Шыйых мирорносица Бийчелени кюнюнде Черкесск шахарны Никольский клисаны христиан дин школунда тебси къураб чай ичиу бла белгиледиле. Быйыл ахыр дерсге къуру сабийле болуб къалмай аланы ата-аналары да келген эдиле. Иерей Гурин Александр, Клиса бек сыйлагъан, шыйых дараджа болгъан мироносица Бийчеледен джыйылгъанлагъа хапар айтды. Сабийле пасха джырланы джырлаб тебсеген да этиб сценка да кергюздюле.Устазла окъуу джылны эсеблерин чыгъарыб, ата-аналагъа бай, сейир школ джашаудан да хапар айтдыла. Православ динчи бютеу къызчыкълагъа, аналагъа, къарт аналагъа гокга хансла берди, сабийлеге да пасханы белгисин кергюзген шоколад гакгыла берилди. Ессентуки шахарны Никольский клисасыны тамадасы протоирей Агеев Павел клисада ишлеген эмда клисагъа табыныргъа келген тиширыуланы барын да байрам бла алгъышлады. Мамырлыкъ, тынчлыкъ Аллахха адамлагъа да джюрегигизде джылыуугъуз сакълансын деб теджеди. Приходха джюрюген тиширыулагъа алгъыш да этиб гокга хансла да берди. Пятигорск шахарда Раббийни Анасыны Смолен иконасыны сыйына аталгъан христиан дин школну сохталары Литургиядан сора къуанч концерт кергюздюле. Приходха джюрюген джаш адамла ол концертге талайдан бери хазырланыб кюрешгендиле.Бу тиширыуланы алгъышлау кюн назмула окъулуб музыка произведенияла да согъулдула. Байрамны, бары да бирге тебсиде ольтуруб чай ичиб тамамладыла. Нарсана шахарда Раббийни Къачы Чыгъарылгъан клисада Дин къуллукъдан сора, протоирей Моничев Дмитрий бери келген тиширыуланы барын да алгъышлаб, хар бирине ичлеринде алгъышлау открыткалары бла бу клисаны юсюнден хапарлагъан буклетле берди. Христиан дин школуну сохталары да концерт кергюздюле. Православ динчи дагъыда ишлене тургъан Крымский Лука шыйыхны клисасыны приходуна джюрюген тиширыуланы да алгъышлады. Пятигорск шахарда Хорламчы Георгий шыйыхны клисасында христиан дин школну сохталары байрамгъа атаб уллу концерт кергюздюле, анда талай джыр джырланды, назмула да окъулдула, аналаъа, къарт аналагъа эмда бютеу православ тиширыулагъа джылы алгъышла айтылдыла. Кеслерине джылы джыламукъ ура клисагъа келгенле сабийлени таза джюрекден окъугъан назмуларына тынгыладыла.Ол къуанч ероприятиядан сора кесини алгъыш сезлерин джыйылгъанлагъаПриходну тамадасы протоирей Сорокин Константин этди. «Сюймеклик тюзлюкге къуанады» деген халкълаарасы православ акцияны тамалында Ессентюк округну джаш телюсю, мироносица шыйых Бийчелеге джоралаб къуанч концерт кергюздюле. Бу байрам Ессентюк стансени «Предгорье» творчество Аралыкъны актлы заланды болуб етдю. Анга Ессентюк шахар бла Ессентюк стансени 15 творчество коллективлери къошулгъан эдиле. Приходха джюрюген тиширыуланы округну джуаблы дин къуллукъчусу протоирей Еланцев Сергий алгъышлады. Бу концертге Ессентюк округну бютеу клисаларыны джамагъаты, сакъат сабийлени есдюрген юйдегилеге болушлукъ этген Аралыкъны келечилерин, саулукъларында къыяулары болгъан эмда инвалидлеге реабилитация аралыкъда тургъанланы эмда «Наследие» деген джаш телю аралыкъны алчыларыны джуукъларын, тенглерин да чакъыргъан эдиле. Энчи сый бериб чакъырылгъан чечен къазауатда джигитлик танытыб джан берген Куламов Сергейни анасы- Куламова Наталья Николаевна болду. Сакъат сабийлени окъутхан Училищаны сохталары Джиргала Цебиков бла Христофор Демурчевни номерлерине да уллу багъа бердиле. Кеслерини выступлениялары бла «Золотое Руно» деген халкъ къазакъ тебсеу ансамбли, Dance ctnter деген тебсеу школу, «Апкельсин» деген классика тебсеу ансмбли, «Веснушкм Dance- деген сабий хореография студиясы эмда башхала алгъышладыла. Юца элни Къазан клисасында да христиан дин школну сохталары концерт кергюздюле. Андан сора клисаны тамадасы иерей Беляев Александр, бу клисагъа джюрюб тургъан тиширыуланы барына да кесини алгъыш сезюн айтды. Ол хар бирине гокга хансланы саугъа этди, андан сора чай ичерге деб джасалгъан тебсиге чакъырды. Къарачай-Черкесияны Джегетей-Аягъы районунда Архистратиг Божий Михаилни клисасында мироносица шыйых- бийчелени алгъышладыла. Клисаны тамадасы протоирей Петров Александр, джыйылгъанланы барына да сез айтды : « Джашауда хар бир тиширыуда кесича мироносицады- ол юйдегисини тыбырына джылыу береди, сабийле табады, эрине дагъан болады». Тиширыуланы къартына джашына да шоколад кампетле да берди. Зеленчюк станседе Тирон Федор шыйыхны клисасыны тамадасы иерей Касмицкий Алексий, клисагъа джюрюген тиширыуланы алгъышлаб барына да гокга хансла берди. Пятигорск шахада Юч Шыйыхны клисасыны христиан дин школуну сохталары бу Кюн Масихни Клисасы сыйлагъан миороносица тиширыулагъа алгъышлау хазырладыла. Къуанчны аягъында тиширыуланы барын да хант юйге чакъырыб сыйлагъан да этдиле. Шыйых мироносица Бийчелени байрамы керти джылы да ариу халда етдю. Ыйых кюнню кечесинде Христиан дин школну мекямында публицист Богачев Александр Владимирович бла тюбешиу болуб етдю. Исправна стансени Орта билим берген школуну сохталары байрамгъа атаб гитче постановкачыкъ да хазырлагъан эдиле. Сабийле кеслерини ата-аналарын устазларын алгъышладыла. Алагъа алгъыш сезюн станседе Михаилоархангельский клисаны тамадасы иерей Якушев Александр да айтды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

19 мая 2016, в храме святого Великомученика Георгия Победоносца села Острогорка, состоялось собрание духовенства Лермонтовского церковного округа. Помощник благочинного по молодёжному служению Виктория Мирзаева рассказала собравшимся о проделанной работе и поделилась планами на будущее. А настоятель храма, протоиерей Александр Холодный представил строительной комиссии округа проект нового иконостаса.

Опубликовано в Новости

День святых Жен-мироносиц  в воскресной школе Никольского собора Черкесска, отметили концертом и чаепитием со сладостями. На последнее в этом учебном году занятие собрались не только дети, но и родители. Иерей Александр Гурин рассказал всем присутствующим о  Женах-мироносицах прославленных Церковью в лике святых. Дети пели пасхальные песни, танцевали и показали сценку. Преподаватели подвели итоги учебного года, рассказали родителям об интересной и насыщенной школьной жизни. Всем девочкам, их мамам, бабушкам и учительницам священник вручил цветы, а все дети получили шоколадные яйца, как символ пасхальной радости.

В Никольском храме города Ессентуки настоятель протоиерей Павел Агеев поздравил всех сотрудниц и прихожанок храма с праздником. Пожелал мира, добра и сохранения в своем сердце любви к Богу и людям, которые окружают их в жизни. Прихожанкам вручили цветы с пожеланиями благополучия и здравия на многая и благая лета.

Воспитанники воскресной школы храма Смоленской иконы Божией Матери города Пятигорск по окончании Божественной Литургии организовали праздничный  концерт. Юные прихожане в течение долгого времени тщательно готовились к выступлению. В качестве поздравления в женский день были исполнены стихи и музыкальные произведения. Праздник завершился традиционным общим приходским чаепитием.

В храме Воздвижения Креста Господня г. Кисловодск, после окончания Божественной Литургии, протоиерей Дмитрий Моничев поздравил всех присутствующих прихожанок с праздником и каждой вручил буклет о храме с праздничной открыткой внутри. Ученики воскресной школы дали для прихожанок концерт. Священник также поздравил прихожанок строящегося храма святителя Луки Крымского.

