Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл архипастырхэм, пастырхэм, къардэнхэм, монаххэм, Урыс Чристэн Члисэм фIэщхъуныгъэ зиIэ и цIыхухэм IутIыжым ирихьэлIэу зэразыхуигъазэр 

«ЦIыху псори къезыгъэлыну Тхьэм и фIыгъуэм и пIалъэр къэблэгъащ» (Тит. 2, 11) 

Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа архипастырхэ, пресвиторхэ, къардэнхэ, инокхэ, инокинхэ, ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ! 

Тхьэм и нэхукIэ, гуфIэгъуэкIэ гъэнщIа жэщым ирихьэлIэу зыфхузогъазэ: 

Христос лIахэм къахэтэджыкIыжащ! 

Илъэс минитI и пэкIэ Тхьэм и бэным къыщыхъуам зыщагъэгъуэзэну Аущ цIыхухъу, цIыхубз куэд хущIэкъуащ. Абыхэм я мурадащ Иерусалим щыIэ бгъуэнщIагъым и блынхэм пэгъунэгъуу къыщыхъуа щэхум зыхагъэгъуэзэну. Тхьэм а жэщым дуней псом къыщигъэхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм пэгъунэгъу дызыщIыну теплъэхэр къалъыхъуащ. 

Аущ Иоанн Дыщэ Iупэ а къэхъугъэм теухуауэ мыпхуэдэу етх: «Тхьэ Иисус Христос лIахэм къащыхэтэджыкIыжа махуэр – дунейм и щIэдзапIэ, зэбийхэр щызэкIуж, зауэхэр къыщыувыIа, лIэныгъэхэр къыщызэтеувыIа махуэщ» (IутIыжым ирихьэлIэ Псалъэ). 

Павел и псалъэхэм я купщIэр зыхыдощIэ, КъегъэлакIуэр къызэрытэджыжар дунейр щызэпцIагъащIэм зэрыригъэщхьыр; «Христос зи фIэщ хъухэм псэщIэ къахыхьэжащ; жыжьэр блэкIащ, иджы псори щIэщ» (2 Кор. 5, 17), - апостолым коринфянхэм зэрызахуигъэзам апхуэдэу дыкъыщоджэ. 

Иисус Христос лIахэм къазэрыхэтэджыкIыжар – дунейм тет чристэнхэм нэхъыщхьэу зэразыхуигъазэщ. Голгоф деж къыщыхъуам пыщIэныгъэ быдэ хуиIэщ Тхьэр къызэрытэджыжам икIи ар гуапагъэ псоми я щIэдзапIэ хъунымкIэ мыхьэнэрэ лъапIэныгъэрэ иIэщ. Христос и щхьэм кърикIуар я жэуап хъуащ щэнхабзэ, хабзэ зэхуэмыдэ зиIэу Тхьэр къэзылъыхъуэ цIыхухэм, сыту жыпIэмэ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм зэритымкIэ, Тхьэм «къыфIэлIыкI, захуагъэ зыхэлъ лъэпкъхэр фIыуэ елъагъу» 

(Деян. 10, 34-35), икIи ар хуейщ псори къелыну, пэжыгъэм зыхагъэгъуэзэну (1 Тим. 2, 4). ЦIыху мелуанхэр зэман зэхуэмыдэхэм зыхущIэкъуа гугъэхэм, я щытыкIэм нэхъыфIкIэ зрагъэхъуэжыным, «гъащIэ мыухыж зрагъэхъулIэным» ехьэлIа я мурадахэм абы къыгуэхыпIэ хуиIэкъым. (Ин. 10, 10). ЛIэщIыгъуэм къэхъуну иухар къэхъуащ. Иджы лIэныгъэм цIыхум и деж апхуэдэ тепщэ щиIэжкъым – иджы «Iэдэм и деж псори щолIэ, Христос и деж псори къыщыхъужынущ» (1 Кор. 15, 22). Аращ IутIыжыр мыхьэнэшхуэ зиIэ чристэн махуэшхуэу щIыщытыр, Назарет щыщ, ягъэпуда Иисус, Тхьэм и нэхур, щIыхьыр къылъэIэсри, «ещанэ махуэм къэхъужащ, лIахэм къахэтэджыкIыжыным и гъуэгур япэу хэзыша хъуащ» (Василий Иным и Литургием и анафорэ). 

Ноби Христос псори фIэщхъуныгъэм и гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм къыхуреджэхэр, Абы я гуэныхьхэр къызэрипшыныжа и тыхьым къыпэкIуа шхыныгъуэхэм щыщ зыIуагъэхуэну, игъащIэкIи имыухыж гъащIэм щежэх псым щыщ ефэну (Ин. 4, 14). Ауэ, Тхьэм худиIэ пыщIэныгъэр тхьэлъэIухэм дыхэт, ди закъуэу Тхьэм делъэIу къудейкIэ зэфIэкIыркъым. Ар ди гъащIэм и лъэныкъуэ псомкIи къэдгъэлъэгъуэну ди къалэнщ. Дэ гуфIэгъуэр тхуэгъэлъэпIэнукъым, Тхьэм и гуфIэгъуэ зылъымыса цIыхухэр гъунэгъуу зэрыщыIэр, гугъу ехьхэр, сымаджэхэр, щыгъуэхэр, зи закъуэхэр къытхэту. Ди къалэнхэм ящыщщ Христос и цIэр дэнкIи щагъэлъэпIэныр, цIыхухэм Тхьэм щхьэкIэ гуапагъэ ялэжьу ялъагъумэ, чристэн фIэщхъуныгъэм зыхагъуэзэн хуэдэу, ягухэр уафэм щыIэ я Адэм хуагъэзэн хуэдэу. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, дунейм цIыху бзаджэнаджэхэр, мыхъумыщIагъэм ухуэзыгъэушхэр тетщ. Ауэ ди гур щIэдгъэныкъуэн щыIэкъым, сыту жыпIэмэ сыт хуэдэ гузэвэгъуэми, къэхъукъащIэми, зэжьыхэуэныгъэми, зэпэщIэтыныгъэми Тхьэр ятекIуащи (Ин. 16, 33), гуэныхьымрэ лIэныгъэмрэ къызэринэкIащи. Дэ иджы Iэмал диIэщ КъегъэлакIуэм и псалъэкIэ къытлъыс фIыгъуэм псалъэрэ IуэхукIэ щыхьэт дытехъуэну, Члисэм зэрыщыIэм и фIыгъэкIэ. Инджылым итхэр зэрыдгъэзэщIэным дыхущIэкъунщ, гъунэгъухэри жыжьэхэри ди щапхъэм ирикIуэу Тхьэм къыбгъэдэкI фIэщхъуныгъэм зыхагъэгъуэзэну гукъыдэж яIэн папщIэ. 

