2017 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м Краснодар щекIуэкIащ Кубань къэзакъыдзэм и парад, хэкум ирагъэIэпхъукIахэм ираха лейр гъэзэкIуэжыным теухуа унафэр къызэращтэрэ илъэс 26-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Зэхыхьэм хэтащ УФ-м и Президентым и полпреду Ипщэ федеральнэ округым щыIэ, Краснодар крайм и губернатор Кондратьев Вениамин, Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Екатеринодар, Кубань и митрополит Исидор, Кубань къэзакъыдзэм и атаман Долудэ Николай, щоджэнхэр, депутатхэр. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу зэхыхьэм хэтащ къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр тхьэлъэIукIэ щрагъэжьащ Невский Александр и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам. Парадыр и нэIэм щIэтащ къэзакъ генерал Долудэ Николай. Абы къэзакъ миниблым щIигъу хэтащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл архипастырхэм, пастырхэм, къардэнхэм, монаххэм, Урыс Чристэн Члисэм фIэщхъуныгъэ зиIэ и цIыхухэм IутIыжым ирихьэлIэу зэразыхуигъазэр 

«ЦIыху псори къезыгъэлыну Тхьэм и фIыгъуэм и пIалъэр къэблэгъащ» (Тит. 2, 11) 

Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа архипастырхэ, пресвиторхэ, къардэнхэ, инокхэ, инокинхэ, ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ! 

Тхьэм и нэхукIэ, гуфIэгъуэкIэ гъэнщIа жэщым ирихьэлIэу зыфхузогъазэ: 

Христос лIахэм къахэтэджыкIыжащ! 

Илъэс минитI и пэкIэ Тхьэм и бэным къыщыхъуам зыщагъэгъуэзэну Аущ цIыхухъу, цIыхубз куэд хущIэкъуащ. Абыхэм я мурадащ Иерусалим щыIэ бгъуэнщIагъым и блынхэм пэгъунэгъуу къыщыхъуа щэхум зыхагъэгъуэзэну. Тхьэм а жэщым дуней псом къыщигъэхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм пэгъунэгъу дызыщIыну теплъэхэр къалъыхъуащ. 

Аущ Иоанн Дыщэ Iупэ а къэхъугъэм теухуауэ мыпхуэдэу етх: «Тхьэ Иисус Христос лIахэм къащыхэтэджыкIыжа махуэр – дунейм и щIэдзапIэ, зэбийхэр щызэкIуж, зауэхэр къыщыувыIа, лIэныгъэхэр къыщызэтеувыIа махуэщ» (IутIыжым ирихьэлIэ Псалъэ). 

Павел и псалъэхэм я купщIэр зыхыдощIэ, КъегъэлакIуэр къызэрытэджыжар дунейр щызэпцIагъащIэм зэрыригъэщхьыр; «Христос зи фIэщ хъухэм псэщIэ къахыхьэжащ; жыжьэр блэкIащ, иджы псори щIэщ» (2 Кор. 5, 17), - апостолым коринфянхэм зэрызахуигъэзам апхуэдэу дыкъыщоджэ. 

Иисус Христос лIахэм къазэрыхэтэджыкIыжар – дунейм тет чристэнхэм нэхъыщхьэу зэразыхуигъазэщ. Голгоф деж къыщыхъуам пыщIэныгъэ быдэ хуиIэщ Тхьэр къызэрытэджыжам икIи ар гуапагъэ псоми я щIэдзапIэ хъунымкIэ мыхьэнэрэ лъапIэныгъэрэ иIэщ. Христос и щхьэм кърикIуар я жэуап хъуащ щэнхабзэ, хабзэ зэхуэмыдэ зиIэу Тхьэр къэзылъыхъуэ цIыхухэм, сыту жыпIэмэ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм зэритымкIэ, Тхьэм «къыфIэлIыкI, захуагъэ зыхэлъ лъэпкъхэр фIыуэ елъагъу» 

