Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3227)

Православ китабны Кюнюне джораланыб Пятигорске бла Черкесск епархияны архиепископу Феофилакт, Пятигорскени шахар китабханаларыны директору тюбешген кезюуде, 1-чи номерли филиалны къуллукъчулары, китабханада техника мадарла джетишмейдиле деб тарыкъгъан эдиле. Алай демеклик 1-чи номерли филиалда хаман да къулакълары иги эшитмеген сабийле бла тюбешиуле бла дерсле бардырылгъанлай турадыла, аланы социал адаптациялары тамамлы болур ючюн телевизор керек болады. Архирейни разылыгъындан, бу кюнледе епархияны дин- катехизация курсланы тамадасы протоирей Симанович Олег 1-чи номерли филиалгъа, джарыкълыкъ ишлерге джарарча, кеб функциялы, уллу экраны болгъан телевизорну саугъа этгенди.

Быйыл март айны 30-да протоирей Мешалкин Иоанн зауаллы ауушханлы 40 джыл толгъан кюнде Пятигорскени Лазаревский клисасында дуа этдиле. Кавказ джерини айтхынлы православ тобачысы, пастыр къуллугъунда къыйын тик джолну етгенди. Бир-эки кере да ол тюрмеде олтургъанды, Салавкала бла Сибирни лагерлеринде да эки кере болгъанды, къазауат бошалгъан джыллада Клисагъа тик къаралмагъан сагъатда да, джылы келгенинде да аны тар карцерде азаб сынатхандыла. Бютеулей да ол тутмакъда 18 джыл тургъанды. Ол сынауланы ууундан ол ауур ауруу табханды анга да къарамай Иоанн бабас Пятигорскени приходларында къуллугъун бардырыб тургъанды. Бусагъатда аны сау заманында таныгъан адамла да асламдыла. Лазаревский клисаны алтарыны къатында аны 2006-чы джыл джангыдан асырагъандыла. Протоирей Иоанн бабсха джаназы дуаны аны дин джашы протоирей Таранов Михаил окъуду.Ол протоирей Иоанны юсюнден талай джылы сез да айтды. Дин къуллукъдан сора ары келгенлени барын да маулут аш бла ауузландырдыла. Епархияны телестудиясы да протоирей Мешалкин Иоанны юсюнден кино да хазырлагъанды.

Быйыл март айны 30-да Сыйлы канонну Орта кюнюнде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Михайловский клисасында Нюрленнген Саугъаланы Литургиясын бардырды. Архиерейге дин къуллукъ боушлукъну, Пятигорск клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Дубинский Борисни башчылыгъы бла джыйылгъан динчиле этдиле. Диакон чыннга да протодиакон Куба Димитрий башчылыкъ этди. Анда дин джырланы клисаны хору джырлады. Алтаргъа кирген гитче къабакъланы къатында Архипастырь 11 православ динчиге дин-къуллукъ- иерархиялы саугъала берди. Протоирейли, бармакъгъа салыннган къачны Владыка, Ессентюкде Троицкий клисаны тамадасы иерей Букарев Андрейге, Ессентюкню Северный деген микрорайонунда Святой Живоначальный Троица клисаны тамадасы иерей Галайчук Сергийге, Пятигорскеде Георгий клисаны штат динчиси иерей Калугин Вадимге, Железноводскеде Ольгинский клисаны штат динчиси иерей Янковский Давидге берди. Православ динчиледе джюрюген ере беркню киереге эркинликни: Прохладныйде 31681 –чи номели аске белегинде аскерчилеге динчилик этген, аскер командирни болушчусу иерей Андреев Евгений, Юца элде Раббийни Анасыны Къазан иконасы клисаны тамадасы иерей Беляев Александр, Пятигорскеде Михайловский клисаны штат динчиси иерей Гриценко Виталий, Анджиевский элде Иоанн-Богослов клисаны тамадасы иерей Тарнакин Максим алдыла. Новопавловскеде Раббийни Анасыны Владимир иконасыны сыйына аталгъан клисаны клириги иерей Евдокимов Антонийге беллик джюрютюрге эркинлик берилди, Ессентюкде Никольский клисаны клириги диакон Рябокляч Сергийге экили узун парчалы бусхулну джюрютюрге эркинлик берилди, Бирге дин къуллукъ этгенлери ючюн архиепископ Феофилактха разылыкъ сезлени клисаны тамадасы протоирей Дубинский Борис айтды. Владыка да оюмлашдыргъан сезле айтыб дин къуллукъдан сора клисагъа келген джамагъатха да разылыкъ берди.

Быйыл март айны 28-де Орус Православ Клисаны башламчылыгъы эмда Москва бла бютеу Эресейни Патриархы Кириллни башчылыгъы бла къуралгъан билим бериу, информацион культура эмда башха лагъымчылыкъланы саугъалауну юсю бла Координацион комитети, «Православная инициатива 2016-2017» деген Халкълаарасы грант конкурсну эсеблерин чыгъарды. «Православная инициатива 2016-2017» деген Халкълаарасы ачыкъ грант конкурсда 267 проект хорлагъанды. Аладан ючюсю Пятигорске бла Черкесск епархияны приходларындан теджелгенди. Лермонтов шахарда Радонежский Сергий шыйыхны сыйына аталгъан христиан дин школну айнтыу деген проекти, клисаны джамагъатыны арасында творчество дараджаны байындырыргъа джораланнганды. Пректни тамалында окъуу прграммагъа, христиан дин школгъа джюрюб тынгылагъанлагъа къошакъ предметле къошуллукъдула эмда къол усталыкъны кружоклары ачыллыкъдыла. Проектде эм сейир заты уа, христиан дин школнут сохталары бла устазлары кебчюлюк театрал представленияла кергюзюрюкдюле. Черкесскеде «Покров» деген юйдеги аралыкъ, юйдеги ичинде ашхы адетлени шартланы джангыртыу нюзюр бла бла къуралады, анда семинар тернинглени православ ддинчи, врач, психолог, сабийге тюз эмчек ичириуден устала бардырлыкъдыла. Анда алыннгван билим да усталыкъ да джаш ата-аналаны эмда боллукъ ата-аналаны араларында ангылашынмакъны джарашыулукъну бегитирге уллу болушлукъ этерикди. "Молодежный рождественский бал", деген проект Нарсанада байрам къураргъа оноу этеди, анда клиса округну православ джиш телюсю студентле эмда христиан дин школланы абадан классларыны сохталары джыйыллыкъдыла. Ол балны хазырларгъа профессионал хареографла ,музыкантла, бардырыучула къошуллукъдула. Анга къошуллукълагъа репетиция этдирликдиле эмда семинарла бла курсла да бардырлыкъдыла. Конкурсда хорлагъанланы алгъышлайбыз эмда проектлерин хайырландырыуда джетишимле теджейбиз!

Быйыл март айны 30-да Черкесск шахарны Никольский клисасыны динчиси, шахарда къарт адамла бла инвалидле тургъан интернтда джашагъанла бла тюбешди. Праослав динчи Египетчи Мария шыйыхны джашауундан окъуб андан сора ол окъулгъанны юсюнден бары бла бирге сагъыш этди. Ол кюн мадары болгъан Евхаристия бла Тюшюнюу адетге къошулургъа боллукъ эдиле.

Джазгъы каникулланы кюнлеринде Прохладный шахарны 3-чю номерли орта школуну 4-чю класчсыны сохталары Никольский клисада болдула. Сабийле ОРКСЭ деген предметден дуния динлени тарихин юилиу дегенни тамалында. Клисаны ишленнгенинден аны тарихинден хапарлы болдула. Православ динчи Еремеев Андрей клисада эм багъалы зат Раббийни Анасыны «Моздок» иконасы бла сабийлени шагърей этди. Андан сора да ол, Чудотворец Николай, Радонежский Сергий, Невский Александр шыйыхланы тарихлери бла сохталаны хапарлы этди. Экскурсиня клисаны къонгурауларында тамамладыла, анда сабийле къонгурауладан эмда аланы тауушларындан да хапарлы болдула.

Быйыл март айны 29-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Критский Андрей шыйыхны канонун окъуб эмда Египетчи Марияны шыйыхны (Мариино Стояние») джашауундан да айта Пятигорскени Спасс клисасында эртденнги дин къуллукъ этди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Анда дин джырланы регент Куба Анна башчылыкъ этген клисаны хору джырлады. Владыка джыйылгъанлагъа ойлашдырыу ауаз да берди.

Быйыл март айны 29-да Нарсананы Православ Свято-Никольский гимназиясында, Орус Православ Клисаны тобачылары бла новомучениклери тарихин окъутууну юсю бла практика-акъыл берген семинар болуб етдю. Ол форумну, Дондагъы-Ростов епархияны дин билим бериу бла катехизация Белюмюню АНО «Кирилица» деген къошакъ билим берген Аралыгъы къурагъанды. Джыйылыугъа къошулгъанла, Бизни Ата джуртубузну тарихинде эм магъаналы белюмлерини бири борлгъанча Орус Православ Клисаны тобачылары бла новомучениклерини джигитликлерини тарихин окъутууну кенг джайыуну сорууларын сюздюле. Дондагъы-Ростов епархияны дин билим бериу бла катехизация белюмюню тамадасыны орунбасары, «Православная инициатива» деген халакъолаарасы ачыкъ грант конкурсну координатору Шевченко Ольга, регионну билим берген учрежденияларына «Православная инициатива» деген конкурсха къошулууну кеб мадарлары болгъанындан хапар айтды. Семинарны келечилерин, окъуу бла ариу халиге юретиуден директорну орунбасарлары Рочева Ирина бла Синявская Татьяна шагърей этдиле. Келген къонакъла Никольский клисада болдула. Анада алагъа клисаны клириги иерей Поддубный Михаил экскурсия бардырды. Гимназияда «Святыны земли родной» деген музейни экспозициясы бла Бедикян Ирина ьтанышдырды. Семинарны ишини андан арасын инглиз тилни терен окъутхан 2-чи номерли школда бардырдыла.

Джазгъы каникулланы кезюуюнде Новоблагодарный элде Покров клисаны христиан дин школуну сохталары устазлары бла эмда эл школда бир классда окъугъанлары бла бирге Пятигорск епархияны клисалары бла монастырларына дин джолоучулукъ къурадыла. Джаш джолоучуланы ашха джолгъа барыгъыз деб клисаны тамадасы иерей Углов Сергий ашырды. Къауум сохталагъа быллай джолоучулукъ биринчи кере болады.

Быйыл март айны 29-да Черкесскеде Никольский клисаны динчиси Гурин Александр, сокъурланы Бютеуэресей обществосуну джергили организациясында болду. 26 адам тобагъа къайтыб Масих Иссаны эсге тюшюрген гырджын сындырыб къабхан адетни да этдиле. Андан сора къуралгъан адетдеча, православ динчи джыйылгъанла бла ушакъ бардырды. Аны Лествични Иоанн шыйыхха эмда аны джазгъан иши «Лествицагъа» атадыла.Тюбешиуню соруулагъа джуаб бериу бла тамамладыла.