Псоми IутIыж махуэшхуэмкIэ сынывохъуэхъу, «псом япэу Иисус Христос лIахэм къащыхэтэджыкIыжа махуэм. ФIыуэ дыкъэзылъэгъуа, зи лъымкIэ ди гуэныхьхэр зыгъэкъэбзэжа, Тхьэм и пащтыхь, и щоджэн дызыщIа Абы, лIэщIыгъуэкIэрэ щIыхь худощI, аминь». (Откр. 1, 5-6) Христос лIахэм къахэтэджыкIыжащ! 

Москварэ Урысей псомрэ я патриарх Кирилл 

Москва, 

Христос и IутIыж 

2017 гъэ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Париархы Кириллни, пастырлагъа, архипастырлагъа, диаконлагъа, монахлыкъ этгенлеге эмда Орус Православ  Клисагъа хакъ джюрекли джамагъатха Пасхагъа ийген алгъышлауу.

«Аллахны адамланы къутхаргъан шафагъаты ачыкъ болгъанды»

(Тит.2,11)

Аллах сюйген дин къарнашларым, хакъ джюрекли дин къуллукъчула, таза иннетли инокла бла инок тиширыула,багъалы эгечлерим бла къарнашларым! 

Елюмню хорлагъан, дунияны Патчахына рахмат салыннган, Раббийни нюрю тегюлген кече, бизни таймаздан ийнанмакълыгъыбызгъа шагъатлыкъ этген эртделеден келген ауазны эшитдиреме 

ХРИСТОС ТИРИЛДИ! 

Эки минг джылны мындан алда болгъан Раббийни джарыкъ къабырында болгъан затны бир кесегин сезерге емюрледен бери талай эр бла къатын кюрешгенди. Иерусалимни эски къабыргъаларыны къатында дорбунлу къабырда болгъан сейир тахсаны, бизни мардаланнган акъылыбыз ангыларча этерге кюрешгендиле ала. Ол кече, Раббий дуния къуралыуну тамырындан тюрлендиргенин ангыбыз толлу сезерча тюрсюнле излеб кюрешгендиле ала. Златоуст Иоанн шыйых ол ишню юсюнден былай джазады: « Раббийни бизни Масих Иссаны Тирилген Кюню – дунияны къуралыууду, джарашыулукъну аллыды, къаугъалыкъны тохтатыуду, елюмню къоратыуду, ибилисини хорлауду»  

(Сыйлы Пасхагъа Сез) 

Сыйлы абустол Павелни айтхан сезлери, , Къутхарыучу къабырдан туруб, джангы дунияны эмда учунуб джангы адам телюню къурауу. бизге терен магъана береди «Ким Масихде эсе, ол джангы джаратылгъан адамды. Бурунгу озгъанды, энди уа хар не да джангыды» (2 Кор.5,17),- деб окъуйбуз абустол коринфлилеге джазыб ийгенинде. 

Раббий Масихни Тирилгени - христианлыкъны дуниягъа ийгени баш магъаналыды. Къуру Голгофада болгъан къоранчны юсю бла, сыйлы Тирилиу бла таймазадан байланыб, ашхы ишлени Чыкъгъан джерин адам улу талпыб излеую магъана береди. 

Масихни кесин къурман этгени, башха культуралы, адетли адамланы Джаны болгъан Аллахны излеб кюрешгенлерине къаршчылыкъга джуабы болгъанды, Сыйлы Китабда, Раббий « кезге керюнмейди, алай а хар бир халкъда Андан къоркъагъан, тюз атларгъа кюрешген, ол аллахны сюйген къулуду» (Деян. 10,34-35), Ол а, бютеу адамланы къутхарылыуларын эмда хакъ кертини билиуге джетерлерин сюеди (1 Тим.2,4). 

