Черкесск и Покровскэ члисэм IутIыжым ипэ къихуэ щэбэт щIыхьэху щекIуэкIащ. Абы жыджэру хэтащ екIуэлIапIэм кIуэхэр, тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэмрэ «Пересвет» щIалэгъуалэ центрым щыщхэмрэ. Благочинием и сайтым зэрыщыжыIамкIэ, щIыналъэм и нэгъуэщI члисэхэми махуэшхуэм зыщыхуагъэхьэзыр.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр екIуэлIапIэхэмрэ къэунэхуа зэгухьэныгъэхэмрэ щыIащ. ФIэщхъуныгъэхэр зыхуэныкъуэхэм зыхигъэгъуэзащ. Александр псоми ялъигъэIэсыжащ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къэблагъэ IутIыжым ехьэлIауэ къыбгъэдэкIа хъуэхъухэм.  

Дубянский щIыпIэм деж къэунэхуа зэгухьэныгъэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм зыщыхагъэгъуэзащ Христос и Щэхухэм къэблагъэ Тхьэмахуэ Нэхум и пэ къихуэу. Яухуэну члисэр зыхуэныкъуэхэм еплъащ. Спартэ къуажэм щыжаIащ члисэр зэрагъэнэхунум зэрыхуагъэхьэзырыр. Красногорскэ станицэм щыпсэухэм благочиннэм и деж нахьэсащ екIуэлIапIэр щоджэн зэрыхуэныкъуэр. Мичуринскэ къуажэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэр щылъэIуащ члисэм папщIэ ухуэныгъэ щхьэхуэ щыхухахыну. Александр екIуэлIапIэм и гъащIэм зыхигъэгъуэзащ. Усть-Джегуты щIыналъэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ и члисэм, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэу Кавказскэ къуажэм дэт члисэмрэ Эркин-Шахар къуажэм Саровский Серафим и цIэр зезыхьэу щыIэ члисэмрэ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм мэлыжьыхьым и 18-м, Черкесск къалэм и Покровскэ члисэм щекIуэкIащ щIыналъэм и щоджэнхэм гуэныхьхэр Iуэтэжыным теухуа я зэIущIэр. Щоджэнхэр къытеувыIащ гуэныхьхэр пшыныжыным. 

Зэхыхьэм хыхьэу благочиннэ, щоджэн нэхъыжь Нартов Александр зэхигъэуващ щIыналъэм и екIуэлIапIэхэм зэрыкIуэнум теухуа график. Япэу гулъытэ хуащIынущ къэунэхуа зэгухьэныгъэхэм. Клирикхэр къытеувыIащ екIуэлIапIэм и гъащIэм. Щоджэнхэр гуэныхьхэр Iуэтэжыным и Щэхухэм иужь ихьащ, благочинием и щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр иригъэкIуэкIам.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м Нижнеподкумск къуажэм и курыт еджапIэ №24-м щекIуэкIащ «Многоликий наш Кавказ» фестивалыр. Хабзэ зэрыхъуауэ абы ирагъэблэгъащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщIыр. Зэхыхьэм къекIуэлIащ муниципальнэ властым и лIыкIуэхэр, депутатхэр, диаспорэхэм я унафэщIхэр. 

ЕджакIуэхэм хьэщIэхэр Кавказым ис лъэпкъхэм я щэнхабзэм, псэукIэм хагъэгъуэзащ. Езыхэми зыщагъэгъуэзащ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я хабзэхэм.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм гъатхэпэм и 16-м, литургие нэужьым, екIуэлIапIэм гъэ къэс иригъэкIуэкI зэхуэсыр щекIуэкIащ Исправнэ станицэм и Михайловскэ члисэм. 

ЗэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъыхьащ сабийхэм я псапэ шхапIэм. Тхьэмахуэ къэс абы станицэм и еджакIуэ 50-м щIигъу щошхэ. Лэжьэн зэрыщIадзэрэ абы шэджэгъуашхэ минитIым щIигъу щагъэхьэзыращ. ЗэIущIэм хэтхэр тепсэлъыхьащ псапэ Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм зэрадэIэпыкъунум. 

