Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3153)

Озгъан кюнледе Зеленчюкню сабий-джаш телю спорт школунда Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну джуаблы динчисини ечюне аталгъан волейболдан эришиуле болуб етдюле. Быллай эришиуле ючюнчю кере бардырыладыла эмда ала адетге кириб боршагъандыла. Анны спорт школну администрациясы бла джуаблы динчини джаш телю бла иш джюрютген джаны бла болушчусу къурагъандыла. Турнирге юч команда къошулгъандыла. Ары Зеленчюкню экинчи бла тертюнчю школларыны командалары эмда биринчи оруну алгъан Ильич элни школуну командасы къошулгъандыла. Хорлагъанланы саугъалай джуаблы динчи протоирей Субтельный Евгений, бу спорт къуанчха къошулгъанлары ючюн сабийлеге разылыгъын билдириб эмда окъууда да спортда да уллу джетишимле теджеди.

Быйыл 2017-чи джылны январ айны 7-сини кечесинде Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Спас ара клисада байрамгъа джоралаб уллу кече дин къуллукъну бардыргъан эди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери бла джуаблы дин къуллукъчу протоирей Дубинский Борисни башчылыгъы бла Пятигорск клиса оругну клисаларыны динчилери этдиле. Архиерей православ дин ахлулагъа ауаз бериб, барын да байрам бла алгъышлады. Андан сора Архипастырь Пятигорскени клиса майданында адетдеча Рождество байрамны аллын ачды. Ол Пятигорск епархияны культура белюмюню кючю бла къуралгъанды. Концертге къазакъ эмда сабий коллективле къошулгъан эдиле. Адетдеча байрам кюнледе алайда суаблыкъ джармалыкъ да къуралгъан эди. Алгъыш сез айтхандан сора Владыка Пятигорскечиле бла эмда шахарны къонакълары бла тюбеб ушакъ этди.

Быйыл январь айны 7-де Рождество Христова кюнде , Суворовка станседе Вера, Надежда, Любовь эмда аланы аналары София шыйыхланы сыйына аталгъан клисада Рождество байрамгъа аталыб елка болду. Христиан дин школну сохталары Рождество Байрамгъа уллу программа хазырлагъан эдиле, анда таурухха да Рождество Христовону юсюнден назмулагъа да орун табылгъан эди. Ол утренникге адетдеча клисагъа джюрюген джамагъат кеслерини сабийлери бла туудукълары бла келген эдиле. Андан сора адетдеча клисаны тамадасы протоирей Иванилов Роман, сабийле бек сакълаб тургъан рождество саугъаланы чачды. Христиан дин школну сохталарына да татлы хантладан джасалгъанг тебси салгъан эдиле. Литургиядан сора Нарзан заводну тийресиндеги Рождество Христова деген алаша клисада байрамгъа джоралаб дин къуллукъ этдиле.

Быйыл январь айны 7-де Рождество Христова байрам кюн , Нарсананы Никольский клисасыны джеринде адетдеча суаблыкъ джармалыкъ ачылгъанды. Анны къураргъа, клисаны ишчилери бла анга джюрюген джамагъат, Православ Свято-Никольский гимназияны сохталары, «Сретение» деген джаш телю джюрюшню алчылары къошулгъандыла. Къонакълагъа хошкелдилик сезню эмда Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны атындан разылыкъны, клисаны тамадасы , Нарсана клиса округну джуаблы динчиси протоирей Знаменский Иоанн айтды. Ары келгенлеге рождество сувенирле, къол бла этилген саугъала, джюн затла эмда юй гырджынла теджелген эдиле. Музейде нызыгъа тагъылгъан эски оюнчакъланы кермючю да болду. Анда огъунакъ митрополит (Алфеев) Иллариону , «Рождество» бла «Дары волхвов» деген киноларын кергюздюле. Суаблыкъ марафону тамалында православ гимназияны сохталары «Знамение» деген культура-джарыкълыкъ аралыкъда байрам программа хазырланнган эди. Аны тышында да гимназиячыла Масихни бу дуниягъа келгенине аталгъан сурат кермюч къурагъан эдиле. Байрам халны, клисаны арбазында ичинде къойлары бла Рождество вертеп толу этди. Джармалыкъгъа келген къонакълагъа эки полевой кухня ишлей эди, ала этген хантларындан 1000 порция чачыб ашатхандыла. Джармалыкъда джыйылгъан ачханы, кеслери джашагъан къарт адамлагъа, инвалидлеге, кеб сабийли юйдегилеге берликдиле.

