Зыгъэпсэхугъуэхэм ирихьэлIэу епархием и члисэхэм дерсхэр щекIуэкIащ – чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмрэ къызэрыгуэкI дуней тетыкIэмкIэ курсыр зыдж еджакIуэхэм папщIэ зыплъыхьакIуэхэр.

Бэрэздж Иным и етIуанэ тхьэмахуэм, Минераловодскэ щIыналъэм и Марьины Колодцы къуажэм Тхьэм и Анэм и «Умиление» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм щоджэн Пронь Алексей курыт еджапIэ №7-м и 5 классым щIэсхэм зыплъыхьакIуэ ядригъэкIуэкIащ, Бэрэздж Инми яхутепсэлъыхьащ. Алексей еджакIуэхэм я гугъу яхуищIащ чристэн бэрэзджым и мыхьэнэм, тхьэлъэIухэм. ЗэIущIэм и кIэм еджакIуэхэр зыщIэупщIахэм жэуап иратащ.

 

Кардоникскэ станицэм и курыт еджапIэ №2-м и еджакIуэхэм папщIэ Покровскэ члисэм щрагъэкIуэкIащ чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ дерс. Я егъэджакIуэ Шкработская Людмилэрэ чристэн члисэм и унафэщI щоджэн Бураков Димитрийрэ я гъусэу еджакIуэхэм зыхагъэгъуэзащ чристэн члисэр зыхуэдэм, члисэм и архитектурэм и щхьэхуэныгъэхэм. 

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм гъатхэпэм и 24-м Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм екIуэлIапIэм и зэIущIэ щекIуэкIащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений зэIущIэм хэтхэр щигъэгъуэзащ екIуэлIапIэм 2015 гъэм зэфIигъэкIа финанс-хозяйствэ лэжьыгъэм.

 

ЕкIуэлIапIэхэр ирогузавэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм зэрыхэхъуэм. Электрокъарум, псым, газым я уасэр зэпымыууэ докIуей, члисэм и бюджетым хэщIыныгъэ ириту. А Iуэху зэIумыбзыр зэфIагъэкIын папщIэ екIуэлIапIэм и зэIущIэм хэтхэм къыхалъхьащ члисэм и ритуал Iуэхутхьэбзэхэм и лэжьыгъэм зрагъэубгъуу станицэдэсхэм члисэм и шхапIэм дунейм ехыжахэр ягу къыщагъэкIыж шэджэгъуашхэхэр щрагъэгъэкIуэкIыну. 

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм гъатхэпэм и 17—м, Налшык къалэм и курыт еджапIэ №11-м и класс нэхъыжьхэм щеджэхэр IущIащ апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик, щоджэн Осипов Константин. ЕджакIуэхэм хьэщIэр яригъэцIыхуащ школым и унафэщI Тхагапсовэ Татьянэ. Татьянэ махуэшхуэм и тхыдэм, Урысейм япэу тхылъ къызэрыщыдагъэкIам тепсэлъыхьащ. Щоджэн Осипов Константин члисэ зэхуэхьэсам и апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и библиотекэм щахъумэ тхылъ гъэщIэгъуэнхэм хигъэгъуэзащ икIи еджакIуэхэм яжриIащ тхылъым и мыхьэнэр зыхуэдэм, литературэм и жанрхэм, тхыбзэмрэ печатымрэ зэрызаужьами къытеувыIащ. НыбжьыщIэхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ зэрызэрадзэкIар.

Псыхуабэ къуажэм и библиотекэм и лэжьакIуэхэм чристэн тхылъым и тхьэмахуэр ирагъэкIуэкIащ. Къуажэ библиотекэм, курыт еджапIэ №14-м и библиотекэм, Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ члисэм и тхьэмахуэ школым зэIущIэхэр щекIуэкIащ. Зэхыхьэхэм хэтащ Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дементьев Григорий. Григорий къытеувыIащ чристэн тхылъым и махуэм и мыхьэнэм. Щоджэным къыхигъэщащ чристэн тхылъым и мыхьэнэм иджыпсту куэд зэрытепсэлъыхьыр. Ахэр мыхъумыщIагъэ зыхэмылъ тхылъ щхьэпэхэщ. УнафэщIым библиотекэм тыгъэ хуищIащ чристэн тхылъхэр.

Кардоникскэ станицэм (КъШР) и курыт еджапIэм и Покровскэ члисэм и унафэщI Бураков Димитрий щригъэкIуэкIащ чристэн тхылъым и махуэм теухуа зэIущIэ. Щоджэным еджакIуэхэм яригъэлъэгъуащ Урысей печатым и тхыдэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ, иджырей чристэн тхылъхэм хигъэгъуэзащ.

