Къарачай-малкъар

Къарачай-малкъар (3231)

Озгъан кюнледе Прохладныйде Маяковскийни атын джюрютген китабханада «Библионочь»  деген акция болуб етдю. Ол мероприятияланы бири, бютеуэресей къозъалыуну чегинде, китабхананы окъуучуларыны шахарда Никольский клисаны иерейи Еремеев Андрей бла тюбешиулери болду. Ары келгенлеге Андрей бабасны , Никольский клисаны юсюнден хапар айтхан эки поэтика джыйымдыгъы бла произведениясын кергюздюле. Аны тышында да программада Андрей бабас кеси джазгъан джырланы эмда Тамаревский Сергейни, Шваенко Алексейни, Медведева Алланы джырларын да джырлады. Джылы лирика хауаны, хар бирини джюрек къылларын къозгъагъан пасха къуанчха джораланнган назму тизгинле байындыргъан эдиле. Концертден сора, джыйылгъанла православ динчиге ийман бла творчествону юсюнден соруула да бердиле.

Новоблагодарный элни 5-чи номерли школунуда ата-аналаны джыйылулары болуб етдю. Анда сохталагъа ОРКСЭ-ни модулюн сайлак сорууну сюздюле. Покров клисаны тамадасы протоирей Углов Сергий былай ангылатды: « Тюз школда «Православ культураны тамаллары» деген курс къуру культуралогия дараджада боллукъду, ол не джаны бла христиан дин школда окъутханнга келмейди, ол бизни къралны тарихинден , кудьтурада Православиядан, искусттводан хапар береди».

Быйыл апрель айны 27-де Чернобыль атом станция атылгъандан бери 31 джыл етгени бла, Минеральные Воды шахарда, аны заранын къоратыргъа къошулгъанла эмда аланы юйдегилери бла джуукълары Покров клисаны къатында орналгъан эсгертмени къатына джыйылдыла. Чернобыль атом станцияда елгенлеге джаназы дуаны Минероловод клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Панасенко Алексей окъуду. Андан сора мемориалгъа гокга хансланы салдыла.

Джарыкъ Седмицаны кюнлкеринде, Пятигоскеде 2-чи номерли Терслеу изоляторну тутмакълары  бла эмда администрациясы бла Юч Шыйых клисаны штат динчиси протоирей Роткин Анатолий тюбешди. Ол 14 джылдан асламны бу изоляторну тутмакъларына дин болушлукъ этгенлей келеди. Бу учрежденияда тургъан акъыл балыкъ болмагъанла бла тиширыулагъа 100 ден аслам татлы пасха саугъала, иконала, боюннга тагъыйчу къачла эмда тилек китабчыкъла берилдиле. Православ динчи бери Пасханы къуанчын 10-чу кере келтиреди.

Джарыкъ Пасха кюнледе Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорск шахарда Сабий больницада болду. Владыка , Анастасия шыйыхны сыйына аталгъа табын белмеде пасха дин къуллукъ бардырыб, гитче пациентчиклени саулукълары ючюн да тилек этди. Дин къуллукъдан сора Архипастырь больницаны къуллукъчулары бла сабийлени Пасха байрам бла алгъышлады. Ол кюн киши да Архиерейден джылы сезсюз саугъасыз къалмады.

Чернобыльда атаом станция атылгъанлы 31 джыл толгъан кюнюнде-анда къутхарыучу джигитлеге эсгертмени къатында Эсгериу акциягъа Чернобыльны ветеранлары, школланы сохталары, республиканы Халкъ Джыйылыууну, шахар мэрияны келечилери, МЧС-ни къуллукъчулары, анда елгенлени юй бийчелери дагъыда башхала келген эдиле. Николай Чудотворец шыйыхны клисасыны ключары протоирей Кузнецов Сергий Чернобыль аитом станцияда аварияны заранын къората елгенлеге джаназы дуа окъуб бюгюн сау-эсен джашагъанлагъа саулукъ тиледи. Шахар властланы келечилери Чернобыльны ветеранларын алгъышлаб, Черкесск шахарны мэриясыны хурмет грамоталары бла саугъаладыла. Акцияны ахырында шахарны джаш телюсю эсгертмеге гокга хансланы салдыла.

Зеленчюк районну школларында джыйылыула бардырыладыла. Алада ата-анала кеслерини сабийлерине дин культураланы Тамаллары бла светский этика предметден модульну сайлайдыла. Къардоник станседе 3-чю номерли школда ата-аналаны аллында станседе Покров клисаны тамадасы иерей Бураков Димитрий селешди. Православ динчи ата-аналагъа, православ культураны Тамалларыны модулюндан хапар айтыб эмда курсда не зат боллугъун къысхасыча ачыкълады. Етген окъуу джылда ОПК-ны модулюн школлада факультатив дараджада окъутхандыла.

Быйыл апрель айны 25-де Радоница кюнде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Успен Вторафон Бештау эркиши монастырны Екатерина скитинде Дин къуллукъ бардырды. Сыйлыархимандиритге дин къуллукъ болушлукъну, монастырны джуаблы динчиси иеромонах (Казаков) Елевферий, скит тамада иеромонах (Лабынцев) Максим, иеродиакон (Сапрыкин) Афанасий этдиле. Архиерейни биргесине табын этерге тегерекдеги шахарла бла элледен да адамла келген эдиле. Литургияда клисаны ктитору Айтов Валерий юй бийчеси бла табын этген эди. Литургиядан сора Архипастырь джаназы дуа окъуб, аны ызы бла христианлы кесин къабырлада къалай джюрютюрге кереклисинден ауаз берген эди. Ол кюн огъунакъ Сыйлыархимандритни разылыгъы бла, монастырны дин къарнашлары, бу дунияларын ауушдуруб кетген Бештау монастырны насельниклери, иеросхимонах (Игнатенко) Стефанны, игумен Пафнутийни, схиархимандрит (Мирошников) Иоанны, игумен (Беломестный) Евфимийни къабырларында лития дуала окъудула.

Озгъан кюнледе Бештау монастырны аш юйюнде , Константиновка станседе Москваны патриархы Тихон шыйыхны клисасында къуралгъан христиан дин школну сохталары Масих Иссаны Тиргизилген Джарыкъ байрамы бла насельниклени алгъышладыла. Сабийлеге татлы саугъала эмда монастырны тамадасы сыйлы архимандрити Феофилактны атындан разылыкъ бла Тиргизилген Масихни иконасын бердиле. Сабийле да, клиросда этилген дин къуллукъда джарарыкъ монастырны дин къарнашларына кеслерини къоллары бла этген китаб бетлени аджашдырмазча къызыл бусхулчукъла ариу джарашдырылыб бергендиле.

Быйыл апрель айны 23-де Нарсананы Православ Свято-Никольский гимназияны спорт залында, православ дин ючюн азаб чегиб елген Гливенко Димитрийни атын джюрютген христиан дин школну сохталары бла хазырлау классны сохталарына пасха байрам этдирдиле. Утренникни Пасха байрам бла алгъышлаудан башладыла, аны ата-аналагъа сабийлеге Никольский клисаны клириги иерей Поддубный Михаил айтды. Байрамгъа къошулгъанла христиан дин школну завучу Синявская Татьянаны эмда устаз Игнатенко Еленаны башчылыкълары бла Сыйлы Пасха байрамгъа джораланнган джырла джырлаб назмула да окъудула. Сабийле тюрлю-тюрлю конкурслагъа да къошулдула. Пасха байрамны ахырында барына да татлы саугъала бердиле.