Лермонтовэ къалэм, пщыхьэщхьэ тхьэлъэIу нэужьым, «Радость светлая – Крещенье!» зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Лермонтовэ округым и благочиннэ, Аущ Радонежский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь, Лермонтовэ къалэ Советым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Бухлаев Игорь. ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэхэм къагъэлъэгъуащ концерт программэ, урыс цIыхубэ уэрэдхэр ягъэзащIэу. Гупыж зыщIа псоми купелым зыщагъэпскIащ, члисэм и Iэгъуэблагъэм щаухуам. ЕкIуэлIапIэм къэкIуахэм къызэхуэсахэр ягъэхьэщIащ. 2017 гъэм щIышылэм и 18-м, къулыкъу нэужьым, Котляревскэ станицэм (КъБР), Деменюк псыежэхыр ягъэнэхуащ. Къулыкъур иригъэкIуэкIащ Покров члисэм и унафэщI щоджэн Барышев Алексий. Махуэшхуэм и пэ къихуэу станицэм и къэзакъхэм, администрацэм и лэжьакIуэхэм «Красная нива» СХПК-м зыщагъэпскIыну щIыпIэ хухахащ. Гупыж зыщI псом папщIи удз шейрэ дэлэнрэ ягъэхьэзыращ, зыщагъэхуэбэжыну щIыб мафIэ я къарукIэ къызэрагъэпэщащ. Махуэшхуэр щиухым хьэрэкIытIэхэр драгъэлъэтеящ. Щоджэнхэмрэ Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм екIуалIэхэмрэ зэгъусэ махуэшхуэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. Щоджэнхэмрэ Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм екIуалIэхэмрэ Большой Зеленчук псыежэхым кIуащ. Гъэ къэси, къэзакъхэмрэ станицэ администрацэмрэ я нэIэм щIэту, псыежэхым и сэмэгурабгъу лъэныкъуэмкIэ, лъэсырызекIуэ лъэмыжым деж купель къыщызэрагъэпэщ. Станицэдэсхэм Iэмал яIэщ псыежэхым деж псы къыщрагъэхъуэну, гупыж зыщIхэм загъэпскI хъунущ. Махуэшхуэ зэгъусэ тхьэлъэIур а махуэм ирагъэкIуэкIащ Зеленчукскэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэм. Псыежэхыр ягъэнэхуащ Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм и щоджэнхэм. Псыхуабэ къалэм и Смоленскэ члисэм къыщызэрагъэпэщащ хабзэ хъуа махуэшхуэ зыгъэпскIыныгъэхэр къалэдэсхэм папщIэ. Члисэм пэгъунэгъуу ягъэува пхъэ купелым хыхьа нэужь, члисэм кIуэхэмрэ и хьэщIэхэмрэ щIыб мафIэм деж зыщагъэхуэбэжащ, шей ефащ, дэлэн щIыгъуу. КъищынэмыщIауэ, гупыж зыщIхэм Iэмал яIащ бгъэIэпхъуэ хъу хьэмэмым зыщагъэхуэбэжыну. Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэм Налшык жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я унэм псыр щагъэнэхуащ. ТхьэлъэIум хэтащ унэ-интернатым щыпсэухэмрэ абы щылажьэхэмрэ. Щоджэныр къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ я псэр мамырыну, Тхьэмрэ Iыхьлыхэмрэ лъагъуныгъэ хуаIэну, махуэшхуэм и гуфIэгъуэмкIэ щыгъуэхэмрэ гугъу ехьхэмрэ дэгуэшэну къыхураджащ. Исправнэ станицэм и Михаилоархангельскэ члисэм екIуалIэхэм, махуэшхуэм ирихьэлIэу, станицэм и къэзакъхэмрэ щоджэнхэмрэ я пашэу, Большой Зеленчук псыежэхым кIуащ, щоджэн Якушев Александр псыежэхыр щигъэнэхуам. Станицэ администрацэм и Iэтащхьэ Брыкинэ Маринэрэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм хэтхэмрэ я фIыгъэкIэ, псыежэхым и Iуфэр зэрагъэпэщащ, абы тыншу уехыфын хуэдэу, зытIэщIыпIэ-зыхуэпапIи яухуащ. Гупыж зыщI псоми шей пщтыр иратащ. Кисловодск къалэм, махуэшхуэм ирихьэлIэу, зэгъусэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу литургие нэужьым Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам фIэщхъуныгъэ зиIэхэр зэгъусэу Тхьэ щелъэIуащ члисэм и хъуреягъым икIи зыгъэпсэхупIэ паркым щыIэ псыкъуийм ехащ. Махуэшхуэ къулыкъур иригъэкIуэкIащ Кисловодск округым и благочиннэ, Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, округым и щоджэнхэм ящIыгъуу. Зэгъусэ тхьэлъэIумрэ гъэнэхунымрэ хэтащ администрацэм, къалэ думэм я лIыкIуэхэр, Чристэн гимназием и еджакIуэхэр, «Кавказым и щIэблэ узыншэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и волонтёрхэр, къэзакъ зэгухьэныгъэм хэтхэр, къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. Благочиннэр тхьэлъэIум хэт псоми ехъуэхъуащ махуэшхуэмкIэ икIи псы гъэнэхуам и лъапIагъыр зыхуэдэр яжриIащ. «Сретение» чристэн щIалэгъуалэ центрым махуэшхуэм теухуа тхылъымпIэ 3000-м щIигъу игуэшащ. Махуэшхуэм Члисэм и хабзэхэм щымыгъуазэ цIыхушхуэ къокIуалIэ, апхуэдэхэращ а хъыбархэм хуэныкъуэр. Махуэшхуэм теухуа хъыбарым къищынэмыщIауэ, тхылъымпIэм тропарымрэ кондакымрэ къыщыхьащ, псы гъэнэхуам уефэн и пэ жыпIэну тхьэлъэIур щIыгъуу. «Святыни земли родной» члисэ-тхыдэ музейм щагъэлъэгъуащ махуэшхуэм теухуа фильм. 2017 гъэм щIышылэм и 18-19-хэм Государственнэ станицэм (Советскэ) Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Федюнин Дионисий махуэшхуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ, псыр щигъэнэхуащ. ЩIышылэм и 19-м махуэм зэгъусэ тхьэлъэIу екIуэкIащ. Абы хэтащ къэзакъхэр, еджакIуэхэр, тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр, станицэм щыпсэухэр. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэр псыкъуийм кIуэри ягъэнэхуащ. Станицэдэсхэм я унэхэр, аптекэр, тыкуэныр щоджэным игъэнэхуащ. ГуфIэгъуэ я куэду цIыхухэр купелым хыхьащ, Тхьэм узыншагъэрэ фIыгуъэрэ къаритыну елъэIуу. Хабзэ зэрыхъуауэ къэзакъхэм шхыныгъуэхэр, шей пщтыр щIыгъуу ягъэхьэзыращ. Махуэшхуэм Предгорнэ районым и Урожайнэ къуажэм, щIалэгъуалэм я лъэIукIэ, апостол, пащтыхь Константинрэ пащтыхь гуащэ Еленэрэ я цIэр зезыхьэ члисэм щоджэн Рубец Алексей псыкъуийр щигъэнэхуащ. Махуэшхуэм и пэ къихуэу ныбжьыщIэхэм мылым жор теплъэ зиIэ купель къыхабзыкIащ. Махуэшхуэ тхьэлъэIу нэужьым унафэщIым екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ тхьэмахуэ шолым и гъэсэнхэмрэ щIыгъуу къуажэм и уэрамхэм ирикIуэурэ пщIантIэхэмрэ унэхэмрэ игъэнэхуащ. ЩIышылэм и 18-19-хэм, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм къалэм щиIэ къудамэмрэ Черкесск жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я унэ дэтымрэ игъэнэхуащ. Щоджэныр екIуэлIапIэм къэкIуахэм махуэшхуэм яхутепсэлъыхьащ. 2017 гъэм щIышылэм и 18-м, махуэшхуэм и пэ къихуэу, Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн Мовчанов Дмитрий, члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм я гъусэу. Инджылым къеджа нэужь, екIуэлIапIэм кърихьэлIахэм дагъэ лъапIэм щыщ ящихуащ. Жэщ ныкъуэ хъуху, гупыж зыщIа псоми псым зыщагъэпскIыну Iэмал яIащ, кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и Iэгъуэблагъэм щагъэувам. 2017 гъэм щIышылэм и 19-м, Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Мовчанов Дмитрий. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэм и клирикхэм. Махуэшхуэ тхьэлъэIухэр жаIащ регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэ, щоджэн нэхъыщхьэм и хорым. ТхьэлъэIум хэтхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Зегнун Владимир. Псыр тхьэлъэIум щагъэнэхуащ. ТхьэлъэIум и кIэм ирихьэлIэу фIэщхъуныгъэ зиIэхэм хъуэхъукIэ захуигъэзащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Мовчанов Дмитрий.

