Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3139)

Лермонтов шахарда 1-чи номерли школунда «Терек» деген школ тарих клубну чегинде, Хорламчы Георгий шыйыхны клисасыны тамадасы Холодный Александр бабас, динлени тарихинден лекция окъуду. Аланы арасында, джангы тейричиликни къуоркъуулу болгъаны, христианствону тарихи, Клисаны Адетлери дегенча темала бар эдиле. Клубну келечилери кеслери тилеген эдиле быллай тюбешиуле бола турурун. Хар быллай ушакъ-ала джангы билимле, православ динчиге магъаналы соруула бериудю. Курсну бир къауум темасы эмчек ата-аналабла этилген ушакъгъа ушайдыла. Ол себебден, лекциялагъа тынгылагъан сохтала сертификатла аладыла, кеслерини разылыкълары болса, Крещения Адетге да къошулургъа мадарлары барды.

Быйыл март айны 13-де Сименон Столпник шыйыхны Клисасында Нальсчик клиса округну динчилерини джыйылыулары бла тюшюнюулери болуб етдю. Джыйылыуда джуаблы дин къуллукъчу протоирей Бобылев Валентин, динчиле бла магъаналы сорууланы, сыйлы оразаларында дин къуллукъланы бардырыуну эмда клисагъа келюучю джамагъатха дин болушлукъ этиуню срууларын сюздю. Андан сора православ динчилеге округну духовнигин теджедиле. Талай джылны тобагъа къайтарыуу адетни протоирей Куба Иоанн зауаллы бардыра эди. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъы бла ол джумушну баджарыргъа деб, Пятигорскеде Лазаревский клисаны тамадасы протоирей Дьячков Александрны салгъандыла. Ол дин ахлуларына ауаз бериб Тобагъа Къайтыу адетни да этди.

Быйыл март айны 12-де павославлыланы Сыйлы Оразаларыны 2-чи Ыйыгъында Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Минеральные Воды шахарда Покров клисада Дин къуллукъ бардырыб, бу дуниясын ауушдуруб кетген Минераловод клиса округну джуаблы динчиси, клисаны тамадасы митрофорлу протоирей Агеев Илияны асырагъан адетге да башчылыкъ этди. Архиерейге, епархияны динчиси протоирей Устименко Филиппни башчылыгъы бла башха динчиле да болушлукъ этдиле. Диакон чынга да протодиакон Куба Димитрий башчылыкъ этди. Ектения дуадан сора Архипастырь Украина бла Джуукъ Востокда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Джаназы дуаны да Владыка елюкню сандыгъыны къатында окъуду. Запричастный стихден сора Илия бабасны юсюнден протоирей Устименко Филипп сез айтды. Литургиядан сора Архиерей талай келген адамгъа ауаз берди. Андан сора архиепископ Феофилакт, митрофорлу протоирей Агеев Илияны асырыгъан адетге башчылыкъ этди. Владыканы разылыгъындан Илья бабасны, ол ишлеген Минеральные Воды шахарда Покров клисаны алтарыны къатында асырагъандыла.

Быйыл март айны 13-де Черкесскени Свято-Сергий гимназиясында «Наше наследие» деген олимпиаданы регионал туру болуб етдю, анга муниципал турда хорлагъанла къошулгъандыла. Этапны темасын усталыкълагъа атагъандыла. Бу ткргъа гимназияны 3-4 классларыны сохталары: Татьяна Григоренко, Гриталова Анастасия, Марк Назеренко, Никита Каламойцев бла Яковенко Даниил къошулгъандыла. Сабийле берилген дерслени джетишимли тындыргъандыла. Ал кюнюнде уа мартны 12-де ол олимпиаданы 2-чи классланы арасында финалы тамамланнганды. Къарачай-Черкесияны атындан баргъанла Свято-Сергий гимназияны сохталары Глеб Максимов, Яроль Артемий, Тимофей Камышан эмда 6-чы номерли школну сохтасы Сикалиева Алина ата- аналары бла бирге ызларына къайтыб келдиле. «Наше наследие» деген ачыкъ бютеуэресей интелектуал олимпиадааны баш нюзюрю, къуру предметледен болуб къалмай фахмулу сабийлени ачыкълауду. Тюрлю-тюрлю блоклагъа юешиннген десле, информацияны дженгил эсде къалдырыр джаны бла сабийлеге кеслерини фахмуларын ачыкъларгъа болушукъ этеди.

