Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3153)

Озгъан  кюнледе Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид республиканы билим берген учреждениелеринде орус тилге юретиуню игилендирирге джораланнган кенгеш бардыргъанды.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, кенгешни ача, анда сю-зюлген теманы бютюн да магъаналы болгъаннга са-нагъанын айтханды. Башчы Орус тил бла лите-турагъа юретиуде грант берирге хазырлыгъын да билдирди.

Къарачай-Черкесияны башчылыгъы лрус тил бла литератураны окъутуугъа уллу магъана береди.

Джёгетей Аягъы шахарда 1 -чи номерли лицейни директору, орус тил бла литературадан устаз, КъЧР-ни махтаулу устазы, РФ-ны билим бериуде махтаулу къуллукъчусу Татьяна Черняева, орус тил башха школ дерслени араларында артыкъ  да магъаналы болгъаннга санагъанын билдире, орус тилден дерслеге берилген сагъатла алгъ-ындан эсе аз берилгенинден да айтхан эди..

Аны сёзюне СССР-ни Билим бериуюню халкъ айырмасы, РФ-ны махтаулу устазы, КъЧР-ни халкъ устазы Хапаланы Адамей да къошду.

. Хапаланы Адамей орус тилни артына кетиб баргъанын дерсле къалай бардырылгъанларына не республикан, не муниципал дарад-жада къаралмагъанындан кёргенин да айтды.

Къарачай-Черкесияны педагогика коллджини директору  Михайлов Игорь да, къуру орус тил бла къалмай,болгъан предметлеге да уллу эс белюрге керекди,аланы окъутхан таблицала, суратла башха затла заманны излемине кере эски болггъандыла деб билдирген эди.

 

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид кенгешге къошулгъанланы сюзюлген ишни аллына бардырлыкъ оюмларын джазыб, КъЧР-ни Окъуу бла илму министерствосуна берирге чакъырды. Темрез улу билим берген учреждениеледе орус тилни ёсдюрюрге чырмау болгъан кемликлени тюзетирге республиканы башчылыгъы не джаны бла да болушлукъ этеригин айтды.Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители Мурат Озовгъа, бу джумушну юсю бла Ишчи къауум къураб, тыйыншлы мадарла этерге борч салды.

Май айны 22-де Николай из Мир Ликийских в Бар сейир джаратылгъан шыйыхны елюгюню сюеклерин кечюрюу кюнде Къарачай-Черкесияны Сторожевой стансени Никольский клисасында дин дараджалы байрам этдиле.
Ол дин къуллукъ баргъан сагъатда,ары келген джамагъат ,Пятигорск епархияны дин сыйларын, Радонежский Сергий шыйыхны джетиджюз джыллыгъына аталгъан къачлы джюрюш бла келген, Радонежский Сергий бла аны атасы Кирилл бла анасы Мария шыйыхланы сюек кесеклерин бай этдиле.
Ол дин сыйланы кюнортадан сора Сторожевой станседен къачлы джюрюш бла Исправна стансеге элтгендиле.

  Быйыл майны 22-де Николай из Мир Ликийских в Бар сейир джаратылгъан шыйыхны елюгюню сюеклерин кечюрюу байрамда,Къарачай-Черкесияны ара шахарыны Никольский клисасында Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт дин къуллукъ бардырды. Архиерейни биргесине, Шимал Къарачай-Черкес клиса округну приходларыны  благочинныйи протоирей Самохин Михаил,Никольский клисаны наместниги протоирей Кузнецов Сергей, Пятигорский епархианы административ секретариатыны  тамадасы иерей Яковенко Илия,иерейле Радаев Максим,Корниенко Максим, Иманов Алексий, бла Якушев Александр къуллукъ этдиле.

Диакон чыннга,протодиакон Куба Дмитрий башчылыкъ этди.

       Баргъан дин къуллукъда , христиан динде Исса файхамбарны хурмет тахсаларына белене,клисагъа джюрюген христиан динни джамагъаты эмда Черкесскеде Хурметли-Сергиев гимназияны сохталары  христиан динде намаз къуллукъларын бардырдыла.

