Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3227)

Быйыл апрель айны 10-да Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны биринчи директору, урунууну ветераны Королькова Зоя Георгиевна ауушханлы 9 кюн болду. Зоя Георгиевна 1931-чи джыл январь айны 4-де кеб сабийли православ юйдегиде туугъанды. Корольков Георгий Уллу Ата джурт къазауатда елгенди, Зояны анасы Ансатасия терт сабийни кеси джангыз аякъ юсюне салгъанды. Поизводствода баш келтюрмей уруннганына да къарамай, Королькова Анастасия аулай джашауун Черкесскени Покров клисасында джырчы бла поросвирница ишни бардыргъанды. Бу клисагъа быланы юйдегилерине туугъан юйлерича болгъанды. 1951-чи джыл Зоя Черкесскеде Педагогика институтну бошагъанды ( бусагъатда педагогика колледж). Распределения бла ишлерге Къазах ССР-ни Кустанай шахарына орус тил бла литератураны устазы болуб барады, анда 1960-чы джылгъа дери ишлейди. Туугъан Черкесск шахарында къайтхандан сора Резин-Техника затла чыгъаргъан заводда 1963-чю джылгъа дери ишлейди. Андан сора 1963- чю джылдан 1967-чи джылгъа дери Къарачай-Черкесияны Октябрьский поселогуну школунда ишлегенди, 1967-ден 1975-ге дери Чапаевское элни школунда директорну окъуу-юретиу джаны бла орунбасары болуб ишлегенди. 1975-чи джылдан 1982-чи джылгъа дери Черкесскени 6-чы номерли школунда ишлегенди, анда да завуч къуллукъда болгъанды. 1982-чи джылдан 1988-чи джылгъа дери Зоя Георгиевна Черкесскени 5-чи номерли школунда къуллугъун бардыргъанды. Педагогика урунууда 40 джыл ишлегенден сора ол пенсиягъа чыгъады, алай а кеб да турмай, Къарачай-Черкесияда православ клисаланы джуаблы динчиси протоирей Афонин Василийни разылыгъы бла 1990-чы джыл Покров клисаны къурамында ачылгъан христиан дин школгъа биринчи директор болады. 1994-чю джыл Къарачай-Черкесияда джангы окъуу заведения-Свято- Сергий православ лицей ачылады анга, Баку бла Ставропольну Сыйлы митрополити Гедеонну разылыгъы бла директорлукъгъа Королькова Зоя Георгиевнаны саладыла. Ачылгъан православ лицей (бусагъатда Черкесскеде Свято-Сергий православ гимназия) Черкесск шахар Покров клисагъа берген Международная орамда «Одуванчик» деген балабакъны тар белмелеринде орналгъанды. Зоя Генадьевнагъа къызыу заман болады- устазланы джыяргъа, сабийлени алыргъа, кюн сайын окъуу процесни бардырыргъа- ол джумушла аны баш боррчлары боладыла. Зоя Генадьевна лицейге барындан алгъа келиб барындан да кеч кете эди. Аны къаджыкъмай ишлегини себебинден 90-чы джыллда къыйын экономика болумгъа да къарамай лицей кесини ишин толу бардыра эди. Бир белек замандан устазла да сабийле да Леонов орамда орналгъан таб джарашхан мекямгъа кечедиле. Лицейде юлю клиса да къуралады, анда хаман да динт къуллукъда бардырылгъанлай турадыла. Фондла хаман да толтурулгъанлай баргъандыла, сохталаны саны да кебейе барады устаз коллектив да кенгертилгенди. Бюгюн Свято-Сергий гимназия- билим берген стандартланы барына толу келишеди, анда 82 адам окъуйду. Королькова Зоя Генадьевнаны этген ишлерин аны талай сохтасы емюрде да унутурукъ тюлдю. Бу дуниясын ауушдуруб кетген Зоя къыйнлыгъы джаназы дуаны быйыл апрель айны 4-де Черкесск шахарны Покров клисасында этгендиле, аны Къарачай-Черкесиядв Шимал бла Къыбла клиса округларыны динчилери бардыргъандыла. Бюгюн да Покров клисада Зоя зауаллыны эсгере дуа окъуб маулут аш бла да ауузландыла.

