Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3153)

Быйыл март айны 4-де Православия Къуанчны Ыйыгъыны аллы бла Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт ыйых кюн дин къуллукъну Пятигнорскени Спасс ара клисасында бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Кечеги дин къуллукъда регент Куба Анна башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Архипастырь адетдеча Сыйлы Китабны окъугъандан сора православ дин ахлулагъа елей джаудан джакъды.

Къабарты-Малкъарны Прохладный районунда ТКВО-ну Терк-Малка округну Пролетар элинде, Пролетар стансе къазакъ джамагъатны кезюулю отчет-сайлау джыйылыуу болуб етдю. Адетдеча джыйылыуну аллында бу ашхы ишге джоралаб , Нальчик клиса округну джуаблы динчисини къазакъла бла байламлылкъ джюрютуден болушчусу иерей Арманов Николай дуа этди.Джыйылыугъа эл администрацияны башчысы Кефер Ирина да къошулгъан эди. Джыйылыуда этилген оноу бла джангы атаманнга Дибров Викторну сайладыла, ревизион комиссияны бегими бла да атаманны биринчи дженгерини эркинлиги бегитилди. Къазакъ джамагъатны Уставы да бегитилди. Православ динчи джангы атаманнга разылыкъ бериб , бу джуаблы къуллугъунда анга Аллахдан болушлукъ тиледи. Андан сора да ол къазакъланы Уллу Ораза бла алгъышлаб, тобагъа къайтыуну мардасыз керекли болгъанын да эсгертди.

Быйыл март айны 4-де Нарсанада бютеушахар субботник болуб етдю. Анга Нарсана благочинияда «Сретение» деген православ джаш телю араолыкъны алчылары эмда гимназияны сохталары бла клисаны ишчилери да къошулдула. Джаш телю Никольский клисаны къатында шахар участокну багушдан тазалады,гимназиячыла да окъуу заведенияны къатын ариуладыла. Клисаны ишчилери клисаны къаты джерни кирсиз этдиле. Клисаны тамадасы протоирей Знаменский Иоанн бу ишге къошулгъанланы барына да разылыгъын билдирди. « Бюгюн инджилден окъулгъан сагъатда биз Раббийибиз Масих Иссаны сезлерин эшитдик : « Адам шабат кюн ючюн тюл, шабат кюн адам ючюндю (Мк. 2,27). Биз хар нени тазалауну шабат бла байламламайбыз, Тазалыкъ къайда да болургъа керекди. Алай а бюгюн бютеушахар субботник болгъаны амалтын,б из да шахарны бир кесеги болгъаныбыз себели къошулгъанбыз бу ишге. Барынга да бу ашхы иш этгенигиз ючюн бек разы болгъанымы билдиреме»,-деб айтды Иоанн бабас. Эсге салсакъ, шахарны башчысы Курбатов Александр, джазгъы эки айлыкъда, предприятиягъа , организациялагъа къарагъан джерлени, быйыл март айны 4-ден май айны тертюне дери шахарны джамагъаты тазалау ишлеге чыгъарча бегим чыгъаргъанды.

Озгъан кюнледе Пятигорск бла Черкесск епархияны Къарачай-Черкес республикада филиалында , дин билим бериу бла катехизация Белюмню тамадасы иерей Якушев Александр,быйыл Зеленчюк станседе 5-7 классланы сохталарыны арасында баргъан православ культураны Таммалындан регионал Олимпиада хорлагъан Исправна станседе МКОУ 1-чи номерли школуну 5- чи классыны сохтасы Ангелина Голоколенкогъа участникни сертификаты бла 1-чи дараджалы Дипломну берди. Быйыл окъуу джылда Олимпиадада ,«Русь уходящая: русская культура перед лицом гонений» бла «Русское присутствие на Святой Земле», деген баш темала болдула.