Новополтавскэ къуажэ (КъБР) библиотекэм Радченкэ И. и цIэр зезыхьэ и курыт еджапIэм и класс нэхъыжьхэм щеджэхэм, Чристэн тхылъым и махуэм хыхьэу къащIащ Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и щоджэн Еремеев Андрей и лэжьыгъэхэм теухуахэр, къалэ члисэм и тхыдэр илъэси 130-рэ зэрыририкъур.

 

Тхылъыр цIыхум и ныбжьэгъуфIу зэрыщытым щытепсэлъыхьащ Прикубанскэ щIыналъэм сабий творчествэмкIэ и Центрым тхылъым и махуэшхуэр щагъэлъапIэм. ЗэIущIэм хэтащ Кавказскэ къуажэм (КъШР) и курыт еджапIэм и 4-5 классхэм щеджэхэр, сабий творчествэмкIэ Центрым и гъэсэнхэр. Сабий тхылъхэм я дапхъэ махуэшхуэм ирихьэлIэу ягъэуващ. Зэхыхьэр ирагъэжьащ тхылъыр къызэрыдагъэкIым и тхыдэм теухуахэмкIэ, иужькIэ Федоров Иван и зэманым, 1564 гъэм ягъэзэжащ. Урысейм япэу тхылъ къызэрыщыдагъэкIам къытеувыIащ, тхылъыр къызэрыдагъэкIым теухуа викторинэм хэтащ, тхылъымрэ щIэныгъэмрэ теухуа урыс псалъэжьхэмрэ псынщIэрыпсалъэхэмрэ зэращIэм теухуа зэпеуэми я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Быйыл апрель айны 18-де Черкесск шахарны Покров клисасында , округну динчилери джыйылыулары бла тобагъа тюшюнюулери болуб етдю. Православ динчиле, динчиликде тобагъа къайтыуну сорууларын сюздюле.Джуаблы дин къуллукъчу протоирей Нартов Александр бла  джыйылыуну кезюуюнде , округну приходларына джюрюуню графиги да бегитилди. Эм алгъы бурун, джангы къурплгъан общиналагъа уллу эс белюннюкдю. Аны тышында да клирикле приход джашауну сорууларын да сюздюле. Керекли беш гимлени алгъандан сора, Иобагъа къайтыу Адетге кечдюле, анны округну динчиси протоирей Тарнакин Александр бардырды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар
Быйыл март айны 24-де Зеленчюк стансени Петропавлов клисасында приход джыйылыу болуб етдю. Аны тамадасы протоирей Субтельный Евгений джыйылыуну членлерин, 2015-чи лджылда приходну финанс мюлк джанындан иши бла шагърей этди. Клисаны 
джамагъатын, коммунал джумушланы багъалы есюб баргъаны бек сагъышландыргъанды. Сууну, газны, светни багъасы есгенден есюб барады, ол а клисаны алайсыз да кърыусуз бюджетине уллу тыйгъыч салады. Ол сорууну баджарыр джанындан приход джыйылыуну членлери клисаны ритуал къуллугъун кенгертирге деген оюмну теджедиле эмда стансечиле клисаны хант юйюнде елгенлерине этген аш сууну хазырларгъа эмда анда ауузланыргъа боллукъдула дегенни да айтдыла.
Опубликовано в Къарачай-малкъар
Благочинный церквей Северного Карачаево-Черкесского округа протоиерей Александр Нартов завершил ознакомительную поездку по приходам и новообразованным общинам округа. В ходе знакомства были зафиксированы первоочередные нужды верующих. Отец Александр передавал всем благословение архиепископа Феофилакта и поздравления с приближающейся Пасхой.

 

На хуторе Дубянский верующие новообразованной общины смогли причаститься Святых Христовых Таин накануне Светлого Христова Воскресения. Кроме того, было осмотрено помещение под нужды будущего храма. В селе Спарта рассказали о подготовке храма к Великому освящению. В станице Красногорская жители донесли до благочинного просьбу о назначении на приход постоянного священника. В поселке Мичуринском верующие просили помочь найти отдельное помещение под храм.

Кроме того, о. Александр познакомился с приходской жизнью: храма Архистратига Божия Михаила г. Усть-Джегута, храма святого великомученика и Победоносца Георгия пос. Кавказский и храма прп. Серафима Саровского пос. Эркин-Шахар.

 

 
Опубликовано в Новости

21 апреля 2016 благочинный приходов Северного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Александр Нартов посетил новообразованные общины в поселках Майский и Водораздельный. Отец  Александр передал присутствующим благословение архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта.

