2014 гъэм накъыгъэм и 5-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ КъШР-м и Урупскэ районым и Преграднэ станицэм  апостол пэлъытэ Кириллрэ Мефодийрэ я цIэр зезыхьэу щыIэ члисэм. ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIум тхьэ щелъэIуащ Кубань къэзакъхэр. Щоджэн псом я нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс щIыналъэм и екIуэлIапIэхэм фIыщIэ къулыкъу щызыщIэ, щоджэн нэхъыжь Кудлай Георгий, Курджиновэ къуажэм и Свято-Тихоновскэ члисэм и унафэщIыр, Кириллрэ Мефодийрэ я цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI, щоджэн Соловьев Алексий, щоджэн Фоменкэ Сергий, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Вениамин и цIэр зезыхьэ зэгухьэныгъэм и унафэщI, Домбай къуажэм и митрополитым.
ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым Преграднэ станицэм и зэгухьэныгъэм и атаманым щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт къэзакъхэм я шашкэр тыгъэ хуищIащ.
Щоджэн псом я нэхъыщхьэм жиIащ къэзакъхэм саугъэт Iэщэ къызэрыхуащIам папщIэ хабзэм тету абыхэм папщIэ жэуаплыныгъэ ихьыну и пщэ къызэрыдэхуэр. 
 
Опубликовано в Адыгэбзэ
Псы Хущхъуэхэр къалэм и чристэн щIалэгъуалэр Змейкэ бгым дэкIащ. Махуэм и къэхъугъэ нэхъыщхьэ хъуар фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIур бгыщхьэм тет, щхьэр зыхуагъэлъахъшэ жорым и деж зэрыщрагъэкIуэкIарщ. Жорыр нэхъапэIуэкIэ бгым щыдэкIам ягъэувауэ щытащ. «Мы щIыпIэ хэхам деж илъэс ещанэ хъуауэ щIыналъэм и щоджэнхэм (Минераловодскэ члисэ щIыналъэм щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и къэпщытакIуэ гупым и унафэщI, щоджэн Бунтин Вадим, къардэн Тарнакин Максим), щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIур щрагъэкIуэкI», - жиIащ епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Стацюк Михаил. 
ЩIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ пщэдджыжьым жьыуэ гъуэгу техьащ. Сабийхэри къыздащтэри гъуэгуанэ гугъур къызэранэкIащ, фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIум хэтри Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ.
Херувим тхьэлъэIу уэрэдыр щыжаIэм я щхьэщыгум къыщызылъэтыхь бгъищым яфIэгъэщIэгъуэну еплъащ.
ТхьэлъэIу нэужьым щIыналъэм тхьэ елъэIуну кIуахэм жорыр ягъэкъабзэри ялэжащ. Фадэ зытемыт Iэнэ къагъэуври зэпсэлъащ.
 
Опубликовано в Адыгэбзэ
2014 гъэм накъыгъэм и 5-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт Преграднэ станицэм апостол пэлъытэ Мефодийрэ Кириллрэ я цIэр зезыхьэ и члисэм пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ. ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIум хэтащ екIуэлIапIэм къэкIуахэр, нэхъыбэу Кубань къэзакъхэр. 
Щоджэн псом я нэхъыщхьэм  къулыкъур драгъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс щIыналъэхэм я екIуэлIапIэхэм фIыщIэ къулыкъу щызыщIэ, Кириллрэ Мефодийрэ я цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI, щоджэн Соловьев Алексий.
 