Быйыл март айны 1-де православлыланы Сыйлы Оразаларыны биринчи седмицаны бараз кюнюнде. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Успен Вторафон эркиши монастырны Георгий клисасында Преждеосвященных Даров Литургия бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, игумен (Мягких) Милетий,иеромонах (Клименко) Вениамин, иерей Кокарев Сергий, иеродиакон (Галуаев) Самуил этдиле. Анда дин джырланы иеромонах (Казаков) Елевферий башчылыкъ этген монастырны хору джырлады. Литургияда Пятигорскеден келген православ джамагъат да табын этди. Быйл православлыланы Сыйлы Оразаларында, Сыйлы Афон Къаяны нюрюн сакълагъан Бештау монастырда табын этерге Эресейни талай джеринден адам келгендиле. Моанастырны Сыйлыархимандрити, келген джамат бла дин къарнашларына динлерини , оразаларыны юсюнден оюмлашдыргъан сезле айтды. Андан сора да ушакъны туз- дамдан ауузлана да бардырдыла. Анда Архиепископ Феофилакт сыйлыоразаларыны юсю бла этилген ишледен теманы андан ары да бардырды.

Къышны арт кюнлеринде быйыл февраль айны 28-де Нарсана курорт-шахарны Башчысы Курбатов Александр, Православ Свято-Никольский гимназияда болду. Багъалы къонакъны аллына гимназияны директору протоирей Знаменский Иоанн тюбеди. Ол александр Васильевичге бу окъуу заведения къалай къуралгъанындан хапар айтды. Ол къуралгъанлы биринчи кюнюнден башлаб, гимназияны кърал акредитациясы бла Орус Православ Клисаны конфесионал теджеую барды, ол а юрист джаны бла толу билим берирге бойнуна алады. Гимназиягъа къайгъырыуну да учредителликни да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт этеди. Гимназияны тарихинде етген 25 джылны ичинде 14 выпуску болгъанды. Элли сабийден асламысы гимназияны бошагъандан сора Эресей бла Ставрополь крайны алтын бла кюмюш медалларына тыйыншлы болгъандыла. Гимназияда тюз окъутуу джаны бла да терен билим берирге уллу эс белюнеди. Мында окъугъан сохтала бютеуэресей, край эмда шахар олимпиадалада, конкурслада спорт эришиуледе хорламлы боладыла эмда халкълаарасы сурат конкурслада ечлю орунланы да алгъанлай турадыла. Шахарны башчысы, православ классиука гимназияда ариу халиге юретиу бла билим бериуню сиситемасына бек уллу магъана берди. Завуч да эмда директорну орунбасарлары бла бирге школда экскурсия этген кезюуде, Александр Васильевич тюрлю-тюрлю дерслеге кириб къарагъан эди. Сохтала шахар башчыгъа бек джарыкъ тюбедиле, 4-чю классны сохталары уа клиса джырны дерсинде келген къонакъгъа гимназияны гимнин джырладыла. Хар кирген класына Александр Васильевич сохталагъа сез айта, Ата джуртугъузну туугъан шахарыгъызны махтаулу адамлары болугъуз деб алгъыш этди. Андан сора да шахар башчы, 15000 минг тому болгъан гимназияны китабханасында бек уллу эс белюб къарады, анда къуру православ болуб къалмай талай классика бла окъуу литература да барды. Келген къонакъ андан сора да бюгюнгю заманнга келишген оборудованиясы болгъан спорт залгъа эмда 5-11- чи классланы сохталары окъугъан корпусну классларына да къарады. Абадан классланы сохталары, Александр Васильевични аллына музыка халда хошкелдилик бла тюбедиле. Гимназияны устазлары бла ушакъ эте Александр Васильевич былай чертди, ариу халиге юретмесенг билим бериу не кюрешсенг да толу болаллыкъ тюлдю. Школну баш шарты дин джанына бурулады, ансыз тюзюуюн адамны къураргъа мадар джокъуду. Православ гимназия эм алгъа ариу халиге юретиу, сабийге дин джаны бла билим бериу бла эмда къалгъан предметледен керекли билимни бериу бла кюрешеди. Тюбешиуню аягъында гимназияны директору Александр Васильевичге, Гимназияны джуукълашыб келген 25 джыллыкъ юбилейинден хапр айтыб, школгъа болушлукъ этгени ючюн разылыгъын билдириб, эмда юбилей къуанчха хазырланыугъа къурау комитетге башчылыкъ эт деб тиледи. Гимназиядан кете тебреб шахар башчы устазлагъа да сохталагъа да ишде, окъууда да уллу джетишимле теджеди.