В поселке Майском на встречу с благочинным пришло около пятидесяти человек. Главной просьбой было содействовать скорейшему открытию православного храма в поселке. Для этой цели  было выделено помещение бывшей столовой. В рамках встречи, благочинный обсудил с главой администрации Прикубанского района Хусейном Казиевым, а также главой поселка Анатолием Колядой возможные действия для скорейшего обустройства выделенного здания под нужды храма. Верующие просили о. Александра передать благодарность Владыке за его внимание и заботу.

Также о. Александр посетил приход  Казанской иконы Божией Матери в пос. Ударный. Настоятель храма иерей Сергий Птушкин рассказал о подготовке к празднику Пасхи Христовой.

Опубликовано в Новости

20 апреля 2016 благочинный приходов Северного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Александр Нартов начал ознакомительные поездки по приходам округа. В ходе поездки были посещены общины в поселках: Октябрьский, Садовый и Дружба. Благочинного сопровождал настоятель храма св. вмч. Георгия Победоносца пос. Кавказский иерей Геннадий Малютин. 

Верующим было передано благословение архиепископа Феофилакта и поздравления с приближающимся праздником Светлого Христова Воскресения. «Владыка благословил посещать вас почаще и помогать по мере сил, - сказал о. Александр. Ваши радости – это и наши радости, и ваши заботы – они тоже наши. По мере сил будем помогать вам, чем сможем, а с вашей стороны просим молитв». 

В каждом поселке собиралось более десятка верующих, для которых слово поддержки, переданное благочинным, было хорошим подарком к Пасхе Христовой.

Опубликовано в Новости

В Покровском храме г. Черкесск, 17 апреля 2016,  возобновились традиционные воскресные беседы прихожан с настоятелем. Они проходят в формате лектория, на котором священник рассказывает о Евангелии дня или празднике, а затем, за чашкой чая, происходит обмен мнениями. 

«Такая форма встреч очень интересна и плодотворна, - отметил настоятель храма протоиерей Александр Нартов. – К большому сожалению, формат богослужения не предполагает общения и обмен мнениями. Здесь же мы можем говорить о евангелии, о вере и наших традициях».

Опубликовано в Новости

Къарачай-Черкесияда Зеленчюк стансени 4-чю номерли орта школунда , станседе Петропавлов клисаны штат динчиси протоирей Гончаренко Алексий тертюнчю классны сохталары бла дерс бардырды. Дерсни кезюуюнде  православ динчи  сабийлеге Эресейде биринчи китаб басмадан  эмда  Сыйлы  Китабны  клисаславян бла орус тиллеге кечюрюлгенинден хапар айтды. Черкесск шахарны Покров клисаны христиан дин школунда  ачыкъ дерс бардырыб, клисаславян тилде окъуучуланы конкурсун да бардырдыла. Джаш адамла  эм алгъа окъуб чыгъыб андан сора  Сирин Ефрем шыйыхны дуаларын  кесгин тинтдиле. Анга къошулгъанланы барына да татлы саугъала бердиле. 

Къабарты-Малкъарны Прохладный элинде  Никольский клисасында  клисаны джаш телю джамагъаты Псалтырны окъуб эришдиле. Мероприятияны аллын  протоирей Маршалкин Андрей башлады. Ол сохталагъа Псалтыр къалай къуралгъанындан эмда «Псалтирь» бла «кафизм» деген сезлени магъаналарын хапар айтыб, анны ызы бла белгили эскикесаматчы  псалмаланы автору-Давид патчахны юсюнден да хапар айтды. Быйыл конкурс эки этапха юлешиниб бардырылды:  клисаславян харф бла басмаланнган псалманы окъугъан сохтала эмда бусагъатда джазма бла къуралгъанны окъугъанладыла, ала эки къауумгъа юлешиниб бир-бирине къошулмай эришгендиле. Сынамлы жюри эки къауумда да  1-чи, 2-чю, 3-чю орунланы алгъанланы белгиледиле. Хар бир хорлагъаннга ечле да берилдиле.

Пятигорскеде Покров клисаны клириги иерей Макаров Андрей шахарда  25-чи бла 25-чы номерли школлагъа барыб анда ачыкъ дерсле-лекцияла бардыргъанды. Эресейде биринчи китаб «Апостол» болгъанындан сабийле хапарлы болдула.  Аны бла монахла, тюз адамла, бий къауумла да окъугъандыла. Окъугъан, адамны ич дуниясын байындырады деген сезимлеринден сохтала православ динчи бла юлюш этдиле. Ол оюм бла Макаров Андрей бабас разы болгъанын билдириб, -ол кесича бир адамгъа ашды деб, Уллу Ораза киргенибиден эсге салыб ол себеден хар ыйых кюн сайын бир сагъатны Евангелияны окъуй турсала разы болллугъун билдирди.