Сыйлы архипастырла, хурметли бабасла, хакъ джюрекли инокла бла инок тиширыула, багъалы эгечлерим бла къарнашларым!

Бу сыйлы кече барынгы да Рождество Христово байрам бла таза джюрекден алгъышлайма. Бу байрам, адам улуну къутхарылыууну, Джаратыучуну Кеси джаратхан инсанлагъа чексиз сюймеклигини эмда Аллахны Уланы-Масихни бу дуниягъа келгенини байрамыды. Етген емюрледен бери шыйых бабасла кеб айтхандыла Раббийни келгенинден. Бюгюн биз да ол заманлада алача, клиса тилекле бла зикирлеге эс ийиб тынгылайбыз, бу ашхы ишни юсюнден хапарлагъан Сыйлы Китабда джазылгъаннга хакъ джюрегибиз бла берилебиз эмда бу сейир ашхы затха сейирсиннгенибизни къоймайбыз. Рождество Христовону юсюнден оюм эте, Сименон Новый Богослов шыйых былай джазады: «Раббий бу дуниягъа келгенинде, адамны раббий этиб андан сора ол рабий адамгъа ол ашхылыкъны юсю бла таша Пресвятая Троицаны киргизтирча Раббийни табигъаты бла адамны табигъатын бир этгенди (Слово 10). Ефрем Сирин шыйых а , Раббийни келгенинден былай айтханды: «Энди Раббий адам улугъа кесини мухурун салгъанды, адам улу Раббийни мухуру бла ариу, таза болурча» (Рождество Христовода айтылгъан зикир). Ол акъыл сезлеге эс ие кеси-кесибизге сорайыкъ: ол сыйлы мухур бла биз кесибизни къаллай дараджада джасаргъа боллукъбуз? Дуния къуралгъанлы бери, адам улу анга деб джаратылгъан, бизни джаратхан Аллахутагъалагъа ушарча не этерге керекбиз? Бизде Христос эсленирча къалай джашаргъа керекбиз (Гал 4, 19). Ол соруугъа джуаб тынчды: Раббийни джоругъу бла  ашаргъа керекбиз. Павел абустол бла бирге сизге айтама мени багъалы адамларым: «Бир-биригизни къыйынлыгъын келтюрюгюз, алай бла Масихни Джоругъун толтуругъуз» (Гал. 6,2). Сюймеклигигизни бютеу джерге джайыгъыз- аны бла джюрек тынчлыкъ рахатлыкъ да табарыкъсыз. Барына да джумушакъ келлю болугъуз- ол сагъатда «киши да сыйырылмазлыкъ» джюреклеригизде къуанч орналлыкъды (Ин.16,22). «Тезюмюгюз бла джаныгъызны къутхарыгъыз» (Лк. 21,19) – емюрлюк джашаугъа ие боллукъсуз. Биз христианлыла, башхаланы мийик ашхы ийманлыкъгъа чакъырыу этген бла къалмай, ол юлгюлени , джуукъларыбызгъа халал къуллугъубуз бла джашауубузда хайырландырыргъа кюрешгенбиз.Ол сагъатда Сыйлы Нюрню битими уа: сюймеклик, къуанч, джарашыулукъ, огъурлулукъ, ышанмакълыкъ, тезюмлюлюк, ашхылыкъ, огъурлулукъ, джуашлыкъ, кесин тыймакълыкъ табарыкъбыз (Гал. 5,22-23). « Бир-бирибизни сюймекликге бла хайырлы ишлеге имтиндириуге эс бериучюле болайыкъ» (Евр. 10,24). Бютеу дауланы, айырылышыуланы хорлай, биз бютеу дуниягъа Туугъан Къутхарыучуну юсюнден хапар этебиз, ишибиз бла православ динни ариулугъуна ийман кючюне шагъатлыкъ этебиз. Биз 2017-чи джылгъа кирдик. Кеб миллетле джашагъан Эресей къралны эрлай терс джанына бурдургъан, граждан къазауатда балала аталарына, къарнаш-къарнашха къаршчы тургъан заманладан бизни джюз джыл айырады. Андан сора да бизни халкъыбыз етгенкъыйынлыкъла бла къоранчла, джамагъатны экиге белдюрген, адамланы ийманларына къатылгъан, минг джылны къуралыб келген къралны чачыллыгъы белгили болгъан эди. Биз джюреклерибиз къалтырай, хурмет бере Орус Клисаны новомучениклери бла тобачыларын этген джигитликлерин эсге тюшюребиз, аланы тилеклери бла биз ийнанабыз Аллах бизни къоюб кетмегенин, эм ачы къазауатда да аскер эмда урунуу джигитликле бла хорламагъа келттирге, оюлгъан къралны аякъ юсюне салыргъа эмда уллу сейирлик этдирген джетишимлеге джетерге кюч къарыу къаты ийман бергенине.Саулай дниягъа сейирлик келтиргенине- динни, адеблиликни халкъда ызына къайтханы, дин сыйлагъан мекямланы , клисаланы, манастырланы джангыдан ишленнгенлери-аланы къурулушлары адамланы джюреклерине тюрлениуле болгъаныны белгисиди, ала ючюн биз Раббийге разылыгъыбызны билдиребиз. Арт он джыллада бизни джашауубузда болгъан къыйнлашыула бла сынаула аз тюлдюле. Алай а ала бары да болджаллыдыла, ол себебден къоркъуулу да тюлдюле. Етген емюрде алыннган сынам бизни кебге юретгенди, ол кеб затдан къорууларгъа да керекди. Биз таймаздан къутхарылыуну джолу бла барыргъа керекбиз-нек десенг бизни бла Аллахды. Ийманыбызны къаты этерге керекбиз-нек десенг бизни бла Аллахды. Ышанмакълыгъыбызны бегитирге керекбиз- нек десенг бизни бла Аллахды. Сюймеклигибизни чексиз этерге ашхы ишле баджарыргъа керекбиз-нек десенг бизни бла Аллахды. Биз къуру Аллахдан умут излерге керекбиз , нек десенг Ол «емюрлюк къадамады» (Ис. 26,4) эмда абустол Петр айтхандан, « башха затда къутхарылыу джокъду» (Деян.4,11). Масихни джарыгъы бизни бу дунияда джашауубузну джолун джарытады, ол джол бизни Аны сюйген Аллах хазырлагъан Кекледе Патчахлыкъгъа келтирликди. Башха къраллада, шахарлада элледе джашагъан Масихни дининде баргъанла бла бирге таза иннетим бла къуанама,барынга ишигизде джетишимле, юйдегигизде къуанч, саныгъызгъа саулукъ теджей тилек этеме. Вифлеемде туугъан Къутхарыучу Раббий хар бирибизге мадар кеб къарыу берсин Аны барлыгъын джашауубузда джюрегибиз бла билиб турурча Аминь.