«Большое сердце» деген суаблыкъ марафонну къурамында джыл сайын да бардырылыучу, 2-чи ачыкъ социал конкурсха Пятигорскеден милосердия эгечле да къошулдула. Конкурс комиссияны бегими бла Лука Шыйыхны клисасында сестричествосу «видеоролик» бла «социальный промушн» деген номинациялада дипломла бла саугъаландыла, « видеоролик» деген номинацияда уа сестричество хурмет бла белги бла саугъаланыб 3-чбю дараджалы лауреат болду. Дин эгечлеге конкурсха къошулургъа Пятигорск клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Дубинский Борис бла сестричествону динчич иерей Видяпин Александр болушлукъ этгендиле. Дмин эгечлеге дипломла бла саугъаланы Пятигорск шахарны администрациясыны башчысыны орунбасары Плесникова Инна берди. Бу ишде эм уллу хорламгъа дин эгечле, епархия баджаргъан социал джумушну джамагъатха кенг белгили этерге мадар берилгенин санайдыла. Конкурсну эсеблери бла ол шахарны информацион площадкаларына салынныкъды.

Пятигорск епархияны иппотерапия аралыгъыны командасы, Минераловод районда 40 километр узунлукъгъа ат чабышыугъа къошулгъанды. Команданы келечилери эки атда,бютеу дистанцияны етюб ечлю орунлагъа ие болгъанды. Ата белинде сабийни саулугъун къайтарыргъа болушхан Аралыкъны джаш адамлары кеслерини командаларыны джан аурурут не джаны бла болушлукъ эте эдиле. Эндиги чабышыулагъа епархиал аралыкъны командасы 80 километр узунлугъу болгъан эришиулеге къошулургъа мурат этеди.

Кеб болмай, Пятигорскеде Лука шыйыхны клисасында сестричествону дин эгечлери бла медико- фармацевт институтну студентлери- «Люди в белом» деген аралыкъны волонтерлары Прегор районда Бекеш станседе къартланы болджал заманнга дери тутхан Юйде болдула. Уллу Ату Джурт къазауатны заманында этилген джырланы бары да бир аууздан джырладыла. Волонтерланы назмулары бла монологларына разы болуб харс урдула. Бу тюбешиуге келгенлени хар бирине спонсорланы ачхасына алыннган татлы эмда керекли саугъала бердиле. Бу джолоучулукъну къурагъан Пятигорск благочинияны социал къуллугъу «Бабушколюбие» деген проектни тамалында къуралгъан тюбешиулени этгенлеге разылыгъын билдирди. Тюрлю-тюрлю джылладагъы телюлени келечилерини халал джюреклиликлери, студент-волонтерлагъа, къартланы бетлеринде разылыкъ бла къуанчны керюрге мадар бердиле. Тюбешиуню бары да бирге олтууруб чай ичиу бла тамамладыла.

Быйыл апрель айны 3-де Зеленчюк муниципал районну администрациясыны башчысы Самоходкин Сергей, Къардоникни паркына айбатлыкъ салыу бла анда Къардоник стансени къурагъан къазакълагъа эсгертме салыуну юсю бла кенгеш бардырды. Кенгешни ишине, район администрацияны башчысыны орунбасары Вильхов Петр, Къардоник стансени администрациясыны башчысы Беганцов Анатолий, Зеленчюк район къазакъ джамагъатны атаманы, къазакъ аскер старшина Федоров Владимир, Къардоник стаенсе джамагъатны атаманы Кандрашов Иван, Къарачай-Черкесиядв Къыбла клиса округну джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений къошулдула. Православ динчини къошулгъаны аны ючюн болгъанды, православ символиканы тюз хайырланырылгъанын тинтирча, нек дегенде, авторла теджеген проектлерини асламысына аланы салгъандыла. Оноулашуну эсебинден, Къобан къазакъ аскерни архитектура белюмене экзис проектни хазырларгъа эмда этиллик проектни планировкасые деменгли этиуню юсю бла, тилерге оноулашдыла.

Быйыл апрель айны 4-де Пятигорскени 4-чю номерли гимназиясыны абадан классларыны сохталары, Пятигорск епархияны Джаш телю белюмюню тамадасы иерей Яковенко Илия бла тюбешдиле. Тюбешиуню темасын бусагъатдагъы гаджетлеге, социал сетлеге, виртуал джашауну къоркъуу келтиргенине атадыла. Келген къонакъны баш оюму, ол виртуал джашаудан чыгъыб, бетден-бетге тюбеширге чакъырды. «Аккаунтну салгъан адам биз керти ким болгъанын билмейбиз, аны бла джюрегибиздегинден юлюш да этебиз. Сагъышларыбызны, оюмубузну айтабыз суратларыбызны кергюзебиз. Алани кесине кечюрюб алыб аны бла къалай хайырланнганындан хапарыбыз джокъду эмда ол бизни джашауубузда къаллай дараджа келтирирге боллукъду»,-деб чертди православ динчи. Аны юсюнден гимназияны акт залында къызыу сюзюу болуб етдю. Сагъат бла джарым къараб-къарагъынчы кетди. Тюбешиуге келгенле, бу ушакъ энтда бардырылса деб разы болгъанларын билдире чачылдыла.

Быйыл апрель айны 3-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт къурагъан, Пятигорский поселокну Серафим Саровский клисасыны джамагъаты- къазакъланы дин джолоучулукълары тамамланды. Ала Серафимо-Дивеевский тиширыу монастырда болгъандыла. Ол бек сейир джолоучулукъ болду: клисаларыны тамадалары протоирей Дементьев Григорий бла атаман Симонов Александр бла бирге къазакъла кеслерини стансе клисаларыны кекледе джакъчысына табын этдиле. Монастырда алагъа бек джылы тюбеген эдиле. Келген къонакъла Раббийни ашхы къулуну дин сыйларына табындыла эмда ишлене тургъан Клисада болдула, ары хар кимни да ийиб да бармайдыла. Эм багъалы зат а- Серафим Саровский шыйыхны елюгюню сюек кесекчигин монастырдан саугъа алдыла. Ол дин сыйгъа бютеу стансе тюбеген эди. Аны Къачлы джюрюш бла клисагъа келтирдиле, анда ол Серафим Саровский шыйыхны Сыйлы Кавказ бла къазакълагъа разылыгъыны белгисича тынчайырыкъды.

Быйыл апрель айны 3-де Пятигорскени епархиал юйюнде , Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Минераловод клиса округну джуаблы динчиси протоирей Панасенко Алексий бла тюбешди.Архипастырь джуаблы динчини Минеральные Воды шахарны Никольский клисасында талай джылны халал къуллукъ этиб тургъаны ючюн разылыгъын билдириб, шахарда Покров клисагъа башчылыкъгъа салыннгшанына шагъатлыкъ этген указны берди. Архиерей, ауушуб кетген бу клисаны биринчи ишлеб башлагъан Агеев Илия къойгъан дин хазнаны сакъларгъа кереклисин чертди. Аны тышында да мындан ары да джарыкълыкъ бла миссионерлик ишни айныууна уллу эс белюнюрге кереклисин да чертди, нек дегенде, бери башха регионладан да талай паломник келгенлей турады. Джуаблы динчи, Покров клисаны айнытыу джаны бла планладан да хапар айтды. Владыка бу клисагъа джангы салыннган тамаданы алгъышлаб, анга разылыкъ бере джетишимле теджеди.

Быйыл апрель айны 2-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Литургияда джырланы регент Куба Анна башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Инджилни окъуб бошагъандан сора Владыка Украина бла Джуукъ Шаркъда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Дин къуллукъ бошалгъандан сора архиепископ Феофилакт, Спасс клисада Джаш телю аралыкъда клисагъа джюрюген джамагъат бла джуукълашыб келген Раббийни Иерусалимге киргени бла Раббийни Анасыны Благовещения байрамларыны юсюнден ушакъ этди.

Джазгъы каникулланы кюнлеринде Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны устазлары бла сохталары, 11-чи номерли билим бериу аралыкъны директору Ляшова Еленаны башчылыгъы бла, ШКФ-дан эмда Къарачай-Черкесияны районларындан келген къонакълагъа тюбедиле. Патриотизмни сингдириу джаны бла иш сынамдан юлюш этиуню тамалында, устазла бла абадан классланы сохталарына къуралгъан кадет классланы, къошакъ дараджада православ дин бериуню юсюнден хапар айтдыла. Биринчи классны сохталары келген къонакъланы къысха-къысха, аскер- тенгиз тарихинден, къралны аскер кючлерини тизгинлеринде сирелген тенгиз къайыкъланы тюрлюлеринден хапар айтдыла. Тюбешиу бек ариу халда етдю, гимназиячыла да келген къонакъла да мындан ары да байламлылыкъны джюрютюрге разылыкъларын билдирдиле.