Бу салыннган талпыула, миллионла бла адамланы на тюрлю заманлада да кеслерини къарыусуз халларын онгларча, керти джашау «джашау эмда толу джашау» (Ин.10,10) табарча бошуна мадар излеб айланнгандыла. Емюрю буюрулгъан болду. Энди елюм деген адамгъа бийлик эталмиайды- энди уа « Адам пайхамбарда барыда елгенлери кибик, Масихде бары да джашау табарыкъдыла» (1 Кор. 15,22). Ма аны ючюндю Пасха баш христиан байрам, учузлукъ эмда азаб чекген Назаретден Масих, Аллахны рахматы бла саугъаланнган, « ючюнчю кюн тиргизилди, елгенледен джангыдан тирилирге джол этди, нени да эм аллында Ол кеси болсун» 

(литургияда Василий Великийге окъулгъан зикир) 

Бюгюн Масих бизни барыбызны да ийманны, Патчахлылыкъгны къурманлыгъына, Аны кесин къурман этгенин сынаб керюрге, емюрлюк джашаугъа акъгъан шаудан суудан ичерге чакъырады. (Ин. 4, 14). Алай а бизни Аллах бла бирлигибиз, къуру дин къуллукълагъа къошулуу эмда энчи тилек этиу бла тамаланыб къалыргъа керек тюлдю. Ол бизни джашауубузну не тюрлю джанында да керюнюб турургъа керекди. Биз зауукълу къуанчда болуб туррургъа джарарыкъ тюлдю, тегерегибизде Аллахны рахматын табалмагъанла, кеслери къалыб кетгенле, бушуулары, ауруулары болгъанланы биле тургъанлайыбызгъа. Масихни аты къайда да сыйланырча, адамла, Аллах ючюн этилген ашхы ишлени керюб православ диннге джуукъ болурча, кеслерини джюреклерин Кекледе Атабызгъа бурурча этиу, бизни сыйлы борчубузду. Ай медет, адам зарлыкъ бла иблисге алдатыу бу дунияда энтда тохтамагъанды. Алай а, биз кесибизни такъырлыкъгъа хорлатмазгъа керекбиз, тегерекде бола тургъан зарауатлыкъны, къаршчылыкъны кере тургъанлайыбызгъа да къарамай, биз билебиз, Раббий дунияны хорлагъанды (Ин.16,13), гюнахдан да елюмден да онглу болгъанды. Ол себебеден биз Къутхарыучуну юсю бла ,сезюбюз бла ишибиз бла да шагъатлыкъ этебиз Аны Клисада болгъаныны кючюнден. Инджилде айтылгъан фарызланы толу баджарыргъа кюрешейик, нек дегенде, узакъдагъыла да джуукъдагъыла да бизни юлгюбюзню ала , Кесини сюйген къулларына Аллах берген рахматны къуанчына къошулургъа талпымакълыкълары болурча. Алайды да барыгъызны да сыйлы Пасха байрам бла, Масих Иссаны Тиргизилиу байрамы бла алгъышлайма « Эм тюз шагъат болгъан, елгенледен биринчи болуб тиргизилген, дунияны патчахларыны Бийи Масих Иссадан шапагъан эм рахатлыкъ болсун, Кесини къаны бла бизни гюнахларыбыздан азат этген эмда бизни Кесини Атасы Аллахха къуллукъ этиуде патчахла эм дин къуллукъчула этген Масиххе емюрледен емюрлеге махтау эм къудрет болсун!» 

Амин.

МАСИХНИ ТИРГИЗИЛГЕНИ ХАКЪДЫ! 

МОСКВА БЛА БЮТЕУ ЭРЕСЕЙНИ ПАТРИАРХЫ 

Москва шахар Пасха Христова 2017 дж.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Дорогие отцы, братия и сестры, возлюбленная моя паства! Со всей радостью, что может вместить человеческое сердце, приветствую вас ликующей пасхальной вестью – Христос Воскресе! Слава Воскресшему –мы вновь причастны величайшей радости Пасхи Христовой.

Вспоминаю слова святителя Григория Богослова: «Ныне спасение миру – миру видимому и невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, – восходите и вы; Христос из гроба, – освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый». (Святитель Григорий Богослов. Слово на Святую Пасху).

Наша быстро проходящая и изменяющаяся жизнь нередко бывает наполнена такими обстоятельствами, из-за которых нам с болью приходится говорить: ничего изменить нельзя, утерянного не вернуть, разрушенного не восстановить…

И с этой болью пришлось бы согласиться, если бы не Христова победа. Пасха Христова – это точка нашего возврата. Это для нашей веры – обновление, для нашей надежды – корень, для нашей любви – второе дыхание. И если эту точку мы ставим в центр нашей жизни, в её основание, то, по слову святителя Иоанна Златоуста, всё остальное тоже станет на свои места.

Зову вас, дорогие мои, наполнить пасхальной радостью свои сердца, насладиться ликованием Воскресения Христова! Воскликнуть вместе со святым апостолом: «Смерть! где твое жало? Ад где твоя победа! Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (см.:1 Кор.15:55-57).

Поверив в Воскресение Христово, а через это получив второй шанс начать всё сначала, возьмёмся за дела. Потому что «вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Дела нашей веры – это поступки настоящих людей. Людей, способных любить без тоски, дружить без предательства, иметь свободную волю без страстей и привязанностей. Смело сохранять себя в воздержании, в особенности чрева и языка. Будем спешить совершать эти дела не для прославления своих имён, но вместе с пророком Давидом воскликнем: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс. 113:9)

Кто-то из нас на сказанное может возразить ставшим уже, к сожалению, обыденным, человеческим маловерием: мол, в жизни всё по-другому. И неправда, и предательство, и сама смерть ходят за нами по пятам.

Родные мои! Но перед нами всегда – Христос. И вот первое, что Он после Своего Воскресения говорит всем нам, обратившись к равноапостольной Марии Магдалине: «что ты плачешь, кого ищешь?» (Ин. 20:15) О, неизреченное чудо Любви Божией! Из сил всей веры, что в нас есть, сейчас ответим Ему: «Тебя, Господи, ищу! Верю Твоему Воскресению, помоги моему неверию». (см.: Мк. 9:24)

Дорогие мои братья и сёстры! Пасхальная радость может жить в нас ровно столько, сколько мы готовы делиться ею с теми, кто рядом. Поделиться с другим человеком радостью о Христе Воскресшем – это значит открыть своё сердце перед нуждой другого человека. Эту нужду другого восполнить делами по нашим силам: от искренне сказанного доброго слова до жертвенной помощи. Поверьте, Господь и нашу радость не посрамит, и в тех, кто рядом, восторжествует Своею правдою.