Опубликовано в Адыгэбзэ

В городе Лермонтове, после вечерней службы Крещенского Сочельника, состоялось традиционное народное гуляние «Радость светлая – Крещенье!» С праздником прихожан поздравили благочинный Лермонтовского округа, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского – протоиерей Константин и исполняющий полномочия председателя Совета города Лермонтова Игорь Бухлаев. Творческие коллективы Дворца культуры представили тематическую концертную программу, исполнив душевные любимые русские народные песни. Все желающие окунулись в купель, построенную на территории храма. А прихожане угощали собравшихся горячим узваром и пирожками.

18 января 2017 года, по окончании всенощного бдения, в станице Котляревской (КБР), освятили воды реки Деменюк. Чин совершил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы иерей Алексий Барышев. Накануне праздника силами станичного казачества, администрации и СХПК «Красная Нива» было подготовлено место для купания. Для всех желающих был приготовлен травяной чай и костёр для обогрева. Завершился праздник ярким салютом.

В праздник Крещения Господня духовенство и прихожане Петропавловского храма станицы Зеленчукской крестным ходом вышли на реку Большой Зеленчук. Ежегодно, попечением казачества и администрации станицы, на левом берегу реки, у пешеходного моста устраивается крещенская купель. Жители станицы имеют возможность набрать воды из реки, желающие могут окунуться. Крестный ход в день праздника возглавили казаки Зеленчукского станичного казачьего общества. Чин великого освящения воды был совершен духовенством Петропавловского храма станицы Зеленчукской.

В Смоленском храме города Пятигорска на Богоявление были организованы традиционные крещенские купания для жителей города. После погружения в деревянную купель, установленную рядом с храмом, прихожане и гости храма грелись у костра и угощались горячим чаем из самоваров и пирогами. Кроме того, желающим была предоставлена возможность согреться в передвижной бане на колесах. 

Духовенство собора преподобного Симеона Столпника города Нальчик в Крещенский Сочельник совершило чин великого освящения воды в Нальчикском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В Богослужении приняли участие жители и работники дома-интерната. Священники пожелали присутствующим мира души, любви к Богу и ближним, призвали поделиться радостью праздника Богоявления с теми, кто скорбит и кому тяжело.

В праздник Крещения Господня прихожане Михаилоархангельского храма станицы Исправной, возглавляемые духовенством и казачеством станицы, вышли на реку Большой Зеленчук, где настоятель храма иерей Александр Якушев   совершил чин великого освящения воды. Стараниями главы администрации станицы Марины Брыкиной и станичного казачьего общества, берег реки на месте освящения оборудовали, проложив к воде удобный спуск, установили раздевалки. Всем желающим раздавали горячий чай.

