Мындан алда июнну 14-де Пасхадан сора эллинчи кюнюнде  Аллахны сыйлы къуллукъчусу Кронштадский Иоанны эсге тюшюре  Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт Государственный (алгъыннгы аты Советский) стансени Новопавловский клиса округну  Михайловский клисасында дин къуллукъ бардырды. 
    Архиерей стансечилеге айланыб чертгенден, хар джол сайын мында дин къуллукъ бардыргъан сагъатда, кеб джаш юйдегиле бла сабийлени кереди.
       «Ол а сизни тюрлю-тюрлю хыйлалыкълагъа ийнанмай, аякъ тирегенигизни кергюзеди». « Алай джашаргъа керекбиз, бизни сыйлы юйюбюзде Кавказда. Бизни ата-бабаларыбыз бюгюнгю телюбюз джарыкъ джашауда джашар ючюн урунуб,къан тегюб кюрешгендиле.
       Ол дин къуллукъ бошалгъандан сора архиепископ Феофилакт, клисада иконала салыннган  джерни ишлеу къалай баргъанына къарады.
        Ол стансе клисаны коммунистлени заманында болгъанын тонаб,  кез ачыучу мекям этиб, ахырында уа джукъ къоймай дегенча барын  ойгъан эдиле.
        Къазауатдан сора джыллада христиан динни тутханлагъа энчи юйде джыйылыргъа эркинлик берилгенди.
      2000-чи джыл джангы клиса ишлерге деген бегим алыннган эди. Анда дин къуллукъланы 2011-чи джыл апрельде бардырыб башлагъандыла.
         Станседе талай джылланы бардырылгъан репрессиялагъа да къарамай, къазакъ адетле бюгюн да джашайдыла.
           Бу Государственный станседен чыкъгъанды, къазакълагъа  репрессия азабын сынатыб башлагъанларында ол заманда  ахыр, Терк къазакъ аскерчиликни гнерал-лейтенанты  Вдовенко Герасим Андреевич
         Къазакъла бла ушакъ бардырылгъан сагъатда, архиерей да  Государственный станседе  джай кезюуде бардырыллыкъ джаш къазакъ телю джыйылыулагъа  къошуллугъуна бары да разылыкъларын билдирген эдиле.
 
Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл июнну онусунда  Пасха байрамдан сора эллинчи кюню, Шыйых Торицаны байрамында, Къабарты-Малкъарны Зольский районунда Троица-Серафим тиширыу клиса болгъан джерде, терроризмге къаршчы бардырылгъан операциягъа да къарамай, христиан динни адамлары ол клисагъа джыйылдыла.

         Ол Троицкий клисада христиан дин къуллукъну  Пятигорске бла Черкесскени  архиепископу. Нальчик клиса округну дин къуллукъчулары бла бирге, Феофилакт бардырды.

Анда Нальчик шахарны Столпник Николай Шыйыхны атын джюрютген хор джырлады. Анга башчылыкъ Къабарты-Малкъарны махтаулу артисти Растеряев Игорь башчылыкъ этген эди.

Матфейни  инджилинден  (|V, 35- V,13)  юзюклени окъугъандан сора, архиерей , окъулгъан Сыйлы Джазыуну юсю бла христиан дин джамагъатха айланыб селешди.

«Сыйлы Джазыула бизни барыбызгъа да ийманы болгъанлагъа, джерни тузу деб айтадыла.Масих Исса да аны тюз  айтханды ийманлылагъа айланыб: «сиз-джерни тузусуз» Башха  адам тюл, белгили, клисалада джашагъанла,дин къуллукъчула бла бабасла  тюл- бары да, Масих Иссаны Аллахлыгъына ийнаннганла ,джерни тузусуз. Сен анга разы болмагъанынгы  айтырса, бусагъатда ийманлары болгъанла аздыла,  аманлыкъ бла терслик кебдюле, бу дунияда тюзлюк болмагъаны бла артыкълыкъ асламдыла. Артыкъ да бек кечеги джангылыкълагъа къарасанг, сен ангылайса, эртдеден да дуния башында  сюймеклик магъаналы тюлдю, ачыу бла джаулукъ баш орун алгъанды деб.

          Анга тюз джуаб берейим: тебсиде туз аслам болмайды, ол къачанда къытды, алай а джетерчады,  болгъан хантха,туз дамагъа кереклисича татыу береди.

        Аны ючюн Аллах былай айтады: тюзлюк биз кеб болгъаныбызда тюлдю, тюзлюк а биз  етюрюкге бой салмагъаныбыздады.

Тюзлюк бла джарыкъ кеб болгъанындан тюлдю, тюзлюк андады, гитче джилтинчик къарангылыкъгъа къаршчы тургъанында. 

        Сен ол артыкълыкъгъа хорлатма. Къачанда туз болуб тур. Аз болса да кесинги юйюнгде, кесинги юйдегингде, кесинги орамынгда, кесинги шахарынгда керти ашхы туз бол,ол сагъатда керюрсе, сени тегерегингдеги керти да тюрлениб башлагъанын».

    Ол дин къуллукъ бошалгъандан сора  клисаны тегери бла къачлы джюрюш бардырдыла.

Опубликовано в Къарачай-малкъар
  Быйыл 8-чи июнда  Пасха байрамдан элли кюн озуб Шыйых Троицаны кюнюнде Пятигорский бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Масих Иссаны атына  кафедрал клисада  джангы туугъан сабийлени христиан диндеча джуундуруб къач тартхан уллу аякъны къатында байрамгъа атаб дин къуллугъун бардырды.
             Байрамгъа аталгъан сезюнде, архиерей христиан динни джамагъатына  Клисаны къалллай шарты  болгъанын чертди . « Клиса бла кърал неда клиса-джамагъат байламлылыкъ дараджада къарасанг, Клисада къуралыш маталлы затны керюрге боллукъду. Алай болса да  клиса джашау,христиан джамагъатны бирлигини тамалында къуралады».
Архиепископ Феофилакт, христиан динде клисада ийманны ангыламакълыкъны ,Бир Аллахха ийнанмакълыкъны  терен магъанасы болгъанын да чертген эди.  Архиерей  клиса иерархияда мийик дараджасы болгъан , Шыйых Троицаны ,кюнню юлгюге келтире: биз кекде кюнню керебиз, аны джарыгъын керебиз,берген джылыуун ангылайбыз, ала бары да бир-биринден айырылмайдыла.  бирлигин  ангылатхан , Донской Дмитрийни къоюб кетген ашхы ызындан да хапарлады.
   Шыйых Торица байрамны  иконографиясы  аны суратлай бла догматик къарамларыны юсю бла архиепископ Феофилакт дин къуллукъну бошагъандан сора клисагъа джюрюген джамат бла ушакъ бардырды. Андан сора да архиерей талай соруугъа джуаб берди. 
 
Опубликовано в Къарачай-малкъар

15 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, всех святых, Божественная литургия в Покровском храме Пятигорска совершалась с разъяснением состава и содержания богослужения, отдельных молитвословий.

Для миссионерской Литургии настоятель храма, иерей Илия Яковенко подготовил распечатки литургических текстов.

Богословский комментарий осуществил диакон Владимир Зегнун, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии.

Опубликовано в Новости
2014 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м, Кронштадтский Иуанн и фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкаIщ Государственнэ (Советскэ) станицэм и Новопавловскэ чылисэ щIыналъэм и Михайловскэ чылисэм. 
Станицэдэсхэм защыхуигъазэм, щоджэн псом я нэхъыщхьэм къыхигъэщащ фIыщIэ къулыкъу щригъэкIуэкIкIэ, зэпымыууэ чылисэм цIыхушхуэ къызэрекIуалIэр, щIалэгъуалэри сабийхэри яхэту. «Ар и щыхьэтщ лъэ быдэкIэ фызэрыщытым. Апхуэдэу Кавказым дыщыпсэун хуейщ, ди нэхъыжьхэр зыщIэзэуар апхуэдэ гъащIэщ». 
ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт чылисэм и тхьэнапэр гъэхьэзырыным теухуа Iуэхухэр зэрекIуэкIым зыхигъэгъуэзащ. Станицэм и тхыдэ чылисэр совет зэманым зэхадыгъуэу клуб ящIыжауэ, иужькIэ зэхакъутауэ щытащ. Зауэ нэужьым фIэщхъуныгъэ зиIэхэр хуит ящIауэ щытащ чылисэ пэлъытэу къызэрагъэпэща  псэупIэ унэм щызэхуэсыну. 2000 гъэм чылисэщIэ яухуэну къыхалъхьауэ щытащ. Аращ 2011 гъэм и мэлыжьыхьым щыщIэдзауэ фIыщIэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIыр. 
Станицэм къэзакъ хабзэхэр щызокIуэ. Государственнэ станицэращ къыщыхъуар Тэрчыдзэм и атаман, генерал-лейтенант Вдовенкэ Герасим. 
Государственнэ станицэм къэзакъ щIалэгъуалэм щрагъэкIуэкI зэхыхьэхэм щоджэн псом я нэхъыщхьэри хэтыну къэзакъхэр зэгурыIуащ. 
 
Опубликовано в Адыгэбзэ

16 июня 2014, в понедельник, первый день Петровского поста, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, священноархимандрит Успенского Втор-Афонского Бештаугорского мужского монастыря совершит богослужение в Георгиевском храме обители.

Начало богослужения – в 8:00.

В период многодневных постов в Бештаугорском монастыре по древней традиции совершаются аллилуйные службы.

СПРАВКА

В настоящее время, когда богослужение малых постов ничем не отличается от богослужений седмичных дней периода пения Октоиха, представляется уместным возродить древний устав аллилуйных служб, покаянное содержание которых подготовит молящихся к достойной встрече великих праздников.

Пожелание возродить аллилуйные службы периода малых постов было высказано и на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. Вот что говорил в своем докладе один из участников Собора, профессор-литургист священник В. Д. Прилуцкий:

"Для усиления значения поста в жизни христианина наш богослужебный строй для постных дней назначает службы, выделяющиеся своими особенностями. Наиболее заметные из них – это пение Аллилуия и поклоны с молитвою Ефрема Сирина. На практике эти особенности блюдутся в отношении лишь великопостного богослужения. Службы других постов у нас ничем уже не отличаются от обычных, хотя по Уставу и эти службы имеют отличия, приближающие их к великопостному богослужению. Нам нигде не приходилось слышать богослужение с Аллилуия и молитвою Ефрема Сирина в будние дни Филиппова, Петровского и Успенского постов. Многие даже и не подозревают, почему на некоторые числа ноября и декабря положены первыми стихиры Богородице, и иногда поют эти стихиры, не применяя других положенных по Уставу особенностей для таких служб. И кто знает, не через это ли опущение уставных требований посты Филиппов и Петровский нарушаются у нас с большей легкостью, чем режим великопостный" (см.: Богословские труды. Сб. 34. С. 300).

Опубликовано в Анонсы

14 июня 2014, в день отдания праздника Пятидесятницы, день памяти праведного Иоанна Кронштадтского, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную литургию в Михайловском храме станицы Государственной (Советской) Новопавловского церковного округа.

Обращаясь к станичникам, архиерей отметил, что каждый раз, когда он совершает у них богослужения, видит в храме много молодых семей, много детей. "Это значит, что вы крепко стоите на ногах, не поддаетесь разного рода истерикам". "Так и должны мы жить, на Кавказе, в нашем благословенном доме, где жили и трудились, где сражались за наше будущее наши предки".

По окончании богослужения архиепископ Феофилакт ознакомился с ходом работ по созданию иконостаса для храма. Историческую станичную церковь в советские годы разграбили, превратили в клуб, а затем разрушили. В послевоенные годы верующим разрешили собираться в жилом доме, приспособленном под храм. В 2000 году было принято решение о строительстве нового храм, богослужения в котором совершаются с апреля 2011.

В станице, несмотря на десятилетия репрессий, живы казачьи традиции. Недаром именно из Государственной происходил последний перед началом расказачивания Войсковой атаман Терского войска генерал-лейтенант Герасим Андреевич Вдовенко.

В общении с казаками договорились, что архиерей станет участником казачьих молодежных сборов, которые проводятся в Государственной в летний период.

