2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 27-м Псыхуабэ и Покровскэ члисэм екIуэлIапIэм кIуахэм  гулъытэ щыхуащIащ. УнафэщI щоджэн Яковенкэ Илья Анэхэм я махуэмкIэ абыхэм захуигъэзащ икIи фIыщIэ яхуищIащ унагъуэ жьэгур зэрахъумэм, сабийхэр зэрагъасэм папщIэ. Анэхэм я гум лъагъуныгъэ щахъумэну захуигъэзащ. Апхуэдэу къару яIэну ехъуэхъуащ. Жорым ба хуищIа нэужь, щоджэным дэтхэнэ зы анэми IэфIыкIэхэр тыгъэ хуищIащ. Члисэм и лэжьакIуэхэм имбирь бранычхэр ящIащ икIи ахэр ягъэдэхащ, анэхэр ягъэгуфIэн папщIэ. Иджыблагъэ, Покровскэ члисэм и духовнэ-узэщIыныгъэ центрым тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэм дерс щIэщыгъуэ драгъэкIуэкIащ. НыбжьыщIэхэм я хьэщIащ усакIуэ Кан Катеринэ. Абыхэм хьэщIэр къызэрыкIуэнум зыхуагъэхьэзыращ, абыхэм къапэплъэрт таурыхъ пэлъытэу зыплъыхьакIуэр. Дерсым и пэ къихуэу унафэщIым хьэщIэхэм Покров члисэм защригъэплъыхьащ икIи абы и тхыдэм яхутепсэлъыхьащ. Катеринэ ныбжьыщIэхэм къахуеджащ «Про жирафика», «Про серого волка», «Про кошку Мишель», «Про слоненка и его мечты», «Про зайчонка и крыжовник» усэбзэкIэ тха и таурыхъхэм. Таурыхъхэм къеджа нэужь, ныбжьыщIэхэр абыхэм тепсэлъыхьыжащ икIи лIыхъужьхэр къазэрыщыхъуам къытеувыIахэщ. Катеринэ Кан къэпсэлъа нэужь, тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэр хьэщIэм усэ къахуеджащ. Абыхэм къыпащащ зэIущIэм хэта цIыкIухэм, InstaMeet26» гупым щыщ я адэ-анэхэм къыздашахэр. «Анэхэм я махуэ» темэм тету хъуэхъу усэ зэгъусэу ятхащ. Абдеж саугъэтхэр щиухакъым. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я пэшым блогерхэр къадэIэпыкъури, махуэшхуэм теухуа видео нэтын трахащ. Черкесск телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэр анэхэмрэ анэшхуэхэмрэ щехъуэхъуащ Анэхэм я урысейпсо махуэмкIэ. Анэхэм папщIэ сабийхэм концерт щIэщыгъуэ ягъэхьэзыращ, анэхэм дэлэн ящIащ шей дефэу. «Анэхэм папщIэ унэ» клубым хэтхэр нэхъыжьхэм я деж щыхьэщIащ, Предгорнэ районым и Бекешевскэ станицэм и интернатым кIуэри. Иджыпсту абы бзылъхугъэ пщыкIутхурэ цIыхухъуищрэ щыIэщ. Иджы унагъуэхэм псапащIэу зыкъагъэлъэгъуащ. Адэ-анэхэм я бынхэм я гъусэу саугъэтхэр ягъэхьэзыращ: езыхэм ящIыжа хьэпшыпхэр. Дэтнэхэ зы унагъуэми езым и номер игъэлъэгъуащ, уэрэд жаIащ, усэ къеджащ, макъамэ Iэмэпсымэхэм еуащ. Клубым хэт анэхэм шей дефэ дэлэнхэр ящIащ. Унагъуэхэм я гъусэу нэхъыжьхэм я унэм щыIащ усакIуэ икIи музыкант, «Синегорье» творческэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Рыбалко Сергей. Ар и усэхэм къеджащ, анэхэм ятеухуауэ. Псоми зэгъусэу «Катюша», «Ой цветет Калина…» уэрэдхэр зэдыжаIащ, я щIалэгъуэр ягу къагъэкIыжащ. Адэ-анэхэм къыхалъхьа Iуэхур даIыгъащ Аущ Крымский Лукэ и цIэр зезыхьэу япэ къалэ сымаджэщым хэт члисэм псапэ зыщIэ и псыхуабэдэс шыпхъухэм. Нэхъыжьхэм я махуэмкIэ ахэр ехъуэхъуащ икIи бранычхэр иратащ. Шей зэдефэу хьэщIэхэм я гъусэу щысащ, зэпсэлъащ. Дэтхэнэ зы нэхъыжьми Анэхэм папщIэ унэм къыбгъэдэкIыу Инджылыр тыгъэ хуащIащ. ПсапащIэу микроавтобус тыгъэ хуащIащ ЕссэнтIыгу турфирмэм къыбгъэдэкIыу.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм жэпуэгъуэм и 22-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Исправнэ станицэм (КъШР) Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и щоджэнхэм благочиннэ щоджэн  нэхъыжь Субтельный Евгений я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. ТхьэлъэIум хэтащ район администрацэм и лIыкIуэхэр, къэзакъхэр. Къеджэныгъэ нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ. Ектении нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. ТхьэлъэIу нэужьым щоджэн нэхъыщхьэр екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ. А махуэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэу яухуэ члисэм и япэ мывэр щигъэтIылъащ Медногорскэ къуажэм. Къуажэкум члисэщIэр щаухуэну я мурадщ, бгы хъугъуэфIыгъуэхэм я комбинатым и управленэм и унэм хуэзанщIэу. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт япэ мывэр Медногорскэ жылэм и щIэблэм я гъусэу игъэтIылъащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм жэпуэгъуэм и 21-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэмрэ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэмрэ. Япэрауэ щихънагъыр щыIащ Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием, егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ здепсэлъылIам. Пастыр нэхъыщхьэм зыубгъуауэ тригъэпсэлъыхьащ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэм и кадет классхэм я лэжьыгъэр зыхуэдэм, чристэн гъэсэныгъэм Хэкур фIыуэ лъагъуныр зэрилъабжьэр игу дыхьащ. Мы гъэм Черкесск и гимназие №11-р зыхэт гимназиер илъэс 80 ирокъу. Центрым и унафэщI Ляшовэ Еленэ Щихънагъ нэхъыщхьэр иригъэблэгъащ махуэшхуэ къэблагъэм. Щихънагъ нэхъыщхьэм къыхигъэщащ я юбилейм ирихьэлIэу видеопроектхэр тыгъэ зэрыхуащIынур, егъэджэныгъэм къыщагъэсэбэпын папщIэ. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт щыIащ Черкесск и Покровскэ, Никольскэ члисэхэм. Абыхэм зыщыхигъэгъуэзащ зэгъэпэщыжыныгъэ, ухуэныгъэ лэжьыгъэхэм, абыхэм зэрыпащэнум теухуа планхэм. Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам Щоджэн нэхъыщхьэр щепсэлъылIащ щоджэн нэхъыщхьэм и пщIантIэм щыIэ клирикхэм. Черкесск кIуа нэужь Пастыр нэхъыщхьэм зыщиплъыхьащ члисэ цIыкIу Петррэ Февронийрэ я цIэр зэрахьэу яухуэм икIи ухуэныгъэр и зэманым къазэрехъулIэр къыхигъэщащ, Псыхуабэ епархиер мылъкукIэ зыдэIэпыкъум. Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и Iэгъуэблагъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ зэрыкIуар и кIэм нагъэсащ Красногорскэ станицэм кIуэри. Щихънагъ нэхъыщхьэр станицэм и администрацэм и Iэтащхьэ Бахтин Николай IущIащ. Ар къытеувыIащ Красногорскэ станицэр илъэси 155-рэ зэрырикъур зэрагъэлъэпIэнум. Станицэдэсхэм я дежкIэ Никольскэ члисэр гъэнэхуныр саугъэтыфI зэрыхъунур. Яухуа иужькIэ ар мащIэу ягъэнэхуауэ аращ. Члисэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэмрэ станицэм и махуэмрэ ирихьэлIэу зэхыхьэр ирагъэкIуэкIынущ. А махуэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт КъШР-м и Ипщэ члисэ округым кIуащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

21 октября 2016 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт посетил с рабочим визитом приходы и образовательные учреждения Северного Карачаево-Черкесского церковного округа. В первую очередь владыка побывал в Свято-Сергиевской гимназии Черкесска, где пообщался с учениками и педагогами. Архипастырь подробно расспросил о работе кадетских классов образовательного учреждения и выразил удовлетворение патриотической направленностью православного воспитания. В нынешнем году Центру образования №11 Черкесска, при котором действует гимназия, исполняется 80 лет. Директор центра Елена Ляшова пригласила Владыку на предстоящий праздник. Архиерей объявил, что к юбилею передаст гимназии видеопроекторы, необходимые в повседневном образовательном процессе.

Затем архиепископ Феофилакт посетил Покровский храм и Никольский собор Черкесска, где ознакомился с ходом текущих ремонтных и строительных работ, а также планами на их продолжение. В Никольском соборе Архиерей также имел продолжительное братское общение с клириками архиерейского подворья. 

После посещения Черкесска Архипастырь осмотрел ход строительства часовни святых благоверных Петра и Февронии Муромских в микрорайоне Московский города Усть-Джегута. Владыка отметил хороший темп строительства, самое активное финансовое участие в котором принимает Пятигорская епархия. 

Завершился рабочий визит в пределы Северного Карачаево-Черкесского церковного округа посещением станицы Красногорской. Архиерей встретился с главой администрации станицы Николаем Бахтиным, который рассказал о планах празднования в этом году 155-летия Красногорской. Владыка сообщил, что особым подарком станичникам станет великое освящение Никольского храма. После возведения он был освящён лишь малым чином. Торжество планируется приурочить к престольному дню храма и дню станицы.

В тот же день архиепископ Феофилакт отбыл в Южный церковный округ КЧР. 

Опубликовано в Новости

Мы махуэхэм Горнозаводскэ къуажэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ и члисэм екIуалIэхэр щызэхуэсащ яухуэ члисэм и хэщIапIэм. УхуэныгъэмкIэ Тхьэр къазэрыдэIэпыкъум папщIэ Тхьэ елъэIуащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм яухуащ етIуанэ Iыхьэр – фундаментымрэ лъэгумрэ. КъыкIэлъыкIуэ Iыхьэм иужь йохьэхэр – члисэм и блынхэр щIыным. Щоджэн Федюнин Дионисий, къуажэм и Iэтащхьэ Радионов Денис, екIуэлIапIэм кIуэхэр тепсэлъыхьащ ухуэныгъэ лэжьыгъэхэм, абыхэм ятекIуэдэну мылъкур къызыхэкIынум. Фигу къэдгъэкIыжынщи, яухуэ члисэм и япэ мывэр 2016 гъэм мэлыжьыхьым и 2-м игъэтIылъауэ щытащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Епархием и архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр щыIащ ЕссэнтIыгу, Кисловодск члисэ округхэм я екIуэлIапIэхэм. УнафэщIым и лъэIукIэ комиссэр Санамер къуажэ члисэм щыIащ, купелыр щагъэувыну хэщIапIэм зыхигъэгъуэзащ, етIанэгъэ яухуэнум, апхуэдэу члисэм и щытыкIэр зыхуэдэм кIэлъыплъащ. Комиссэм къалэн ящищIащ IуплъапIэр зыхуей хуагъэзэжыну. Кисловодск члисэ щIыналъэм комиссэр щыIащ Подкумок къуажэм дэт члисэм, зэгъэпэщыжыныгъэ-ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр щекIуэкIым. Яухуэ уэзджынэм и проект зэрамыIэм къыхэкIыу комиссэм унафэщIым чэнджэщ иритащ проектыр ягъэхьэзырыну. Проектым и копиер епархием и Архитепктурно-ухуэныгъэ къудамэм ягъэхьыну къалэн ящищIащ. Уэзджынэм ехьэлIа ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр къагъэувыIэнущ.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Епархияны Архитектура къурулуш комиссиясы Ессентюк бла Нарсана клиса округланы приходларында болду. Клисаны тамадасыны тилеги бла комиссия Санамер поселокда клисагъа барыб къараб, келлик джыл Крещения Господня байрамгъа ишленник купель салынныкъ джер бла да шагърей болдула эмда клисаны техника болумун да тинтдиле. Клисагъа кирген джерни джарашдырыргъа кереклисин да чертди комиссия. Нарсана клиса округда да комиссия къурулуш ишле бара тургъан Подкумок поселокда клисагъа да къарадыла. Ишленник къонгурау орун бла куполну ара барабаны салыргъа, проектде конструктив белюм болмагъаны амалтын, аллай проектле бла кюрешген организациялагъа тюбеб , джер къаллай ауурлукъну келтюраллыкъды эмда джелге тезаллыкъмыда деген тинтиулени этдир деб теджеди комиссия, клисаны тамадасына. Ол проектни белюмюню копиясын епархияны Архитектура –къурулуш белюмюне берирге керекди. Этиллик расчетла тыннгынчын къонгурау иинараны ремонт ишлерин тохтатыргъа керекди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар
Епархиальная Архитектурно-строительная комиссия посетила приходы в Ессентукском и Кисловодском церковных округах. По просьбе настоятеля комиссия посетила храм в п. Санамер, где ознакомилась с местом расположения купели, которую планируется построить к празднику Крещения Господня в следующем году, а также совершила осмотр технического состояния храма. Комиссия рекомендовала обновление отделки фасада.
В Кисловодском церковном округе комиссия посетила храм в п. Подкумок, где идут ремонтно-строительные работы. В связи с отсутствием конструктивного раздела проекта на возводимую колокольню и центральный барабан с куполом, комиссия рекомендовала настоятелю обратиться в соответствующие организации за разработкой необходимого раздела проекта, с целью расчета всех нагрузок на существующие грунты, а также расчета ветровых нагрузок. Копию раздела проекта необходимо предоставить в Архитектурно-строительный отдел епархии. Работы по строительству колокольни необходимо приостановить до получения результатов расчётов.
Опубликовано в Новости

Мы махуэхэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм екIуалIэхэр Урысейм и щIыналъэ лъапIэхэм къикIыжащ. Гупым я унафэщIу щытащ Исправнэ станицэм и Михаило-Архангельскэ члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр. 

Нэхъыщхьэу Тхьэ щелъэIуащ Спасо-Преображенскэ Валаамскэ ставропигиальнэ цIыхухъу къулъшырыфым, Валаамскэ архипелагым и хытIыгум щыIэм. 

Карельскэ щIыуэпсым и дахагъэм щIыналъэ лъапIэм кIуэхэр етхьэкъу, а щIыпIэм кIуэну хущIэкъуу. А хытIыгум махуитI щагъэкIуэну Iэмал яIащ щIыналъэ лъапIэм кIуахэм. 

КъыкIэлъыкIуэ махуитIыр къалащхьэмрэ абы и Iэгъуэблагъэхэмрэ щагъэкIуащ. Неве и къалэр щIыналъэ лъапIэхэмкIэ къулейщ. КъШР-м икIыу щIыналъэ лъапIэм кIуахэр щыIащ Казанскэ, Исаакиевскэ члисэ зэхуэхьэсахэм, Александро-Невскэ лаврым, Петербургская Ксение, Кронштадский Иоанн сымэ щыщIалъхьа щIыпIэхэм. 

ЩIыналъэ лъапIэм кIуахэм зэрыжаIэмкIэ, я псэр мамырыгъэрэ щымагъкIэ гъэнщIа хъуащ Тхьэм и Анэм и Казанскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм кIуа нэужь, Вырицкий Серафим къригъэла тхьэнапэр здэщыIэм. Кронштадт къалэм и Свято-Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам кIуа нэужь щIыналъэ лъапIэм щыIэхэм телъыджэ ящыхъуащ. ПщыхьэщхьэтхьэлъэIум хэтахэщ, Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и теплъэм деж, Валдае гуэлым зыщагъэпскIа нэужь я къарум хигъэхъуащ. 

Спасо-Бородинскэ цIыхубз къулъшырыф, Бородино зауэр щекIуэкIам деж я Хэкум хуиIэ лъагъуныгъэм щыIущIащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