В храме св. вмч. Георгия Победоносца г. Пятигорск воспитанники приходской Воскресной школы представили большой праздничный концерт, в ходе которого звучало много песен, стихов, поздравлений и теплых слов в адрес мам, бабушек и всех православных женщин. С умилительными слезами слушали детские искренние поздравления присутствующие в храме прихожане, подпевая детям знакомые всем с детства слова песен. По окончании праздничного представления со словами поздравления к присутствующим обратился настоятель Прихода прот. Константин Сорокин. Каждая, присутствующая в этот день в храме, женщина получила в знак внимания небольшой праздничный подарок.

В рамках православной международной акции "Любовь сорадуется истине" молодежь Ессентукского округа организовала праздничный концерт, посвященный Святым женам-мироносицам. Праздник прошел в актовом зале Центра досуга и творчества "Предгорье" ст. Ессентукской. В нем приняло участие 15 молодежных творческих коллективов города Ессентуки и ст. Ессентукской. Прихожанок поздравил благочинный приходов округа протоиерей Сергий Еланцев.

На концерт были приглашены прихожане всех храмов и жители Ессентукского округа, подопечные епархиального Центра поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, воспитанники Ессентукского центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, родные и близкие активистов православного молодежного центра "Наследие". Специальным приглашенным гостем на концерте стала мама героически погибшего во время чеченской войны Сергея Куламова - Наталья Николаевна Куламова. Не оставили равнодушными номера ребят из Училища молодых инвалидов Цебикова Джиргала и Демурчева Христофора. Порадовали своими выступлениями народный ансамбль кавказского танца "Золотое Руно", школа танцев Dance center, школа современного классического танца "Апельсин", детская хореографическая студия "Веснушки Dance" и многие другие участники.

В Казанском храме села Юца  с праздничным концертом выступили воспитанники воскресной школы храма. Затем настоятель храма иерей Александр Беляев обратился с поздравительным словом в котором поблагодарил всех прихожанок храма, которые несут послушание в храме и украшают его. Он подарил каждой прихожанке цветы, а затем пригласил всех на  праздничное чаепитие.

В храме Архангела Божия Михаила г.Усть-Джегуты  (КЧР) поздравляли жен- мироносиц. Настоятель храма  протоиерей Александр Петров обратился со словом ко всем присутствующим: "Каждая женщина в жизни является мироносицей  — несет тепло и мир, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу ". Прихожанкам всех возрастов вручили по шоколадке. 

Настоятель храма великомученика Феодора Тирона станицы Зеленчукской иерей Алексий Касмицкий поздравил прихожанок храма с праздником и вручил всем женщинам цветы.

В храме Трёх святителей Пятигорска воскресная школа представила поздравления для всех мироносиц которые в этот день чествуются Христовой Церковью. По окончании представления, всех прихожан храма ждала творожная пасха и чай. Праздник Святых Жен мироносиц, получился тёплым и семейным. Вечером воскресного дня в помещении Воскресной школы, состоялась встреча с публицистом  Александром Владимировичем Богачевым. 

Учащиеся МКОУ «СОШ станицы Исправная» посвятили празднику небольшую постановку. Ребята поздравили с праздником своих учителей и родителей. С приветственным словом к собравшимся обратился настоятель Михаилоархангельского храма станицы иерей Александр Якушев.

 

Опубликовано в Новости

2016 гъэм накъыгъэм и 6-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и махуэшхуэр щагъэлъапIэм, тхьэлъэIу нэужьым, Суворовскэ станицэм и члисэм екIуалIэхэр члисэ цIыкIум кIуащ, тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIри зэгъусэ тхьэлъэIум махуэшхуэм и щIыхькIэ зэдыхэтащ. ТхьэлъэIу нэужьым Верэ, Надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие сымэ я цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман зэхуэсахэм IутIыж махуэшхуэмрэ Георгий и фэеплъ махуэмкIэ ехъуэхъуащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Епархияныправослав дин къуллукъчулары, епархияныэллериблашахарларында Уллу Хорламныбайрамынбелгилеугекъошулдула. Быйыл май айны 9-да Нарсанада «Къазауатныбизде киши унутурукътюлдю» дегенатблакъуанч митинг болубетдю, анда эм магъаналызат, Нарсананыкъанлыфашистлекючлегинчи, аныгоспиталларындаелген Совет аскерчилени «Воинская слава» дегенкъарнашкъабырладаасыралгъанланфысыйларынаатылыб Стена Памяти дегенниачылыууболду. Къуанч митинг блаСтеняПамятиниачылыуунаНарсанаклисаокругнуприходларыныджуаблы дин къуллукъчусу протоирей Знаменский Иоанн да къошулду. Джыйылгъанланыкесинисезюнде Иоанн бабас, Уллу Хорламныкюнюблаалгъышладыэмда Уллу АтаджурткъазауатдаАллахныкючюблахорламлыболгъанбыздеб да чертди. Ветеранланы Хорламны келтирирге этген джигитликлери ючюн разылыгъын да билдирди. Уруш тюзледе уа джан берген аскерчиле бла ауур джараларындан носпиталлада елгенлени, къарнаш къабырлада асыралгъан 3000 адамгъа «Воинская слава» деген мемориалда дуа окъуду. Ол кюн огъунакъ,Наосананы Никольский клисасында , православ гимназияны сохталары литургиядан сора, тилекле этиб, Хорламны бизге келтиртген Аллахха разылыкъ дуагъа къошулдула. Гимназияны выпускниклери 11-чи классны сохтасы Акопян Филипп, къазауатда елген орус солдатны шинелинде табылгъан «Письмо к Богу» деген назмуну окъуду. Клисаны тамадасы бла гимназиячыла джыйылгъан ветеранланы джылы алгъышладыла. 

Черкесскеде Къарачай-Черкесияда Шимал клиса округну приходларыны джуаблы дин къуллукъчусу протоирей Нартов Александр, «Пересвет» деген джаш телю аралыкъ бла бирге Черкесск шахарны ара майданында баргъан митингге къошулду. Анга дагъыда Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары, республиканы башчысыны борчларын толтургъан Темрезланы Рашид, региону толтуруучу бла закон властларыны, кючлеу структураларыны келечилери бла шахарны джамагъаты бла къонакълары да къошулгъан эдиле. Джуаблы дин къуллукъчу бла православ джаш телю «Огонь Вечной Славы» деген семориалгъа гокгала салдыла. Черкесскеде Свято-Сергиев гимназияны сохталары ара майданда «Елюмсюз полкну» къурамында етдюле. Къуанч митингни аллы бла Черкесскени Покров клисасында къазауатда елген аскерчилеге джаназы дуа окъудула. Андан сора клисаны келечилери бла анга келген джамагъат, Покров Клисаны алтарыны арт джанында асыралгъан протоирей Афонин Василийни къабырына бардыла.Анда Къарачай-Черкесида биринчи джуаблы дин къуллукъчусу, шахарны махтаулу адамы фронтовикге лития этдиле. Андан сора приходда джюрюген адетдеча, православлыла къачлы джюрюш бла , кемлерини джуукъларына сый берирге эски къабырлада аскер мемориалгъа тебредиле. 

Юца элде Раббийни Анасыны Къазан иконасыны сыйына аталгъан клисаны динчиси иерей Беляев Александр къуанч митингге къошулду. Кесини сезюнде православ динчи бу джарыкъ байрам бла къазауатны ветеранларын, тылда уруннганланы митингге къошулгъанланы алгъышлады. 

Суворовка станседе Аскер Махтауну мемориалында митингни аллын къазаутда елгенлеге лития этиуден башладыла, аны шыйых тиширыула Вера, Надежда, Любовь эмда аналары Софияны сыйына аталгъан клисаны тамадасы протоирей Иванилов Роман бардырды. Официал алгъышлауладан сора, байрамны къазакъ хорну джырлары байындырдыла. 

Исправна станседе урушдан къайтмай къалгъанланы барына атаб, абадан къауум бла сабийле джау чыракъланы джандырдыла. Михаило-Архангельский клисаны тамадасы иерей Якушев Александр урушда елген аскерчилеге лития дуа окъуду. «Горная» деген 200096 аскер белекни 34-чю мотострелковый бригадасыны аскер шахарчыгъында къуанч митингге Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну джуаблы дин къуллукъчусу протоирей Субтельный Евгений да къошулду. Джыйылгъанлагъа селеше, православ динчи, къралны онглулугъу гражданланы халал уруннганларынданды деб чертди. Уруш этгенле бла тылда уруннганла, партизанла бла оккупацияда джашагъанла Хороамны байрагъы Рейхстагны башында чайкъалырча бирлешиб джанларын-къанларын аямай кюрешгендиле.

 

 

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Псыхуабэ епархием и екIуэлIапIэхэм щыпащэ IутIыж концертхэм. Тхьэмахуэ школхэм я гъэсэнхэмрэ щIалэгъуалэ центрхэм я лIыкIуэхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ ягъэгуфIэ. 

ЕссэнтIыгу къалэм Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ и члисэ-екIуэлIапIэ школым и гъэсэнхэм ятащ «IутIыж гуфIэгъуэ» концертыр. Абы кърихьэлIащ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ. IутIыж уэрэдхэр жаIащ школым и гъэсэнхэм. Апхуэдэу ягъэлъэгъуащ «Пасха Красная» спектаклыр. Фортепианэ, скрипкэ, виолончель еуащ. Концерт нэужьым члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Агеев Павел «Красота Божьего мира» зэпеуэм хэтахэм щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ яритащ. 

Минводы къалэм и Благовещенскэ члисэм и щIалэгъуалэ клуб щоджэн Шныров Александр и унафэм щIэтым щыщхэр «Колосок» сабий унэм щыIащ, сабийхэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъун папщIэ. Дэтхэнэми IутIыж саугъэт иратащ. НыбжьыщIэхэр зэрыцIыхуащ, уэрэдхэр жаIащ, зэпсэлъащ. ГъэсакIуэхэм сабий унэм и хьэщIэхэм я IуэхущIапIэм зыщрагъэплъыхьащ. 

Московскэ къуажэм и сабий унэм IутIыж концерт щатащ Черкесск къалэм и Покровскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэмрэ «Пересвет» щIалэгъуалэ центрым и щIалэгъуалэмрэ. Артист ныбжьыщIэхэм я гъусащ Усть-Джегуты къалэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Петров Алескандр. Щоджэныр зэхуэсахэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи IутIыжым и мыхьэнэм яхутепсэлъыхьащ фIэщхъуныгъэ зиIэхэм. Концерт нэужьым Покровскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэн Рябовэ Светланэ сабий унэм и гъэсэнхэм тыгъэ яхуищIащ Урысейм щагъэлъапIэхэм я теплъэхэр. 

Налшык къалэм Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ и екIуэлIапIэм зэпеуэхэмрэ джэгукIэхэмрэ щыгъунэжу щагъэлъэпIащ махуэшхуэр. НыбжьыщIэхэр гъатхэм, IутIыж гуфIэгъуэм, Христос лIэныгъэм зэрытекIуам теухуа усэхэм къеджащ, Христос къызэрытэджыжам теухуа уэрэдхэр жаIащ. «Новая сказка о Красной шапочке» спектаклыр ягу ирихьащ адэ-анэхэми екIуэлIапIэм къэкIуахэми. Благочиннэ, щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин артист ныбжьыщIэхэм IутIыж шхыныгъуэхэр тыгъэ яхуищIащ. 

Железноводск и Покровскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэн нэхъыщIэхэм екIуэлIапIэм щыIэхэмрэ адэ-анэхэмрэ игъэгуфIащ IутIыж усэхэмрэ уэрэдхэмкIэ, макъамэ Iэмэпсымэхэми яхуеуащ. УнафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ, саугъэтхэр яритащ. 

Кавказскэ къуажэм тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм концерт цIыкIу ветеранхэм папщIэ ятащ. ЦIыкIухэр Орлов Иван ТекIуэныгъэ ИнымкIэ ехъуэхъуащ, зауэ уэрэдхэр жаIащ, шахмат джэгуащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Епархием и щоджэнхэр хэтащ епархием и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ ТекIуэныгъэм и махуэр щагъэлъапIэм. 

Кисловодск 2016 гъэм накъыгъэм и 9-м щекIуэкIащ «Никто у нас войны забыть не сможет» пэкIур. Абы къыщызэIуахащ Кисловодск къалэ сымаджэщхэм щылIа, къуэшыкхъэхэм щыщIалъхьэжа совет зауэлIхэм я фэеплъ блын. 

ГуфIэгъуэ пэкIум, Фэеплъ Блыныр къызэIухыным хэтащ Кисловодск члисэ щIыналъэм и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Зэхуэсахэм защыхуигъазэм, Иоанн ТекIуэныгъэм и махуэшхуэмкIэ захуигъэзащ икIи ягу къигъэкIыжащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ къызэрыщахьар Тхьэм и фIыгъэу зэрыщытыр. Ветеранхэм защыхуигъазэм, благочиннэм фIыщIэ хуищIащ ТекIуэныгъэм и цIэкIэ лIыгъэ зэрызэрахьам папщIэ. Зауэ губгъуэм зи псэ щызыта зауэлIхэм, сымаджэщым щылIа, къуэшыкхъэхэм щыщIалъхьэжа сэлэт 3000-м я фэеплъыр зэращымыгъупщэнур жиIащ. 

А махуэм, Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам, чристэн гимназием и гъэсэнхэр Тхьэ щелъэIуащ, ТекIуэныгъэ Иныр къызэрахьам теухуа фIыщIэ ТхьэлъэIум хэтащ. Гимназием и 11 классыр къэзыуха Акопян Филипп къеджащ «Письмо к Богу» усэу зауэм хэкIуэда урыс сэлэтым и шинелым къыщигъуэтам. Члисэ зэхуэхьэсам и унафэщIымрэ гимназием и гъэсэнхэмрэ ехъуэхъуащ зэхуэсым хэта ветеранхэм. 

Черкесск Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ щIыналъэм и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, «Пересвет» щIалэгъуалэ центрым щыщхэм я гъусэу хэтащ Черкесск и ут нэхъыщхьэм щекIуэкIа пэкIум. Абы хэтащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, КъШР-м и Iэтащхьэр, гъэзэщIакIуэ, унафэ къыдэзыгъэкI властым и лIыкIуэхэр, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр, республикэм и къалащхьэм и хьэщIэхэр, къалэдэсхэр. Благочиннэмрэ чристэн щIалэгъуалэмрэ удз гъэгъахэр тралъхьащ «Огонь Вечной Славы» фэеплъым. Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и гъэсэнхэр ирикIуащ «МылIэжын полк» Iуэхум хэту ут нэхъыщхьэм. ГуфIэгъуэ пэкIум ипэ къихуэу Черкесск и Покровскэ члисэм тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ хэкIуэда зауэлIхэм папщIэ. ТхьэлъэIу нэужьым екIуэлIапIэм къэкIуахэмрэ клирымрэ щоджэн нэхъыжь Афонин Василий и кхъащхьэм кIуащ, Покровскэ члисэм и тыхь щIапIэм пэгъунэгъуу щыщIалъхьам. Къэрэшей-Шэрджэсым и япэ благочиннэ, къалэм щIыхь зиIэ и цIыху, зауэм хэтам папщIэ тхьэлъэIу абдеж щрагъэкIуэкIащ. ЕкIуэлIапIэм и хабзэм тету, фIэщхъуныгъэ зиIэхэр зэгъусэу хэтащ кхъэм и дзэ фэеплъым, дунейм ехыжа я гъунэгъухэм папщIэ Тхьэ елъэIун папщIэ. 

Юцэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм и щоджэн Беляев Александр хэтащ гуфIэгъуэ пэкIум. Щоджэныр ветеранхэм, тылым и лэжьакIуэхэм, пэкIум хэтхэм ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ. 

Суворовскэ станицэм пэкIу щекIуэкIащ ЗауэлI ЩIыхь фэеплъым деж. Абдеж хэкIуэда сэлэтхэм папщIэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ Верэ, надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман. Махуэшхуэм пащащ къэзакъ хорым, цIыхубэм я нэгу зрагъэужьащ. 

Исправнэ станицэм зауэм къэзымыгъэзэжахэм я фэеплъу сабийхэми балигъхэми шэху уэздыгъэхэр пагъэнащ. Станицэм и Михаило-Архангельскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр хэкIуэда зауэлIхэм папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. 

34-нэ шабзауэ бригадэм и «Горная» дзэ къалэм и 20096 дзэ частым и махуэшхуэ пэкIум хэтащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ щIыналъэм и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. Зэхуэсахэм защыхуигъазэм, щоджэным къыхигъэщащ къэралым и зэфIэкIыр цIыхухэм я лэжьыгъэм зэрелъытар. Зауэм хэтахэм, тылым щылэжьахэм, партизанхэм, къэралым исхэм я къарур ирахьэлIащ ТекIуэныгъэм и ныпыр Рейхстагым щагъэувыным. ПэкIур зэхуащIыжащ ЩIыхь Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэри.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Радостная пора пасхальных концертов продолжается на приходах Пятигорской епархии. Ученики воскресных школ и активисты молодежных центров радуют не только прихожан и родителей. 

В г.Ессентуки учащиеся церковно-приходской школы храма Святителя Николая Чудотворца выступили с праздничным концертом «Пасхальная радость» перед родителями и прихожанами.  Прозвучали пасхальные песнопения в исполнении воспитанников школы, ребята подготовили спектакль «Пасха Красная». Прозвучали инструментальные произведения на фортепиано, скрипке и виолончели. По окончании концерта настоятель храма протоиерей Павел Агеев вручил грамоты учащимся за участие в конкурсе «Красота Божьего мира» и пасхальные подарки.

Православный молодежный клуб при Благовещенском храме города Минеральные Воды, под руководством иерея Александра Шнырова, посетил детский дом «Колосок», чтобы поздравить детей со Светлым праздником Пасхи Христовой. Каждому достался пасхальный подарок. Ребята познакомились, вместе пели песни и общались. Воспитанники с удовольствием провели экскурсию по своему детскому дому.

Также в детском доме поселка Московский прошел пасхальный концерт учащихся воскресной школы Покровского храма г. Черкесск и активистов молодежного центра «Пересвет». Юных артистов сопровождал настоятель храма Архистратига Божия Михаила г. Усть-Джегуты протоиерей Александр Петров. Священник поздравил присутствующих со Светлым Христовым Воскресением и рассказал о значении Пасхи для верующего человека. После концертной программы преподаватель воскресной школы Покровского храма Светлана Рябова подарила воспитанникам детдома образа святых особо почитаемых в России.

В г. Нальчик с веселыми конкурсами и играми прошло пасхальное выступление учащихся воскресной группы прихода собора Симеона Столпника. Ребята читали стихотворения о весне, о пасхальной радости, о Христовой победе над смертью; пели песни о Воскресении Христа. Подготовленный спектакль «Новая сказка о Красной шапочке», очень понравился и родителям, и прихожанам. Благочинный. протоиерей Валентин Бобылев вручил юным артистам пасхальные гостинцы.

Младшая группа воскресной школы Покровского храма Железноводска порадовала прихожан и родителей не только пасхальными стихами и песнями, но и хорошей игрой на музыкальных инструментах. Настоятель протоиерей Андрей Бондарчук поздравил ребят подарками.

В п. Кавказский (КЧР) мини-концерт воскресная группа дала для ветерана. Ребята поздравили Ивана Орлова с Днем Победы, попели с ним военные песни и сыграли несколько партий в шахматы. 

 

 

Опубликовано в Новости

Священнослужители епархии приняли участие в праздновании Дня Победы в городах и селах епархии 

В Кисловодске 9 мая 2016 состоялся торжественный митинг «Никто у нас войны забыть не сможет», ключевым событием которого стало открытие Стены Памяти воинов Советской армии, умерших в госпиталях города Кисловодска  до периода его оккупации  и похороненных в братских могилах на мемориале "Воинская слава".

В торжественном митинге и открытии Стены Памяти принял участие Благочинный приходов Кисловодского церковного округа протоиерей Иоанн Знаменский.  В своём обращении к собравшимся, отец Иоанн поздравил всех с праздником Великой Победы и напомнил,  что победа в Великой Отечественной войне является  чудом Божиим. Обращаясь к ветеранам, благочинный поблагодарил их за жизненный подвиг во имя великой Победы. А воинам на поле брани жизнь свою положивших, 3 000 человек в госпиталях, от ран скончавшимся и похороненных в братских могилах на мемориале "Воинская слава" возгласил вечную память.

В этот же день, в Никольском соборе Кисловодска, ученики православной гимназии молились и пели за литургией, а также приняли участие в благодарственном молебне Господу Богу за дарование Победы. Ученик выпускного 11 класса гимназии Филипп Акопян прочёл стихотворение «Письмо к Богу», найденное в шинели русского солдата, погибшего на фронте. Настоятель собора и гимназисты тепло поздравили, присутствовавших в соборе ветеранов.

В Черкесске благочинный приходов Северного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Александр Нартов, вместе с молодежным центром "Пересвет" принял участие в традиционном митинге на центральной площади Черкесска. В нем также участвовали ветераны и участники Великой Отечественной войны, врио Главы КЧР Рашид Темрезов, представители исполнительной и законодательной власти региона, силовых структур, горожане и гости республиканской столицы. Благочинный и православная молодежь возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы». Гимназисты Свято Сергиевской гимназии Черкесска прошли по главной площади в составе "Бессмертного полка"

Перед торжественным митингом в Покровском храме Черкесска была отслужена панихида по погибшим воинам. После панихиды клир и прихожане перешли к могиле протоиерея Василия Афонина, захороненного за алтарем Покровской церкви. Там была совершена лития по первому благочинному Карачаево-Черкесского округа, почетному гражданину города и фронтовику. Далее, по традиции прихода, верующие крестным ходом отправились на воинский мемориал старого кладбища, чтобы помолиться о своих почивших близких.

 В селе Юца священник храма Казанской иконы Божией Матери  иерей Александр Беляев принял участие в торжественном митинге В приветственном слове священник поздравил ветеранов, тружеников тыла и участников митинга с этим народным праздником. 

В станице Суворовская митинг у мемориала Воинской Славы открылся литией по убиенным воинам, которую совершил настоятель Храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Роман Иванилов. После официальных поздравлений праздник продолжился выступлением казачьего хора и народными гуляньями.

В станице Исправная в память всех, кто не вернулся с фронтов, дети и взрослые зажгли свечи. Настоятель Михаило-Архангельского храма станицы иерей Александр Якушев совершил заупокойную литию по убиенным воинам.

В военном городке 34-й отдельной мотострелковой бригады «Горная» и в/ч 20096 в праздничном митинге принял участие благочинный храмов Южного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Евгений Субтельный. Обращаясь к собравшимся, священнослужитель особенно подчеркнул, что величие государства, созидается трудами его граждан. Участники боевых действий, работники тыла, партизаны и жители оккупированных территорий вместе трудились для того, чтобы над Рейхстагом было поднято знамя Победы. Митинг завершился возложением цветов к Мемориалу Славы.

 

Опубликовано в Новости

2016 гъэм накъыгъэм и 1-м Псыхуабэ къалэм Христос и махуэшхуэм фестиваль щекIуэкIащ. IутIыж зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ къалэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм, Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам, епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм. Фестивалым и лэжьыгъэр къызэIуихащ Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам щоджэн нэхъыщхьэм щиIэ хорым. 

Зэхуэсахэм захуигъэзащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн Мовчанов Димитрий. Фестивалым хэтхэм ехъулIэныгъэ яIэну ар ехъуэхъуащ. Программэм пащащ щоджэн нэхъыщхьэм и сабий хорымрэ къалэм и творческэ гупхэмрэ. Фестивалым хыхьэу дерс къызэрагъэпэщащ – уэзджынэр гъэзуунымкIэ. Фестивалыр щиухым абы хэтхэм захуигъэзащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. Щоджэн нэхъыщхьэр псоми махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ.

 Фестивалыр зэхуащIыжа нэужь, щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам пщыхьэщхьэ зэгъусэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу уэрэдхэр игъэзэщIащ регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэ щоджэн нэхъыщхьэм и хорым. Щоджэн нэхъыщхьэм Тхьэ елъэIу псоми фIыгъуэ къызыпэкIуэ мафIэм щыщ яритащ. Прокимн Иныр ягъэзэщIа нэужь, пастыр нэхъыщхьэр къеджащ Инджылым (Ин., 65 зач., XX., 19-25). КъыкIэлъыкIуэу щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт узэщIыныгъэ псалъэкIэ екIуэлIапIэм къэкIуахэм захуигъэзащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм къыбгъэдэкI саугъэтхэр зэхуэсахэм иратащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