Быйыл март айны 8-де Матрона Московская шыйыхны дин сыйлары табылгъан кюн, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Георгий тиширыу монастырда Нюрленнген Саугъалагъа Литургия бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, епархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия, Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений эмда клисаны динчилери этдиле. Владыка православ джамагъатха ауаз берди. Анда Архипастыргъа, монастырны тамадасы игумения (Шурыгина) Варвара разылыгъын билдирди. Литургиядан сора Владыка, православ дин ахлулагъа аулия Матронаны иконалары бла разылыкъ берди. Ол кюн огъунакъ, епархияны информацион-басма белюмню биринчи тамадасы Евгений Игоревич Бронский елген кюнюнде Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскеде Хорошевский къабырлада асыралгъан джеринде джаназы дуа окъуду. Алайда анга, аны джуугъу тенги да биргесине ишлегенле да дуа этдиле. Бютеу джашауун Евгений Игоревич Клисагъа бергенди, деб айтды алайда джыйылгъанлагъа Владыка. Владыка, Раббийни къулу Евгенийге тилек этгенни эмда ол башлагъан ишни къоймагъыз деб чакъырыу этди. Андан сора Епархияны юйюнде маулут аш этилиб андан ауузландыла.

Быйыл март айны 9-да Орус Православ Клисаны Сыйлы Синодуну кенгешинде, советни къурамы бла Положениясыны юсюнден ( 18-чи номерли журнал) Москва бла бютеу Эресейни Патриархыны ышыгъында болгъан, орус клиса джырны айныууну джаны бла Клиса-джамагъат советни председатели протоирей Агейкин Александрны рапортуна тынгыладыла. Синодну кенгешине къошулгъанла, Москва бла бютеу Эресейни Патриархыны ышыгъында болгъан, клиса джырны айныууну джаны бла Клиса-джамагъат советни къурамын бегитирге деген оноуну этдиле,. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны рекомендациясы бла аны къурамына , Пятигорск епархияда регент курсланы тамадасы протоирей Кузнецов Сергий да киргенди. Проторей Кузнецов Сергий 1992-чи джыл Нальчикде музыка училищаны тауусуб «хор дирижерлукъ» деген усталыкъ алыб чыкъгъанды.Искусстволаны Шимал Кавказ кърал институтунда да академический вокалны юреннгенди. 1994-чю джылдан бери он джылны ичинде диакон андан сора протодиакон дараджада Клисагъа къуллукъ этгенди. Просвитер дараджада болуб да Черкесске бла Нальчикни приходларында къуллукъ да бардырады. Сергий бабас епархия регент курсла 2011-ччи джыл ачылгъандан бери анда ишлейди. Андан бери 5 выпуск болгъанды, 73 адам усталыкъ алыб чыкъгъандыла. Аны выпускниклерини асламысы, Пятигорск епархияда регентле, псалмачыла эмда джырчылы болуб джумуш бардырадыла.Факультатив дараджада, Ставрополь край Сафонов атлы музыка колледжде да курсла ишлейдиле. Ол а, колледжни усталарын окъутургъа, студентлеге къуру дин джаны бла джырладан болуб къалмай уллу музыка билим алыргъа да мадар береди. Клиса зиккирни тюзюуюн болулуруна Пятигорск епархия таймаздан уллу эс белгенлей турады.

Пятница, 10 Март 2017 15:45

Аллах рахмат этсин!