Апхуэдэу тепсэлъыхьащ члисэр газкIэ къызэрызэгъэпэщам теухуа Iуэху зэIумыбзым. Ар иджыри къэс пхъэкIэ ягъэплъ, газ станицэм екIуалIэ пэтми. Абы ехьэлIауэ зыхуей арэзыныгъэхэр къызэрырамытым Iуэхур къызэпиудырт. ЩIыналъэ, республикэ депутатхэм Iуэхур ягъэкIуэтэну зыхуагъэзэну зэгурыIуащ зэхыхьэм хэтхэр. 

ЗэIущIэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ щIыналъэм и щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. ЕкIуэлIапIэм и советым и лэжьыгъэр къалъытащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Псыхуабэ епархием щыпащэ чристэн тхылъым и махуэм теухуа зэIущIэхэм. Ясная Поляна къуажэм (Кисловодскэ члисэ щIыналъэ) и библиотекэм чристэн тхылъым и махуэм щекIуэкIа зэхыхьэр траухуащ Урысейм тхылъ къыщыдагъэкIыу зэрырагъэжьам и тхыдэм, япэу тхылъ къыдэзыгъэкIа Федоров Иван. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэмрэ къэзакъ кадет классым щеджэхэмрэ урыс классикхэм я таурыхъхэм, притчэхэм, усэхэм, иджырей тхакIуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIахэм къеджащ.

Зеленчукскэ станицэм (КъШР) и курыт еджапIэ №5-м и унафэщI Тирон Феодоррэ щоджэн Касмицкий Алексийрэ пэщIэдзэ классхэм щеджэхэм дерс драгъэкIуэкIащ. Щоджэныр тепсэлъыхьащ чристэн тхылъым и махуэр зэрагъэлъапIэм икIи утыку кърихьащ япэу тхылъ къыдэзыгъэкIа Федоров Иван теухуа гъэлъэгъуэныгъэр. Сабийхэм зыхагъэгъуэзащ члисэславяныбзэкIэ къыдэкIа тхылъхэм.

Исправнэ станицэм (КъШР) и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр станицэм и школхэм щыIащ. Курыт еджапIэм щекIуэкIащ зэIущIэ, еджакIуэхэр викторинэхэм хэтащ, тхылъым и тхыдэм теухуа фильм еплъащ. Курыт еджапIэ №2-м Александр щригъэкIуэкIащ ди къэралым япэу къыщыдэкIа тхылъым теухуа зэпсэлъэныгъэ. Библиотекэхэм тыгъэ хуащIащ Инджылым и экземпляр 20, Москва и Духовнэ Академием и профессор Осипов Алексей Ильич и къуэм и лекцэхэр зытет дискхэр.

ЕссэнтIыгу къалэм и курыт еджапIэ №10-м Маршак С. Я и цIэр зезыхьэ и сабий библиотекэм и лэжьакIуэхэр еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ хъыбар гъэщIэгъэуным икIи Урысейм тхылъ къыдагъэкIыу зэрырагъэжьамрэ Федоров Иванрэ теухуа кинофильм 

ирагъэплъащ. Сабийхэр яфIэфI дыдэу махуэшхуэм теухуа викторинэм хэтащ, иужькIэ Тхьэнапищым и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Бураков Андрей ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм, абы уеджэным и мыхьэнэм тепсэлъыхьащ.

Марьины Колодцы къуажэм (Минераловодскэ члисэ) и зэIущIэр траухуащ щоджэн Пронь Алексей. «Гуапагъэм псэр игъэхъужынущ» темэм траухуащ 5-7 классхэм драгъэкIуэкIа зэIущIэр. Зэхыхьэм хэтхэр еплъащ икIи тепсэлъыхьыжащ «Форпост» фильмым. Щоджэныр къытеувыIащ гуапагъэм и щапхъэхэм, лъагъуныгъэм – Христос Иисус хуиIэм. Бэрэзджым, тхьэлъэIум теухуахэми еджакIуэхэр тепсэлъыхьащ.

