Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3153)

Быйыл январь айны 15-де Серафим Саровский шыйыхны эсгериу кюн, Курджиново элде Тихон шыйыхны сыйына аталгъан клисада приход джыйылыу болуб етдю. Къарачай-Черкесияда Къыбла клисо округну джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений, клисаны тамадасы протоирей Кудлай Георгий бла Дин къуллукъ этди, анадан сора клисагъа келгенлени джыйылыугъа чакъырды. Джуаблы дин къуллукъчу клисагъа келген джамагъатха бу джыйылыу не ючюн бардырылгъанындан анда къаллай соруулагъа къарыллыгъын айтды.Клисаны тамадасы протоирей Кудлай Георгий иш повестканы айтыб аны ызы бла баш доклад этди. Етген 2016-чы джыл этилген ишден, клисаны тамадасыны болушчусу бла финанс-ревизия комиссияны председатели отчетла да этген эдиле. Этилген докланы эсеблери бла Приход совет бла ревизия комиссияны 2016-чы джыл этген ишлерин бары да бир ауаздан къабыл этдиле. Болджаллары бошалгъаны себели, приходну управления органларына джангы къурамла айырдыла. Джыйылыуну аягъында протоирей Кудлай Георгий бла протоирей Субтельный Евгений клисагъа келген джамагъатны сорууларына джуабла да бердиле.

«Солнечный городок» деген аралыкъ «Рождественское тепло» деген епархия суаблыкъ акцияны эсеблерин белгиледи. 2016-чы джыл декабрны 30-дан башлаб 2017-чи джыл январны 13-не дери 700 татлы саугъала берилгендиле. Аны тышында да азыкъ чот бла эмда энчи болулукъла да этилгендиле.»Солнечный городок» дегенде осулукъда тургъанла волонтерла бла бирге рождество утренник хазырлаб ары 100-ден аслам сабийни чакъыргъан эдиле. Рождество святкаланы кезюуюнде волонтерла бла «Солнечный городок» деген аралыкъны тамадасы, Ессентюк шахарда сабий ара больницада болуб , байрам кюнледе саулукъларын бакъдырыргъа тюшген сабийлеге саугъала бергендиле. Владыканы атындан, татлы эмда энчи саугъаланы Ессентюк шахарны, Хуса-Къардоникде эмда Юца элде коррекцион школлагъа бергендиле. Аны тышында да концеляр керекле, китабла эмда башха затла да джыйылгъандыла. Бу аралыкъ, «Рождественское тепло» деген суаблыкъ акциягъа къошулгъанлагъа джюрек разылыгъын билдиреди.

Святкаланы ыйыгъында Петр бла Павел абусто шыйыхланы клисасында, Ессентюкде сабий музыка школну сохталары бла устазлары концерт кергюздюле. Анда Бахны, Шостаковични, Чайковскийни музыкасы эмда халкъ макъамла согъулдула. Христиан дин школну сохталары джаш музыкантлагъа разылыкъларын билдириб, аланы татлы пирог бла чай бла да сыйладыла.

Быйыл январь айны 15-де Железноводскени Ольгинский клисасында адетдеча Рождество утренник болуб етдю. Анда эм сейир зат, христиан дин школну гитче къауумуну сохталары хазырлагъан гинджи спектакль болуду. Аны бла бирге назмула окъулдула, джырла джырландыла, саугъала бериу эмда сабийлени тебсиге олтурдуб татлы хантла бла сыйлау болду.

Быйыл январь айны 15-де епархияда ат белинде айландырыб саулукъларын къайтарыргъа болушхан аралыкъны тамадасы Тростинский Сергий бабас, аралыкъда тургъанланы Пятигорск шахарда «Берендеево» деген зоопаркга элтди. Анда болгъан сабийле, джаныуарлагъа тийиб аланы сылаб аш бергенлери ючюн бек къуанч тыбырлы болгъан эдиле. Православ динчи сабийле эмда аланы ата-аналары, бу зоопаркны директору Кудимов Алексейге, джаныуарла бла джуукъ танышыргъа болушханы ючюн джюрек разылыкъларын билдирдиле.

Быйыл январь айны 15-де Саровский Серафим шыйыхны эсгериуге аталгъан байрам кюн, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорский поселокда Серафим Саровский шыйыхны клисасында байрамгъа башчылыкъ этди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, епархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия, Тебен Архызда Ильинский клисаны тамадасы архимандрит (Данилов) Антоний, Лермонтов клиса округну джуаблы дин къуллукъчусу проторей Фаустов Константин, бу клисаны тамадасы протоирей Дементьев Григорий, Острогорка элде Георгий клисаны тамадасы протоирей Холодный Александр этдиле. Диакон джумушха да протодиакон Куба Димитрий башчылыкъ этди. Ектения дуадан сора Архипастырь Украина бла Джуукъ Востокда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Литургиядан сора ол Серафим шыйыхха сый берди. Бери келиб бирге дин къуллукъ этгенлери ючюн клисаны тамадасы протоирей Дементьев Григорий Архиерейге разылыгъын билдирди. Владыка, динчилеге, клиса ишчилеге, джыйылгъан джамагъатха разылыгъын айта ауаз берди.Бу  байрамны аягъында терк къазакъла бла бирге картха тюшдюле, ала Владыкагъа бек уллу къуанч бла тюбеген эдиле.

