Къышны арт кюнлеринде быйыл февраль айны 28-де Нарсана курорт-шахарны Башчысы Курбатов Александр, Православ Свято-Никольский гимназияда болду. Багъалы къонакъны аллына гимназияны директору протоирей Знаменский Иоанн тюбеди. Ол александр Васильевичге бу окъуу заведения къалай къуралгъанындан хапар айтды. Ол къуралгъанлы биринчи кюнюнден башлаб, гимназияны кърал акредитациясы бла Орус Православ Клисаны конфесионал теджеую барды, ол а юрист джаны бла толу билим берирге бойнуна алады. Гимназиягъа къайгъырыуну да учредителликни да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт этеди. Гимназияны тарихинде етген 25 джылны ичинде 14 выпуску болгъанды. Элли сабийден асламысы гимназияны бошагъандан сора Эресей бла Ставрополь крайны алтын бла кюмюш медалларына тыйыншлы болгъандыла. Гимназияда тюз окъутуу джаны бла да терен билим берирге уллу эс белюнеди. Мында окъугъан сохтала бютеуэресей, край эмда шахар олимпиадалада, конкурслада спорт эришиуледе хорламлы боладыла эмда халкълаарасы сурат конкурслада ечлю орунланы да алгъанлай турадыла. Шахарны башчысы, православ классиука гимназияда ариу халиге юретиу бла билим бериуню сиситемасына бек уллу магъана берди. Завуч да эмда директорну орунбасарлары бла бирге школда экскурсия этген кезюуде, Александр Васильевич тюрлю-тюрлю дерслеге кириб къарагъан эди. Сохтала шахар башчыгъа бек джарыкъ тюбедиле, 4-чю классны сохталары уа клиса джырны дерсинде келген къонакъгъа гимназияны гимнин джырладыла. Хар кирген класына Александр Васильевич сохталагъа сез айта, Ата джуртугъузну туугъан шахарыгъызны махтаулу адамлары болугъуз деб алгъыш этди. Андан сора да шахар башчы, 15000 минг тому болгъан гимназияны китабханасында бек уллу эс белюб къарады, анда къуру православ болуб къалмай талай классика бла окъуу литература да барды. Келген къонакъ андан сора да бюгюнгю заманнга келишген оборудованиясы болгъан спорт залгъа эмда 5-11- чи классланы сохталары окъугъан корпусну классларына да къарады. Абадан классланы сохталары, Александр Васильевични аллына музыка халда хошкелдилик бла тюбедиле. Гимназияны устазлары бла ушакъ эте Александр Васильевич былай чертди, ариу халиге юретмесенг билим бериу не кюрешсенг да толу болаллыкъ тюлдю. Школну баш шарты дин джанына бурулады, ансыз тюзюуюн адамны къураргъа мадар джокъуду. Православ гимназия эм алгъа ариу халиге юретиу, сабийге дин джаны бла билим бериу бла эмда къалгъан предметледен керекли билимни бериу бла кюрешеди. Тюбешиуню аягъында гимназияны директору Александр Васильевичге, Гимназияны джуукълашыб келген 25 джыллыкъ юбилейинден хапр айтыб, школгъа болушлукъ этгени ючюн разылыгъын билдириб, эмда юбилей къуанчха хазырланыугъа къурау комитетге башчылыкъ эт деб тиледи. Гимназиядан кете тебреб шахар башчы устазлагъа да сохталагъа да ишде, окъууда да уллу джетишимле теджеди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Ипщэ дзэ округым щрагъэжьащ егъэджэныгъэхэр. Абы хэтщ 34-нэ шабзауэ (бгы) бригадэр. ЗекIуэ щыкIуэным и пэ къихуэу, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэу Афонин Иоаннрэ Иманов Алексейрэ Тхьэ елъэIуащ икIи дзэм къулыкъу щызыщIэхэр еджэныгъэхэм и пэ къихуэу псы лъапIэм щыщ лъагъэIэсащ. Щоджэнхэр тхьэлъэIум хэтхэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и хъуэхъухэр лъагъэIэсащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Къыбла аскер округда уллу тактика юрениуле башланнгандыла, алагъа энчи 34 мотострелковый бригада да къошулады. Походха тебреуню аллы бла Черкесскеде Никольский клисаны штат клириклери Афонин Иоанн бла Иманов Алексий дуа окъуб аскерчиле бла аскер техникагъа нюрленнген суудан бюркдюле. Православ динчиле алайда табын этгенлени барына да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Сыйлы Феофилатны разылыгъын да айтдыла.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл февраль айны 27-де Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны биринчи классларыны сохталарында, «Саулукълу болургъа излей эсенг» деген дерс бардырылды. Аны Къарачай-Черкес медицина колледжни 4-чю курсуну студентлери бардыргъандыла. Ала сабийлеге, кюн башынга чабса, чыкъгъан сынган болса биринчи къаллай болушлукъ этерге боллугъундан хапар айтдыла. Байлауну тюрлю-тюрлюсюн да кергюздюле. Артыкъ да бек сабийле, биринчи болушлукъ этерге юрениуню бек джаратдыла. Эсге салсакъ, бу сууда-къутхарыучу классды, кеси да Къарачай- Черкесияда ГИМС МЧС бла, медицина колледж бла, Шимал-Кавказ Гуманитар Академияны бассейни бла байламлылыкъ джюрютеди. Ол кюн огъунакъ Свято-Сергний гимназияда «Наше наследие» деген Бютеуэресей школ тургъа къошулгъанланы саугъалау болду. Быллай затха биринчи классны сохталары биринчи кере къошулгъан сынамлары къуандырырчады. Бинринчи дараджалы дипломла бла 2 , экинчи дараджалы дипломла бла 5 , ючюнчю дараджалы дипломла бла 8 адам саугъаланнганды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Кисловодск къалэм Рахманиновым и цIэр зезыхьэ и сабий музыкэ школым Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Моничев Дмитрий егъэджакIуэхэм ядригъэкIуэкIащ гуэныхьхэр Iуэтэжыным теухуа псалъэмакъ. ЕгъэджакIуэхэм упщIэ куэд ятащ икIи жэуапхэми яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ. Тхьэм хуиIэ фIэщхъуныгъэм, зэныбжьэгъуныгъэм, лъагъуныгъэм теухуа усэхэм къеджащ зэIущIэр щиухым.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Псыхуабэ къалэм и Гимназие №4-м и 9 классым щеджэхэм я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуащ курыт еджапIэ №16-м щыщ я ныбжьэгъухэм. Абыхэм утыку кърахьащ Пушкин Александр усэбзэкIэ тха и «Евгений Онегин» романым къытращIыкIа теплъэгъуэр. ЕкIуу зыкъагъэлъэгъуащ, бальнэ къафэхэр, фэилъхьэгъуэ зэкIужхэр, артист ныбжьыщIэхэм гум дыхьэ я джэгукIэр къызэхуэсахэм щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Теплъэгъуэм къыщыхэща лъагъуныгъэр, щхьэхуитыныгъэр, унагъуэм и лъапIэныгъэхэм еджакIуэхэр щоджэн нэхъыжь Симанович Олег и гъусэу тепсэлъыхьащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Перед учащимися 9-х классов Гимназии №4 города Пятигорска выступили их сверстники из театрального коллектива средней школы №16 с представлением по мотивам романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Яркое выступление,  бальные танцы на сцене, красочные костюмы и проникновенная игра юных артистов произвели на присутствовавших глубокое впечатление.

