Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3227)

Быйыл апрель айны 13-де кече Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс клисасында, бизни Масих Исса Раббийибиз бизни къутхара чекген Азабыны къуллугъун этди. Дин къуллукъда православ зикирлени регент Куба Анна башчылыкъ этген клисаны хору джырлады. Владыка, , Раббий бизни Масих Иссаны чекген азабы бла елгенинден хапар айтхан 12 Страстный Евангелия- Сыйлы Китабдан юзюклени окъуду. Инджил окъугъанлагъа келген джамагъат къолларына джау чыракъла алыб шош болуб эс белюб тынгыладыла. Алагъа, эриденги Онглу Байрымны бошай, архиепископ Феофилакт ауаз берди. Дин къуллукъдан сора православ джамагъат къуралгъан адетдеча юйлерине Инджил окъулгъан сагъатда къолларында джана тургъан джау чыракъланы джарыгъын юйлерине элтдиле.

Быйыл апрель айны 12-де Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны биринчи классны сохталары, космонавтиканы Кюнюне атаб дерс бардырдыла. Сабийле космосдан, космонавтладан, къутхарыучу аппаратладан, биринчи космонавт Юрий Гагаринден кеб хапар билдиле. Классны куратору Къарачай-Черкесияда МЧС-ни гитче къайыкълагъа кърал инспектору В.С. Денисенко сабийлеге, джерге тюшген космонавтланы излеген кемеледен хапар айтды. Сабийле дагъыда адамны биринчи кере космосха учханындан хроникагъа къарадыла. Тюбешиуню, дерсни темасына атаб пластилинден затла ишлеб тамамладыла.

Быйыл апрель айны 13-де Нарсана шахарда «Журавли» деген мемориал комплексни къатында призывникни Кюню болуб етдю. Анга Никольский клисаны клириги протоирей Чеканов Димитрий да къошулгъан эди, ол нарсаначылагъа Ата джурт сакълаугъа разылыкъ этди. Аскер къуллукъгъа барыргъа заманлары джетиб келгенлеге сез айта, Ата джуртларын хакъ джюрекден джакълагъан шыйыхланы юлгюге келтирди. « Сыйлы бийле Александр Невский бла Дмитрий Донской, адмирал Ушаков Федор шыйых, Масихни джолунда ашхы аскерчиле болуб къалмай, бу джерни деу къаугъарлары болгъандыла»,-деб чертди православ динчи. Андан сора да ол, Ата джурт ючюн джан берген аскерчилеге «Вечная память» деген дуаны джырлады.

Быйыл апрель айны 11-де кече, Сыйлы Гюрге кюн, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс клисасында Нюрленнген Саугъаланы кечеги Литургиясын бардырды. Бу экинчи литургияды ара клисада быйыл этилген. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Литургияда православ джырланы регент Куба Анна башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Дин къуллукъдан сора Архипастырь православ дин ахлулагъа ауаз бериб табын этерге Сыйлы Къачны тутду. Андан сора Владыка клисагъа келген джамагъат бла ушакъ этди.

Быйыл апрель айны 11-де Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений, Зеленчюк стансени 2-чи номерли школуна Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны атындан, православ культураны Таммалындан окъуу пособиланы 30 комплектин саугъа этди. Китабланы класс сагъатдан сора бердиле, аны кезюуюнде, дин культураланы Тамаллары бла светский этикадан устаз Мерцева Татьяна,ючюнчю классны сохталарына кеси окъутхан предметден хапар айтды, бу сабийле аны келир джыл окъуб башларыкъдыла. Сохтала Ата Джуртну юсюнден постановка кергюздюле. Аны ызы бла джуаблы православ динчи сабийле бла культураны аны адамны джашауунда магъанасындан ушакъ этди.

Быйыл апрель айны 10-да Черкесскеде Никольский клисаны клириги иерей Гурин Александр, Свято-Сергий гимназияны сохталарына Масихни Джарыкъ Тиргизилгенден, аны тарихинден, пасха адетледен да ахапар айтды. Православ динчи сабийлени къуру джангыкесамат байрамны тарихи бла шагърей этиб къоймай эскикесамат Пасхадан да хапарлы этди. Дерсде сабийле, Пасхагъа – артос деген пасха гырджын, юйледе куличле, творого пасхала нек биширилгенинден хапарлы болдула. Аны тышында да пасха гакгыны тарихи бла пасха алгъышны магъанасы бла да шагърей болдула. Кесини хапарын православ динчи «Пасха» деген документал кино бла толу этди.

Быйыл апрель айны 10-да Железноводск шахарны 2-чи номерли орта школунда православ динчи бла кезюулю тюбешиу болуб етдю. Бу джол, иерей Пронь Алексий бла тюбешиуню шохлукъ темагъа атадыла.7-чи классны сохталары православ динчи бла ол сезню къаллай магъанасы болгъанындан, керти тенглик тутаргъа не зат болушады дегенниюсюнден ушакъ этдиле. Джаулукъну юсюнден да айтылды, артыкъ да бек джаулуагъа сюймекликни юсюнден фарызны къалай толтурургъа кереклиси чертилди. Православ динчи сохталаны талай сорууларына джуаб да берди.

Раббийни Иерусалимге Кирген байрамында литургиядан сора Кавказский поселокну Георгий приходуну джаш телюсю , сабийни ана къарнында болгъанындан башлаб джашауун джакъларгъа керекди деб адамлагъа къол салдырыб чыкъдыла. Клисагъа келген джамагъатха эсгертген къагъытчыкъла бла буклетле да бердиле. Къол салдырыуну акциясы бла юйдеги джылыуну джакълау джаны бла хапарлагъан иш аллыбызда Страстный седмица кюнледе да барлыкъды.

Быйыл апрель айны 10-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Успен Вторафон Бештау эркиши монастырны Георгий клисасында устав дин къуллукълла бла Нюрленнген Саугъаланы Литургиясын бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, иеромонах (Гичко) Михаил бла иеродиакон (Галуаев) Самуил этдиле.Анда православ зикирлени иеромонах (Казаков) Елевферийни башчылыгъы бла монастырны дин къарнашларыны хору джырлады. Литургиядан сора Архиерей дин къарнашларына, абустол Иоанн Богоссловну Тюшюнюу китабындан оюмлашдыргъан сезлени айтды.

Раббийни Иерусалимге Кирген байрамында, Старопавлов стансени Никольский клисасында Дин къуллукъдан сора, закон джаны бла аборт этерге эркинлик бермезге джоралаб «Начало жизни» деген ат бла джамагъат акция болуб етдю. Бизни къралда бу мероприятияны Благовещения Пресвятой Богородица байрамгъа джоралагъандыла. Клисагъа джюрюген джамагъат, амалсыз медицина страхования системадан абортланы къоратыу деген петицияны тюбюнде кеслерини къол ызыларын салдыла. Джаш телю да стансечилеге листовкала чачыб , информацион афишала да джабышдырдыла.