Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3099)

Быйыл февраль айны 17-де Черкесскеде Свято-Сергир гимназияны сохталары, кеслерини кураторларын МЧС-ни эмда Эресейни Чекчи аскерини офицерлерин ала бла биргекъарт аталарын, аталарын, уллу къарнашларын джуукълашыб келген Ата Джуртну къоруулаучуларыны кюню бла алгъашладыла. Билим берген 11-чи номерли аралыкъны директору Ляшова Елена офицерле бла протоирей Кузнецов Сергийге гокга хансала берди. Сабийле джарыкъ, сейир концерт программа хазырлагъан эдиле. Къуанчдан сора бары да саугъала алгъан эдиле.

Быйыл февраль айны 18-де Вселенский родительский шабатында Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Новопавловскеде Петропавлов клисада Дин къуллукъ бардырды. Дин къуллукъну аллы бла Архипастырь орнатылыргъа хазыр болуб тургъан куполлагъа нюр салгъант адетни этди. Литургияда дин къуллукъ болушлукъну клисаны тамадасы Новопаловск клиса округну приходларыны джуаблы джинчиси протоирей Цапко Владислав бла Новопаловскеде Раббийни Анасыны Владимир иконасыны сыйына аталгъан клисаны тамадасы протоирей Дионисий Назаров этдиле. Диакон къуллукъгъа да прододивакон Куба Димитрий башчылыкъ этди.Ектения дуадан сора архиепископ Феофилакт, Украина бла Джуукъ Востокда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Литургия бошалгъандан сора Владыка джыйылгъанлагъа ауаз бериб, бир емюрню мындан алда ауушхан христианлылагъа джаназы дуа этди. Дин къуллукъ бошалгъандан сора Владыка клисагъа джыйылгъан джамагъат бла тюбешиб ушакъ этди. Ол кюн огъунакъ кече архиепископ Феофилакт Пятигорскени Спасс клисасында кечеги дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Анда дин джырланы Анна Куба башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Адетдеча Владыка Сыйлы Китабны окъугъандан сора православ дин ахлулагъа елей джэаудан джакъды.

Быйыл февраль айны 17-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Ставрополь крайны губернаторуну ышыгъында къуралгъан миллетлеарасы келишиуню советини кенгешине къошулду. Ол Пятигрск къарал университетни мекямында болуб етгенди. Ол кенгешге, Ставрополь крайны Правительствосуну председателини биринчи орунбасары Ковалев Иван башчылыкъ этди. Советни ишине дагъыда, Ставрополь крайны Правительствосуну председателини орунбасары Скворцов Юрий, Ставрополь крайны муслислиманларыны Дин идарасыны муфтийи Рахимов Мухаммад, Терк къазакъ аскерни Ставрополь округуну атаманы Журавский Александр эмда ведомствола бла министерстволаны тамадалары, крайда Шимал Кавказ республикаланы толу эркинликли келечилери, миллет культура автономияла бла джамагъат организацияланы келечилери да къошулгъан эдиле. Иш повесткада баш сорууну- Ставрополь крайда 2016-чы джыл миллетле эмда динлеарасы келишиу эмда 2017-чи джылда кърал миллет политиканы хайырландырыу джаны бла власть органланы борчлары дегеннге джораладыла.Миллетлаарасы келишиу бла къазакъланы ишинден Ставрополь крайны комитетини председатели Писаренко Александр, миллетле бла дин келишиуню юсюнден хаманда мониторинг этилиб тургъан , джамагъатны оюмун эсеблеб айтды. Ол чертгенден, крайны джамагъаты миллетле арасында келшиуге ашхы багъа бергенлери 86 процентдент аслам болгъанды. Етген джыл Новоселицкийде терракт этерге излегенлери толмагъан сагъатда , ол джаны бла миллетни кез къарамы аман джанына тюрленмегенди. Аллай келишиу да динле арасында да керюнедиле, аны кергюзюмю да 80 процентден аслам болгъанды. Аны бла ол затланы бек хайырлыгъа санайдыла.

Адамны юйдегили болуб джашауундан кеб магъаналы зат билдиле Нарсана шахарны школларыны абадан классларыны сохталары «Дом для мамы» деген аралыкъда суаблыкъгъа ишлеген Мосцепан Владимирден. Ушакъда баш теманы аналыкъгъа атадыла. Аборт этген терс ишден джанларгъа, ол джаннга да санга да къаллай заран келтиргенинден хапар айтды епархия аралыкъны волонтеру. Быйылны аллындан башлаб юйдегиде багъалы шартлагъа, абортланы, тютюнт ичиуню . ичгичиликни заранлыгъына джораланнган «Сохрани жизнь» деген ат бла кермюч курорт шахарны 8, 9, 10, 17 бла 19 школларында болуб етгенди.