В Кисловодске, в день праздника Крещения Господня, был совершен общегородской крестный ход на Иордань. После Божественной литургии в Никольском соборе верующие прошли крестным ходом вокруг храма и спустились на источник в курортном парке.Праздничный чин возглавил благочинный Кисловодского округа, настоятель Никольского собора Кисловодска протоиерей Иоанн Знаменский, в сослужении духовенства округа. В Крестном ходе и освящении приняли участие представители администрации и городской думы жители и гости  курорта, учащиеся Православной гимназии, волонтеры общественной организации "Здоровое поколение Кавказа", казаки городского казачьего общества. Отец благочинный поздравил всех молящихся с великим праздником и   напомнил о святости крещенской воды.

Православная молодежь центра «Сретение» раздала более 3000 листовок о Крещении Господнем и Святой воде. На Крещение приходит множество людей, практически незнакомых с традициями Церкви, именно такие люди нуждаются в разъяснительной информации. Кроме информации о празднике Богоявления и крещенской воде, в листовке помещены тропарь и кондак праздника, а также молитва перед принятием святой воды. В церковно-историческом музее «Святыни Земли родной» состоялся показ фильма о празднике Святого Богоявления.  

В ночь с 18 на 19 января 2017 в храме Архангела Божия Михаила станицы Государственной (Советской) настоятель храма иерей Дионисий Федюнин совершил праздничное богослужение и чин великого освящения воды. Днем 19 января состоялся крестный ход. Участие в молитвенном шествии приняли казаки, учащиеся, воспитанники воскресной школы и многочисленные жители станицы. С молитвой верующие прошли к одному из местных водоемов, где состоялось великое освящение воды. По пути священник окропил дома станичников, казачью управу, аптеку и магазины станицы Государственной.  
С радостью люди погружались в крещенскую купель, прося у Бога здравия и благословения. По сложившейся традиции казаки приготовили трапезу и горячий чай.

В ночь праздника Богоявления в поселке Урожайный Предгорного района, по просьбе молодежи,  настоятель храма святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены иерей Алексей Рубец совершил освящение вод местного водоема. Накануне праздника ребята вырезали во льду купель в форме креста. После праздничного богослужения и чина великого освящения вод настоятель с прихожанами и воспитанниками воскресной школы прошел по улицам села и окропил дворы и дома.

18 и 19 января 2017,клирик Никольского собора  Черкесска иерей Александр Гурин освятил воду в городском отделении Всероссийского общества слепых  и интернате для пожилых и инвалидов Черкесска. Священник рассказал  прихожанам о празднике Крещения Господня.

18 января 2017 года, в преддверии праздника Крещения Господня, в Спасском кафедральном соборе Пятигорска всенощное бдение возглавил настоятель собора иерей Дмитрий Мовчанов в сослужении штатных клириков собора. По прочтении Евангелия он помазал прихожан освященным елеем. До наступления полночи все желающие могли окунуться в крещенскую воду в, установленной на территории кафедрального собора, стационарной купели.

19 января 2017 года в Спасском кафедральном соборе позднюю Божественную литургию также возглавил настоятель собора иерей Дмитрий Мовчанов. Ему сослужили клирики храма. Праздничные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением регента Анны Куба. По запричастном стихе с проповедью к молящимся обратился штатный клирик собора иерей Владимир Зегнун. По заамвонной молитве был совершен чин великого освящения воды. В завершение богослужения к верующим, со словами поздравления и благопожеланий, обратился настоятель собора иерей Дмитрий Мовчанов.

Опубликовано в Новости

15 января 2017, в день памяти преподобного Серафима Саровского, приходское собрание прошло в храме святителя Тихона села Курджиново. Благочинный храмов Южного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Евгений Суюбельный, в сослужении настоятеля храма протоиерея Георгия Кудлай, совершил Божественную литургию, по окончании которой, прихожане храма были приглашены к участию в собрании. 

Благочинный напомнил прихожанам для чего проводится приходское собрание, какие вопросы могут обсуждаться в ходе собрания, а также рассказал о порядке его проведения. Настоятель храма протоиерей Георгий Кудлай огласил повестку дня, а затем выступил с основным докладом.С отчетами о проделанной в 2016 году работе выступили также помощник настоятеля, казначей и председатель финансово-ревизионной комиссии. По итогам выступлений собрание единогласно признало работу Приходского совета и ревизионной комиссии в 2016 году удовлетворительной. В связи с окончанием срока полномочий, были избраны новые составы органов управления приходом. По окончании собрания протоиерей Георгий Кудлай и протоиерей Евгений Субтельный ответили на вопросы прихожан.