Пасхальная радость объединяет всех нас в эту спасительную ночь. Не случайно Господь после Своего Воскресения посетил апостолов, когда они были все вместе – в единстве. Христос, по Своему слову, пребывает там, где двое или трое собраны во имя Его. (см.: Мф.18:20). Вместе – мы Церковь. Единство верных всегда становится домом для Духа Божия.

Милость Божия призвала нас жить на Благословенном российском Кавказе. Наш край богат историей, культурой, яркими обычаями, тысячелетней христианской традицией. Послужим нашей малой Родине своей доброй христианской православной жизнью. Воспитаем в вере во Христа Воскресшего наших детей, и как ростки Христовой нивы, бережно сохраним их на Кавказской земле.

Дорогие мои! Хочу напомнить и о том, что 2017 – год столетия двух революций. Это побуждает нас обратиться к подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской. Переживая тяжелейшие для России времена потрясений, они сумели, с помощью Божией,  сохранить достоинство своей веры и явить силу человеческого подвига. С особым усердием помолимся им о том, чтобы под Покровом Пречистой Богородицы  мы  смогли сберечь выстраданное святыми Земли Русской единство нашего народа.

Всечестные отцы, дорогие матушки, братия и сестры, любимая и верная Христу паства! Не могу найти других слов для убеждения в вере, для выражения радости, для свидетельства о своей любви к каждому из вас, кроме как слова вечной, торжествующей, сострадательной и любящей пасхальной радости:

 

Христос Воскресе!

 

Воистину Воскресе Христос!

 

С любовью о Христе Воскресшем

 

Феофилакт,

Архиепископ Пятигорский и Черкесский

 

Пятигорск, 2017

 

 

Опубликовано в Публикации

2017 гъэм мазаем и 3-м КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий республикэм закон къыдэзыгъэкI и зэхуэсым зыхуигъэзащ. Зыхуэгъэзэныгъэр программэ тхылъ нэхъыщхьэщ. Абы къегъэлъагъуэ щIыналъэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэр. Зэхуэс зыубгъуам хэтащ федеральнэ центрым и лIыкIуэхэр, Урысей Федерацэм и Федеральнэ зэхуэсым и депутатхэр, КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэр, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, Конституцэ, Ищхьэ, Арбитражнэ, судхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм, жылагъуэ палатэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм, дин зэгухьэныгъэхэм, политикэ партхэм, творческэ зэгухьэныгъэхэм щыщхэр, муниципальнэ щIыналъэхэм я къалэ, район Iэтащхьэхэр. Щэнхабзэмрэ динымрэ я зыужьыныгъэм теухуа Iуэхухэм щытепсэлъыхьым, республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ: «БлэкIа илъэсым мыхьэнэшхуэ зиIэ зэхыхьэхэр, Iуэхухэр ирагъэкIуэкIащ, лъэпкъ щэнхабзэмрэ хабзэмрэ я зыужьыныгъэр хъумэным, лъэпкъхэм я тхыдэ-щэнхабзэ щIэинхэр къэгъэщIэрэщIэжыным теухуауэ. Республикэм и лIыкIуэхэр япэу щыIащ Новоспасскэ къулъшырыфым, дзэпщхэр, Черкасскэхэ я къэрал, политикэ лэжьакIуэхэр зыщIэлъым. Апхуэдэу Кремлым и Архангельскэ члисэ зэхуэхьэсам щыIащ, пащтыхь гуащэ, Темрыкъуэпщым ипхъу Марие зыщIэлъым. Урысейм ис муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэмрэ Урыс Чристэн Члисэмрэ я унафэщIхэмрэ зэпсэлъащ. Члисэхэмрэ мэжджытхэмрэ я ухуэныгъэхэм пащэ. А Iуэхугъуэхэм къагъэлъагъуэ динхэм пщIэ зэрыхуащIыр, дин зэмылIэужьыгъуэхэм итхэм я зэхуаку дэлъ зэгурыIуэныгъэр ягъэбыдэ. Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл Кавказ Ищхъэрэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым къызэрыкIуар Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщ хъуащ икIи абы къигъэлъэгъуащ абы ис лъэпкъхэм пщIэ зэрахуищIыр. Диным жылагъуэр зэкъуегъэувэ, цIыхухэм я зэгурыIуэныгъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ хэлъхьэныгъэ хуещI зыщыщ лъэпкъым, зи лъэныкъуэ политикэ щытыкIэм емылъытауэ», - жиIащ КIуэкIуэ Юрий. 2017 гъэм республикэм щагъэлъэпIэнущ тхыдэм мыхьэнэ зиIэу хэт зы Iуэхугъуэ – Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысей къэралыгъуэм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъур.

Опубликовано в Адыгэбзэ

3 февраля 2017 Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков обратился с ежегодным Посланием к законодательному собранию республики. Послание является главным программным документом, который определяет стратегию социально-экономического развития региона. 

В расширенном заседании законодательного собрания приняли участие представители федерального центра, депутаты Федерального Собрания Российской Федерации, руководители Правительства КБР, министерств и ведомств, Конституционного, Верховного и Арбитражного судов, правоохранительных, силовых и контролирующих органов, главы городских и районных муниципальных образований, Избирательной комиссии КБР, Общественной палаты, высших учебных заведений, правозащитных и религиозных объединений, представители политических партий и творческих союзов.