(Деян. 10, 34-35), икIи ар хуейщ псори къелыну, пэжыгъэм зыхагъэгъуэзэну (1 Тим. 2, 4). ЦIыху мелуанхэр зэман зэхуэмыдэхэм зыхущIэкъуа гугъэхэм, я щытыкIэм нэхъыфIкIэ зрагъэхъуэжыным, «гъащIэ мыухыж зрагъэхъулIэным» ехьэлIа я мурадахэм абы къыгуэхыпIэ хуиIэкъым. (Ин. 10, 10). ЛIэщIыгъуэм къэхъуну иухар къэхъуащ. Иджы лIэныгъэм цIыхум и деж апхуэдэ тепщэ щиIэжкъым – иджы «Iэдэм и деж псори щолIэ, Христос и деж псори къыщыхъужынущ» (1 Кор. 15, 22). Аращ IутIыжыр мыхьэнэшхуэ зиIэ чристэн махуэшхуэу щIыщытыр, Назарет щыщ, ягъэпуда Иисус, Тхьэм и нэхур, щIыхьыр къылъэIэсри, «ещанэ махуэм къэхъужащ, лIахэм къахэтэджыкIыжыным и гъуэгур япэу хэзыша хъуащ» (Василий Иным и Литургием и анафорэ). 

Ноби Христос псори фIэщхъуныгъэм и гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм къыхуреджэхэр, Абы я гуэныхьхэр къызэрипшыныжа и тыхьым къыпэкIуа шхыныгъуэхэм щыщ зыIуагъэхуэну, игъащIэкIи имыухыж гъащIэм щежэх псым щыщ ефэну (Ин. 4, 14). Ауэ, Тхьэм худиIэ пыщIэныгъэр тхьэлъэIухэм дыхэт, ди закъуэу Тхьэм делъэIу къудейкIэ зэфIэкIыркъым. Ар ди гъащIэм и лъэныкъуэ псомкIи къэдгъэлъэгъуэну ди къалэнщ. Дэ гуфIэгъуэр тхуэгъэлъэпIэнукъым, Тхьэм и гуфIэгъуэ зылъымыса цIыхухэр гъунэгъуу зэрыщыIэр, гугъу ехьхэр, сымаджэхэр, щыгъуэхэр, зи закъуэхэр къытхэту. Ди къалэнхэм ящыщщ Христос и цIэр дэнкIи щагъэлъэпIэныр, цIыхухэм Тхьэм щхьэкIэ гуапагъэ ялэжьу ялъагъумэ, чристэн фIэщхъуныгъэм зыхагъуэзэн хуэдэу, ягухэр уафэм щыIэ я Адэм хуагъэзэн хуэдэу. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, дунейм цIыху бзаджэнаджэхэр, мыхъумыщIагъэм ухуэзыгъэушхэр тетщ. Ауэ ди гур щIэдгъэныкъуэн щыIэкъым, сыту жыпIэмэ сыт хуэдэ гузэвэгъуэми, къэхъукъащIэми, зэжьыхэуэныгъэми, зэпэщIэтыныгъэми Тхьэр ятекIуащи (Ин. 16, 33), гуэныхьымрэ лIэныгъэмрэ къызэринэкIащи. Дэ иджы Iэмал диIэщ КъегъэлакIуэм и псалъэкIэ къытлъыс фIыгъуэм псалъэрэ IуэхукIэ щыхьэт дытехъуэну, Члисэм зэрыщыIэм и фIыгъэкIэ. Инджылым итхэр зэрыдгъэзэщIэным дыхущIэкъунщ, гъунэгъухэри жыжьэхэри ди щапхъэм ирикIуэу Тхьэм къыбгъэдэкI фIэщхъуныгъэм зыхагъэгъуэзэну гукъыдэж яIэн папщIэ. 

Псоми IутIыж махуэшхуэмкIэ сынывохъуэхъу, «псом япэу Иисус Христос лIахэм къащыхэтэджыкIыжа махуэм. ФIыуэ дыкъэзылъэгъуа, зи лъымкIэ ди гуэныхьхэр зыгъэкъэбзэжа, Тхьэм и пащтыхь, и щоджэн дызыщIа Абы, лIэщIыгъуэкIэрэ щIыхь худощI, аминь». (Откр. 1, 5-6) Христос лIахэм къахэтэджыкIыжащ! 

Москварэ Урысей псомрэ я патриарх Кирилл 

Москва, 

Христос и IутIыж 

2017 гъэ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Париархы Кириллни, пастырлагъа, архипастырлагъа, диаконлагъа, монахлыкъ этгенлеге эмда Орус Православ  Клисагъа хакъ джюрекли джамагъатха Пасхагъа ийген алгъышлауу.

«Аллахны адамланы къутхаргъан шафагъаты ачыкъ болгъанды»

(Тит.2,11)

Аллах сюйген дин къарнашларым, хакъ джюрекли дин къуллукъчула, таза иннетли инокла бла инок тиширыула,багъалы эгечлерим бла къарнашларым! 