Опубликовано в Новости
Вторник, 17 Январь 2017 11:14

Хъуромэ махуэшхуэм пащэ

Махуэшхуэм ирихьэлIэу Лермонтовэ къалэм и «Псынэпс» сабий гъэсапIэм и гъэсэн 50 щыIащ Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэм. Щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ Христос и хъуромэ махуэшхуэм и мыхьэнэм, члисэм защригъэплъыхьащ, Хъуромэ вертепыр яригъэлъэгъуащ. Щоджэным жиIэхэм ныбжьыщIэхэр яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ, упщIэхэр иратыну Iэмал яIащ. «ЦIыхухэр сыт члисэм щIэкIуэр?» упщIэм и жэуапу еджакIуэхэм къыжраIащ – «Тхьэ елъэIун папщIэ, жыIэдаIуэ, гуапэ хъун папщIэ». Дэтхэнэ зы сабийми щоджэным къыбгъэдэкIыу Хъуромэ саугъэтхэр, тхьэнапэхэр иратащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, сабий гъэсапIэр екIуэлIапIэм илъэс 15 хъуауэ долажьэ, 2016 гъэм ар егъэджэныгъэ проектым хэтащ «Чристэн жэрдэм» зэпеуэм къыпэкIуа ахъшэмкIэ. 2017 гъэм щIышылэм и 13-м, Христос и Хъуромэ махуэшхуэм, Минводы Сабий творчествэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «Рождественские мотивы» фестивалыр. Абы зэхуишэсащ къалэ округым и школ псоми щIэсхэр. НыбжьыщIэхэм уэрэдхэр, усэхэр, теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ. ПэIущIэ пэшым сабийхэм я сурэтхэм, махуэшхуэм ехьэлIа хьэпшыпхэм я гъэлъэгъуэныгъэ къыщызэрагъэпэщащ. Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексей фестивалым хэтхэм ехъуэхъуащ. Концерт нэужьым саугъэтхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ ныбжьыщIэхэм иратащ. 2017 гъэм щIышылэм и 13-м Христос и Хъуромэм и гуфIэгъуэр Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием кIуащ. Махуэшхуэр егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ зэгъусэу къызэрагъэпэщащ. Хъуромэ тропарыр жаIэу концертыр ирагъэжьащ. Гимназием и щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий и хъуэхъу нэужьым актовэ пэшым уэрэдхэр, къафэхэр, усэхэр, сабий дыхьэшх макъхэр щIэз хъуащ. Махуэшхуэм ирихьэлIэу Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым псапэ псейхэр къыщызэрагъэпэщащ. Абы сабий 300-м щIигъу екIуэлIащ. «София» екIуэлIапIэ-пансионым и гъэсэнхэр ирагъэплъащ «Снежная королева» спектаклым. НыбжьыщIэхэм псейр къафыхьащ Уае Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ я гъусэу, усэ къеджащ, къэфащ. Сабийхэм псоми саугъэтхэр иратащ, зэрыджэгу хьэпшыпхэр щIыгъуу. Александровкэ Ищхъэрэ къуажэм и Минераловодскэ къалэ округым Христос и Хъуромэм теухуа тхьэлъэIу щекIуэкIащ. Хабзэ зэрыхъуауэ абы хэтащ къуажэдэсхэм къадэкIуэу «Колосок» сабий унэм щыщхэр. НыбжьыщIэхэм театр теплъэгъуэхэр, уэрэдхэр утыку кърахьащ, махуэшхуэм теухуауэ. Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексей сабий унэм IэфIыкIэхэр, саугъэтхэр иритащ, екIуэлIапIэм къакIуэхэм ягъэхьэзырауэ. Невский Александр и цIэр зезыхьэ члисэр зэрагъэпэщыж. ЩIыналъэ клубым къулыкъухэр зэкIэ щрагъэкIуэкI. 2017 гъэм щIышылэм и 13-м Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений илъэсыщIэ саугъэтхэр Хуса- Кардоник и школ-интернатым и гъэсэнхэм тыгъэ яхуищIащ. Махуэшхуэхэм ипэ къихуэу школым и гъэсэнхэм Уае Дадэм тхыгъэ хуагъэхьащ, ИлъэсыщIэм къаIэрыхьэну зыщIэхъуэпс саугъэтхэр иту. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрымрэ сэбэп яхуэхъуащ ар къызэрагъэпэщынымкIэ. Дэтхэнэ зы сабийми зыхуей саугъэтыр къыIэрыхьащ. Саугъэтхэр щратым сабийхэм я нэгур насыпу кърихар къэIуэтэжыгъуейщ. 2017 гъэм щIышылэм и 11-12-хэм Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ чристэн сабий гъэсапIэу Кисловодск дэтым Хъуромэ махуэшхуэр щекIуэкIащ. Сабий теплъэгъуэхэр, усэхэр утыку кърахьащ. Уае Дадэм псейр зэщIигъанэри сабийхэм ядэджэгуащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и цIэкIэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген фIэхъус тхыгъэм къеджащ икIи сабийхэм Щихънагъ нэхъыщхьэм къыбгъэдэкI саугъэтхэр яритащ. 2017 гъэм щIышылэм и 13-м Котляревскэ станицэм (КъБР) и чристэн щIалэгъуалэм члисэм и унафэщI щоджэн Барышев Алексий зи узыншагъэм къимыхь сабийхэр щыпсэухэм кIуащ, Христос и ХъуромэмкIэ ехъуэхъун мурадкIэ. Дэтхэнэ зы сабийми саугъэт хуащIащ. Псоми узыншагъэ, насып, мамырыгъэ яIэну ехъуэхъуащ. А махуэм унафэщIыр «КРАСНАЯ НИВА» футбол клубым и футболист ныбжьыщIэхэм яIущIащ махуэшхуэмкIэ ехъуэхъун, Христос и Хъуромэм яхутепсэлъыхьын, саугъэтхэр яхуигуэшын папщIэ. Псыхуабэ, Черкесск епархиехэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и нэIэ зэратетым и фIыгъэкIэ, «Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм и нэIэ щIэт унагъуэ псоми щыщу илъэсым щыщIэдзауэ 12 зи ныбжь псоми саугъэтхэр яIэрыхьащ. ЩытыкIэ гугъу ихуа анэхэм папщIэ центрым саугъэт 610-рэ яшащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

В Святочные дни 50 воспитанников Детского сада «Родничок» города Лермонтова посетили храм преподобного Сергия Радонежского. Настоятель протоиерей Константин Фаустов рассказал ребятам о значении праздника Рождества Христова, провел экскурсию по храму, показал Рождественский вертеп. Дети с особым интересом слушали рассказ священника и имели возможность задать интересующие их вопросы. На вопрос: «Зачем люди ходят в храм?», ребята ответили – «Чтобы молиться Богу, чтобы знать Его заповеди, чтобы стать послушными и добрыми». Каждый малыш получил в подарок от священника иконки Рождества Христова. Напомним, что детский сад сотрудничает с приходом уже 15 лет, а в 2016 стал участником образовательного проекта на средства гранта конкурса "Православная инициатива".

13 января 2017,в день отдания праздника Рождества Христова, в Доме детского творчества города Минеральные Воды, прошел окружной фестиваль "Рождественские мотивы", который собрал детей со всех школ городского округа. Ребята подготовили песни, стихи, костюмированные сценки и даже цирковые номера, а в холле была открыта выставка детских рисунков и поделок посвященных празднику. Настоятель Никольского храма города протоиерей Алексей Панасенко поздравил участников фестиваля. По окончании концерта ребята получили подарки и грамоты.

13 января 2017 радость Рождества Христова пришла в Свято-Сергиевскую гимназию Черкесска. Рождественский праздник под руководством преподавателей подготовили учащиеся всех четырех классов. Концерт начался с пения Рождественского тропаря. Духовник гимназии, протоиерей Сергий Кузнецов благословил детей и актовый зал гимназии наполнился песнями, танцами, стихами и радостным детским смехом. Свет Вифлеемской звезды привел под Рождественскую елку Свято-Сергиевской гимназии и Деда Мороза со Снегурочкой - традиционных гостей детских праздников. 

В дни Светлого Рождества в Георгиевском женском монастыре прошли благотворительные елки на которых побывали более трехсот детей. Воспитанницы приюта – пансиона «София» показали гостям спектакль «Снежная Королева». После представления ребята водили хороводы вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали стихи и танцевали. Всем детям были вручены праздничные подарки и игрушки.

В дни Святок, в селе Нижняя Александровка Минераловодского городского округа, состоялся молебен посвященный празднику Рождества Христова, в котором, по традиции, приняли участие не только жители села, но и дети из расположенного рядом Детского дома "Колосок". Ребята подготовили сценки и песни, посвященные празднику.  
После службы настоятель Никольского храма протоиерей Алексей Панасенко передал в детский дом сладости и подарки, приготовленные прихожанами.
Храм Святого благоверного князя Александра Невского уже стоит, но внутри еще много работы: отделка, настилка полов, установка иконостаса. Поэтому зимой службы проводятся в местном клубе.

13 января 2017 благочинный приходов Южного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Евгений Субтельный вручил новогодние подарки воспитанникам школы-интерната VIII типа Хуса- Кардоник.

Перед праздниками все воспитанники школы написали письма Деду Морозу, в которых подробно рассказали, что хотели бы получить на Новый год. Выполнить пожелания ребят помогли Владыка Феофилакт и сотрудники епархиального центра "Солнечный городок». Каждый ребенок получил в праздник именно то, что ему больше всего хотелось. Трудно описать словами выражение счастья, появлявшееся на лицах детей в момент вручения подарка.

11 - 12 января 2017 в православном детском саду в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» при храме Воздвижения Креста Господня Кисловодска состоялись праздничные Рождественские представления воспитанников детского сада старшей и младшей групп. Были показаны детские спектакли, дети декламировали стихи. Дед Мороз зажег елку и поиграл с детьми. От имени Владыки Феофилакта настоятель храма протоиерей Гермоген Лиманов прочитал приветственное письмо и вручил всем детям прекрасные архиерейские Рождественские подарки. Все воспитанники детского сада пропели многолетие Владыке.

13 января 2017 года православная молодёжь станицы Котляревской (КБР) с настоятелем Храма Покрова Пресвятой Богородицы священником Алексием Барышевым посетила семьи, где живут дети с ограниченными возможностями, чтобы поздравить их со светлым праздником Рождества Христова. Каждому ребенку были даны подарки. Заходя в каждый дом, ребята желали детям и родителям здоровья, счастья, мира, чтобы Господь не покидал их семьи. 

В этот же день настоятель встретился с юными футболистами футбольного клуба «КРАСНАЯ НИВА» для того чтобы, поздравить с праздником, рассказать о Рождестве Христом и раздать ребятам подарки.

Благодаря заботе Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта сладкие подарки в дни празднования Рождества Христова в этом году получают дети с 1 до 12 лет практически из всех семей-подопечных "Дома для мамы". 610 подарков было доставлено в центр помощи мамам, находящимся в трудной жизненной ситуации накануне праздника.

