Пятигорске бла Черкесскени епархиясында онеки клиса Николай Чудотворец шыйыхны сыйына аталгъандыла. Алада клиса байрамла болуб етдюле.Пролхладныйде Никольский клисаны джамагъаты бу клисаны 130 джыллыгъын белгиледи. Архиепископ Феофилактны разылыгъы бла Прхладныйде белгиленнген байрамгъа архимандрит (Данилов) Антоний башчылыкъ этди. Анга дин къуллукъ болушлукъну, Нальчик клиса округну джуаблы динчиси протоирей Бобылев Валентинни башчылыгъы бла оурцгнц динчилери этдиле. Бу байрамгъа талай адам келген эди. Ессентюк шахарда эски Никольский клисада байрамгъа аталгъан Дин къуллукъну клисаны тамадасы протоирей Агеев Павел бардырды. Ол клисада ишлегенлеге разылыгъын билдириб эмда барын да алгъышлаб, адетдеча туз-дамдан ауузланыргъа чакъырды. Епархияны башха шахарлары бла эллеринде ол байрамгъа аталгъан дин къуллукъла да этилдиле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Псыхуабэ, Черкесск епархием и члисэ пщыкIутIым теухуащ телъыджэ къэзыгъэхъу Николай. Абыхэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щекIуэкIащ. Прохладнэм и Никольскэ члисэм и зэгухьэныгъэм щагъэлъэпIащ члисэр илъэси 130-рэ зэрырикъур. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Прохладнэм архимандрит Антоний (Данилов) зэхыхьэр щригъэкIуэкIащ. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ Налшык члисэ округым и щоджэнхэм, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылёв Валентин. Махуэшхуэм щызэхуэсащ екIуэлIапIэм кIуэхэр, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр. ЕссэнтIыгу къалэм и Никольскэ члисэм махуэшхуэ тхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Агеев Павел. Члисэм и лэжьакIуэхэм абы фIыщIэ яхуищIащ, махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи шхапIэм иригъэблэгъащ. Епархием и нэгъуэщI къалэхэмрэ къуажэхэмрэ апхуэдэу махуэшхуэ тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м Прохладнэ къалэм Тхьэм и Анэм и Покров члисэм щагъэнэхуащ икIи щагъэуващ куполхэр. Къулыкъур иригъэкIуэкIащ архимандрит Антоний (Данилов), Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, унафэщI щоджэн Агеев Николай, благочинием и щоджэнхэр и гъусэу. Куполхэр ягъэува нэужь, щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин екIуэлIапIэм кIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ, члисэ ухуэныгъэм зэрыхэтам папщIэ икIи фIыщIэ яхуищIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкIыу.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм дыгъэгъазэм и 14-16-хэм Аущхэу Крымский Лукэ (Войно-Ясенецкэ) и къарум щыщ Iыхьэхэр зэрылъ ковчегыр Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэу Киприанрэ Иустинрэ я теплъэхэр я къарум щыщ Iыхьэхэр щIыгъуу Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм яшащ. Члисэм лъапIэныгъэхэм щыIущIащ Зеленчукскэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэм Зеленчукскэ районым и зэгухьэныгъэм и атаманыр я пашэу. Кардоникскэ, Сторожевой, Исправнэ, Преграднэ станицэхэм, Карачаевскэ къалэм щыпсэухэм Iэмал яIащ лъапIэныгъэхэм лъэIэсыну. ЛъапIэныгъэхэр щыщыIэм Петропавловскэ члисэм щыплъыращ Зеленчукскэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэр. Члисэм и Iэгъуэблагъэм хабзэмрэ зэIузэпэщыныгъэмрэ къыщызэрагъэпэщащ Урысей МВД-м и «Зеленчукский» МО-м. ЛъапIэныгъэхэр члисэм щыIэху Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и щоджэнхэм екIуэлIапIэм къакIуэхэм гъэнэхуа дагъэ щахуащ. Дыгъэгъазэм и 16-м округым и щоджэнхэмрэ Зеленчукскэ станицэм и къэзакъхэмрэ лъапIэныгъэхэр Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам ирагъэшащ. Члисэ зэухэхьэсам лъапIэныгъэхэр щIахьа нэужь, Ищхъэрэ члисэ округым и екIуэлIапIэм и щоджэнхэм, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр я пашэу, Аущ Крымский Лукэ и акафистыр щIыгъуу тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2016 гъэм дыгъэгъазэм и 11-м Черкесск и Покров члисэм духовой музыкэм и концерт щекIуэкIащ. Программэм хагъэхьащ тхьэлъэIу, классикэ лэжьыгъэхэр, цIыхубэ уэрэдхэр. Концертыр япэу къызэрагъэпэщу аращ икIи кърихьэлIахэм ар щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Хор музыкэм и концерт дыгъэгъазэм и 18-м къызэрагъэпэщынум зыхуагъэхьэзыращ концертыр щатым.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Быйыл декабрь айны 11-де Черкесскени Покров клисасында православ дин музыканы конценртин кергюздюле. Клисагъа келген джамагъатны аллында клисаны хору джырлады. Программагъа дин джырлабла клисика джырла эмда халкъ джырла киргендиле.Бу концертни биринчи кере сынам халда бергендиле, алай а анга бек разы болуб сюйюб тынгыладыла. Бу коллективге выступления, декабрь айны 18-де боллукъ шахар хор музыканы концертине хазырланыу репетиция болгъанды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Острогоркэ къуажэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ и екIуэлIапIэ члисэм бынунагъуэшхуэхэмрэ унафэщI, щоджэн нэхъыжь Холодный Александррэ я япэ зэIущIэр щрагъэкIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ епархием и «Анэхэм папщIэ унэ» кризис IуэхущIапIэм и егъэджакIуэ-психолог Шаповаловэ Надеждэ. Абы утыку кърихьащ гъэлъэгъуэныгъэ икIи къызэхуэсахэм ядэгуэшащ ЕссэнтIыгу и адэ-анэхэм я унагъуэ клубым дэIэпыкъуныгъэхэр къазэрыхузэбгъэпэщынум теухуа и Iуэху еплъыкIэхэмкIэ. ЗэIущIэм хэтащ цIыхухэм Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ центрым щрагъэтха унагъуэхэр. Зэхыхьэм цIыхухэр тригъэгушхуащ адэкIи зэпсэлъэну. ЕкIуэлIапIэм унагъуэхэр зэрыщызэдэлажьэм нэхъри зэкъуегъэувэ, социальнэ Iуэхухэр, псапэхэр зэдащIэнуи къыхуреджэ. Острогоркэ апхуэдэ зэхыхьэхэр, махуэшхуэхэр мазэм зэ къыщызэрагъэпэщыну яубзыхуащ, «Софиевцы» зэгухьэныгъэм и гъусэу.