Елюмню хорлагъан, дунияны Патчахына рахмат салыннган, Раббийни нюрю тегюлген кече, бизни таймаздан ийнанмакълыгъыбызгъа шагъатлыкъ этген эртделеден келген ауазны эшитдиреме 

ХРИСТОС ТИРИЛДИ! 

Эки минг джылны мындан алда болгъан Раббийни джарыкъ къабырында болгъан затны бир кесегин сезерге емюрледен бери талай эр бла къатын кюрешгенди. Иерусалимни эски къабыргъаларыны къатында дорбунлу къабырда болгъан сейир тахсаны, бизни мардаланнган акъылыбыз ангыларча этерге кюрешгендиле ала. Ол кече, Раббий дуния къуралыуну тамырындан тюрлендиргенин ангыбыз толлу сезерча тюрсюнле излеб кюрешгендиле ала. Златоуст Иоанн шыйых ол ишню юсюнден былай джазады: « Раббийни бизни Масих Иссаны Тирилген Кюню – дунияны къуралыууду, джарашыулукъну аллыды, къаугъалыкъны тохтатыуду, елюмню къоратыуду, ибилисини хорлауду»  

(Сыйлы Пасхагъа Сез) 

Сыйлы абустол Павелни айтхан сезлери, , Къутхарыучу къабырдан туруб, джангы дунияны эмда учунуб джангы адам телюню къурауу. бизге терен магъана береди «Ким Масихде эсе, ол джангы джаратылгъан адамды. Бурунгу озгъанды, энди уа хар не да джангыды» (2 Кор.5,17),- деб окъуйбуз абустол коринфлилеге джазыб ийгенинде. 

Раббий Масихни Тирилгени - христианлыкъны дуниягъа ийгени баш магъаналыды. Къуру Голгофада болгъан къоранчны юсю бла, сыйлы Тирилиу бла таймазадан байланыб, ашхы ишлени Чыкъгъан джерин адам улу талпыб излеую магъана береди. 

Масихни кесин къурман этгени, башха культуралы, адетли адамланы Джаны болгъан Аллахны излеб кюрешгенлерине къаршчылыкъга джуабы болгъанды, Сыйлы Китабда, Раббий « кезге керюнмейди, алай а хар бир халкъда Андан къоркъагъан, тюз атларгъа кюрешген, ол аллахны сюйген къулуду» (Деян. 10,34-35), Ол а, бютеу адамланы къутхарылыуларын эмда хакъ кертини билиуге джетерлерин сюеди (1 Тим.2,4). 

Бу салыннган талпыула, миллионла бла адамланы на тюрлю заманлада да кеслерини къарыусуз халларын онгларча, керти джашау «джашау эмда толу джашау» (Ин.10,10) табарча бошуна мадар излеб айланнгандыла. Емюрю буюрулгъан болду. Энди елюм деген адамгъа бийлик эталмиайды- энди уа « Адам пайхамбарда барыда елгенлери кибик, Масихде бары да джашау табарыкъдыла» (1 Кор. 15,22). Ма аны ючюндю Пасха баш христиан байрам, учузлукъ эмда азаб чекген Назаретден Масих, Аллахны рахматы бла саугъаланнган, « ючюнчю кюн тиргизилди, елгенледен джангыдан тирилирге джол этди, нени да эм аллында Ол кеси болсун» 

(литургияда Василий Великийге окъулгъан зикир) 