Опубликовано в Новости

ЩIышылэм и 7-8-хэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэр сабийхэм ехъуэхъуащ. Псыхуабэ, Черкесск епархием Хъуромэ сабий махуэшухэхэр щекIуэкIащ. Христос и Хъуромэ махуэшхуэм ирихьэлIэу Новопавловск къалэм зи узыншагъэм къимыхь сабийхэм хъуэхъурэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI саугъэтрэ хуащIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и унафэкIэ, хуэныкъуэ сабийхэм дэIэпыкъуащ икIи ехъуэхъуащ Новопавловск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн Цапко Владислав. Комсомолец къуажэм Хъуромэ тхьэлъэIу нэужьым Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Лукьянченкэ Георгий тхьэлъэIум къэкIуа сабий псоми IэфIыкIэхэр яритащ. Абы къыхигъэщащ илъэс зыбжанэм къриубыдэу тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я бжыгъэм щыкIэ зэрыхэхъуар. 2017 гъэм щIышылэм и 8-м къуажэ члисэм пэмыжыжьэу щыIэ сабий утым деж нэгузегъэужь зэхыхьэхэм зэрыщрагъэжьар. Сабийхэр теплъэгъуэхэм кIэлъыплъащ. Махуэшхуэм зыкъригъэхьэлIащ къуажэ члисэм и унафэщI щоджэн Лукьянченкэ Георгий. Къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, щоджэным къыхигъэщащ Христос и Хъуромэм дэтхэнэ зым и дежкIи мыхьэнэшхуэ зэриIэр. А махуэм, ЕссэнтIыгу къалэм телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ-екIуэлIапIэ школым еджакIуэхэм папщIэ Хъуромэ зэхыхьэр щекIуэкIащ. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр адэ-анэхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я пащхьэм къыщыпсэлъащ. Уэрэдхэмрэ усэхэмрэ жаIащ. Махуэшхуэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ ныбжьыщIэхэм утыку кърахьащ. Музыкэ школым щеджэхэр макъамэ Iэмэпсымэхэм еуащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Агеев Павел «Красота Божьего мира» зэпеуэм япэ увыпIэ къыщызыхьахэм щIыхь тхылъхэр яритащ. Кисловодск къалэ- зыгъэпсэхупIэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым щекIуэкIа махуэшхуэ зэхыхьэм хабзэ зэрыхъуауэ хэтащ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Поддубный Михаил, егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр, адэ-анэхэр. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр усэ къеджащ, Хъуромэ уэрэдхэр жаIащ. КъищынэмыщIауэ, махуэшхуэ концертым хэтащ Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и гъэсэнхэр. Уае Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ зэрыдэджэгуар псоми ягу ирихьащ. Махуэшхуэр щиухым сабийхэм Iэнэ хуагъэуващ икIи саугъэтхэр иратащ. ЩIышылэм и 8-м, Рахманинов С.В. и цIэр зезыхьэ сабий музыкэ школым Хъуромэ къалэ махуэшхуэ щекIуэкIащ. Зэхыхьэм и хьэщIащ администрацэм и лIыкIуэхэр, къалэ думэм, Кисловодск къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. «Свет Рождества» махуэшхуэ концертым щызэхуэсахэр къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI, Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Кисловодскдэсхэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур лъагъэIэсащ. Апхуэдэу благочиннэм ягу къигъэкIыжащ псапащIэхэр, Iуэху гуапэхэр махуэшхуэм ирихьэлIэу блэжьыным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Концерт программэм хэтащ Чристэн Свято-Никольскэ гимназием и еджакIуэхэр, къалэм и творческэ гупхэр, Ставрополь филармонием и Камернэ хорыр. Гимназием и гъэсэнхэм махуэшхуэ хъуромэ уэрэдхэр жаIащ. Новосредненскэ къуажэм (Коммаяк къуажэ) и члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэмрэ «Камертон» студием щыщхэмрэ Христос ягъэлъэпIащ. Сабийхэм къызэхуэсахэр ирагъэплъащ «Христос рождается, славите!» музыкэ-литературэ композицэм. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кручев Михаил сабийхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ, екIуэлIапIэм и гъащIэм жыджэру зэрыхэтымрэ я хъуэхъухэмрэ папщIэ. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэмрэ къызэхуэсахэмрэ хъуромэ саугъэтхэр иратащ. Зеленчукскэ районым ЩэнхабзэмкIэ и унэм Аущ, Верейск и щихънагъ нэхъыщхьэ Иларион и цIэр зезыхьэ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я адэ-анэхэм, анэшхуэхэм, адэшхуэхэм, станицэм и члисэхэм екIуалIэхэм я пащхьэм щигъэлъэгъуащ концерт ин. Абы хъуромэ уэрэдхэр щыжаIащ, Хъуромэм теухуа теплъэгъуэр щагъэлъэгъуащ, школым и хорхэм зыкъагъэлъэгъуащ. Концерт нэужьым школым и унафэщI Оганезовэ В. П. псапащIэхэм щIыхь тхылъхэр яритащ. Школ администрацэм и лIыкIуэмрэ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ фIыщIэ хуащIащ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэхэм концертыр къызэрагъэпэщынымкIэ къыхуащIа дэIэпыкъныгъэм папщIэ. Зэпеуэм щытекIуахэм хъуромэ саугъэтхэр щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкIыу къыхуащIащ. Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэу Псыхуабэ къалэм дэт члисэм сабий тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм пащтыхь Ирод теухуа спектакль щагъэлъэгъуащ. ЕкIуэлIапIэм къэкIуахэм папщIэ сабийхэр усэ къеджащ, хъуромэ уэрэдхэр, колядкэхэр жаIащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр екIуэлIапIэм кIуэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Махуэшхуэр щиухым тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэхэмрэ сабийхэмрэ саугъэтхэр иратащ. Тхьэмахуэ школым и унафэщIыр, и егъэджакIуэхэр, гъэсэнхэр Христос и хъуромэ гуфIэгъуэр хуахьащ икIи ехъэухъуащ дзэ часть 7427-м щыIэхэм. Сабий ансамблым хъуромэ уэрэдхэр жиIащ. Александр Христос и Хъуромэм, унагъуэр зыIууа гугъуехьхэм къытеувыIащ икIи зауэлIхэм мамырыгъэ яIэну ехъуэхъуащ. Псыхуабэ Тхьэм и Анэм и Смоленскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм, Тхьэм и Анэм и цIэр зезыхьэ Члисэ зэхуэхьэсам и тхьэлъэIу литургие нэужьым, тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм члисэм екIуалIэхэм папщIэ махуэшхуэ гъэлъэгъуэныгъэ къызэрагъэпэщащ. Сабийхэм уэрэд, колядкэхэр жаIащ. «Show agent» гупым я зыкъэгъэлъэгъуэкIэр куэдым гунэс ящыхъуащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег псоми хъуромэ саугъэтхэр иратащ. Карачаевск къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм и тхьэмахуэ школым Елисаветэ и фэеплъ хъуромэ уэрэдхэр жаIащ, усэ къеджащ, Христос и хъуромэм теухуа теплъэгъуэ утыку кърахьащ. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI саугъэтхэр иратащ. Лермонтовэ къалэм Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэм и тхьэмахуэ школым екIуэлIапIэм кIуэ цIыкIухэм папщIэ хабзэ зэрыхъуауэ Хъуромэ махуэшхуэ къызэрагъэпэщащ. НыбжьыщIэхэр викторинэм хэтащ, Уае Дадэм усэ къыхуеджащ, хъуромэ уэрэдхэр жаIащ икIи саугъэтхэр къратащ. Илъэс 15 хъуауэ Лермонтовэ къалэм Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэм Лермонтовэ къалэм и Администрацэм щIыгъуу сабийхэм Хъуромэ махуэшхуэ къыхузэрагъэпэщ. Мы гъэм къалэм и Музыкэ сабий школым щекIуэкIащ «Рождественские встречи – 2017» 1 фестивалыр. Ар IыхьитIу ирагъэкIуэкIащ. Махуэшхуэм хэтащ курыт еджапIэхэм, тхьэмахуэ, музыкэ школхэм, сабий гъэсапIэхэм я гъэсэнхэр, къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и гъэсэнхэр. Сабий художественнэ школымрэ «Радуга» центрымрэ художественнэ гъэлъэгъуэныгъэ къызэрагъэпэщащ. Фестивалым хэтащ сабии 150-рэ. Къалэм и хьэрычэтыщIхэм абыхэм папщIэ ИлъэсыщIэ саугъэтхэр ягъэхьэзыращ. Сабий гъэсапIэ №32-м и гъэсэнхэмрэ Псыхуабэ и чристэн щIалэгъуалэмрэ Урысейм и лъэпкъ гвардием Христос и хъуромэмкIэ ехъуэхъуащ. Псыхуабэ къалэм и Покров члисэм и щоджэн Марков Андрей КъегъэлакIуэр дунейм къызэрытехьам и мыхьэнэм къытеувыIащ. Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ колядкэхэр жаIащ, усэ къеджащ, гуащэ театрым и теплъэгъуэр къагъэлъэгъуащ. Хъуромэ тропарымрэ колядкэмрэ жаIащ зауэлIхэм я гъусэу. Саугъэт IэфIхэр жорхэр зауэлIхэм къыхуигъэфэщащ къалэм и Лазаревскэ члисэм и екIуэлIапIэм. 

Опубликовано в Адыгэбзэ

7 и 8 января православные верующие особо поздравляли детей. На приходах Пятигорской и Черкесской епархии состоялись Рождественские детские праздники. 

В День праздника Рождества Христова в городе Новопавловске детям с ограниченными возможностями были переданы поздравления и подарки архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. По поручению Владыки помощь и благословение передал нуждающимся детям благочинный приходов Новопавловского церковного округа иерей Владислав Цапко.

В поселке Комсомолец после Рождественского богослужения настоятель храма преподобного Сергия Радонежского иерей Георгий Лукьянченко раздал сладкие подарки всем, пришедшим на богослужение, детям. Он отметил, что за несколько лет число учащихся воскресной школы утроилось.  А 8 января 2017 на детской площадке недалеко от поселкового храма начались святочные гуляния. Дети стали не только зрителями, но и активными участниками сказочного представления. Праздник посетил настоятель поселкового храма иерей Георгий Лукьянченко. В своем слове к собравшимся священник отметил значение Рождества Христова в жизни каждого, 

В этот же день, в церковно-приходской школе храма Святителя Николая Чудотворца города Ессентуки, прошел Рождественский утренник. Учащиеся воскресной школы выступили перед родителями и прихожанами. Прозвучали песнопения, колядки, стихи. Также дети показали спектакль, посвященный празднику. Ребята, которые учатся в музыкальных школах, исполнили инструментальные произведения. По окончании утренника настоятель храма протоиерей Павел Агеев вручил грамоты учащимся, которые заняли призовые места в конкурсе «Красота Божьего мира».

В воскресной школе Никольского собора города-курорта Кисловодска, в традиционном святочном Христославлении приняли участие клирик собора иерей Михаил Поддубный, преподаватели, учащиеся и родители. Воспитанники воскресной школы читали стихи о Богомладенце, пели рождественские песнопения. Кроме того, в праздничном концерте участвовали дети из подготовительного класса Православной Свято-Никольской классической гимназии. Восторг у присутствующих вызвала игровая программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. В завершении праздника детей ждала праздничная трапеза и подарки.

Также, 8 января, в детской музыкальной школе им. С.В. Рахманинова прошел Рождественский городской праздник. Гостями торжества стали представители администрации и городской думы, жители и гости Кисловодска. Собравшихся на праздничный концерт «Свет Рождества» поздравил настоятель Никольского собора, благочинный приходов Кисловодского церковного округа, протоиерей Иоанн Знаменский. Он передал кисловодчанам благословение архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. Также благочинный напомнил, что в дни святок особенно важно совершать дела благотворительности и милосердия. В концертной программе приняли участие учащиеся Православной Свято-Никольской гимназии, творческие коллективы города и Камерный хор Ставропольской филармонии. Гимназисты исполнили праздничные рождественские песнопения.

В храме Святого Духа села Новосредненское (поселок Коммаяк) ученики воскресной школы и участники вокальной студии «Камертон» прославили Христа. Дети поздравили присутствующих музыкально-литературной композицией «Христос рождается, славите!». Настоятель храма протоиерей Михаил Кручев поблагодарил детей и преподавателей за участие в жизни прихода и праздничное поздравление. Каждый ученик воскресной школы и все присутствующие дети получили рождественские подарки.