Къыбла аскер округда уллу тактика юрениуле башланнгандыла, алагъа энчи 34 мотострелковый бригада да къошулады. Походха тебреуню аллы бла Черкесскеде Никольский клисаны штат клириклери Афонин Иоанн бла Иманов Алексий дуа окъуб аскерчиле бла аскер техникагъа нюрленнген суудан бюркдюле. Православ динчиле алайда табын этгенлени барына да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Сыйлы Феофилатны разылыгъын да айтдыла.

Быйыл февраль айны 28-де Нарсанада саулукъларында къыяулары болгъан сабийлени арасында 3-чю Регионлаарасы спартакиада башланды. Бу спорт мероприятияны ачылыууна Никольский клисаны клириги протоирей Чеканов Димитрий да къошулду. Спартакиадагъа къошулгъанла бла анга къараргъа келгенлеге сез айтда православ динчи- бу джашау Аллахдан келген саугъады» деб эсге салды.»Бир-бирде адам кесини саулугъун сан этмейди , джуукъну тенгни багъалата билмейди. Анга къаршчылыкъгъ бюгюн а кересиз былайда Аллахны берген саугъасына разы бола не къыйынлашыулагъа бой бермеген адамла джыйылгъандыла. Багъалы спортчула, хар биринге джетишимле теджейме эмда саулай джашауугъузну узагъына Аллахдан болушлукъ тилейме», деб айтды православ динчи. Бу спартакиада кебчюлюк-спорт мероприятияды. Аны баш нюзюрю саулукъларында къыяулары болгъан сабийлени физкультура бла спортха тартыуду эмда паралимпия спорт джюрюуню асыулулугъун келтюртюудю.

Быйыл февраль айны 28-де Пятигорске бла Черкесчскени архиепископу Феофилактны башчылыгъы бла Епархия юйде , инвалидле бла иш бардыргъан клиса социал къуллукъну Шималкавказ конференциягъа хазырланыуну юсю бла кенгеш болуб етдю. Быллай конференция мартны 15-де да Ессентюк шахарда бардырыллыкъды, анга Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархыны викарийи, клисада суаблыкъ ишле жэтиу бла социал къуллукъну Синод белюмюню председатели Орехово-Зуевону епископу Пантелеймон башчылыкъ этерикди. Форумгъа Ставрополь крайны профиль министерствосуну келечилери, ШКФО-ну епархияларыны динчилери, джаш телю аралыкъны, волонтер джюрюулени, епархияда сестричестволаны, ШКФО-да башха динлени келечилери эмда «Социал иш» деген джаны бла хазырлагъан ВУЗ-ланы устазлары бла студентлери бла журналистле да чакъырылгъан эдиле. Конференцияны иши юч тюрлюге белюнннюкдю. Бери къошулгъанла, инвалидле бла аланы юйдегилери бла къаллай иш къурагъанларыны юсюнден сынамларын башхала бла юлеширге боллукъдула эмда «доступная среда» деген ат бла сейир семинар-тренингге къошулургъа да боллукъдула.

Быйыл февраль айны 26-да сыропустный Ыйыкъда, Адамны джандетден къысталгъанын эсгериу, Прощенный воскресеньда, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс ара клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерегй клисаны клириклери дин болушлукъ этдиле. Литургияда джырланы регент Куба Анна башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Сыйлы Китабны окъугъандан сора Владыка Украина бла Джуукъ Востокда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Адетдеча архиерей, келген джамагъат табын этерча Сыйлы Къачны тутуду. Андан сора Спасс клисаны Джаш телю аралыгъында архиепископ Феофилактны клиса джамагъат бла тюбешиую болуб етдю. Ол кюнню кечесинде да, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорск клиса округну приходларыны динчилерини болушлугъу бла кечмекликге джоралаб кечеги дин къуллукъ бардырды. Владыка православлыланы Уллу Оразаларыны аллы бла сез айтды андан сора да тобукъланыб дуала окъуду. Православ динчиле бла клисагъа джюрюген джамагъат сыйлы православ оразада дин ахлуларына разылыкъ этди.