Быйыл май айны 17-де Новопавловск шахарда адет болуб бошагъан «Казачьему роду - нет переводу» деген конкурс башланды.Бу конкурс 19-чу кере болуб бардырылады. Эришиулеге къошулургъа деб 25 команда келгенди. Конкурсну ачылгъан церемониясын, Ковальчук Иван башчылыкъ этген «Станичники» деген ансамбль ариу халда ачды. Конкурсха къошулгъан джаш къазакъланы, Киров муниципал районну администрациясыны тамадасы Лукинов Владимир, Новопавловск шахарны башчысы Змиевский Анатолий, Ставрополь округ къазакъ джамагъатны атаманы Журавский Александр бла Павлов къазакъ джамагъатны атаманы Роговой Владимир алгъышладыла. Новопавловск клиса окргуну джуаблы динчиси иерей Цапко Владислав чертгенден, бу ашхы ишни аллы бла ахыры уллу къыйын салыб кюрешгенлерини магъанасы барды. Бу ашхы ишле болгъанлары ючюн Аллахдан тилек этигиз деб чакъырыу этиб, православ динчи джаш адамлагъа. Бир-бирине билеклик эте сайлаб барлыкъ джоллары чырмаусуз болусун деб ашхы джорала этди. Павловск стансени къурагъан къазакълагъа салыннган эсгертмеге гокгала салыб къуанч маршдан сора джаш къазакъла конкурс заданияларын этерге Старопавлов стансеге атландыла.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Культура адетлени сакълау-социал ашгхылыкъны тамалыды. Бу сезле бла, май айны 18-де Къарачай-Черкесияны Зеленчюк стансесини «Колобок» деген балабагъында баргъан семинарны баш темасына ат атаргъа боллукъ эди. Устаз коллектив, семинаргъа келгенлеге школгъа дери билим берген учреждениянияда кеб джылланы бардырыб кюрешген миллет культура прграмманы хайырландырыуну юсю бла юретиуден хапар айтдыла. Анда баш докладны «Колобок» деген балабакъны тамадасы Миронычева Зинаида этди. Зинаида Дмитриевна, методика-материал баджарыуну къуралгъанындан, аны андан ары хайырландырылгъанындан кесгин хапар айтды.Артыкъ да бек ол, бу ишде педагогла бла сабийлени раларында иш джетишимли болур ючюн , ата-ананы орну уллу магъана бергенин чертди. Игнатовланы юйдегилери_ анасы Татьяна Александровна бла джашы-Игорь, аланы юйдегилерини къазакъ тамырларындан презентация кергюздюле. Бу тюбешиуню сыйлы къонакълары Зеленчюк къазакъ район джамагъатны аны атаманы –аскер старшина Федоров Дмитрийни башчылыгъы бла келечилери болдула. «Колобок» балабакъда ариу халиге юретиу программаны тамалында къазакъ джамагъат сабийлени къазакъланы тизгинине алгъан адетни этдиле.Къуанч белюмню аллы бла атаман, къазакъ джашчыкъла бла къызчыкълагъа аманат сезлекни окъуду, сабийле ойлашдырыу сезлени да Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений айтды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйылны ичинде биринчи кере Пятигорске бла Черкесск епархияны Архитектура-къурулуш комиссиясыны джыйылыуу болуб етдю. Анга белюмню тамадасы протоирей Бондарчук Андрей, баш архитектор Чечин Олег эмда благочинияны клиса округларыны къурулуш джаны бла джуаблы болушчулары да къошулгъан эдиле.Кесини сезюнде белюмню тамадасы быйыл этиллик ишлени планларындан хапар айтды. Джыйылыуну эсеби бла джыл сайын да бардырылыгъан «Летопись Благославенного Кавказа» деген фотоконкурсну темаларын сайладыла. Клиса округланы джуаблы динчилерини болушчулары, епархияны джеринде элли джылдан аслам болгъан клисаланы реестирин да кергюздю. Эндиги джолда берилген информацияланы катологгъа салыргъа эмда тинтирге оноу этгендиле. Бу ишни баш нюзюрю, бу сейирлик магъаналы объетлени айбатлыкъларын сакълау бла техника дараджаларын кереклисича тутаргъады. Аны тышында да джуаблы динчилени болушчулары 2017-чи джылда епархияны приходларында этиллик къурулуш-ремонт ишлерини таблицасын теджегендиле. Белюмню комиссиясы епархияны приходларына иш поездкала этиб ,этилген ишлеге къараб чыгъаргъа быйылны экинчи бла ючюнчю кварталларында айланыб чыгъаргъа мурат этедиле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл май айны 16-да Свято-Сергий гимназияны биринчи класыны сохталырыда тегерекдиги дунияны дерсин устаз Салащенко Татьяна бла бирге, класыны куратолру- Эресейни МЧС-ни Къарачай-Черкесияда белюмюню гитче къайыкъладан баш къарал инспектору Денисенко Виктор бардырды. Дерсни кезюуюнде сабийле, « Кемелени нек ишлейдиле?» деген соруугъа джуаб бердиле. Гимназиячылагъа кемелени биринчи ишлениб башланнганларыны тарихинден эмда кемени хар несинден бла бизни къралны аскер кючлеринде къаллай кемеле сирелгенлеринден хапар айтдыла. Сабийле оюнда алгъан билимлерин бегитдиле аны тышында да къутхарыучу кемеледни юсюнден материалны къайтардыла эмда кеслерини кеме къурулушчула этиб да сынадыла. Гимназиячыла къагъытдан кемечикле этиб алагъа атла атагъан эдиле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл май айны 16-да Зеленчюкню ара китабханасында Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгенийни Зеленчюк муниципал районну культура белюмюню тамадасы Карпинцов Владимир бла китабхананы директору Чотчаланы Люба бла тюбешиую болуб етдю.Тюбешиуню кезюуюнде, Петропавлов клиса бла Зеленчюк стансени китабханасыны араларында келишимни энчи статьяларын эмда славян джазманы Кюнюне бирге этиллик мепроприятиланы да сюздюле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

2017 гъэм накъыгъэм и 14-м, Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ къудамэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илья лъэпкъ щэнхабзэхэм я махуэшхуэм хэтащ, Псыхуабэ и медико-фармацевтикэ институтым «Зэкъуэтыныгъэрщ ди къарур» къыхуеджэныгъэм щIэту къыщызэрагъэпэщам. Махуэшхуэр къызэрагъэпэщащ инстиуттым и Лъэпкъ советым и жэрдэмкIэ. ХьэщIэхэр лъэпкъ шхыныгъуэхэм, щэнхабзэхэм, хабзэхэм хагъэгъуэзащ. Махуэшхуэр концерткIэ зэхуащIыжащ. Пэшым цIыхушхуэ къыщызэхуэсащ, студентхэр зыр адрейм дэIэпыкъуащ. Псом хуэмыдэу Марокко, Африкэ Ипщэ къэралхэм къикIахэм концерт программэр щIэщыгъуэ ящIащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений Саратов областым ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм и Жылагъуэ советым и унафэщI Саратовск Сергей IущIащ. Саратовск Сергей и «Родословие семьи Саратовских» тхылъ 2008 гъэм къыдигъэкIам Кардоникскэ станицэм и тхыдэр щызэпкърех, ар 1968 гъэм зэхакъутэху къикIуа гъуэгуанэр щIипщытыкIыу. Абы къигъэлъэгъуащ члисэр 1917 гъэм къэхъуа Октябрь зэхъуэкIыныгъэхэм иужькIэ зэрызэхакъутар. Благочиннэм Саратовск Сергей фIыщIэ хуищIащ и лэжьыгъэм папщIэ икIи тыгъэ хуиIщащ Къэрэшей-Шэрджэсым и чристэн лъапIэныгъэхэм теухуауэ иджы дыдэ къыдэкIа тхылъхэм ящыщ зы. Сергей щоджэным иритащ «Лъэпкъ щэнхабзэхэр хъумэным хуищIа хэлъхьэныгъэхэм папщIэ» медалыр.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Зеленчюк стансени Петропавлов клисасында, Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгенийни, Саратов областны билим берген Министерствосуну Джамагъат советини председатели Сергей Владимирович Саратовский бла тюбешиую болуб етдю. Саратовский Сергей 2008-чи джыл Саратовда басмадан чыкъгъан «Родословие семьи Саратовских», деген китабында 1968-чи джыл чачылгъан Къардоникде клисаны тарихин джазады. Сергей Владимировични тинтиулери бек уллу материалды, 1917-чи джыл октябрь революциядан сора мингле бла чачылгъан клисаланы тизиминде болгъан стансе клисагъа джетген къыйын болумдан хапар айтады. Джуаблы православ динчи да Саратовский Сергейге, этиген тинтиу ишлери ючюн джюрек разылыгъын билдириб, эм артда чыгъан Къарачай- Черкесияда христиан клисаланы юсюнден изданияны саугъа этди. Кесини джанындан да Сергей Владимирович православ динчини «За вклад в сохранение народных традиций», деген джамагъат майдал бла саугъалады.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл май айны 14-де Пятигорск епархияны Джаш телю белюмюню тамадасы Яковенко Илия бабас, «В единстве наша сила» деген ат бла Пятигорскеде медико-фармацевт институтунда миллет культураланы Кюнюн белгилеуде болду. Бу байрам, институтну Миллет советини башламчылыгъы бла къуралгъанды. Келген къонакъланы, институтда окъугъан миллетлени келечилерини хантлары бла адетлери бла культуралары бла шагърей этдиле. Байрамны джарыкъ концерт бла тамамладыла. Залны ичи адамдан тул-тубан болгъан эдиле. Бары да бир-бирине укел бериб кюреше эдиле артыкъ да бек Марокко бла Къыбла африаканы келечилерине, ала концерт программагъа Кавказда бюгюнге дери болмагъан сейирлик затланы да къошдула.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

2017 гъэм накъыгъэм и 10-м, Аущ Игнатий (Брянчанинов) дунейм зэрехыжрэ илъэси 150-рэ щрикъум и пэ къихуэу, Кавказскрэ Черноморскрэ я щихънагъ, Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и 3-4 классым щIэсхэм папщIэ дерс къызэIуахащ, Аущым и фэеплъым теухуауэ. Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Гурин Александр еджакIуэхэм Аущ Игнатий и гъащIэм, и гуащIэм яхутепсэлъыхьащ. Абы и псалъэхэр щIигъэбыдэжащ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнкIэ.

Опубликовано в Адыгэбзэ