Андан сора клисаны тегереги бла адетдеча къачлы джюрюш этдиле.

Ол дин къуллукъ бошалгъандан сора, архиерей ары джыйылгъан джамагъат бла ушакъ бардырды.

Пятница, 23 Май 2014 11:53

«АЛА ЭНТДА КЕЛДИЛЕ»

Автор

      Май айны 22-де Ессентюк шахарда,сакъат сабийлеге болушлукъ этген школну мекямында, больница дараджалы Христиан динде Исса файхамбарны анасыны иконасыны клисасыны волонтерлары «Инджилгенлеге къуанч» деген байрам къурадыла.

       «Ура ала келдиле»!,-деб сабийле эртдеги танышлары Пеппи бла аны шоху Кнопканы аллына чабдыла. Хар джолда болуучусуча,волонтерла сабийлеге къуанч,иги хал, конкурсла алыб келдиле.

       Бу байрам бек ашхы халда етдю. Сабийле къуанч тыбырлы болуб, бир такъыйкъаны да олтуруб солумадыла.Татлыны сюйгенлени къралына джолоучулукъ деген конкурсда сабийле бек сюйюб ойнадыла. Ол конкурсну тыйгъычларындан етюб чыкъгъанланы барына да Пеппи бла  Кнопка татлы саугъала бердиле.

   Волонтерла сабийлени больница дараджалы клисада биринчи июнда болллукъ байрамгъа чакъырдыла.

       Ол кюн огъунакъ Скорбященский приходну социал къуллугъуну башчысы Земцева Екатерина сакъат сабийлени джайгъы лагерледе солууларына джжуаблы къуллукъчу бла тюбеген эди. Лагерни ишин къурау соруула сюзюлген эдиле.

Экинчи июндан башлаб приходну социал къуллугъу,джайгъы лагерде кесини волонтерлукъ ишин башларыкъды.

       Май айны 21-де Кавказ къазауат бошалгъанлы 150 джыллыгъына атаб,Черкесск шахарда анда елгенлени сыйларына аталгъан джыйылыу болуб етдю.

      Ол джыйылыугъа Къарачай-Черкес республиканы башчысы Темрезланы Рашид, Правительство бла Парламентни,шахарланы районланы башчылары,джамагъат организацияла бла христиан бла муслиман динни келечилери къошулгъан эдиле.

        Ол урушда елгенлеге, Къарачай-Черкес Шимал клиса округну приходларыны сыйлы дараджалары протоирей  Самохин Михаил  дуа этди.

          Ол  джыйылыуну кезюуюнде, джамагъат къуралышланы келечилери,Кавказ къазауатда елгенлеге есгертме салынныкъ джерге таш орнатдыла.

   Озгъан кюнледе майны 21-де евангелиени  джоругъун тутхан  Иоанн Богослов абустолну  есге тюшюрюк еюнюнде,Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт Лермонтов шахарны  Георгиевский клисасында дин къуллукъ бардырды.

     Архиерей ишлене тургъан клисагъа келегн  христиан джамагъатны  байрам бла алгъышлаб,  христиан динде сюймекликни кючюн билгенлеге  айланыб селешди.

     «… Шыйых абустолла, бла Аллхха хайырлары джукъгъан шыйыхланы джашаулары Церковь бла сагъынылады.

      Ким болса да айтыр:Аллай зат болмайды,болургъа да мадары джокъду деб,-аллай адамгъа ийнанмагъыз. Иоанн абустолну эсигизге тюшюрюгюз. Алай болады.  Болургъа мадар да барды.

Аллахха сыйлы къуллукъ этгенлени эсигизге тюшюрюгюз. Ала джангыз бир кере сыйлы Евангелиялагъа ийнаннганлары, Исса файхамбарны(Христиан динде Христос) ызындан,аны джолу бла баргъанланы. Адамны Аллахха сюймеклиги  тазады,кертиди,- ол заманда,-таза иннетли болса,кесини джанын аны ючюн берирге хазыр болса.