Опубликовано в Адыгэбзэ
2014 гъэм мэлыжьыхьым и 29-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ псом я нэхъыщхьэ, Урыс Чристэн Члисэм фIыщIэ къулыкъу щызыщIэ и Патриаршэм и екIуэлIапIэу Тыркуменистаным щыIэр пIалъэкIэ зезыгъакIуэ Феофилакт Ашхабад и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ.
Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх ЛъапIэ Кирилл къигъэхьа IутIыж тхыгъэм зэхуэсахэм урысыбзэрэ тыркуменыбзэкIэ къахуеджащ. Патриаршэ благочинием и клирикхэр фIыщIэ тхьэлъэIум щагъэлъэпIащ, Христос и IутIыж махуэшхуэм ирихьэлIэу дамыгъэ зыхуагъэфэщахэр.
ГъэщIэрэщIа жор зэрахьэну хуит ящIащ щоджэн нэхъыжь Побыловский Георгий, палицэр зэрахьэну хуит ящIащ щоджэн нэхъыжьхэу Копач Иуаннрэ Варламов Александррэ. Щоджэн нэхъыжь къулыкъур хуагъэфэщащ щоджэнхэу Григорьянц Альвиан, Кирьяков Андрей, Малачинский Владимир, Пащенкэ Андрей. 
Церп зыпыщIа жорыр я пщэм илъыну хуит ящIащ щоджэнхэу Бондарев Сергий, Налетов Рустик, Пайзуллаев Вячеслав, Сапунов Андрей. Камилавкэр (щоджэнхэм я пыIэр) зэрахьэну хуит ящIащ щоджэнхэу Арзуманов Павелрэ Михайлов Алексийрэ. 
Щоджэн псом я нэхъыщхьэм жорхэм фIыгъуэ къахудэкIуэну ехъуэхъуащ Патриаршэ благочиниер зезыгъакIуэм и чэнджэщэгъу Сапунов Андрейрэ секретарь, игумен Григорийрэ (Бочаров).
ФIыщIэ къулыкъу нэужьым щоджэн псом я нэхъыщхьэр екIуэлIапIэм къэкIуахэм, щоджэнхэм клирым и унагъуэм щыщхэм епсэлъащ.
 
Опубликовано в Адыгэбзэ
2014 гъэм накъыгъэм и 4-м, мамырыгъэр зи Iэпэгъу щхьэгъусэхэм я тхьэмахуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIур Налшык апостол пэлъытэ, адыгэ джыназ Темрыкъуэ ипхъу, урыс пащтыхьым и щхьэгъусэ хъуа Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ.
Хабзэм тету, фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIур члисэ зэхуэхьэсам и пщIантIэм щрагъэкIуэкIащ, абы хэтыну гупыж зыщI дэтхэнэри Iуэхум хэтыну  Iэмал иIэн хуэдэу. 
НэгъуэщI хабзэри абдеж къыщызэпаудакъым – щоджэн псом я нэхъыщхьэм екIуэлIапIэм къэкIуа дэтхэнэ бзылъхугъэми удз гъэгъахэр иритащ, Христос Къызэрытэджыжам и хъыбарыр япэу зыгъэIуа чристэн бзылъхугъэхэм я пщIэр къилъытэу. 
ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт къыхигъэщащ чристэныгъэм цIыхухэр зэхуигъадэ, псом хуэмыдэу цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ зэхуигъэдэ зэрыхъуар.
ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIум уэрэд жиIащ Аущ ЛъапIэ Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и хорым. Языныкъуэ тхьэлъэIу уэрэдхэр адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ жаIащ.
 
Опубликовано в Адыгэбзэ

6 мая 2014, в день памяти великомученика и Победоносца Георгия архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную литургию в Георгиевском храме на горе Шоане близ города Карачаевска.

Подняться к храму можно только пешком, по крутой горной тропе. Можно сказать, что богослужение предварил крестный ход, который прошли все священнослужители и многочисленные паломники, собравшиеся в этот день почтить память великомученика древнем храме, построенном и освященном более тысячи лет назад.

Христосовались на языках народов благословенного Кавказа. На приветствие "Христос воскресе" отвечали " Æцæгæй райгас!", "’Aληθω̃ς α̉νέστη!", "Воистину воскресе", "Хакикатен тирилди!"…

По окончании богослужения архипастырь окропил всех святой водой. В своем обращении к верующим архиепископ Феофилакт особо подчеркнул, что почитание святого Георгия объединяет многих людей, живущих в Карачаево-Черкесии, что несомненно говорит об общих христианских корнях.

С поздравлением, от лица Главы Карачаево-Черкесии, к собравшимся обратилась первый заместитель руководителя администрации Главы и правительства республики Надежда Пивоварова.

По сложившейся традиции, по окончании Божественной литургии было совершено Таинство Крещения двадцати жителей близлежащих селений.

Опубликовано в Новости

5 мая 2014 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил вечернее богослужение в храме в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла в станице Преградной — административном центре Урупского района КЧР. За богослужением молились казаки-кубанцы.

Архиерею сослужили протоиерей Евгений Субтельный, благочинный приходов Южного Карачаево-Черкесского церковного округа, протоиерей Георгий Кудлай, настоятель Свято-Тихоновского храма села Курджиново, настоятель Кирилло-Мефодиевского храма иерей Алексий Соловьев и иерей Сергий Фоменко, настоятель общины в память священномученика Вениамина, митрополита Петроградского поселка Домбай.

По окончании богослужения атаман Преградненского станичного общества вручил архиепископу Феофилакту казачью шашку, и особенно подчеркнул, что эта шашка является точной копией боевого, наградного оружия.

Архиерей поблагодарил казаков и подчеркнул, что согласно традиции, подаренное оружие становится символом его ответственности перед казаками.

Опубликовано в Новости

Группа православной молодежи из города Минеральные Воды совершила восхождение на гору Змейку. Главным событием этого дня стало совершение Божественной литургии на вершине, у поклонного креста, установленного во время одного из предыдущих восхождений.

"Здесь, на особом месте, где на огромном камне образованы две плиты, как бы для Жертвенника и Престола, уже третий год подряд местные священнослужители (руководитель комиссии по делам молодежи в Минераловодском церковном округе священник Михаил Мельников, священник Вадим Бунтин и диакон Максим Тарнакин), по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта совершают Божественную Литургию", — рассказал участник восхождения, руководитель епархиального отдела по культуре Михаил Стацюк.

Рано утром собрались в этот необычный поход юноши и девушки. Взяли с собой и детей, мужественно преодолели непростой маршрут, отстояли всю Литургию и причастились Святых Таин.

Во время пения Херувимской песни, восторженно разглядывали троих огромных орлов, которые стали кружить над местом богослужения.

После службы, паломники почистили и покрасили крест и устроили небольшой пикник, главной особенностью которого стало отсутствие алкогольных напитков.

Опубликовано в Новости
Понедельник, 05 Май 2014 05:42

Апостол Фомэ и фэеплъ махуэр

2014 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м, Фомэ и тхьэмахуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ.

Щоджэн псом я нэхъыщхьэм къулыкъур дащIащ Кавказ-Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и къалащхьэм и члисэхэм я щоджэнхэм.

Инджылыр къызэрыунэхуам теухуа къеджэныгъэхэм иужькIэ, (Иуанн къыбгъэдэкIа, XX, 19-31), щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт фIэщхъуныгъэ зиIэ цIыхухэм захуигъэзащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ ЛъапIэм къызэджа Iыхьэхэм щыщ псалъэхэмкIэ.

Щоджэн псом я нэхъыщхьэм къыхигъэщащ IутIыж махуэшхуэм, псом хуэмыдэу тхьэмахуэ махуэхэм, КъегъэлакIуэр я фIэщ зэрыхъум, ар Къызэрытэджыжам теухуа Инджылым къызэреджэ .Абы увыпIэ хэха щеубыд апостол Фомэ и фIэщхъуныгъэм.

«Абы и купщIэм куэд щыгъуазэщ, фIэщхъуныгъэ зимIэхэми «Тхьэр зи фIэщ мыхъу Фомэ» жаIэ.

И пэжыпIэкIэ Фомэ фIэщхъуныгъэр IэщIыб ищIауэ Инджылым дыщрихьэлIэркъым. Ауэ абы и фIэщхъуныгъэр хуэныкъуэт Тхьэм епсэлъылIэну. Ар икIи гурыIуэгъуэщ. ФIэщхъуныгъэр езы-езыру щыIэнукъым, Тхьэншэу. Тхьэм и псалъэм ущIэмыдэIуу фIэщхъуныгъэ щыIэнукъым. ФIэщхъуныгъэр гъащIэм къыпхугуэхынукъым».

ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым, Михайловскэ екIуэлIаIпэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм концерт ятащ. 

Опубликовано в Адыгэбзэ

4 мая 2014, в Неделю жен-мироносиц, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную литургию в Нальчике, в соборе в честь равноапостольной Марии Магдалины, небесной покровительницы дочери кабардинского князя Темрюка, ставшего русской царицей.

По сложившейся традиции богослужение совершалось под открытым небом в соборной ограде, чтобы все желающие смогли приять в нем участие.

Не прервалась и другая традиция праздника — архиерей вручил каждой прихожанке цветы, как знак почтения к женщинам-христианкам, первым возвестившим о Воскресении Христовом.

В своем слове по окончании Литургии архиепископ Феофилакт отметил, что христианство принесло в мир идею равноправия людей, в том числе, равноправия мужчин и женщин.

За богослужением пел хор собора преподобного Симеона Столпника. Часть песнопений была исполнена на кабардинском и балкарском языках.

Опубликовано в Новости