Автор

Пятигорске бла Черкесскени епархиясы бушуу эте билдиреди, быйыл март айны 10-да 80 джылында Минераловод клиса округну джуаблы динчиси,Минеральные Воды шахарда Покров клисаны тамадасы митрофорлу протоирей Агеев Илия бу дуниясын ауушдуруб керти дуниягъа кетди. Агеев Илия бабас 1937-чи джыл сентябрны 28-де Ставрополь крайны Предгорный районуну Благодатный элинде кеси къыйына бла джашагъан эллини юйдегисинде туугъанды. 196-чы джы Ставрополь православ Дин семинарияны бошагъанды. 1959-чу джыл диакон чын берилгенди, 1960-чы джыл да митрополит (Романовский) Антоний просвитер дараджа бергенди. Февраль айда 1979-чу джыл Агеев бабас Никольский клисаны тамадасы болады, андан сора Минеральные Воды шахарда Покров клисагъа башчылыкъ этеди. Минераловод клиса окргуну джуаблы динчиси къуллукъну да бардыргъанды. Къуллугъуну кезюуюнде Илия бабас, Покров клиса клмплексни ишлениуюне уллу юлюш къошханы бла къалмай епархияда да башха клисаланы ишлетирге да болушлукъ этгенди. Митрофорлу протоирей Агеев Илия бютеу дин- иерархия саугъалагъа, Орус Православ Клисаны, Даниил Московский шыйыхны 3-чю дараджалы эмда шыйых Аладимир бийни 3- чю дараджалы орденлерине ие болгъанды. Эт адамларына джуукъларына къайгъы сез бере, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт былай айтды: « Бу кетген зауаллыны бютеу фахмуларындан да ийманлыкъ фахмусун санайма. Ол керти хакъ джюреги бла Аллахха къуллукъ этгенди, Клисаны джорукъларын къаты тутханды, дин къарнашларына барына да джумушакъ келлю болгъанды. Ма бусагъатда да Раббийни аллында сиреле, ол бизге Сыйлы Кавказда джашагъанланы сакъла деб тилек эте тургъанына толу ийнанама. Багъалы джамагъатымы, керти дуниягъа кетген протоирей Илиягъа дуа окъугъуз деб акъырама» Митрофорлу протоирей Агеев Илияны быйыл март айны 12-де ыйых кюн асырарыкъдыла. Анда джаназы дуаны Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт этерикди. Ол эртден бла сагъат 8-де башланныкъды.

2017 гъэм гъатхэпэм и 7-м, Новопавловскэ къалэм и Петропавловскэ члисэм щызэхуэсащ члисэ округым и щоджэнхэр. Ахэр тепсэлъыхьащ зэманым пэджэж Iуэхугъуэ зыбжанэм. Нэхъыщхьэу тепсэлъыхьыжащ дунейм къытемыхьа сабийхэр зэрагъэкIуэдыжым пэщIэтхэм я Iэ зыщIэлъ тхыгъэхэр зэхуэхьэсыным ехьэлIа Iуэхум. ЗэIущIэм хэтхэр хэплъащ Межсоборнэ Присутствием и комиссэм зэхилъхьа "Акафист в молитвенной жизни Церкви", "Профессии совместимые и несовместимые со священством" проектхэм. Щоджэнхэр тепсэлъыхьащ чристэн тхылъым и махуэм зэрызыхуагъэхьэзырынум. ЗэIущIэр щиухым щоджэнхэр арэзы техъуащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и «Чристэн унагъуэ» саугъэтыр зыхуэфащэу къалъытэу къагъэлъэгъуахэм.

Быйыл март айны 7-де Новопавловскени Петропавлов клисасында округну динчилерини джыйылыулары болуб етдю. Православ динчиле къауум магъаналы сорууланы сюздюле. Анда, абортлагъа къаршчылыкъ акциягъа къол джыйыу баш тема болду. Джыйылыугъа къошулгъанла, Межсоборный присутствияны комиссиясы хазырлагъан, ,"Акафист в молитвенной жизни Церкви" бла "Профессии совместимые и несовместимые со священством", деген проектлени сюздюле. Аны тышында да Православ китабны Кюнюне хазырланыуну оноуун да этдиле. Джыйылыуну аягъында динчиле, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны джыл сайын да бардырылыучу «Православная семья» деген ечюне теджерге, юйдегилени кандидатураларын бегитдиле.

Ессентюк шахарны 5-чи номерли орта школунда къазакъ класслада 32 сохта кадет присяга алдыла. Бу школда кадет классла къуралгъанлы онеки джыл болады, алада сабийле аскер ишни юсю бла, культурадан, искусстводан къошакъ билим аладыла эмда физкультура джаны бла санларын чыныкъдырадыла. Бу къуанчха Пантелеймон клисаны тамадасы Журавлев Михаил бабас да къошулгъан эди. Ары сыйлы къонакъла болуб, Ессентюк шахарны Думасыны председатели Задков Андрей, шахарны башчысыны биринчи орунбасары Герасимов Евгений, Ессентюк шахар къазакъ джамагъатны атаманы Борисенко Виктор, акъсакъалла бла Уллу Ата Джурт къазауатны ветеранларыны советини председатели Коренюгин Валентин келген эдиле. Ессентюк шахар джамагъатны къазакълары къазакъ старшина Жуков Сергей бла сотник Бондарев Алексей сабийледен присяга алдыла, школну директору Гусев Владимирни приказы бла алагъа кадет чин берилди. Бу къуанчны аягъын джарыкъ концерт бла белгиледиле.