Москва бла бютеу Эресейни Патриархы Рождество Христово, 2016/2017-чы дж.

Быйыл декабрь айны 28-де Нальчик шахарда округну динчилери бла Сименон Столпник шыйыхны клисасыны джамагъаты , протоирей Остапчук Иоанны дуа бла джокъладыла. Быйыл ол туугъанлы тогъсан джыл ауушханына да онсегиз джыл болады. Ол талай джылны Къабарты-Малкъарда Орус Православ Клисаны приходларыны джуаблы динчиси эмда бу клисаны тамадасы болуб тургъанды. Нальчик клиса округну джуаблы динчиси протоирей Бобылев Валентин, округну динчилери бла эмда Къарачай-Черкесиядан, Москвадан келген къонакъла бла бирге Дин къуллукъ бла клисада джаназы дуа бардырды. Андан сора православ динчиле бла келген джамагъат Иоанн бабас асыралгъан джерге бары банда да джаназы дуа этдиле. Ары келгенлени барын да Сименон клисада маулут ашха чакъырдыла.

Озгъан кюнледе Нарсананы Пантелеймон клисасында округну приходларыны динчилери Тобагъа Къайтыу адетни этдиле. Андан сора джыйылыулары да болуб етдю. Аллында уа, Эресейни Къоруулау кючлерини ТУ-154 самолету аууб анда елгенлеге джаназы дуа этдиле. Ол дуаны Нарсана клиса округну джуаблы динчиси протоирей Знаменский Иоанн бардырды. Андан сора Иоанн бабас, джыйылгъан православ дин ахлугъа былай ауаз берди, адам кесини джашауун Аллахны сезю бла тенглешдирирге керекди. Тобагъа Къайтыу адетни аллы бла православ динчилеге протоирей Гермоген Лиманов селешди. Ол былай айтыб эсгертди, екюннген адамгъа къуру тюшюнюу магъаналы болуб къалмай, Аллахны берген рахматына джюреги бла толу ангысы бла ийнаныргъа керекди. Тобагъа Къайтыу адетден сора праослав динчилени джыйылыулары болду. Джуаблы динчи джыйылгъанланы, декабрны 23-де баргъан Епархиал советни эсеблери бла шагърей этди. Православ динчиле дагъыда, ол кюн бардырылгъан Епархия джыйылыуда салыннган сорууланы да сюздюле. Иоанн бабас былай чертди, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт салгъан борчланы мардасыз толтурургъа керекбиз. Джыйылыудан сора, хант юйде джыйылыб ауузландыла.

«Рождественское тепло» деген епархиал акцияны тамалында Ессентюк шахарда джаш техниклени Станциясыны сохталары кеслери къоллары бла, Пятигорскеде 2017-чи джыл январны 7-де барлыкъ джармалыкъгъа тюрлю-тюрлю затла этиб бергендиле. Адетдеча джармалыкъны Спасс ара клисаны майданында бардырлыкъдыла.

Быйыл декабрь айны 27-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени епархиал юйюнде Раббийни Анасыны Иверский иконасыны сыйына аталгъан клисада Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, епархияны административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия бла диакон Ендовицкий Сергий этдиле. Архипастырь бла бирге табын этерге епархияал юйню ишчилери бла Пятигорскеечиле да келген эдиле. Дин къуллукъну тамамлай Владыка православ джамагъатха ауаз берди. Литургия бошалгъандан сора епархиал юйню хант белмесинде адетдеча олтуруб чай ичдиле.

Быйыл декабрь айны 27-де Эресейде къутхарыучуну Кюнюн белгилейдиле. Ол кюн Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны сууда-къутхарыучуланы кадет классы, кеслерини устазларын Эресейни МЧС-ни Баш управлениясыны Къарачай-Черкесияда белюмюню къуллукъчуларын алгъышладыла. Сабийле классны гимнин- къутхарыучуланы юсюнден джырладыла эмда МЧС-ни къуллукъчуларына «Пожарные и спасатели - люди героической профессии!», деген темагъа атаб творчество ишлерини кермючюн кергюздюле эмда Къарачай-Черкесияда Эресейни МЧС-ни Баш управлениясыны тамадасы Чехов Казбекге кеслерини къоллары бла этген саугъа бердиле, ол да алагъа джюрек разылыгъын билдириб, мындан ары да байламлылыкъ тутуб турургъа ышандырыб эмда тенгиз кемелени коллекциясын аллын башларыкъ кемени моделин берди. Къуанч программа бошалгъандан сора классны кураторлары Къарачай-Черкесияда ГИМС къуллукъчулары Денисенко Викторну башчылыгъы сабийлени джангы джыл бла алгъышлаб татлы затла бла кегетле да бердиле.