Ессентюк шахарны ара китабханасында  «Православная книга-окно в мир» деген ат бла тегерек стол болуб етдю. Шахарны китабханачылары бюгюннгю адамны джашауунда  православ китабны къаллай орну болгъанын сюздюле. Тегерек столну ишине Пантелеймон шыйыхны клисасыны тамада дин къуллукъчусу  протоирей  Журавлев Василий да къошулду. Ол клисаны христиан дин школуну сохталары уа  шахарны ара сабий китабханасына барыб анда  православ поэзияны юсюнден баргъан ушакъгъа къошулдула.

Къарачай-Черкесияда Къардоник стансени 2-чи номерли орта школунда дерсни хазырлагъан да бардыргъан да  Православ Культураны тамалларындан устаз Щербакова Людмила бардырды.  Сохьтала Федоров Иванны эмда Эресейде биринчи басма китабны тарихин эслерине тющюрдюле. Бюгюнлюкде православ басмачылыкъдан хапар айтхан сабилеге деб кермюч къурадыла. Дерсни аягъында Къардоник стансени Покров клисасыны тамада динчиси иерей Бураков Димитрий,  православ культураны Тамалларындан регионал олимпиадагъа къошулгъанлагъа сертификатла бла грамотала берди. Артыкъда бек православ динчи,  регионал турну эсеблери бла ючюнчю орунну алгъан Быковский Денисге разылыгъын билдирди.

Новопавловскени китабханасына  «Заря» деген реабилитацион аралыкъдан сабийлени чакъырдыла. Китабхананы къуллукъчулар фондларында болгъан православ китабладан экспозиция къурадыла. Бери джыйылгъанлагъа багъышлау сезню  Петр бла Павел шыйызхланы клисасыны тамадасы иерей Цапко Владислав айтды. Бери джыйылгъанлагъа Эресейде биринчи басмаланнган китабны  юсюнден презентацияны кергюздюле. Шахарны тарих-краевед музейи да, Новопаловская стансени джамагъатында сакъланыб тургъан 19-чу емюрде чыкъгъан китабланы кергюздюле. Тарих магъанасы болгъан экспонатла уа, протоирей Бобылев Игорьну къол джазма китабына кирген джазмаладыла, ол Раббийни Анасыны Владимир иконасыны сыйына аталгъан шахар клисаны тамадасы болуб тургъанды.

Православ китабны кюнюне аталгъан дерсни, Къабарты-Малкъарда,  Екатериноград станседе  Евфимий Новый Солунский шыйыхны уклисасында христиан дин школунда бардырдыла.  Аллахны Фарызларындан дерс берген устазла байрамдан хапар айтдыла, сохтала да назмула окъудула. Коммаяк поселокда  «Есть чудо на земле с названием дивным-книга» деген ат бла баргъан байрамны православ китабны Кюнюне атадыла. 7-чи номерли орта школну ал башлагъан классларыны алтмыш сохтасы, славян устазла Кирилл бла Мефодийни эмда биринчи басмачы Федоров Иванны юсюнден хапаргъа сюйюб тынгыладыла. Андан сора сабийлеге, «О заблудшей овце» бла «О блудном сыне», деген притчаланы окъудула. Сабийле кеслери ашхылыкъны, джумушакъ джюреклиликни, кече билмекликни, шохлукъну юсюнден назмула окъудула. Христиан дин школну сохталары уа  Азбукин Федя аты болгъан джашчыкъны юсюнден «Аз, Буки, Веди» деген  спектакль кергюздюле.

Бу байрамда эл клисаны тамадасы протоирей Кручев Михаил да селешди, ол сабийлеге дин китабланы саугъа этди. Минеральные Воды шахарда МБУК ЦБС сабий китабханада  шахар школланы сохталарыны, Минеральные Воды  клиса округну приходларыны дин билим бериу катехизациядан  джуаблы дин къуллукъчусуну болушчусу, Минеральные Воды шахарда Благовещенский клисаны тамадасы  протирей Бабенко Димитрий бла тюбешиуюн православ китабны Кюнюне атадыла. Православ дин къуллукъчу  бу байрамны магъанасындан, бюгюнлюкде првавослав китабны къаллай даралджасы болгъанындан  хапар айтыб, талай соруугъа да джуаб берди. Православ китабны Кюнюне аталыб талай мероприятие бардырыллыкъды. Биз окъуучуларыбызны аланы юслеринден хапарлы этгенлей турлукъбуз. 

Опубликовано в Къарачай-малкъар