Быйыл январь айны 11-де Новоблагодарный элни къанлы фашистледен азатлагъанларына 74 джыл толгъанын белгиледиле. Хорламны эсгертмесини къатында къазакъла, район администрацияны , ветеранла бла къазауатлагъа къошулгъанланы Советини келечилери эмда элчиле бла сохтала да джыйылгъан эдиле. Мероприятияны официал бедюмюню аллы бла Покрова Пресвятой Богородица клисаны тамадасы иерей Углов Сергий, Ата Джуртларын джакълай джан берген аскерчилеге джаназы дуа окъуб андан сора да джыйылгъанлагъа былай ауаз берди: «Новоблагодарный элни джамагъатыны эсинде крайны да элни да къанлы джаудан азатлагъан аскерчилени атлары эслеринде емюрлюкге сакъланныкъды. Аланы джигитлери, Ата Джуртларына хакъ сюймекликлери бюгюн телюлеге юлгю болгъанлай турлукъду». Андан сора бир такъыйкъаны шошлукъ тутдула. Митингни аягъында эсгертмеге гокга хансла салдыла.

Рождество ыйыкъда Пятигорск епархияны Джаш телю белюмю, ШКФО-ну баш окъуу берген заведенияларыны студентлери бла волонтерла «Поделмся теплом» деген акцияны тамалында энтда да саугъала бергенлей турадыла. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъы бла бу акция экинчи джыл бардырылады. Раббийни Крещениясыны аллы бла 2017-чи джыл январны 12-де акцияны келечилери кеслерини гитче шохчукъларына Пятигорскеде 27-чи номерли коррекцион школ-интернатына бардыла. Белгилисича, сабийлени былтыргъы тюбешиу энтда да эслеринден кетмегенди бу джолну да татлы хантла эмда китабханаларына китабла кедтирген къонакъланы бек ашыгъыб сакълай эдиле. Сабийле да келгенлеге концерт хазырлагъан эдиле, ала назмула окъуб, джырлагъан да тебсеген да этдиле. 18-чи номерли школну сохтасы Эльвира бла инвалид коляскада болгъан Ванячыкъны кергюзген номерлери къарагъанланы джюреклерин такъыр этди. Бу сабийни талай заманны мылахлыкъ басыб тургъанды кесине джараулу джумушчукъ табмагъаны амалтын. Аны бла школну башчылыгъы Пионерлени Къаламында ТЮЗ бла байламлашхан эди, ала Ваняны тебсерге юретирбиз деб оноу этген эдиле. Андан сора джашчыкъны джашауу бир тюрлю болгъанды. Была бек сейир сабийледиле: джумушакъ келлюле, джарыкъла, къучакъларгъа сюйген «Сау бол», «Сюеме» деген сезлени айтыргъа бек сюйген сабийледиле, артыкъ да бек ала бла ашыкъмай акъыртын селешсенг бек къуанадыла. Бу сабийлени джашаулары творчество джаны бла бек байыныбды, ала джазда отчет концерт кергюзюрюкдюле, ары да Пятигорск епархияны Джаш телю белюмюню тамадасы Яковенко Илия бабасны эмда суаблыкъ акцияны келечилерин чакъыргъандыла. Бу акциягъа къошулгъанланы барына да джюрек разылыгъыбызны билдиребиз! Адетдеча саугъаланы КМВ бла Пятигорскени джамагъатыны атындан бергендиле.

Быйыл январь айны 11-де Черкесскеде Никольский клисагъа джюрюген адамла, аны штат динчиси иерей Гурин Александр бла бирге, приходда джыйылгъан, инджилиб джашагъан юйдегилеге эмда благочинияны штатыны тышынла клириклеге рождество саугъала бла ачха болушлукъ чачдыла. Январь айны 12-де православ динчи сокъурланы Бютеуэресей обществосуну белюмюню членлерин Рождество Христова бла эмда рожество святкала бла алгъышлаб, саугъала бла Никольский клиса алгъан клиса адетледе хайырландырылыучу аналойну да берди.

«Рождественское тепло» деген акцияны тамалында етген джылладача январны 11-де 1400 шыйых Вефлиемчи сайбий мучениклени эсгериу кюн, Нальчикде психоневрология сабий интернат-юйню келечилери Нальчик шахарда Сименон Столпник шыйыхны клисасында болдула. Сабийле Дин къуллукъгъа къошулуб, иобагъа да къайтыб эмда Масих Иссаны эсге тюшрюу адетни да этдиле. Пла бек эс белюб , Нальчик округну благочиниясыны джаш телю активи хазырлагъан Рождество Христованы юсюнден хараргъа тынгыладыла. Келген къонакълагъа рождество джырла да джырладыла. Туз дамдан ауузланнган заманда сабийледен архиерейни атындан саугъала да бердиле.