Черкесск, нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и библиотекэм щиIэ къудамэм щыIащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр. ЗэIущIэм хэтхэм абы яригъэлъэгъуащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и библиотекэм щыщ чристэн тхылъхэр, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и екIуэлIапIэхэм я библиотекэхэм щыщ тхылъхэр икIи абыхэм защригъэплъыхьащ ныбжьыщIэхэм. Александр еджакIуэхэм хутепсэлъыхьащ Урысейм япэу тхылъ къызэрыщыдагъэкIам, цIыху гъащIэм тхылъым щиIэ мыхьэнэм.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Зеленчукскэ станицэм и курыт школ №3-м и благочиннэм щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Гурин Алексий ныбжьыщIэхэм яригъэлъэгъуащ Федоров Иван теухуа презентацэ, Урысейм тхылъ къыщыдэгъэкIыным теухуа и тхыдэ мытыншым, иджырей тхьэлъэIу литературэхэмрэ тхылъхэмри хигъэгъуэзащ, XIX лIэщIыгъуэм и кIэхэм, XX лIэщIыгъуэм ипэхэм дунейм къытехьахэм.

Железноводск къалэм и Покров члисэм и клирик щоджэн Чемодуров Кирилл тезыр щрагъэпшын IуэхущIапIэм щыIащ икIи абы и библиотекэм хуишащ Покров члисэм и фондым щыщ тхылъхэр.

- Гупыж зыщI псори щоджэным IущIэфынукъым е члисэм кIуэфынукъым, Тхьэм зыхуагъэзэну, чристэн литературэ еджэну дапщэщи ягу къыпылъадэми. Псом хуэмыдэу гъащIэм гугъуехьхэм ущрихьэлIэкIэ, - къыхигъэщащ щоджэным.

Новоблагодарнэ къуажэм и курыт еджапIэ №5-м зэIущIэ зыбжанэ щекIуэкIащ, чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. 6-7 классым щеджэхэм драгъэкIуэкIащ «Живое слово мудрости духовной» дерсыр. 2-4 классым щеджэхэм сурэт щIынымкIэ «Земное чудо - книга» зэпеуэр, 5-7 классхэм кIуэхэм папщIэ «Книжный мир православия» тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр къызэрагъэпэщащ. НыбжьыщIэхэм зыхагъэгъуэзащ махуэшхуэм и тхыдэм, апостол пэлъытэхэу Кириллрэ Мефодийрэ ягу къагъэкIыжащ – славян тхыбзэр къыдэзыгъэкIахэм, Урысейм и япэ тхылъ тедзапIэр къардэн Фёдоров Иван къызэIуихауэ зэрыщытар, Тхьэм и псалъэхэр цIыхухэм яхихьэн папщIэ.

Станицэм и члисэм и унафэщI щоджэн Молдованов Евгений зэхуэсахэм хутепсэлъыхьащ тхылъ уеджэным и мыхьэнэм, ныбжьыщIэхэм я упщIэхэми жэуап иритащ. Щоджэным библиотекэм тыгъэ хуищIащ «Христианские святыни Кабардино-Балкарской республики» тхылъыр.

Чристэн тхылъым и махуэм траухуащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и екIуэлIапIэм и библиотекэ Боргустанскэ станицэм къыщызэIуахар. Георгиевскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чеканов Борис еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ а махуэм станицэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щепсэлъылIащ. Борис сабийхэм яжриIащ тхылъым и мыхьэнэр зыхуэдэр, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм, гуапагъэм, Хэку лъагъуныгъэми къытеувыIащ.

Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэу Черкесск къалэм щыIэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым еджакIуэхэр щыкIэлъыплъащ икIи чристэн фолиантхэм къыщеджащ. НыбжьыщIэхэр видеофильм еплъащ, чристэн тхылъым и тхыдэм теухуауэ, прикладной творчествэмкIэ дерсым я цIэхэр къызэрыщIидзэ хьэрфхэр щацIэлъащ.

Красный Пахарь щIыналъэм и курыт еджапIэ №14-м щекIуэкIащ «Сказка ложь, да в ней намек» фестиваль-зэпеуэр. Абы къалэм, щIыналъэм и курыт еджапIэхэм я еджакIуи 100-м щIигъу хэтащ. Таурыхъым и махуэшхуэм ирагъэблэгъат Минераловодскэ щIыналъэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ щиIэ управленэм и IэщIагъэлI нэхъыщхьэхэр, Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и щоджэн Мельников Михаил. Махуэшхуэр къызэзыгъэпэщахэм таурыхъымкIэ ныбжьыщIэхэм лъэпкъ щэнхабзэм лъагъуныгъэ хуаIэу къагъэхъуну, урыс таурыхъхэм нэхъыщхьэр къыхахыфу ягъэсэн мурад яIащ.

Солдатскэ станицэм (КъБР) и библиотекэм и 7 классым щеджэхэм зыхагъэгъуэзащ дин литературэхэм, уэрэд гъуазджэм, ныбжьыщIэхэм папщIэ уэрэд зыбжанэ жызыIа Тхьэмахуэ школым и хорыр я дэIэпыкъуэгъуу.

 

 

 

Опубликовано в Адыгэбзэ

Зыгъэпсэхугъуэхэм ирихьэлIэу епархием и члисэхэм дерсхэр щекIуэкIащ – чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмрэ къызэрыгуэкI дуней тетыкIэмкIэ курсыр зыдж еджакIуэхэм папщIэ зыплъыхьакIуэхэр.

Бэрэздж Иным и етIуанэ тхьэмахуэм, Минераловодскэ щIыналъэм и Марьины Колодцы къуажэм Тхьэм и Анэм и «Умиление» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм щоджэн Пронь Алексей курыт еджапIэ №7-м и 5 классым щIэсхэм зыплъыхьакIуэ ядригъэкIуэкIащ, Бэрэздж Инми яхутепсэлъыхьащ. Алексей еджакIуэхэм я гугъу яхуищIащ чристэн бэрэзджым и мыхьэнэм, тхьэлъэIухэм. ЗэIущIэм и кIэм еджакIуэхэр зыщIэупщIахэм жэуап иратащ.

 

Кардоникскэ станицэм и курыт еджапIэ №2-м и еджакIуэхэм папщIэ Покровскэ члисэм щрагъэкIуэкIащ чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ дерс. Я егъэджакIуэ Шкработская Людмилэрэ чристэн члисэм и унафэщI щоджэн Бураков Димитрийрэ я гъусэу еджакIуэхэм зыхагъэгъуэзащ чристэн члисэр зыхуэдэм, члисэм и архитектурэм и щхьэхуэныгъэхэм. 

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм гъатхэпэм и 24-м Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм екIуэлIапIэм и зэIущIэ щекIуэкIащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений зэIущIэм хэтхэр щигъэгъуэзащ екIуэлIапIэм 2015 гъэм зэфIигъэкIа финанс-хозяйствэ лэжьыгъэм.

 

ЕкIуэлIапIэхэр ирогузавэ коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэм зэрыхэхъуэм. Электрокъарум, псым, газым я уасэр зэпымыууэ докIуей, члисэм и бюджетым хэщIыныгъэ ириту. А Iуэху зэIумыбзыр зэфIагъэкIын папщIэ екIуэлIапIэм и зэIущIэм хэтхэм къыхалъхьащ члисэм и ритуал Iуэхутхьэбзэхэм и лэжьыгъэм зрагъэубгъуу станицэдэсхэм члисэм и шхапIэм дунейм ехыжахэр ягу къыщагъэкIыж шэджэгъуашхэхэр щрагъэгъэкIуэкIыну. 