Опубликовано в Новости
2014 гъэм мэкъуауэгъэум и 10-м, Троицэ ЛъапIэм и ещанэ махуэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дзэлыкъуэ районым и Свято-Троицкэ-Серафимовскэ цIыхубз къулъшырыфым террорым пэщIэт Iуэху къыщаIэтащ. Ауэ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэр къулъшырыфым щызэхуэсын къэнакъым абы щхьэкIи.
Троицкэ чылисэм фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт, Налшык чылисэ щIыналъэм и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэр я гъусэу. 
ФIыщIэ тхьэлъэIум Налшык къалэм Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ чылисэм и хорым уэрэд щыжиIащ, КъБР-м и артист Растеряев Игорь зэригъакIуэу.
Инджылыр къызэрыунэхуам теухуахэм къеджа нэужь, (Матвей къыбгъэдэкIа, , IV, 25 – V, 13), фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм щыщу къызэджа IыхьэхэмкIэ.
Иджыпсту фIэщхъуныгъэ зиIэу дунейм тетхэр мащIэу къэплъытэми, пцIымрэ бзаджэмрэ, къуаншагъэмрэ леймрэ щыкуэду жыпIэну ухьэзырщ. Псом хуэмыдэу пщыхьэщхьэ хъыбарыщIэхэм ущеплъкIэ къыбгуроIуэ дунейр лъагъуныгъэм мыхъуу, губжьым, къынтIэшынтIэм зэригъакIуэу.
КIэщIу жэуап уэстыжынщ: «Iэнэм шыгъур сыт щыгъуи куэд щыхъуркъым, ауэ псоми яхурокъу дэтхэнэми и шхыныгъуэр IэфI щищIын папщIэ.
Аращ Тхьэм щIыжиIэр: пэжыр дэ куэд дызэрыхъуркъым, атIэ пцIыр ди фIэщ зэрымыхъурщ. Пэжыр нэхугъэр зэрыкуэдыркъым, атIэ ар къыздикI зэрыщыIэрщ, кIыфIым ар зэрыпэщIэтыфырщ. Шыгъуу къанэ. Уи унэм, уи унагъуэм, уи уэрамым, уи къалэм гуапагъэ зыщIэ шыгъуу къыщыни, уи хъуреягъым зэхъуэкIыныгъэфIхэр къызэрыщыхъум гу лъыптэнщ».
ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым къулъшырыфым ихъуреягъкIэ фIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIу щрагъэкIуащ.
 
 
Опубликовано в Адыгэбзэ

2014 гъэм мэкъуауэгъуэм и 8-м, Троицэ ЛъапIэм и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт махуэшхуэм и щIыхькIэ гуфIэгъуэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ чылисэ зэхуэхьэсам.

Махуэшхуэм теухуа и псалъэм щихънагъ псом я нэхъыщхьэм къыхигъэщащ Чылисэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэр хабзэ хъуауэ зэрыщызэхуэсыр. Абы къыхигъэщащ Чылисэм и фIэщхъуныгъэ, чыристэн щIэныгъэ уиIэным мыхьэнэ зэриIэр.

ФIыщIэ зыпылъ зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым, щихънагъ псом я нэхъыщхьэ Феофилакт екIуэлIапIэм къэкIуахэм ядригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Троицэ ЛъапIэм и махуэшхуэм и тхьэнапэм.

ЕкIуэлIапIэм къэкIуахэр зыщIэупщIахэм щоджэн псом я нэхъыщхьэм жэуап иритащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

11 июня 2014, в день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого) исповедника, архиепископа Симферопольского (1961), архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную литургию в Воздвиженском храме Кисловодска.

Архиерею сослужили благочинный приходов Кисловодского церковного округа протоиерей Иоанн Знаменский, настоятель Воздвиженского храма протоиерей Гермоген Лиманов, священники кисловодских храмов и руководитель административного секретариата епархии иерей Илия Яковенко.

Вместе с прихожанами участниками богослужения стали воспитанник и приходского детского сада, созданного осенью 2010 года.

После чтения евангельского зачала архиепископ Феофилакт обратился к верующим со словом, посвященным прочитанному фрагменту Священного Писания.

В этот же день в Кисловодске архиепископ Феофилакт возглавил чин закладки храма в честь святителя и исповедника Луки, особенно почитаемого православными жителями города-курорта.

Опубликовано в Новости