Касаясь вопроса развития культуры и религии, глава республики, в частности отметил: "В истекшем году проведено немало важных мероприятий и акций, направленных на сохранение и развитие национальной культуры и традиций, возрождение историко-культурного наследия народов. Впервые официальная делегация республики посетила Новоспасский монастырь, на территории которого захоронены видные военачальники, государственные и политические деятели рода Черкасских, а также Архангельский собор Кремля, где покоится прах княжны Марии Темрюковны. Состоялись встречи с высшим руководством Духовного управления мусульман России и Русской Православной Церкви. Продолжается строительство и ремонт мечетей и церквей. Эти и другие шаги наглядно демонстрируют уважительное отношение к представителям традиционных религий, способствуют укреплению межконфессионального согласия.

Важным событием, проявлением глубокого уважения к многонациональному народу Кабардино-Балкарии стал пастырский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который впервые посетил республику Северного Кавказа. Религия обладает огромным духовным потенциалом, способствует укреплению нравственных основ общества, взаимопониманию и сотрудничеству между людьми вне зависимости от национальной принадлежности, убеждений и политических предпочтений", - заявил Юрий Коков.

В 2017 году республика будет отмечать одну из самых значимых дат в своей истории – 460-летие добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства.

Источник: РИА КБР

Опубликовано в Новости

Кавказым и пастырхэм, монаххэм, къызэрыгуэкI цIыхухэм Хъуромэм ирихьэлIэу зэразыхуигъазэр «Щэхуу дунейм къытехьащ, ауэ уафэм псори игъэнэIуащ» 

(Христос и Хъуромэм и пщыхьэщхьэ. Тропарь). 

Тхьэм фIыуэ илъэгъуа адэхэ, инокхэ, инокинхэ, пщIэ зыхуэтщI къуэшхэ, шыпхъухэ!  Тхьэм фIыщIэ хуэсщIу КъегъэлакIуэ Тхьэ Христос дунейм къызэрытехьамкIэ сынывохъуэхъу!

Христос и Хъуромэр – Уафэм и Тхьэм шыIэныгъэ зэрыхэлъым и щэхущ. Абы и къулыкъухэр зыхуэунэтIар цIыхухэр дыкъригъэлынырщ, гуэныхьхэм пэIэщIэ, я тхьэм пэгъунэгъу дищIынырщ. Аущ Кронштадский Иоанн дигу къегъэкIыж: И теплъэр зэфIигъэувэжын папщIэщ ар нэгъуэщI сурэт щIихьар». (Дневник. Т. 2. С. 68). 

Тхьэр цIыхухэм я пащхьэм зэрихьар зэрыпэмыплъам хуэдэущ. Тхьэр зэфIэкI иIэу, шынагъуэу къызыщагъэхъурт. Ауэ КъегъэлакIуэр цIыхум хуэдэу къытхуэкIуащ, дэIэпыкъуэгъуншэу, зыгуэрхэр иужь иту. Понтий Пилат судым щита упщIэм жэуап щритым, тхьэм жиIащ: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18, 36). Пащтыхьым, дунейр къэзыгъэунэхуам и махуэшхуэр щыдгъэлъапIэкIэ нобэ ар тщIэжу пIэрэ? Тхьэ Иисус дунейм къытехьащ къамыцIыхуу икIи и закъуэу. Ар пащтыхь унэм къыщалъхуакъым. ИкIи къызэрыгуэкI унэтэкъым, атIэ хьэкIэкхъуэкIэхэр зыпэгъунэгъу бгъуэнщIагъырщ. Абы дыIущIэну дыхуеймэ, ди гъуэгур пащтыхь унэмкIэкъым здэдунэтIыпхъэр. Ар тщымыгъупщауэ пIэрэ? Дэтхэнэ зыми ди дуней гъащIэм къалэн нэхъыщхьэу щыдиIэр – Христос дыIущIэнырщ, Тхьэм пэгъунэгъу дыхъунырщ (ср. 2 Пет. 1,4), зэи имыухыжын гъащIэм дыIущIэн папщIэ. Абы дыхущIэкъуу щытмэ, КъегъэлакIуэ Тхьэ Христос хуэдэу тхьэмыщкIэхэм, зи закъуэхэм я деж дыкIуэн хуейщ. Кърагъэлыну хуэныкъуэхэр абы къыхуриджащ: «Фи адэр зэрыхьэлэлым хуэдэу хьэлэлу фыщыт» (Лк. 6, 36). Абы и къыхуеджэныгъэм дривгъакIуэ. 

Ди епархием иджы дыдэ щызэхуащIыжащ «Хъуромэ хуабэ» Iуэхур. Ди члисэхэм щызэхуахьэса щыгъынхэр мы махуэхэм хуэныкъуэхэм хуагуэшыным и мызакъуэу, ар къэзыхьа къуэшхэмрэ шыпхъухэмрэ фIэщхъуныгъэ быдэ зэраIэм и щыхьэт наIуэ хъуащ. 

Иужьрей илъэсищым щытыкIэ гугъу ихуа цIыхубз мин бжыгъэм щIигъу «Анэхэм папщIэ унэ» IуэухщIапIэм дэIэпыкъуныгъэ щагъуэтащ. Сабий ныкъуэдыкъуэ зыпI унагъуэхэм ди фIэщхъуныгъэмрэ лъагъуныгъэмрэ щызэхащIэ «ДыгъафIэ къалэ» епархие центрым. Члисэм къэмыкIуэфхэм я деж гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэр макIуэ. Ахэр сигу къызогъэкIыж: Члисэ Литургием къыпызыщэ апхуэдэ Iуэхухэм хэтхэм фIыщIэ яхуэфащэщ». 