Опубликовано в Адыгэбзэ

На приходе храма великомученика Георгия Победоносца с. Острогорка состоялась первая встреча многодетных семей с настоятелем, протоиереем Александром Холодным. На неё пригласили педагога-психолога епархиального кризисного центра «Дом для мамы», многодетную маму Надежду Шаповалову, которая выступила с презентацией и поделилась опытом организации взаимопомощи родителей семейного клуба в г. Ессентуки.

Участниками беседы стали семьи, состоящие на учете в лермонтовском центре социальной помощи населению. Встреча вдохновила участников на продолжение общения. Ведь опыт взаимодействия семей на приходе не только объединяет людей, но и органично включает в себя социальное и миссионерское служение, а в будущем и молодежное движение. В Острогорке планируют проводить такие встречи и праздники, совместно с приходским движением «Софиевцы», не реже одного раза в месяц.

Опубликовано в Новости

С 9 по 25 декабря 2016 состоится принесение в Пятигорскую и Черкесскую епархию ковчега с частью десницы святых мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) и иконы с частицами святых мощей священномученика Киприана и мученицы Иустинии.

Святыни будут приноситься для поклонения на приходы Пятигорской епархии по следующему графику:

9-14 декабря 2016 – Спасский кафедральный собор г. Пятигорска.

14-16 декабря 2016 - Петропавловский храм ст. Зеленчукской 

16-20 декабря 2016 – Никольский собор г. Черкесска.

20 декабря 2016 - Михайловский храм ст. Солдатской

20-21 декабря 2016 - Никольский храм г. Прохладного

22 декабря 2016 - Покровский храм г. Прохладного

23 декабря 2016 - Михайловский храм г. Майского

24 -25 декабря 2016 - Симеоновский собор г. Нальчик

26 декабря 2016 - Собор святой равноапостольной Марии Магдалины г. Нальчик

В дни принесения святынь в храмах будут совершаться Божественные литургии, акафистные пения, организовано дежурство духовенства для бесед с паломниками. Приглашаем помолиться у святынь!