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм гъатхэпэм и 17—м, Налшык къалэм и курыт еджапIэ №11-м и класс нэхъыжьхэм щеджэхэр IущIащ апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик, щоджэн Осипов Константин. ЕджакIуэхэм хьэщIэр яригъэцIыхуащ школым и унафэщI Тхагапсовэ Татьянэ. Татьянэ махуэшхуэм и тхыдэм, Урысейм япэу тхылъ къызэрыщыдагъэкIам тепсэлъыхьащ. Щоджэн Осипов Константин члисэ зэхуэхьэсам и апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и библиотекэм щахъумэ тхылъ гъэщIэгъуэнхэм хигъэгъуэзащ икIи еджакIуэхэм яжриIащ тхылъым и мыхьэнэр зыхуэдэм, литературэм и жанрхэм, тхыбзэмрэ печатымрэ зэрызаужьами къытеувыIащ. НыбжьыщIэхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ зэрызэрадзэкIар.

Псыхуабэ къуажэм и библиотекэм и лэжьакIуэхэм чристэн тхылъым и тхьэмахуэр ирагъэкIуэкIащ. Къуажэ библиотекэм, курыт еджапIэ №14-м и библиотекэм, Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ члисэм и тхьэмахуэ школым зэIущIэхэр щекIуэкIащ. Зэхыхьэхэм хэтащ Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дементьев Григорий. Григорий къытеувыIащ чристэн тхылъым и махуэм и мыхьэнэм. Щоджэным къыхигъэщащ чристэн тхылъым и мыхьэнэм иджыпсту куэд зэрытепсэлъыхьыр. Ахэр мыхъумыщIагъэ зыхэмылъ тхылъ щхьэпэхэщ. УнафэщIым библиотекэм тыгъэ хуищIащ чристэн тхылъхэр.

Кардоникскэ станицэм (КъШР) и курыт еджапIэм и Покровскэ члисэм и унафэщI Бураков Димитрий щригъэкIуэкIащ чристэн тхылъым и махуэм теухуа зэIущIэ. Щоджэным еджакIуэхэм яригъэлъэгъуащ Урысей печатым и тхыдэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ, иджырей чристэн тхылъхэм хигъэгъуэзащ.

Новополтавскэ къуажэ (КъБР) библиотекэм Радченкэ И. и цIэр зезыхьэ и курыт еджапIэм и класс нэхъыжьхэм щеджэхэм, Чристэн тхылъым и махуэм хыхьэу къащIащ Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и щоджэн Еремеев Андрей и лэжьыгъэхэм теухуахэр, къалэ члисэм и тхыдэр илъэси 130-рэ зэрыририкъур.

 

Тхылъыр цIыхум и ныбжьэгъуфIу зэрыщытым щытепсэлъыхьащ Прикубанскэ щIыналъэм сабий творчествэмкIэ и Центрым тхылъым и махуэшхуэр щагъэлъапIэм. ЗэIущIэм хэтащ Кавказскэ къуажэм (КъШР) и курыт еджапIэм и 4-5 классхэм щеджэхэр, сабий творчествэмкIэ Центрым и гъэсэнхэр. Сабий тхылъхэм я дапхъэ махуэшхуэм ирихьэлIэу ягъэуващ. Зэхыхьэр ирагъэжьащ тхылъыр къызэрыдагъэкIым и тхыдэм теухуахэмкIэ, иужькIэ Федоров Иван и зэманым, 1564 гъэм ягъэзэжащ. Урысейм япэу тхылъ къызэрыщыдагъэкIам къытеувыIащ, тхылъыр къызэрыдагъэкIым теухуа викторинэм хэтащ, тхылъымрэ щIэныгъэмрэ теухуа урыс псалъэжьхэмрэ псынщIэрыпсалъэхэмрэ зэращIэм теухуа зэпеуэми я зэфIэкI щагъэлъэгъуащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