Пятигорскеде джамагъатны социал джумушун баджарыу комплекс аралыкъ етген 2016-чы джылны эсеблерин белгиледиле. Джыйылыугъа иерей Гриценко Виталий бла Климова Галина эмда Пятигорск клиса округда социал къуллукъгъа джуаблыла да къошулгъан эдиле. Эсеблени чыгъарыуну кезюуюнде аралыкъны усталары, Пятигорскеде Покров клиса бла байламлылыкъ тутуугъа уллу багъа бериб, аны тамадасы Яковенко Илия бабасха ол байламлылыкъ тутухан 2016 джылны эсебинден разылыкъ письмо джибергендиле.

Быйыль февраль айны 14 бла 15-де Сретения Господня байрам дин къуллукъланы Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс клисасында бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Анда дин джырланы регент Куба Анна башчылыкъ этген архиерейли хор джырлады. Байрамгъа аталгъан кечеги дин къуллукъда Архипастырьлитияда гырдыжнлагъа разылыкъ этиб Сыйлы Китабны окъугъандан сора православ дин ахлулагъа елей джауну джагъыб аны ызы бла кечеги дин къуллукъдан сора джыйылгъанлагъа сезюн айтды. Дин къуллукъда архиепископ Феофилакт, Инджилден юзюкню окъугъандан сора джыйылгъан джамагъатха ауаз берди,андан сора да Украина бла Джуукъ Востокда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Дин къуллукъну кезюуюнде православ джаш телюню Кюнюне ийген, Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллни алгъышын да окъудула. Владыка бу байрамгъа махтау этди. Адетдеча Владыка келген джамагъатны байрам бла алгъышлаб литургиядан сора Сыйлы Къачны тутду.

Черкесскеде Баталпаша шахар къазакъ джамагъатында кебчюлюк къоруулай бла аскер- патриотлукъ ишге джораланыб кезюулю мероприятие болуб етдю. Къарачай-Черкесияда Шимал округну къазакъларына динчилик этген протоирей Соколов Геннадий бардыргъан дуадан сора, Баталпаша шахар къазакъ джамагъатны атаманы Брянцев Владимир кесини болушчулары Дейдименко Игорь бла Чапура Виталий бла бирге Кавказда къазакъчылыкъны къуралыуундан эмда тарихде болгъан затладан хапар айтдыла. Джыйылгъанлагъа , къазакъ Хопер полкну 320 джыллыгъына аталгъан кино кергюздюле. Владимир Александрович айтхандан, Эресей къралны тарих белгилеринде хопер къазакъладан биринчи кере 17 емюрде белгили болгъанды. Аланы артыкъ етгюрлюклери, Ата джуртларына сюймекликлери болгъанды. Ала Ставрополь шахарны, талай станселени эллени бюгюн Къарачай-Черкесияны къурагъандыла. Аны тышында да тюбешиуде къазакъла, аллында заманлагъа этиллик ишле бла масленница байрамны бардырыуну да сюздюле.

Озгъан кюнледе Минеральные Воды шахарны 6-чы номерли школунда , Минераловод админстрацияны билим бериу Управлениясы бла Минераловод благочинияны байламлылыкъ тутханларыны тамалында, адетдеча , « 1917-2017 гг. – уроки века». Деген темагъа атаб Сртетение джаш телюокъуула болуб етдю. Аны аллын Минераловод клиса округну дин билим бериу катехизация джанындан дуаблы динчини болушчусу , Минеральные Воды шахарда Благовещенск клисаны тамадасы протоирей Бабенко Димитрий бла Минераловод округну джуаблы динчисини болушчусу Панасенко Алексей ачдыла. Ала Сретение байрамны тарихинде, православ джаш телю Бютеудуния кюнюнден хапар айтдыла эмда День святого Валентина деген кюнню клиса бла къаллай байламлылыгъа болгъанындан да айтдыла. Кеб болмай Москвада етген Рождество окъууладан анда болуб келген 103-чю номерли гимназияны устазы Т.Г.Афонина да хапар айтды. Соловкаланы, Орус Голгофача, 111-чи номерли МБОУ тарихден устазы В.М Лашко айтды. Ол кеси да ол сыйлы джерде талай кере болуб келгенди. Бу окъуулагъа хаман да Минераловод къазакъ дзжамагъатны атаманы Губенко О.В.да къошулгъанлай турады. Ол, джюз джыл мындан алда этилген ишлени эсге салыб, абадан кллассланы сохталарын, ата джуртларыны , миллетлерини тарихин таймаздан билиб турургъа керексиз деб чакъырыу этди. Джыйылыуда дагъыда школланы сохталары кеслерини музыка номерлерин кергюздюле. Бу окъуулагъа келгенлени барына да орта билим берген 6-чы номерли школну директору Горланова И.В иги къонакъбайлыкъ этди.

