да къуанч болса да къоймагъандыла тилек этгенлерин. Къазакъ шахарла бла станселеде бир къой талай клиса ишлеген да адет болгъанды. Къазакъланы джашауларында христиан дин эм баш орунну алгъанды, ала аны Раббийге, Патчахха ата джуртха къуллукъ этилгенча ангылагъандыла. Емюрледен бери аланы терен ийманлары къазакъчылыкъны джашау къарамлары болгъанлай келеди. Александр бабас, кеслери тенглилени арасында ол шартланы сакълай юлгюлю болугъуз деб чакъырды сабийлени.

Быйыл март айны 22-де Нарсана шахарда Рахманинов атлы музыка школда, билим бериу джаны бла Нарсана клиса окргуну джуаблы динчисини болушчусу протоирей Моничев Димитрийни окъуу заведенияны устазлары бла тюбешиую болуб етдю. Тюбешиу тюз ушакъ халда эки сагъатдан асламны барды. Ары келгенле быллай тюбешиуню энтда къураргъа кереклисин да чертдиле.

Ат белинде айландырыб саулукъ бакъгъан (иппотерапия) аралыкъгъа Гамидовланы юйдегилери Музыкальная деген аты болгъан араб тукъумлу байталны саугъа этгендиле. Атны иеси Гамидов Анатолий кесини ауруун билгенден сора , сакъат сабийлеге иппотерапия этген аралыкъгъа атны беригиз деб осият этген эди. Ол ауушхандан сора аны юй бийчеси осиятын къабыл этгенди. Аллахны сюйген къулу Анатолийни ол бир дуниясы джарыкъ болсун.

Быйыл март айны 23-де Къабарты-Малкъарны Солдат стансесини китабханасында бешинчи классны сохталарыны православ динчи бла тюбешиулери болуб етдю. Тюбешиуню темасын православ китабха атадыла. Сабийле китаб басманы юсюнден сейир докладла хазырлагъан эдиле андан сора да китаб окъууну магъаналыгъындан назмула да айтхан эдиле. Келген къонакъланы христиан дин школну хору джырлаб къуандырды. Андан сора иерей Молдованов Евгений, билим алыуну эмда аны тюз хайырландырыуну уллу магъанасын болгъанындан хапар айтыб андан сора да сабийлени сорууларына джуабла берди.