Иджыпсту къэхъу Iуэхугъуэхэм ущыкIэлъыплъкIэ епцIыжыныгъэкIэ, шынагъэкIэ гъэнщIа Гефсиман жэщым къэхъуа шынагъуэм хуэдэ зыхыбощIэ. Жэщым къэIу макъым дыщIодэIу: «Тхьэм фелъэIу, мыхъумыщIагъэ фымылэжьын папщIэ» (Мф. 26.36). 

КъегъэлакIуэ Христос и псалъэм дытрегъэгушхуэ ди фIэщхъуныгъэм демыпцIыжыну, тхьэ елъэIуныр дымыгъэмэщIэну, ди IуэхущIафэхэмкIэ ахэр къэдгъэлъэгъуэну, апостолхэм я псалъэхэр тщымыгъупщэу: «фIэщхъуныгъэр IуэхукIэ щIэмыгъэбыдамэ псэ хэткъым» (Иак. 2,26). 

Iуэху гуапэкIэ Тхьэм къулыкъу хуэдывгъащIэ. Дэтхэнэ ди зы члисэми дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэри ар зылэжьыфынухэри щызэхуэзэн хуейщ. Махуэшхуэм ирихьэлIэу зи узыншагъэм къимыхь нэхъыжьхэм, зи закъуэхэм, зеиншэхэм я деж дывгъакIуэ. Ди фIэщхъуныгъэр, гугъэр, лъагъуныгъэр, Христос и хъуромэ гуфIэгъуэр ядэдывгъэгуэш! Дызэрыбауэм хуэдэу Iуэху гуапэ щIэныр дэркIэ зэпымыууэ длэжь хъумэ Христос и гуфIэгъуэр ди гъащIэ псокIи тщIыгъунущ! 

Христос и хъуромэ! 

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. 

Псыхуабэ. Христос и Хъуромэ 2016-2017.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Рождественское послание

пастырям, монашествующим и мирянам Благословенного Кавказа

"Тайно родился еси в вертепе, но Небо Тя всем проповеда"

(Навечерие Рождества Христова.

Тропарь на паремиях).

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, любимая паства Благословенного Кавказа! С ликованием сердца и благодарностью Богу поздравляю всех вас с пришествием в мир людей Господа и Спасителя Христа!

Рождество Христово – это тайна глубочайшего смирения Небесного Отца. Всё Его служение ради нашего спасения есть путь умаления Самого Божества до мира людей, чтобы человеческое естество сделать свободным от греха и способным к обожению. Святой праведный Иоанн Кронштадтский напоминает нам: «для того-то и воплотился Сын Божий, чтобы восстановить Свой образ». (Дневник. Т. 2. С. 68)

Богомладенец явился людям совсем не таким, каким они его ждали. Гордость фарисеев и языческое сознание окружающих народов готовы были представить себе Бога величественным, грозным, могущественным. Но Спаситель мира пришёл к нам, по-человечески, беспомощным, зависимым, обездоленным и гонимым. Отвечая на вопрос Понтия Пилата на неправедном суде, Господь сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18,36).  Сегодня, празднуя торжество Царя – Творца мироздания, помним ли мы об этом?

Господь Иисус Христос пришёл в мир неузнанным и одиноким. Он родился не в царских палатах. И даже не в самом скромном доме, а в пещере рядом с животными. И, если мы хотим Его встретить, наш путь лежит не во дворец. Не забыли ли мы об этом?

Цель земной жизни каждого из нас – встретить Христа, стать причастниками Божеского естества (ср. 2 Пет.1,4), чтобы наследовать вечную жизнь с Ним. Если мы действительно хотим и ищем этого, нам нужно идти к таким же бедным, обездоленным, одиноким, каким был при рождении наш Спаситель и Господь. Сам Он призывал тех, кто ищет спасения: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6,36). Последуем же этому призыву.

Только что в нашей епархии завершилась очередная акция «Рождественское тепло». И вещи, которые собрали в наших храмах, в эти святые дни станут не только милостыней нуждающимся, но и свидетельством для многих людей о подлинной силе живой веры их братьев и сестёр, то есть нас с вами.

За последние три года более тысячи женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, нашли поддержку и утешение, придя в наш «Дом для мамы». Семьи, воспитывающие детей-инвалидов видят нашу веру и любовь в епархиальном центре «Солнечный городок». Тех, кто не может уже сам прийти в храм навещают наши сестры милосердия. Не хвалясь этими делами, вспоминаю о них с одной лишь целью: поблагодарить всех, кто участвует в этом большом общем деле, ставшем продолжением Литургии вне стен храма.

Вглядываясь в события, происходящие в наше время, нередко можно пережить ужас Гефсиманской ночи, наполненной предательством, трусостью, ложью. Но вслушаемся в единственный надёжный голос в этой ночи «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26.36). Вдохновляясь этим словом Спасителя Христа, не будем ослабевать в нашей молитве и в нашей вере, дадим ей жизнь нашими делами, помня о словах апостола: «вера без дел мертва» (Иак. 2,26)

Послужим Богомладенцу делами милосердия. Каждый наш храм должен стать местом, где смогут найти друг друга те, кто нуждается в помощи и те, кто готов помочь.

Придём в радостные дни Святок к больным и старикам, одиноким и сиротам. Навестим тех, кто нуждается в утешении и поделимся щедро своей верой, надеждой и любовью, своей радостью о Рождестве Христовом! И когда доброделание станет для нас таким же постоянным, как дыхание, радость о Христе останется с нами во все дни нашей жизни!

С Рождеством Христовым!

С любовью во Христе и благословением Феофилакт, Архиепископ Пятигорский и Черкесский.

Пятигорск. Рождество Христово 2016/2017

 

 

Опубликовано в Новости

"Сез адам болуб толу шафауаты эм кертилиги бла,

бизни бла джашагъанды; биз да Аны аламатлыгъын кергенбиз,

Атадан джангыз туугъанны аламатлыгъын" (Иохан I, 14.)

Аллахны сюйген къуллары, эгечлерим къарнашларым, мени джюрегиме эм багъалы сыйлы Кавказны православ джамагъаты! Барынгы да Рождество Христово байрам бла таза джюрекдден алгъышлайма!

Бу сыйлы кюнледе биз джуукъларыбызны тенглерибизни эмда тюбегенебизни алгъышлайбыз, нек дегенде, Рождество Христово къуанч- ол бютеу затны къуанчыды. Бу онглу байрам, артыкъ да бек кесибизге, бизни къор болгъаныбыздан, бизни динибизден,, ата-бабаларыбыз къоюб кетген хазнабыздан- керти джуабла туудурады.

Рождество Христово байрамны тарихи Сыйлы Юйдеги бла байламлыды- Раббийни Анасы бла эмда сыйлы Иосиф Обручник бла. Былайда къойчуланы керебиз, Аллахны Уланы Масихге табыныргъа келгендиле: " Ала ашыгъыб келдиле, анда Мариямны бла Юсюбню эм къуудушда джатыб тургъан Сабийни табдыла" (Лука II,16). Билгичле келиб шежде ийилгенлерин керебиз " Юйге кириб, Аны анасы Мариям бла керюб, аууб Анга сежда этдиле, хазналарын ачыб Анга саугъагъа алтын, ладан, мюр бердиле" (Маттай II, 11). Сыйлы Юсюбню да керебиз, " Раббийни бир мелеги Юсюбге керюнюб: "Тур, Сабийни да Аны анасын да алыб Мисирге къач, мен санга айтхынчы, анда тур; нек десенг, Сабийни елтюрюр ючюн Ирод Аны излерге тебрегенди деди" (Маттай II, 13-14).

Алай эди сыйлы Аллахны буйругъу, бу юйдегини юсю бла Аны дуниягъа келгени. Аллахны ол буйругъуну юсюнден оюмну, абустол Павелни сезлери ачыкълайдыла юйдеги "ол юйлю Клисады" (Рим. 16,4) Юйдегини юсю бла Клисаны юретиуюн, Златоуст Иоанн шыйых ачыкълайды, "Некях ол Клисаны джашыртын тюрсюнюдю". Юйдегиден башланады адамны джашауу, къаллай юйдегиге кере къуралады хар бирибизни джашау джолубуз.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

"И Слово стало плотию, и обитало с нами,

полное благодати и истины; и мы видели славу Его,

славу, как Единородного от Отца (Ин. I, 14).

 

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, дорогая моему сердцу православная паства благословенного Кавказа! Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова!

В эти святые дни мы поздравляем родных и близких, поздравляем, всех, кого встречаем, потому что радость Рождества Христова, – это радость всеобъемлющая. Этот великий праздник побуждает нас особенно честно дать ответ – и прежде всего самим себе – о нашем уповании, о том, как мы сохраняем великое наследие, переданное нам предками, веру нашу.

История Рождества Христова неразрывно связана со Святым семейством – Пречистой Богородицей и праведным Иосифом Обручником. Видим пастухов, пришедших поклониться Богомладенцу Христу: "поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях" (Лк. II, 16). Видим поклонение волхвов, которые "войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его" (Мф. II, 11). Видим праведного Иосифа, которому "Ангел Господень является во сне, и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его" (Мф. II, 13-14).

Такова была святая воля Божия, чтобы явление Его в мир совершилось через семью.

Опубликовано в Документы

«Псалъэр псэм хыхьэри, тщыщ хъуащ,

фIыгъуэрэ пэжагъкIэ гъэнщIауэ;

абы и щIыхьыр тлъэгъуащ, Адэм хуэдэу (Ин. I, 14).

Тхьэм фIыуэ илъэгъуа адэхэ, къуэшхэ, шыпхъухэ, Кавказым и чристэнхэу сэркIэ лъапIэхэ!

Мы махуэ лъапIэхэм ди благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ дохъуэхъу, дызыхуэзэ псоми дохъуэхъу, сыту жыпIэмэ Христос и Хъуромэм и гуфIэгъуэр, - псори къызэщIэзыубыдэ гуфIэгъуэщ. А махуэшхуэм дыкъыхуегъэуш пэжу жэуап ттыну – псом япэрауэ ди щхьэм – щIэинхэр зэрытхъумэм, ди адэжьхэм къытхуагъэнахэр, ди фIэщхъуныгъэр.

Христос и Хъуромэм и тхыдэр къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ унагъуэ ЛъапIэм – Тхьэм и Анэ Къабзащэмрэ фIэщхъуныгъэ зиIэ Лъыхъуа Иосифрэ. КъалъхугъащIэ Тхьэ Христос зи щхьэ хуэзыгъэщхъыну къэкIуахэр: «пIащIэри, Мариерэ Иосифрэ къагъуэтащ, шхап1эм дэлъ Сабий цIынэр щIыгъуу» (Лк, II, 16). 1урыщ1эхэм зэрызагъэщхъыр щалъагъум, «унэм щIыхьа нэужь, Сабий къалъхугъащIэр Марие и гъусэу, и Анэр ялъэгъуащ» (Мф, II, 11). ФIэщхъуныгъэ зиIэ Иосиф къалъэгъуа нэужь, «Тхьэм и мелыIычыр зи пщIыхьым, жреIэ: къэтэдж, Сабий къалъхугъащIэмрэ и Анэмрэ къыздэщти Мысырым щIэпхъуэ, абы щыIэ, къэбгъэзэжыну къыбжаIэху, е Ирод Сабий къалъхугъащIэр къилъыхъуэну иужь итщ, иукIын папщIэ».