Быйыл февральны 14-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени епархия юйюнде Иверский клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну диакон Ендовицкий Сергий этди. Ектения дуадан сора архиепископ Феофилакт Украина бла Джуукъ Востокда къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Литургияны аягъында Владыка джыйылгъанлагъа ауаз берди. Дин къуллукъ бошалгъандан сора адетдеча олтуруб чай ичдиле эмда архиепископ Феофилакт клисагъа джюрюучю джамагъат бла ушакъ этди. Ол кюн огъунакъ, Пятигорскени Спасс ара клисасында Джаш телю аралыкъда , православ джаш телюню Бютеудуния кюнюне джораланнган «Палитра добрых чувств» деген кермючню ачды. Пятигорск епархия бла «Юг-арт» деген суратчыланы край Союзуну объединениясы къурагъан вернисажда бютеу Ставропольядан 20 джаш суратчыланы 70 ишлери бар эди. Къуанч церемонияны ачылыууна, Ставрополь крайны культура министири Лихачева Татьяна, Эресейни Президентини ШКФО-да Полпредни Аппаратыны келечиси Шершнева Татьяна, Эресейни суратчыларыны крайда Союзуну председатели Паршин Сергей, регионда кебчюлюк информацияланы келечилери, бютеу да джюзден аслам адам келген эди. Теджелген ишле тюрлю-тюрлю жанрлада этилгендиле, алай а ала джашауну шартларыны баш темалары , сюймекликге, юйдегиге, Ата Джуртха, шохлукъгъа аталгъандыла. Аланы къауумуну тамалында инджилден сюжетле да бардыла. «Былайда бир зат къуандырады бу зат бюгюнгю джаш телюге сансыз тюлдюле, ийманны адеблиликни соруулары бизни джашауубузну баш сорууларыдыла», -деб чертди архиепископ Феофилакт.

XXV Халкълаарасы Рождество окъууланы эсеблери бла быйыл февральны 13-де Нальчикде «Взаимодействие Русской Православной Церкви с Министерством чрезвычайных ситуаций России»,-деген ат бла конференция болуб етдю. Конференцияны ишине Нальчик клиса окргуну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Бобылев Валентин, Аскер Кючле бла джорукъ сакълагъан органла бла эмда Пятигорск бла Черкесск епархияны пенитенциар учрежденияла бла байламлылыкъ тутхан Белюмню тамадасы протоирей Сорокин Константин эмда МЧС-ни къуллукъчулары къошулгъан эдиле. Конференцияны келечилери, МЧС бла Эресей Клисаны арасында байламлылыкъны социал механизимин ишлегенини аналазин этдиле эмда бюгюнгю Эресейде миллет, дин, политика баш моделлени хайырландырыуну бегимлеб теджедиле. Быйыл февральны 14-де Черкесскени Николай Чудотворецни сыйына аталгъан клисада Эрейсейни къарачай-Черкесияда МВД бла МЧС-ни белюмлерини къуллукъчуларыны ,быйыл январь айны аягъында Москвада Рождество окъууланы эсебини юсю бла православ динчиле бла тюбешиулери болуб етдю. Никольский клисаны динчилери джорукъ сакълагъан органланы уполномоченныйлерин, православ клисаны ишленнгенинден, христиан динни баш шартларындан хапарлы этиб эмда клисада уллу сыйлары болгъан иконаланы кергюздюле. Андан сора христиан дин школну залынды къысха брифинг болду, анда МВД-ны эмда МЧС-ни къуллукъчуларыны аллында, шахарда православ клисаланы динчилери бла байламлылыкъ джюрютуню кесгин борчлары залынды. Джыйылгъанлагъа 21-чи емюрде эресейчи джамагъатны арасында динни къаллай магъанасы болгъаныны юсюнден документли кино кергюздюле. Тюбешиуню, хант юйде олтуруб чай иче ушакъ эте тамамладыла.