В Зеленчукском районном доме культуры учащиеся воскресной школы святителя Илариона архиепископа Верейского, представили своим родителям, бабушкам и дедушкам, а также прихожанам станичных храмов большой концерт. В нем прозвучали Рождественские песнопения, была представлена постановка, рассказывающая о Рождестве, выступили сводные хоры всех групп школы.

После концерта директор школы В. П. Оганезова вручила благодарственные письма благотворителям. Администрация школы и благочинный Южного Карачаево-Черкесского церковного округа протоиерей Евгений Субтельный высказали слова благодарности за неоценимую помощь, оказанную работниками Дома культуры в подготовке и проведении концерта. И вручили призы победителям конкурсов, а также рождественские подарки от архиепископа Феофилакта всем учащимся школы.

В храме святителя Николая города Пятигорска, учащиеся детской воскресной школы показали спектакль о царе Ироде и волхвах. Дети поздравили прихожан стихами, рождественскими песнопениями и колядками. Настоятель храма протоиерей Александр Тарнакин обратился к прихожанам с напутственным словом. В конце праздника преподаватели воскресной школы и дети получили подарки.

После утренника настоятель, преподаватели и ученики воскресной школы с радостной вестью о Рождестве Христовом и поздравлениями отправились в воинскую часть 7427. Детский ансамбль исполнил рождественские песнопения. Отец Александр рассказал о Рождестве Христовом, о трудностях с которыми пришлось столкнуться Святому Семейству и пожелал воинам мира.

В храме Смоленской иконы Божией Матери Пятигорска, после Божественной литургии Собора Пресвятой Богородицы, воспитанники воскресной школы организовали праздничное представление для прихожан храма. Дети исполнили стихи, колядки и праздничные песнопения. После выступления воскресной школы для всех участников праздника сюрпризом стало выступление «Show agent» с «представлением мыльных пузырей», порадовавшее не только детей, но и взрослых. В завершении настоятель храма протоиерей Олег Симанович вручил всем рождественские подарки.

В Пантелеимоновском храме города Карачаевска самые маленькие ученики воскресной школы в память преподобномученицы великой княгини Елисаветы исполнили Рождественские песнопения, прочитали стихи и представили небольшую постановку на тему Рождества Христова. Учащиеся воскресной школы получили сладкие подарки от Владыки Феофилакта.

8 января в воскресной школе храма преподобного Сергия Радонежского города Лермонтова для маленьких прихожан был подготовлен традиционный Рождественский праздник.Ребята приняли участие в викторине, рассказали стихи Деду Морозу, спели рождественские песни и получили сладкие подарки.

Вот уже 15 лет храм преподобного Сергия Радонежского города Лермонтова совместно с Администрацией г. Лермонтова организуют Рождественский праздник для школьников города. В этом году в Детской музыкальной школе города состоялся I фестиваль «Рождественские встречи – 2017». Он проводился в двух номинациях: «Театрализованная постановка» и «Выставка художественного творчества». В празднике приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, воскресных школ, музыкальной школы, воспитанники детского сада, а также коллективы Дома культуры города. Учащимися Детской художественной школы и Центра развития творчества детей и юношества «Радуга» была подготовлена художественная выставка. Всего в фестивале приняли участие 150 деток. Для них предпринимателями города были подготовлены новогодние подарки.

Воспитанники Детского дома № 32 и православная молодёжь Пятигорска поздравили военнослужащих соединения войск Национальной гвардии России с Рождеством Христовым. Иерей Андрей Марков из Покровского Храма г. Пятигорска рассказал о значении для нас пришествия в мир Спасителя. Дети и молодёжь спели колядки, рассказали стихи, показали вертепное действо кукольного театра «Народился Божий Сын миру во спасенье», а в завершение спели Рождественсий тропарь и колядку вместе с воинами. Сладкие подарки и нательные кресты военнослужащим передал приход Лазаревского храма города.

Опубликовано в Новости

2016 гъэм дыгъэгъазэм и 26-м Псыхуабэ епархием и члисэ псоми Тхьэ щелъэIуащ Урысей Миноборонэм и Ту-154 кхъухьлъатэм ису хэкIуэдахэм папщIэ. Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ, тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIащ Урыс Чристэн Члисэм и члисэ псоми. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Быйыл декабрь айны 25-де Черкесскеде Никольский клисаны юбилейине джоралаб, Черкесскеде Покров, Никольский Кавказский поселокда Георгий клисаларыны дин школларыны сохталарыны арасында «Брейн-Ринг» интелектуал оюн бла суратланы конкурсун бардырдыла. Оюнну темаларын, Орус Клисаны новомучениклери бла тобачыларына эмда Никольский клисаны тарихинине атадыла. Аны эсеблерине кере, Никольский клисаны христиан дин школуну сохталары биринчи орунну алгъандыла. Кавказский поселокдан келген къонакъла да экинчи оруннга ие болгъандыла, Покров клисаны христиан дин школуну сохталары уа ючюнчю оруннга тыйыншлы болгъандыла. Аны бла бирге гитче къауумну сохталары кеслерини къоллары бла алгъышлау открыткала бла башха затла этгендиле. Андан сора сохтала бла устазла да бюгюнгю Къарачай-Черкесияны джеринде болгъан православ дин ючюн джарсыгъан динчилени джашауларындан хапар айтхан тарих-архив экспозиция бла шагърей болдула.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

26 декабря 2016 во всех храмах Пятигорской епархии отслужили панихиды по жертвам крушения Ту-154 Минобороны России. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла заупокойные богослужения были совершены в храмах всей Русской Православной Церкви. Напомним, что в Спасском кафедральном соборе Пятигорска панихиду возглавил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 

Опубликовано в Новости