       Аллай сюймеклик аллай ийнанмакълыкъ, не тюрлю адамны да джашауун,халисин иги джанына бурлукъду.

Озгъан кюнледе майны 21-де сеир джаратылгъан шыйых Николоайны эсге тюшюрген кюнде, преподпбный Сергийни,радонежский игуменни,саулай Эресейге сейир джаратылгъан шыйыхны 700 джыллыгъына джораланыб,къачлы джюрюш Сторожевой стансеге Никольский клисагъа келди.Пчтигорский епархияны дин сыйларына стансени къазакъ джамагъаты тюбеди. Ол дин сыйла клисагъа келгенден сора андагъыла танга дери гезет этиб чыкъдыла.
Майны 22-де ол сыйланы Исправна стансеге элтдиле.

Железноводск шахарны ара китабханасында славян тилни тамалын салгъан Кирилл бла Мефодий абустоллагъа аталгъан, сохтала бла ушакъ бардырылды. Кесини ал сезюнде иерей Переверзев Роман чертгенден, славян тил орус культураны айырылмазлыкъ бир кесегиди. Кирилл бла Мефодий шыйых абустолланы кючлери бла славян тил джангы тюр алады.Биринчи харифле чыгъадыла, китабла кечюрюледиле.Аны юсю бла славян миллетлеге бай православ византия культурагъа къошулургъа мадар болады.
Переверзев кесини хапарын толтура,шыйх солунский къарнашланы юсюнден да айтды.
Ол тюбешиуню аягъында, христиан дин къуллукъчу сохталаны сорууларына джуабла берген эди. Ана тилни сакъларгъа кереклисини юсюнден да ушакъ этген эдиле.

Озгъан кюнледе майны 20-да Къарачай шахарда Пантелеймон клисаны тамадасы иерей Касмицкий Алексий, баш окъуу берген заведениялада джаш телюню арасындан эмда дин экстремизге профилактика этиуге аталгъан конференциягъа къошулгъан эди. Ол конференция Алийланы Умарны атын джюрютген Къарачай-Черкес кърал университетни мекямында бардырылды.
Ары келген вузну студентлерине ,джаш телюню экстремизм организациялагъа къалай тартханларыны юсюнден илму фильм кергюздюле.
Кесини сезюнде иерей Касмицкий Алексий, экстремистле кеслерини этген аманлыкъларын ислам,христиан ,чуут дин бла джабаргъа кюрешедиле.Кертиси уа джамагъат джашаудан кенге айырылгъанла,дин сыйын джакъламайдыла. Ала кючлерин,къарыуларын да джашауну къатышдырыргъа,социал болумну чачаргъа саладыла-дегенни айтыб стунтлени эслерин бургъан эди.
Христиан дин къуллукъчу, студентлеге дин этиканы тюрлендирирге излеген адамла ушакъ этген заманда сакъ болугъуз деб тилем этген эди.

Озгъан кюнледе майны 20-да Къарачай шахарда Пантелеймон клисаны тамадасы иерей Касмицкий Алексий, баш окъуу берген заведениялада джаш телюню арасындан эмда дин экстремизге профилактика этиуге аталгъан конференциягъа къошулгъан эди. Ол конференция Алийланы Умарны атын джюрютген Къарачай-Черкес кърал университетни мекямында бардырылды.
Ары келген вузну студентлерине ,джаш телюню экстремизм организациялагъа къалай тартханларыны юсюнден илму фильм кергюздюле.
Кесини сезюнде иерей Касмицкий Алексий, экстремистле кеслерини этген аманлыкъларын ислам,христиан ,чуут дин бла джабаргъа кюрешедиле.Кертиси уа джамагъат джашаудан кенге айырылгъанла,дин сыйын джакъламайдыла. Ала кючлерин,къарыуларын да джашауну къатышдырыргъа,социал болумну чачаргъа саладыла-дегенни айтыб стунтлени эслерин бургъан эди.
Христиан дин къуллукъчу, студентлеге дин этиканы тюрлендирирге излеген адамла ушакъ этген заманда сакъ болугъуз деб тилем этген эди.