Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3150)

Быйыл март айны 22-де Нарсана шахарда Рахманинов атлы музыка школда, билим бериу джаны бла Нарсана клиса окргуну джуаблы динчисини болушчусу протоирей Моничев Димитрийни окъуу заведенияны устазлары бла тюбешиую болуб етдю. Тюбешиу тюз ушакъ халда эки сагъатдан асламны барды. Ары келгенле быллай тюбешиуню энтда къураргъа кереклисин да чертдиле.

Ат белинде айландырыб саулукъ бакъгъан (иппотерапия) аралыкъгъа Гамидовланы юйдегилери Музыкальная деген аты болгъан араб тукъумлу байталны саугъа этгендиле. Атны иеси Гамидов Анатолий кесини ауруун билгенден сора , сакъат сабийлеге иппотерапия этген аралыкъгъа атны беригиз деб осият этген эди. Ол ауушхандан сора аны юй бийчеси осиятын къабыл этгенди. Аллахны сюйген къулу Анатолийни ол бир дуниясы джарыкъ болсун.

Быйыл март айны 23-де Къабарты-Малкъарны Солдат стансесини китабханасында бешинчи классны сохталарыны православ динчи бла тюбешиулери болуб етдю. Тюбешиуню темасын православ китабха атадыла. Сабийле китаб басманы юсюнден сейир докладла хазырлагъан эдиле андан сора да китаб окъууну магъаналыгъындан назмула да айтхан эдиле. Келген къонакъланы христиан дин школну хору джырлаб къуандырды. Андан сора иерей Молдованов Евгений, билим алыуну эмда аны тюз хайырландырыуну уллу магъанасын болгъанындан хапар айтыб андан сора да сабийлени сорууларына джуабла берди.

Быйыл март айны 24-де Епархиал советни кенгешини аллы бла Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Минераловод клиса округгъа джуаблы дин къуллукъчу оруннга салыргъа деб указны протоирей Панасенко Алексийге берди. Алексий бабас кеси Минеральные Воды шахарда туугъанды. Шахарны приходларында ол кесини къуллугъун 1997-чи джылдан бери бардырыб турады. Талай джылны Алексий бабас, округну джуаблы динчиси Агеев Илияны болушчусу болуб ишлегенди. Епархиал джыйылыуда чеб атылыуну эсеби бла протоирей Панасенок Алексий Епархиал советни джангъы къурамыны советине членнге сайланнганды.

Московский поселокда, ексюз, ата-ана ышыкъсыз сабийле тургъан кърал сабий интернатны сабийлери Черкесскеде Покров клисада болдула. Клисаны тамадасы протоирей Нартов Александр сабийлеге экскурсия къурады. Православ динчи клисаны тарихинден, анга Покрова Пресвятой Богородица ат не ючюн берилгенини юсюнден хапар айтыб эмда клисаны ичинде сатла бла иконала бла да шагърей этди. Сабийле тарихни бек джаратханларын билдириб, Раббийни, динни юсюнден талай соруула да бердиле. Хар бир келген сабий джау чыракъчыкъ джандырыб тилек да этдиле. Сабий юйню келечилери клисада этилген хантдан бек сюйюб ауузланыб андан сора стол теннисден эмда клисада болгъан секцияда дерсле алдыла. Детдомну сабийлери Покров клисагъа теркирек келе турургъа разылыкъларын да билдирдиле. Эндиги тюбешиуню джарыкъ Пасха байрамгъа джоралагъа деб оноу этдиле.

Быйыл март айны 23-де епархиал юйде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, митрофорлу протоирей Тарнакин Александрны дин къуллугъун бардыргъанына 35 джыллыгъы бла алгъышлаб Архиерейли грамота бла саугъалады. Владыка, Александр бабасха Къутхарыучу Масихге эмда Аны Клисасына хакъ къуллукъ этгени ючюн эмда тюзюйюн сабийлени есдюргени ючюн разылыгъын билдирди. 1982-чи джыл март айны 21-де Ставропольны Андрей клисасында епископ (Загородний) Антоний , Александр бабсны просвитер дараджагъа чыгъаргъан эди.Ол джыллада батюшка Ставропольну приходларында къуллукъ этиб тургъанды., андан сора джангыртылгъан Пятигорск епархияда да. Тарнкинни юйдегиси 8 сабийни есдюргенди, бюгюнлюкде 14 туудукълары барды. Тарнакинлени уллу юйдегилеринден 4 адам православ динчиле болгъандыла экиси да православ дин школлада окъуйдула. Александр бабасны юбилейи бла эмда бу сыйлы саугъасы бла алгъышлайбыз!