Бюгюн Масих бизни барыбызны да ийманны, Патчахлылыкъгны къурманлыгъына, Аны кесин къурман этгенин сынаб керюрге, емюрлюк джашаугъа акъгъан шаудан суудан ичерге чакъырады. (Ин. 4, 14). Алай а бизни Аллах бла бирлигибиз, къуру дин къуллукълагъа къошулуу эмда энчи тилек этиу бла тамаланыб къалыргъа керек тюлдю. Ол бизни джашауубузну не тюрлю джанында да керюнюб турургъа керекди. Биз зауукълу къуанчда болуб туррургъа джарарыкъ тюлдю, тегерегибизде Аллахны рахматын табалмагъанла, кеслери къалыб кетгенле, бушуулары, ауруулары болгъанланы биле тургъанлайыбызгъа. Масихни аты къайда да сыйланырча, адамла, Аллах ючюн этилген ашхы ишлени керюб православ диннге джуукъ болурча, кеслерини джюреклерин Кекледе Атабызгъа бурурча этиу, бизни сыйлы борчубузду. Ай медет, адам зарлыкъ бла иблисге алдатыу бу дунияда энтда тохтамагъанды. Алай а, биз кесибизни такъырлыкъгъа хорлатмазгъа керекбиз, тегерекде бола тургъан зарауатлыкъны, къаршчылыкъны кере тургъанлайыбызгъа да къарамай, биз билебиз, Раббий дунияны хорлагъанды (Ин.16,13), гюнахдан да елюмден да онглу болгъанды. Ол себебеден биз Къутхарыучуну юсю бла ,сезюбюз бла ишибиз бла да шагъатлыкъ этебиз Аны Клисада болгъаныны кючюнден. Инджилде айтылгъан фарызланы толу баджарыргъа кюрешейик, нек дегенде, узакъдагъыла да джуукъдагъыла да бизни юлгюбюзню ала , Кесини сюйген къулларына Аллах берген рахматны къуанчына къошулургъа талпымакълыкълары болурча. Алайды да барыгъызны да сыйлы Пасха байрам бла, Масих Иссаны Тиргизилиу байрамы бла алгъышлайма « Эм тюз шагъат болгъан, елгенледен биринчи болуб тиргизилген, дунияны патчахларыны Бийи Масих Иссадан шапагъан эм рахатлыкъ болсун, Кесини къаны бла бизни гюнахларыбыздан азат этген эмда бизни Кесини Атасы Аллахха къуллукъ этиуде патчахла эм дин къуллукъчула этген Масиххе емюрледен емюрлеге махтау эм къудрет болсун!» 

Амин.

МАСИХНИ ТИРГИЗИЛГЕНИ ХАКЪДЫ! 

МОСКВА БЛА БЮТЕУ ЭРЕСЕЙНИ ПАТРИАРХЫ 

Москва шахар Пасха Христова 2017 дж.

Опубликовано в Къарачай-малкъар
Пятница, 14 Апрель 2017 18:53

Щоджэныр хэтащ псапэ марафоным

Псыхуабэ щрагъэжьащ «Гушхуэ» псапэ марафоныр. Ар къызэригъэпэщащ къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и Управленэм. Гуапагъэ марафоным хыхьэу мы гъэм социощэнхабзэ проект – «Поговорим о…» ток-шоур ирагъэжьащ. ЩытыкIэ гугъу ихуахэм гъащIэм и Iуэху зэIумыбзхэм я хэкIыпIэхэр къэгъуэтыныр зи къалэн нэхъыщхьэр. Ток- шоур иригъэкIуэкIащ Псыхуабэ Думэм и унафэщI Похилькэ Людмилэ. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу ток-шоум хэтащ богословско-катехизатор курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олегрэ Псыхуабэ гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэм и унафэщI Климовэ Галинэрэ. ЗэIущIэм хыхьэу, щоджэным къыхигъэщащ Члисэм унагъуэм и лъапIэныгъэхэр хъумэным, бынунагъуэшхуэхэм, дунейм къытемыхьа сабийхэр зэрагъэкIуэдыжым теухуа и Iуэху еплъыкIэхэр. Псыхуабэ екIуэлIапIэхэм къызэрагъэпэщ псапащIэхэм техуауэ къэпсэлъащ гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэм я унафэщIым. Марафоныр щрагъэкIуэкIым, щIалэгъуалэ къудамэм и волонтерхэм къызэрагъэпэщащ «ГъащIэм папщIэ» проектым хыхьэу IэщIэдзхэр зэхуэхьэсыным теухуа Iуэху, дунейм къытемыхьа сабийхэр Iэмал зимыIэ медицинэ страхованэм къыхэгъэкIыжыным теухуауэ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Пятигорск шахарны администрациясыны культура Управлениясы джетинчи кере къурагъан, «Большое сердце» деген суаблыкъ марафон кесини ишин башлады. Ашхы ишлени марафонуну чегинде быйыл ток-шоу халда «Поговорим 0…» деген джангы социал культура проект ишлеб тебрегенди, аны баш нюзюрю, къыйын джашау болумгъа тюшген адамлагъа болушлукъ этиудю.Ол ток шоууну Пятигорскени Думасыны председатели Похилько Людмила бардыргъанды. Ары Пятигорск епархияны атындан дин-катехизация курсланы тамадасы протоирей Симанович Олег бла Пятигорскед милосердия сестричествону тамадасы Климова Галина къошулгъандыла. Баргъан ушакъда, юйдеги ичинде джылыуну сакълаугъа, кеб сабий туууну эмда сылтаулу тиширыула сабийлерин елюмге буюруб ичлерин алдыргъаннга Клисаны къарамын айтды.  Пятигорскени приходларында керти суаблыкъ ишледен сестричествону тамадасы да хапар айтды. Марафон баргъан кезюуде епархияны джаш телю белюмюню волонтерлары»За жизнь» деген проектни петициясыны тюбюне , амалсыз медицина страхования системадан абортланы къоратыу адамлагъа къол салдырыб айланнганщдыла.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Псыхуабэ епархием иппотерапиемкIэ и центрыр хэтащ Минераловодскэ районым щекIуэкIа шыгъажэм. Гупхэм хэтхэм увыпIэхэр къахьащ. Центрым щыщ щIалэгъуалэр гупым хэтхэм ядэIэпыкъуащ. Епархием и центрым и гупыр къыкIэлъыкIуэу къызэрагъэпэщыну шыгъажэми хэтынущ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Пятигорск епархияны иппотерапия аралыгъыны командасы, Минераловод районда 40 километр узунлукъгъа ат чабышыугъа къошулгъанды. Команданы келечилери эки атда,бютеу дистанцияны етюб ечлю орунлагъа ие болгъанды. Ата белинде сабийни саулугъун къайтарыргъа болушхан Аралыкъны джаш адамлары кеслерини командаларыны джан аурурут не джаны бла болушлукъ эте эдиле. Эндиги чабышыулагъа епархиал аралыкъны командасы 80 километр узунлугъу болгъан эришиулеге къошулургъа мурат этеди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Команда Центра иппотерапии Пятигорской епархии приняла участие в конных пробегах на расстояние 40 километров, которые состоялись в Минераловодском районе. Участники команды на двух лошадях прошли всю заявленную дистанцию и заняли призовые места. Молодежь из Центра лечебно-верховой езды болела за участников и всячески им помогала. В следующий раз команда епархиального центра планирует выступить в пробеге на расстояние  80 километров.