Затронутые в постановке темы любви, свободы, ценности семейной жизни школьники живо обсудили с протоиереем Олегом Симановичем, принявшим участие в встрече.

Опубликовано в Новости

Архиепископ Феофилакт умэхъыным и щэхухэр зыдригъэкIуэкIахэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ щыIущIам цIыхуи 130-рэ хэтащ. ТхьэлъэIур 2017 гъэм мазаем и 20-м Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щрагъэкIуэкIащ. Къызэхуэсахэм я узыншагъэм папщIэ Тхьэ елъэIуа нэужь, зэIущIэм пащащ. Архиепископым усэхэмрэ уэрэдхэмрэ ирагъэдэIуащ. Дэтхэнэ зы унагъуэми фэеплъ сурэтхэр тыгъэ хуащIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм адэ- анэхэмрэ сабийхэмрэ я упщIэхэм жэуап иритащ. Нэхъыщхьэу тепсэлъыхьащ гъэсэныгъэмрэ унагъуэр хъумэн зэрыхуеймрэ. «Унагъуэр, абы исхэм я зэхущытыкIэр Тхьэм и тыгъэщ, адэ-анэхэм я фIэщхъуныгъэмрэ сабийхэмрэ я тхьэлъэIумрэ елъытауэ», - ягу къигъэкIыжащ къызэхуэсахэм щихънагъ нэхъыщхьэм

Опубликовано в Адыгэбзэ

Сретенскэ зэIущIэхэр щекIуэкIащ Иноземцевэ къуажэм и еджапIэхэм. ЕджакIуэхэмрэ студентхэмрэ я деж къэкIуащ щоджэнхэу Пытайлэ Иоаннрэ Переверзев Александррэ. Курыт еджапIэ №4, №5-хэм, архитектурно-ухуэныгъэ колледжым и еджакIуэхэм хуагъэлъэгъуащ «5 секретов настоящего мужчины» фильмыр. Щоджэнхэм я гъусэу фильмым щытепсэлъыхьыжым, ныбжьыщIэхэм нэхъыщхьэр къызэрыхаубыдыкIыным хущIэкъуащ, «ЦIыхухъу нэсу ущытыныр – ар…?» упщIэм и жэуапым лъыхъуэу.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Сретенские встечи прошли в учебных заведениях посёлка Иноземцево. К школьникам и студентам пришли священники Иоанн Пытайло и Александр Переверзев. Учащимся школ №4 и №5, а также архитектурно-строительного колледжа, они предложили фильм "5 секретов настоящего мужчины". За активным обсуждением после просмотра, вместе со священниками, ребята пытались вынести для себя самое важное, отвечая на вопрос: "Быть настоящим мужчиной - это ...?" Ответ на вопрос помогали найти подготовленные листовки.

Опубликовано в Новости