Быйыл март айны 21-де Нюрленнген Саугъаланы Литургиясындан сора, монастырны Георгий клисасында Тобагъа къайтыу Адет болуб етдю. Адетдеча православлыланы талай кюн баргъан оразаларында, монастырны дин къарнашлары тобагъа къайтыб тюшюнедиле. Монастырны динчиси протоирей Лиманов Гермоген, Нарсанада Крестовоздвиженский клисаны тамадасы монахлыкъ этгенлени тобагъа айланнганларына тынгылады. Андан сора да монастырда , бук юн онтерт джыл мындан алгъа ауушхан Ставрополь бла Владикавказны митрополити (Докунин) Гедеонну дуа бла джокъладыла. Владыка Гедеон,талай джылны джансыз тургъан Вторафон монастырны джангыртыллыгъын къабыл этген эди.

Быйыл март айны 22-де Къабарты-Малкъарда «Мир всем» деген православ джаш телю Аралыкъны алчылары Нальчикде Магдаллы Мария шыйыхны клисасыны динчилери бла бирге субботник этдиле. Хар джыл сайын да адетдеча джаш адамла клисаны арбазын Пасхагъа ариу этерге кюрешедиле. Клисаны тамадасыны разылыгъы бла православ волонтерла бояула бла саутланыб бордюрла бла бурууну бояб чыкъдыла.

Быйыл март айны 22-де Лермонтов шахарны Радонежский Сергий шыйыхны клисасында Лермонтов клиса округну динчилерин тобагъа къайтыулары болду. Нбрленнген Саугъаланы Литургиясын благочинияны динчилери бла бирге протоирей Дьячков Александр бардырды. Литургия бошалгъандан сора духовник православ динчилеге эмда келген джамагъатха ойлашдыргъан сезле айтды. Ол артыкъ да бек, Масих Иссагъа табыныуну аны сыйлауну уллу магъанасы болгъанын чертди. Андан сора олтуруб чай иче, дин башчылыны салгъан джумушларын баджарыуну благочиния белюмлени ишлерин сюздюле. Артыкъ да бек, «Православ культураны тамаллары» деген модульну сайлауну юсю бла школлада джыйылулагъа православ динчиле да къошулургъа кереклисине эмда абортлагъа къаршчы «Лепта за жизнь» деген москвадчы акциягъа болушлукъ этиуге уллу эс белюндю.

Быйыл март айны 22-де дин ючюн азаб чегиб елген Гливенко Димитрийни, Нарсананы Никольский клисасында эмда Православ гимназияда эсге тюшюрдюле. Новомученикле бла Орус Клисаны тобачыларыны сыйына аталгъан тебен клисада Нюрленнген Саугъалагъа Литургия этдиле, «Святыны Земли родной» деген клиса-тарих музейи бла гимназияны акт залында шыйыхха аталыб литература-музыкалы композицияла болуб етдюле. Дин къуллукъ бла мероприятиялагъа аны туудугъу –Дмитрий Сергеевич Гливенко бла эгечинден туугъан Цыганков Стефан Петрович да къошулдула. Нюрленнген Саугъалагъа Литургияны клисаны тамадасы протоирей Знаменский Иоанн бардырды. Дин зикирлени гимназияны сохталары джырладыла. Запричастный стихден сора Димитрий шыйыхны джашаууну юсюнден , клисаны клириги иерей Поддубный Михаил ауаз берди. Заамвон дуадан сора шыйыхха махтау салдыла. Клисаны тамадасы, Дмитрий Сергеевич бла Стефан Петровичге Къутхарыучу бла Раббийни Анасыны иконаларын саугъа этди. Нарсанада 1911-чи джылдан 1936-чы джылгъа дери Свято-Никольский клисада къуллугъун бардыргъан Шыйыхны сыйына аталгъан дин къуллукъдан сора мероприятияны «Святыни Земли родной» деген клиса-тарих музей бла Православ гимназияны акт залында бардырдыла. Анда сохтала литература-музыка композиция кергюздюле, «Благославенный Кавказ» деген студия этген Шыйых Димитрийге аталгъан киногъа да къарадыла андан сора да келген къонакъла бла да ушакъ этдиле.