Тхьэм арат и унафэр, ар дунейм унагъуэмкIэ къытехьэну. Тхьэм и унафэм и мыхьэнэм, унагъуэм теухуауэ апостол Павел жиIащ: «унагъуэ Члисэ» (Рим. I6, 4). Унагъуэм теухуа члисэ щIэныгъэр Аущ ЛъапIэ Иоанн Дыщэ Iупэ къытхузэIуех, «Нэчыхьым щэхуу Члисэр къегъэлъагъуэ» жиIэу дигу къегъэкIыжри. ЦIыхум и гъащIэр унагъуэм и деж къыщожьэ, унагъуэр зыхуэдэм елъытащ, дэтхэнэ зы цIыхум и гъащIэр зыхуэдэнури.

Тхьэр дунейм къызэрытехьам и щэхур Тхьэм и Анэ ЛъапIэмрэ ц1ыху щыпкъэ Иосифрэ къагъэнэIуауэ щытащ, абыхэм ящIэрт, игъащIэкIи мылIэжыну Тхьэр апхуэдэу дунейм къызэрытехьэр, уафэмрэ щIылъэмрэ къэзыгъэщIар, зэфIэкI мыкIуэщIрэ къарурэ зиIэр, дунейм зыри зэран къызыхуэмыхъуфынур. Абыхэм Тхьэм я нэIэ трагъэтащ, я фIэщхъуныгъэм и къарури абыкIэ къэнэIуащ!

ФIэщхъуныгъэр – унагъуэ ЛъапIэм и Iыхьэ нэхъыщхьэщ. ФIэщхъуныгъэм и къежьапIэм дыщыгъуазэщ: «зэхэпхар уи фIэщ хъуныр, зэхэпхар Тхьэм и псалъэщ» (Рим, X, 17). Дэтхэнэ зыри фыкъыхузоджэ хабзэ фщIыуэ, мыхъуми тхьэмахуэ къэс фи бынхэм я гъусэу унэм Инджылым фыкъыщеджэну.

Ди сабийхэр фIэщхъуныгъэм щIэдмыпIыкIмэ – ахэр зэи лъэпкъым и телъхьэу, хабзэхэм тету къэхъунукъым. Дин гъащIэм купщ1эншэр езэгъынукъым. Сыт хуэдиз щIалэрэ хъыджэбзрэ я щхьэр къагъэпцIэжми долъагъу. Ахэр гъуэгу пхэнж зэрытетыр долъагъу. Я фIэщхъуныгъэм зэрепцIыжыр ди нэгу щIокI, абы къызэрытекIыр, я адэ-анэхэм къыфIаща цIэм зэрытемытыр, нэгъуэщI цIэхэр къызэращтэр, я щIыналъэм и бий зэрыхъур.

Ар къыщIэхъур унагъуэм Тхьэм зэрыщытемыпэслъыхьарщ зэикI, адэ-анэхэмрэ я бынхэмрэ зэгъусэу зэи Тхьэ зэремылъэIуарщ, Тхьэм и псалъэм зэгъусэу къызэремыджарщ, Тхьэм и унэм зэи зэгъусэу зэрымыкIуарщ, Христос и Щэхухэм зыхагъэгъуэзэн папщIэ. Абы и зэранкIэ ди къуэхэмрэ дипхъухэмрэ тфIокIуэд. Унагъуэм цIыхур зыхуэдэр къегъэлъагъуэ. ФIэщхъуныгъэ уимыIэмэ, уи бынхэми абыкIэ уащыгугъ хъунукъым.

Тхьэм и псалъэм зэпымыууэ фытет: «фи бынхэр фыутIыпщи си деж къэкIуэну гупыж щащIкIэ фапэрымыуэ» (Мф. XIX, 14). Тхьэ къалъхугъащIэм, унагъуэ лъапIэм я анэмэту, гъащIэм и сыт хуэдэ гъуэгуанэми щихъумащ, дэри сабийхэм ди нэIэ ятедгъэтмэ дыкърагъэлынущ.

Тхьэм солъэIу, ди фIэщхъуныгъэр тхъумэу, ди унэхэм, ди уэрамхэм, ди къалэхэм, къуажэхэм дыщыпсэуну, абыхэм дыкъыщIагъэкIыну дымышынэу, сыту жыпIэмэ фIэщхъуныгъэ быдэ диIэу дыпсэунущ, ди бынхэри абы щIэтпIыкIынущ. Гузэвэгъуэм, шынагъуэм папщIэ дыдзыхэнкъым – псори Тхьэм къыбгъэдокI, псори Абы и IэмыщIэм илъщ, Тхьэм хуэпэжхэр зэи къигъэнэнукъым. «Тхьэр ди телъхьэмэ, хэт ди бийр?» (Рим. VIII, 31).

Псоми Тхьэм быдэу дыщыгугъыну, Тхьэм делъэIуну, лъагъуныгъэ худиIэну. Тхьэм дэтхэнэми щэкIэ гъэбэгъуауэ къыдитыжыну. Псоми Тхьэр тщIыгъуну. Псоми Тхьэм фIыщIэ хуэтщIыну. Псоми Абы и лъагъуныгъэр диIэну.

Тхьэм лъагъуныгъэ хузиIэу,

 

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт.

 

Псыхуабэ,

щIышылэм и 720I6

Опубликовано в Адыгэбзэ