Опубликовано в Публикации

Быйыл ноябрь айны 27-де Пятигорскени Покров клисасында клисагъа келген тиширыулагъа артыкъ сый бердиле. Клисаны тамадасы иерей Яковенко Илия, ананы Кюнюнде, юйдеги джылыуну сакълагъанлары ючюн , сабийлени ариу халиде есдюргенлери ючюн, алагъа разылыгъын билдириб эмда Аналыкъны къыйын джолунда алагъа кюч-къарыу насыб да теджеди. Къачны ба этген адетден сора православ динчи хар бир анагъа татлы саугъала да этди. Сау кечени клисада къуллукъ этген тиширыула , келген аналаны къуандырырча, имбирден татлы прандикле биширгендиле. Ал кюнюнде уа Покров клисаны дин-джарыкълыкъ аралыгъында, христиан дин школну сохталары бла сейирлик дерс бардырылгъан эди. Сабийлеге къонакъ болуб, районда белгили джазыучу тиширыу Кан Катерина келген эди. Сабийле аны келлигине бек деменгили хазырланыб кюрешгендиле, нек дегенде, аланы ариу таурухлу къралгъа джолоучулукъ сакълай эди. Мастер-классны аллы бла клисаны тамадасы къонакълагъа клисаны кергюзюб, аны тарихинден хапар да айтхан эди. Катерина сабийлеге эм иги таурухларын, «Жирафчыкъны юсюнден», «Кек берюню юсюнден», «Мишель киштикни юсюнден», «Пилчик бла аны муратларыны юсюнден», «Къоянчыкъ бла гургумну юсюнден» таурухларын окъуду. Хар бир таурухдан сора, сабийле анда джигитлени этген ишлерин сюзген ушакъгъа тири къошула эдиле. Кани Катеринадан сора, Христиан дин школну сохталары назмула окъуб келген къонакъны къуандырыргъа изледиле. Алагъа «InstaMeet26». Деген группадан ата-аналары бла бирге эм гитче сабийчикле да къошулдула. Андан сора Кан Катерина, сабилени «Ананы Кюню» байрамгъа джоралаб алгъышлау назму джазаргъа чакъырды. Аны бла да сабийлеге тамашалыкъ затла бошалмадыла. Сабий белмеде блогерле , Христиан дин школну сохталарын байрамгъа атаб видеоалгъыш джаздырыргъа болушдула. Черкесскеде Николоай Чудотворец клисаны Христиан дин школуну сохталары – ваналары бла къарт аналарын-Аны Кюню байрам бла алгъышладыла. Сабийле алагъа деб ариу концерт хазырлагъан эдиле, аналары да олтуруб чай бла ичерге татлы гырджынла бишириб келген эдиле. «Дом для мамы» деген юйдеги клубну келечилери Предгор районну Бекешевка стансесинде орналгъан интернатда джашагъан къартланы кере бардыла. Бусагъатда анда 15 тиширыу бла юч эркиши джашайды. Ата-анала сабийлери бла бирге сувенирле, къоллары бла жэтген затланы келтирген эдиле. Хар бир юйдеги кеслерини энчи прпограммаоларын кергюзген эди. Ала джырлаб, назмула окъуб, къобузда сыбызгъа да согъуб кезлерин ачхан эдиле. Клубда ишлеген анала, чай бла ичерча татлы гырджынла бишириб келген эдиле. Юйдегиле бла бирге къартла тургъан Юйге «Синегорье» деген творчество къуралышны тамадасы, поэт , музыкант Рыбалко Сергей да келген эди. Ол аналагъа аталгъан назмуларын окъугъан эди. Бары да бирген къобуз согъулуб, «Катюша» , «Ой цветет клина» джырланы джырлаб, джаш заманларын эслерине тюшюрюб кезлерине джыламукъла урдула.Ата-аналаны башламчылыкъларына, биринчи ара шахар больницада Лука Крымский шыйыхны сыйына аталгъан клисада пятигорскечи, суаблыкъ ишле этген дин эгечле да къошулдула. Ала къартланы байрам бла алгъышлаб ариу джасалгъан кеслери къоллары бла биширген прандиклени саугъа этдиле. Дом для мамы дегенни атындан, хар къарт адамгъа Сыйлы Инджил Китабны саугъа этдиле. Суаблыкъгъа деб, барыб келирча микроавтобусну Ессентюк шахардан турист фирма берген эди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар