Святкаланы кюнюнде Анджиевский поселокда абустол Иоанн Богословну сыйына аталгъан клисаны джамагъаты бла христиан дин школуну сохталары, клисаны тамадасы иерей Тарнакин Максим бла бирге Нагуты элде къартла тургъан юйде болдула. Анда тургъанлагъа къонакъгъа келген сабийле байрам концерт кергюздюле, клисагъа джюрюген джамагъатны атындан саугъала да бердиле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл январь айны 16-да Гарсанада социал джумуш баджаргъан аралыкъда адетдеча пенсионерлени протоирей Моничев Дмитрий бла тюбешиулери болуб етдю. Православ динчи , тарих, инджил эмда башха джанларындан Раббийни Крещениясындан хапар айтыб, талай соруугъа да джуаб берген эди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

2017 гъэм щIышылэм и 16-м Кисловодск социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэнымкIэ и зэзыгъэуIу центрым хабзэ зэрыхъуауэ пенсионерхэм щоджэн нэхъыжь Моничев Дмитрий щекIуэкIащ яIущIащ. Щоджэныр яхутепсэлъыхьащ Тхьэр умэхъын зэращIам теухуа тхыдэ, библие, богословскэ Iуэху еплъыкIэхэм, къызэхуэсахэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм щIышлыэм и 15-м иппотерапиемкIэ епархие центрым и унафэщI щоджэн Тростинский Сергий я IуэхущIапIэм зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэр Псыхуабэ дэт «Берендеево» зоопаркым ишащ. Сабийхэм хьэкIэкхъуэкIэхэр ягу ирихьащ, ягъэшхащ, едэхэщIащ. Щоджэным, зоопаркым щыIа сабийхэмрэ я адэ-анэхэмрэ зоопаркым и унафэщI Кудимов Алексей фIыщIэ хуащIащ, хьэкIэкхъуэкIэхэм я гъащIэм теухуауэ щIэ куэд къащIэну Iэмал къазэрыритам папщIэ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

КъБР-м и «Мир всем» чристэн щIалэгъуалэ Центрым жыджэру хэт щIалэгъуалэм жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я унэу Налшык дэтым къыщызэрагъэпэщащ икIи щатащ концерт. Абы хэтыну ирагъэблэгъащ къалэм и артистхэр. Апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ хорым колядкэхэр жиIащ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и студентхэм зыкъагъэлъэгъуащ. Концертым хыхьэу я Iэзагъэр ягъэлъэгъуащ. Унэ-интернатым щыIэхэм ягу къагъэкIыжащ КъегъэлакIуэр дунейм къызэрытехьар. ГимнастикэмкIэ школым щыщхэм саугъэтхэр кърихьэлIахэм иратащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм щIышылэм и 11-м екIуэлIапIэм кIуэхэм, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр и гъусэу, екIуэлIапIэм щызэхуахьэса хъуромэ саугъэтхэмрэ ахъшэ дэIэпыкъуныгъэмрэ хуэныкъуэ унагъуэхэм я деж яхьащ. ЩIышылэм и 12-м щоджэныр нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм хэтхэм ехъуэхъуащ Христос и ХъуромэмкIэ икIи Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам къыбгъэдэкI саугъэтхэр яритащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

«Хъуромэ хуабэ» Iуэхум хыхьэу, нэхъапэхэми хуэдэу, щIышылэм и 11-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Вифлеем и Аущхэм, сабий 1400-м я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, Налшык и психоневрологие сабий унэ-интернатым щыIэхэр Аущ Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ члисэм кIуахэщ. Сабийхэр тхьэлъэIу литургием хэтащ, Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ, гуэныхьхэр яIуэтэжащ. Христос и хъуромэм теухуа зэпсэлъэныгъэм яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ. Ар ягъэхьэзыращ икIи ирагъэкIуэкIащ Налшык округым и благочинием и щIалэгъуалэ жыджэрхэм. Махуэшхуэ тхьэлъэIум хыхьэу ныбжьыщIэхэм щихънагъ нэхъыщхьэм къыбгъэдэкI саугъэтхэр иратащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Быйыл январь айны 15-де епархияда ат белинде айландырыб саулукъларын къайтарыргъа болушхан аралыкъны тамадасы Тростинский Сергий бабас, аралыкъда тургъанланы Пятигорск шахарда «Берендеево» деген зоопаркга элтди. Анда болгъан сабийле, джаныуарлагъа тийиб аланы сылаб аш бергенлери ючюн бек къуанч тыбырлы болгъан эдиле. Православ динчи сабийле эмда аланы ата-аналары, бу зоопаркны директору Кудимов Алексейге, джаныуарла бла джуукъ танышыргъа болушханы ючюн джюрек разылыкъларын билдирдиле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ къудамэм Хъуромэ тхьэмахуэм ирихьэлIэу, КИФЩI-м и къалащхьэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студентхэмрэ волонтёрхэмрэ «Поделимся теплом» псапэ Iуэхум хыхьэу саугъэтхэр ят. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Iуэхур илъэс етIуанэ хъуауэ ирагъэкIуэкI. Тхьэр умэхъын ящIыным и пэ къихуэу, щIышылэм и 12-м, Iуэхум хэтхэр Псыхуабэ къалэм и школ-интернат №27-м щыIэ я ныбжьэгъу цIыкIухэм я деж кIуащ. НыбжьыщIэхэр нэгъабэ лъандэрэ абыхэм япэплъэрт. Я ныбжьэгъухэм саугъэт IэфIхэр, шэджэгъуашхэхэр, тхылъхэр хуахьащ. ХьэщIэхэм папщIэ ныбжьыщIэхэм концерт ягъэхьэзыращ: усэ къеджащ, уэрэд жаIащ, къэфащ. Школ №18-м щеджэ Эльвирэрэ Ванярэ я зыкъэгъэлъэгъуэкIэр куэдым гунэс ящыхъуащ. Пионерхэм я унэм и Гуащэ театрым Ваня къафэм щыхуагъэсащ. Дыгъэпс сабийхэр гуапэщ, IэплIэ къыуахыу, «упсэу» къыбжаIэу икIи тIэкIу нэхъ хуэму ущепсалъэкIэ яфIэф! дыдэу. НыбжьыщIэхэм я гъащIэр щIэщыгъуэ хъуащ икIи гъатхэм отчет концертыр ягъэхьэзыр. Абы ирагъэблэгъащ Псыхуабэ Епархием и щIалэгъуалэ къудамэм и щоджэн Яковенкэ Илиярэ псапэ Iуэхум хэтхэмрэ. Iуэхум хэт псоми фIыщIэ хуащIащ, гуапагъэ зэралэжьым папщIэ. Хабзэ зэрыхъуауэ саугъэт псори псыхуабэдэсхэмрэ КМВ-м и къалэхэм щыщхэмрэ я цIэкIэ ятащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

15 января 2017 руководитель епархиального центра лечебно-верховой езды  (иппотерапии) священник Сергий Тростинский организовал поездку для подопечных в контактный зоопарк "Берендеево" который находится в городе Пятигорске. Дети посетившие зоопарк были в восторге от общения с животными так как они смогли  сами их  покормить и погладить. Священник, дети и родители, посетившие зоопарк, выразили большую благодарность директору этого зоопарк Алексею Кудимову за возможность пообщаться с животными и узнать много интересного об их жизни.

Опубликовано в Новости