Опубликовано в Новости

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 3-м и кIэм нэблэгъащ къэзакъхэр щIыналъэ лъапIэм кIуэуэ Тхьэ елъэIуныр – Пятигорскэ къуажэм Аущ Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ и члисэм екIуалIэхэр Серафимо-Дивеевскэ цIыхубз къулъшырыфым щыIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ. УнафэщI щоджэн нэхъыжь Дементьев Григорийрэ атаман Симонов Александррэ я гъусэу къызэрагъэпэща къызэрыгуэкI тхьэлъэIукъым ар. Къэзакъхэр станицэм и члисэм и хъумакIуэм я щхьэр хуагъэщхъыну кIуащ. Къулъшырыфым абыхэм къащыIущIащ гуапэу. ХьэщIэхэм Тхьэм и нэфI зыщыхуам и къарум щыщ Iыхьэхэм лъэIэсащ, яухуэ члисэ зэхуэхьэсам щыIащ. Къулъшырыфым къыбгъэдэкIыу абыхэм тыгъэ къыхуащIащ лъапIэныгъэ – Аущ Саровский Серафим и къарум щыщ Iыхьэ. ЛъапIэныгъэм къуажэ псор къыIущIащ. Члисэм къарум щыщ Iыхьэхэр зэгъусэ тхьэлъэIукIэ яхьащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Быйыл апрель айны 3-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт къурагъан, Пятигорский поселокну Серафим Саровский клисасыны джамагъаты- къазакъланы дин джолоучулукълары тамамланды. Ала Серафимо-Дивеевский тиширыу монастырда болгъандыла. Ол бек сейир джолоучулукъ болду: клисаларыны тамадалары протоирей Дементьев Григорий бла атаман Симонов Александр бла бирге къазакъла кеслерини стансе клисаларыны кекледе джакъчысына табын этдиле. Монастырда алагъа бек джылы тюбеген эдиле. Келген къонакъла Раббийни ашхы къулуну дин сыйларына табындыла эмда ишлене тургъан Клисада болдула, ары хар кимни да ийиб да бармайдыла. Эм багъалы зат а- Серафим Саровский шыйыхны елюгюню сюек кесекчигин монастырдан саугъа алдыла. Ол дин сыйгъа бютеу стансе тюбеген эди. Аны Къачлы джюрюш бла клисагъа келтирдиле, анда ол Серафим Саровский шыйыхны Сыйлы Кавказ бла къазакълагъа разылыгъыны белгисича тынчайырыкъды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар