2017 гъэм мазаем и 1-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хэтащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и къулыкъум зэрыхахрэ илъэсий щрикъум иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм. А махуэм Москва КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. Урыс Чристэн Члисэм и унафэщIым къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Киевскрэ Украинэмрэ я митрополит Онуфрий, Крутицкрэ Коломенскрэ я митрополит Ювеналий, Москварэ Молдоварэ я епархием и Патриаршэ унафэщI Владимир; Астанайскрэ Казахстанскрэ я митрополит Александр, Республикэм и Митрополичье округым и Iэтащхьэр; Ташкентскрэ Узбекистанскрэ я митрополит Викентий, Азие Курытым и митрополичье округым и Iэтащхьэр; Минскрэ Заславскрэ я митрополит Павел, Белорусием и Патриаршэ экзархыр; Волоколамск и митрополит Илларион, Москва Патриархатым члисэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ и къудамэм и унафэщIыр; Урыс Чристэн Члисэм и митрополиехэмрэ иерарххэмрэ я Iэтащхьэхэр; синод, члисэпсо IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр. ТхьэлъэIум хэтащ: УФ-м и Президентым федеральнэ округ нэхъыщхьэм щиIэ лIыкIуэ, УФ-м и Президентым къэзакъхэм я IуэхухэмкIэ щиIэ Советым и унафэщI Беглов А. Д.; Императорскэ чристэн палестинэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Степашин С. В.; УФ-м и ФС-м и Къэрал думэм граждан жылагъуэм зегъэужьынымкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и Комитетым и унафэщI Гаврилов С. А.; УФ-м и ФС-м и Къэрал думэм и депутат, Москварэ Урысей псомрэ и Патриархым ухуэныгъэмкIэ и чэнджэщэгъу Ресин В. И.; УФ-м цIыхум и хуитыныгъэмкIэ и уполномоченнэ Москальковэ Т. Н.; Урысей МИД-м цIыхум и хуитыныгъэмкIэ, демократиемкIэ и уполномоченнэ Долгов К. К.; Федеральнэ къулыкъущIапIэм связым, хъыбарегъащIэ технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и унафэщI Жаров А. А.; лъэпкъ политикэмкIэ, щIыналъэ зэхуаку зэпыщIэныгъэхэмкIэ, туризмымкIэ Москва къалэм и Департаментым и унафэщI Сучков В. И., къэрал, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ члисэм Тхьэ щелъэIуащ Антиохийск и Патриархымрэ КъуэкIыпIэмрэ я лIыкIуэ, Филиппопольск и митрополит Нифон, Афоным щыIэ Пантелеймоновскэ къулъшырыфым и архимандрит игумен Евлогий (Иванов); Члисэмрэ жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я зэхущытыкIэхэмкIэ и Синод къудамэм и унафэщI Легойдэ В. Р.; Урыс Чристэн Члисэм и «Софрино» художественно-производственнэ IуэхущIапIэм и унафэщI Пархаев Е. А.; чристэн лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэмкIэ Дунейпсо фондым и президент Алексеев В. А.; цIыхубз къулъшырыфхэм я унафэщIхэр, Москварэ Подмосковьерэ я щоджэнхэр, члисэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр, екIуэлIапIэхэм я советхэм я лIыкIуэхэр, члисэ еджапIэхэм я егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ. Литургием уэрэд щыжаIащ КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ Члисэм и хорхэм (регентыр Толкачев И. Б.), Сретенскэ ставропигиальнэ къулъшырыфым и хорым (регентыр Жилэ Н. С.). Ектении нэужьым Киевскрэ Украинэмрэ я митрополитыр УнафэщIым папщIэ Тхьэ елъэIуащ. ИужькIэ патриарх ЛъапIэ Кирилл Украинэм мамырыгъэ щыIэн папщIэ Тхьэ елъэIуащ. Епископ Богородскэм узэщIыныгъэ псалъэкIэ захуигъэзащ кърихьэлIахэм. ТхьэлъэIур «Союз» телеканалымкIэ къитащ. Литургие нэужьым митрополит Онуфрий Урыс Чристэн Члисэм и Синод ЛъапIэм хэтхэм къабгъэдэкIыу Патриарх ЛъапIэм зэрызыхуагъазэ хъуэхъу тхыгъэм къеджащ икIи Тхьэм и Анэм и Дон тхьэнапэмрэ удз гъэгъарэ тыгъэ хуищIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм ехъуэхъуащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу федеральнэ округ нэхъыщхьэм щыIэ Беглов А. Д. Урыс Чристэн Члисэм и унафэщIым къызэхуэсахэм захуигъэзащ: «Псоми фIыщIэ фхузощI мы махуэм си гъусэу Тхьэ фелъэIуну гупыж зэрыфщIам папщIэ. Фэ фщыщ куэдым хэлъхьэныгъэ хувощI урыс Чристэныгъэр гъэбыдэным, Члисэм, Тхьэм къулыкъу хуэщIэным, жор тщIыну, цIыхухэр къегъэлыныгъэм къыхуедджэну къалэн тщызыщIам. Нобэрей тхьэлъэIум къыщеджащ Апостол Пётр (1 Пет. 4:12-5:5) къахуигъэхьа тхыгъэм щыщ Iыхьэ. А апостол къеджэныгъэм хэтщ илъэс зыбжанэ ипэкIэ Члисэм къулыкъу хуэщIэн гъуэгум сыщытехьэм гъэщIэгъуэн сщыхъуахэр: Пашэхэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм щапхъэ евгъэлъагъу. Зы лъэныкъуэкIэ къыпщыхъункIэ хъунущ зы цIыхур адрейм ефIэкIыу, ауэ апхуэдэукъым зэрыщытыр. Щоджэныр, щоджэн нэхъыщхьэр, Патриархыр нэгъуэщIхэм ефIэкIыу къащымыхъун папщIэ, цIыхухэм щапхъэ ебгъэлъагъун хуейщ. Щапхъэ умыгъэлъагъуэмэ, уи IуэхущIафэхэмкIэ уефIэкIыу къащыхъункIэ хъунущ, уи псалъэхэм, уи Iуэхухэм дзыхь къыхуамыщIу, псом хуэмыдэу иерарххэмрэ Патриархымрэ. Абы къару куэд епхьэлIэн хуейщ. Щапхъэ ухъун щхьэкIэ а щапхъэр къыбдэзылъагъуну хуейхэм нэхъ тIэкIу нэхъ лъагэу ущытын хуейщ. Абы къикIыркъым псоми щапхъэ уахуэхъун хуейуэ, ауэ щыIэщ апхуэдэу зэплъи – щоджэн, члисэ унафэщI, къулъшырыф унафэщI жыпIэми, щоджэн нэхъыщхьэ, Патриарх псом хуэмыдэу. Ауэ, зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым ди гуэныхьхэр тIуэтэжын зэрыхуейр, армыхъумэ щапхъэ дызэрымыхъунур, цIыхугур къыпхуэгъэпцIэнукъым. Зы, тIу, щы къыпхуэгъэпцIэнщ, ауэ Члисэр къыпхуэгъэпцIэнукъым. Апхуэдэу щыхъукIэ, щапхъэ ухъун папщIэ куэдрэ улэжьэн хуейщ, уи къалэнхэр бгъэзэщIэным имызакъуэу, уи гуэныхьхэр зэрыбгъэкIуэдыжынуми ухущIэкъун хуейщ. Фи псалъэ гуапэхэмрэ тхьэлъэIухэмрэ папщIэ псоми фIыщIэ фхузощI икIи сыныволъэIу фи тхьэ фыщелъэIухэм деж фи дэIэпыкъуныгъэм хуэныкъуэ Патриархыр зыщывмыгъэгъупщэну. Члисэм, Тхьэм къулыкъу зэрыхуэфщIэм, Члисэр зэрывгъэбыдэм, дызэрызэкъуэтым, дызэрызэпсалъэм, Тхьэ дызэрелъэIум папщIэ фIыщIэ фхуэфащэщ. Аминь». ИужькIэ Патриарх ЛъапIэ Кирилл члисэ дамыгъэхэр пастырхэмрэ архипастырхэмрэ тыгъэ яхуищIащ зи махуэхэр зыгъэлъапIэхэм. Махуэшхуэ тхьэлъэIур и кIэм щынэблагъэм КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Iэнэ щагъэуващ. Щихънагъ нэхъыщхьэм ехъуэхъуащ: Москва епархием и Патриаршэ унафэщI, Крутицкрэ Коломенскрэ я митрополит Ювеналий, Къэзэхъстан Республикэм и Митрополичье округым и унафэщI, Астанайскрэ Казахстанскрэ я митрополит Александр, УФ-м и ФС-м и Къэрал думэм и унафэщI Володин В. В.; Кишиневскрэ Молдоварэ я митрополит Владимир; Антиохийск и Патриархымрэ КъуэкIыпIэмрэ я лIыкIуэ, Филиппопольск и митрополит Нифон; Ташкентскрэ Узбекистанскрэ я митрополит Викентий, Азие Курытым и митрополичье округым и Iэтащхьэр; Минскрэ Заславскрэ я митрополит Павел, Белорусием и Патриаршэ экзархыр; Смоленскэ областым и губернатор Островский А. В; Москва къалэм лъэпкъ политикэмкIэ, щIыналъэ зэхуаку, туризмымкIэ и Департаментым и унафэщI Сучков В. И. Урыс Чристэн Члисэм и УнафэщIым къэпсэлъахэм фIыщIэ яхуищIащ: «Псом хуэмыдэу фи тхьэлъэIухэм папщIэ фIыщIэ фхузощI, - жиIащ Патриарх Кирилл. – Си къарур щыкIуэщIым и дежи гупсысэщIэхэр къыспкъырохьэ, гукъыдэж сиIэ мэхъу. Аращи, дяпэкIи фи тхьэлъэIухэм сыхэвмын, гум къыбгъэдэкIыу Тхьэ ущелъэIукIэ Тхьэм узэхехри. «Члисэм сыт щыгъуи члисэ зэхуэхьэса щыIащ, Iуэхум тепсэлъыхьурэ унафэ тращIэу. Иджыблагъэ Межсоборнэ присутствием и пленумыр и кIэм нэблэгъащ. Абы махуитIым къриубыдэу тхыгъитIым дыщыхэплъэжащ. ЦIыхуи 150-рэ ухъуу уздэлэжьэну тыншкъым, дэтхэнэми и Iуэху еплъыкIэ утыку кърихьэну хуиту. Ауэ тхыгъэр зыхуей хуэдгъэзащ. Патриархым, Синодым ящIэфакъым зэгъусэу яхуэщIакъым – зэхыхьэм хэта епископатым, щоджэнхэм, цIыху къызэрыгуэкIхэм, цIыхухъухэм, цIыхубзхэм, щIалэхэм, нэхъыжьхэм ялэжьар», - къыхигъэщащ УнафэщIым. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэм я тхьэлъэIухэм я фIыгъэкIэ узыщымыгугъ куэд къохъулIэ. «Ди тхьэлъэIухэмкIэ Тхьэм зыхудогъазэ, абы и жэуапу Тхьэм и фIыгъуэр къытлъоIэс», - къыхигъэщащ Патриархым. – Аращ Члисэм дыщIыхуэныкъуэр». «Абы къикIыркъым дэ зыри длэжьын хуэмейуэ. Гугъуехьым пэщIэмыувэм Тхьэр дэIэпыкъуркъым зэикI. Ауэ, ди къарум къихь щыдлэжькIэ, Тхьэми зыкъытщIигъэкъуэнущ», - жиIащ щихънагъ нэхъыщхьэм. КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ Чисэм и Патриаршэ палатэхэм я Троннэ пэшым Патриарх Кирилл хъуэхъухэмкIэ зыкъыщыхуагъэзащ Синод лъапIэм хэтхэм, митрополиехэм я Iэтащхьэхэм, иерарххэм, Чристэн Члисэхэм я лIыкIуэхэм, социальнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, ставропигиальнэ къулъшырыфхэм я унафэщIхэм, щоджэнхэм.

Опубликовано в Адыгэбзэ

1 февраля 2017, в сонме иерархов Русской Православной Церкви, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт принял участие в торжествах по случаю восьмой годовщины интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.  

В этот день в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия. Святейший Владыка совершал богослужение в интронизационных облачениях.

Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили: Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; главы митрополий и иерархи Русской Православной Церкви; руководители синодальных и общецерковных учреждений в священном сане.

 

На богослужении присутствовали: полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества А.Д. Беглов; председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов; депутат Государственной Думы ФС РФ, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова; Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.К. Долгов; глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций А.А. Жаров; руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.И. Сучков и другие представители государственных и общественных организаций.

В Храме Христа Спасителя молились представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока митрополит Филиппопольский Нифон, игумен Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря архимандрит Евлогий (Иванов); председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда; руководитель Художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви «Софрино» Е.А. Пархаев; президент Международного фонда единства православных народов В.А. Алексеев; настоятельницы женских обителей, священнослужители Москвы и Подмосковья, сотрудники синодальных и иных церковных структур, представители приходских советов, преподаватели и учащиеся церковных учебных заведений.

За Литургией пели хоры Храма Христа Спасителя (регент — И.Б. Толкачев) и Сретенского ставропигиального монастыря (регент — Н.С. Жила).

В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле. После сугубой ектении Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины вознес молитву о Предстоятеле Русской Церкви. Затем Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.

Проповедь перед причастием произнес епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция торжественного богослужения.

По окончании Литургии Блаженнейший митрополит Онуфрий огласил поздравительный адрес Святейшему Патриарху от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви, после чего преподнес Его Святейшеству список Донской иконы Божией Матери и букет цветов.

Святейшего Владыку поздравил полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

«Я всех вас благодарю за то, что вы сочли возможным в этот день помолиться вместе со мной. Особенно меня радует множество епископата, который вместе с Патриархом сегодня здесь, в молитве. Многие из вас, пребывая очень далеко от Первопрестольного града, совершают единое общее дело — дело укрепления русского Православия, дело служения Церкви Божией, дело служения Господу, Который заповедовал нам идти и крестить, проповедовать, призывать людей ко спасению.

Сегодня по стечению обстоятельств, по стечению календарей церковного и астрономического, совершалось богослужение, во время которого читался отрывок из Первого послания апостола Петра (1 Пет. 4:12-5:5). В этом апостольском чтении есть слова, которые поразили меня своей силой много лет назад, когда я еще только собирался стать на путь служения Церкви: Пастырей ваших умоляю: пасите стадо, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду.

На каждом месте иерархического служения непросто осуществлять этот апостольский завет, потому что слово «господство» нередко реализуется в совершенно конкретных деяниях священнослужителя, особенно же архиерея, которому Самим Богом через святых апостолов вручено право вязать и решить, принимать иногда очень строгие канонические решения. Со стороны они могут показаться проявлением господства одного человека над другим, но это совершенно не так. Вот для того чтобы ни у кого и никогда не возникала мысль, что священнослужитель, будь то священник, архиерей или Патриарх, господствует над стадом, необходимо соблюсти последнюю часть этого дивного апостольского завета: подавая пример стаду. А если примера нет, то самые безобидные действия могут восприниматься как господство, и нет доверия ни к словам, ни к делам, особенно иерархов и Патриарха. Поэтому прямое и, я бы сказал, радикальное исполнение апостольской заповеди является непременным условием успеха служения — и священника, и архиерея, и тем более Патриарха.

Чтобы было так, нужно прилагать много сил. Чтобы служить примером, нужно быть чуть выше тех, кто в тебе желает увидеть пример. Это не значит, что все хотят в тебе видеть пример, но есть те, на кого так и смотрят, — будь то священник, настоятель храма, настоятель или настоятельница обители, особенно же архиерей и Патриарх. Но чтобы было так, нам всем нужно помнить, исповедовать всей силой своей души, что никакого примера не получится, если мы будем искусственно создавать некий образ благочестия, праведности, справедливости и доброты, ведь сердце человека обмануть невозможно. Можно обмануть одного, другого, третьего — Церковь обмануть невозможно.

А значит, чтобы являть пример, нужно трудиться, не покладая рук. И не только над честным, ответственным, самоотверженном исполнением своих непосредственных обязанностей, но и над самим собой, над своим внутренним миром, над своей способностью бороться с грехами, преодолевая искушения и человеческую слабость.

Благодарю всех вас, мои дорогие, за добрые слова и за ваши молитвы, и прошу вас помнить в своих молитвах Патриарха, который во исполнение апостольской заповеди, что слышали мы сегодня, особенно нуждается в вашей молитве и вашей духовной поддержке. Всех вас сердечно благодарю за служение Господу, за укрепление Церкви, за наше единство, за наше духовное общение и за нашу совместную молитву. Аминь».

Затем Святейший Патриарх Кирилл удостоил церковных наград архипастырей и пастырей, отмечающих знаменательные даты.

По окончании праздничного богослужения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась братская трапеза.

Святейшего Владыку поздравили: Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, председатель Государственной Думы ФС РФ В.В. Володин; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы В.И. Сучков, губернатор Смоленской области А.В. Островский.

Предстоятель Русской Православной Церкви произнес ответное слово, в котором поблагодарил выступавших.

«Прежде всего благодарю за ваши молитвы, которые я чувствую, которыми духовно поддерживаюсь, — сказал, в частности, Святейший Патриарх. — Даже когда наступает предел физических, а порой и духовных сил, вдруг появляются новые мысли, некое вдохновение, и понимаешь, что из человеческого естества все это произойти не может. Поэтому прошу и впредь не оставлять меня в своих молитвах, потому что искренняя молитва достигает Бога, а Господь по вашим молитвам и подает».

«В Церкви всегда была соборность, и решения принимались на основании широкого обсуждения. Недавно закончился пленум Межсоборного присутствия, на котором в течение двух дней мы редактировали два документа. Это очень непростое дело — редактировать в группе из 150 человек, причем каждый мог высказаться, каждый мог внести свои предложения. Но в результате мы создали очень сбалансированный текст. Ни Патриарх, ни даже Синод не сделали бы то, что мы сделали вместе — епископат, духовенство, миряне, мужчины и женщины, молодые и старые, — все те, кто принимал живое участие в обсуждении заданных тем», — отметил Предстоятель.

По словам Его Святейшества, многое, что кажется невозможным, совершается в Церкви по молитвам верующих. «Мы направляем свою молитву к Богу, а в ответ Бог передает всем нам Свою благодать, — отметил Патриарх. — Именно поэтому Церковь непобедима, и врата ада никогда ее не одолеют».

«Это не значит, что мы должны ничего не делать. Господь никогда не помогает тем, кто не трудится, кто отказывается пройти свою часть пути. Но если мы будем делать все, что в наших силах, то и Господь будет нам вспомоществовать», — заключил Святейший Владыка.

Затем в Тронном зале Патриарших палат в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл принял поздравления от членов Священного Синода, глав митрополий, иерархов, представителей Поместных Православных Церквей, синодальных учреждений, наместников ставропигиальных обителей и духовенства.

Источник: официальный сайт Русской Православной Церкви

Опубликовано в Новости

19-22 ноября 2016 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт принял участие в юбилейных торжествах по случаю 70-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Владыка тепло поздравил Предстоятеля Русской Церкви от имени духовенства и мирян Пятигорской и Черкесской епархии, а также Республики Туркменистан. По благословению Его Святейшества архиепископ Феофилакт сопровождал в дни торжеств делегацию Болгарской Православной Церкви и, в частности, принял участие во встрече со Святейшим Патриархом Кириллом, состоявшейся 22 ноября 2016 в Патриаршей резиденции Данилова ставропигиального монастыря. 

Опубликовано в Новости

24 сентября 2016 года, в субботу пред Воздвижением, день памяти преподобного Силуана Афонского (1938), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Троицком соборе Данилова ставропигиального монастыря г. Москвы.

Богослужением в Даниловом монастыре, где с 21 сентября пребывал ковчег с честной главой русского святогорского подвижника преподобного Силуана Афонского, завершились проходившие в Москве торжества, посвященные 1000-летию присутствия русских монахов на Святой Горе Афон и 150-летию со дня рождения преподобного Силуана.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей;архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, наместник Троице-Сергиевой лавры, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт; епископ Видновский Тихон; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Касимовский и Сасовский Дионисий; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; протоиерей Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве;архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова монастыря; протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС МП; архимандрит Сергий (Бауэр), игумен монастыря святителя Тихона Задонского (Православная Церковь в Америке); архимандрит Лука (Мурьянка), игумен Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле; игумен Арсений (Соколов), настоятель подворья Русской Православной Церкви в Бейруте (Ливан), представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохии и всего Востока; игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря; игумен Варфоломей (Петров), наместник Николо-Угрешского ставропигиального монастыря; насельники Данилова монастыря в священном сане и духовенство г. Москвы.

Среди молившихся были: игумен Рыльского монастыря епископ Адрианопольский Евлогий (Болгарская Православная Церковь); наместник Андреевского ставропигиального монастыря епископ Дмитровский Феофилакт; епископ Рубцовский и Алейский Роман; представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Феоктист (Димитров); игумен Баламандского Патриаршего монастыря архимандрит Иаков (Халил) (Антиохийская Православная Церковь); антипросоп Пантелеимонова монастыря в Священном Киноте Святой Горы Афон иеромонах Кирион (Ольховик), сопровождающий мощи преподобного Силуана Афонского; насельник монастыря Раду-Водэ иеромонах Хрисанф (Баке) (Румынская Православная Церковь); начальник Духовной миссии Русской Зарубежной Церкви в Иерусалиме архимандрит Роман (Красовский); игумены и игумении монастырей Русской Православной Церкви и ряда монастырей Поместных Православных Церквей, участвовавшие в торжествах в честь 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон и в Собрании игуменов и игумений Русской Православной Церкви, проходившем 22-23 сентября в Москве.

В храме присутствовал полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе, председатель Рабочей группы при Президенте РФ по подготовке к празднованию 1000-летия присутствия русских на Святой Горе Афон А.Д. Беглов.

Богослужебные песнопения исполнил хор Данилова монастыря (регент — Г.Л. Сафонов).

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.

Затем были вознесены молитвы о упокоении душ воинов-спасателей Александра, Алексия, Романа, Александра, Павла, Николая, Сергия, Павла, «в огненной стихии погибших при тушении пожара на востоке Москвы». Трагедия произошла 22 сентября. В ликвидации пожара на складе на Амурской улице было задействовано 300 пожарных и более 50 единиц техники. При тушении погибли восемь сотрудников МЧС.

За Литургией Предстоятель Русской Православной Церкви рукоположил диакона Евгения Дубовца, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском г. Москвы, в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес игумен Иона (Займовский), насельник Данилова монастыря.

По окончании Литургии Святейший Владыка совершил славление и прочитал молитву у мощей преподобного Силуана Афонского.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.

От лица святогорской братии иеромонах Кирион (Ольховик) приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону преподобного Антония Киево-Печерского, родоначальника русского монашества, представителя русских святогорцев, который принял постриг на Афоне в первой русской обители Успения Божией Матери ― Ксилургу.

Затем Святейший Патриарх Кирилл торжественно перенес ковчег с главой преподобного Силуана Афонского из Троицкого собора на соборную площадь монастыря. Святыня была передана представителям Фонда святителя Василия Великого и священнослужителям, которые доставят ее к месту постоянного пребывания ― в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне.

После богослужения состоялось общение архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта со Святейшим Патриархом. Его Святейшество тепло поздравил Владыку Феофилакта с десятилетием архиерейской хиротонии, поблагодарил за служение на земле Северного Кавказа, пожелал благодатной помощи Божией в служении Матери Церкви и благословенного долголетия. 

В тот же день архиепископ Феофилакт совершил литию в Богоявленском Елоховском соборе Москвы, на месте упокоения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, совершившего архиерейскую хиротонию Владыки.

Опубликовано в Новости

2016 гъэм фокIадэм и 1-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и юбилейм республикэм исхэр IущIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм КIуэкIуэ Юрий и цIэкIэ къигъэхьа хъуэхъум итщ: «Къэбэрдей- Балъкъэрым щыпсэухэм си гуапэу сынывохъуэхъу Республикэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъумкIэ. Илъэс 500 ипэкIэ ди лъэпкъхэр я тхыдэ, щэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэпыщIа хъуащ. Абы къриубыдэу гугъуехь куэдым зэгъусэу пхыкIащ. XVI лIэщIыгъуэм Иоанн IV къэбэрдеипщым ипхъу Марие щхьэгъусэ хуэхъури Урысеймрэ Къэбэрдей- Балъкъэрымрэ зэпыщIа хъуащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я дин зэхущытыкIэхэр щапхъэщ чристэнхэмрэ нэгъуэщI диным итхэмрэ я деж. Мы гъэм и накъыгъэм тхыдэ Iуэху къэхъуащ – Налшык апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ и члисэр ягъэнэхуащ. Абы теухуа гукъэкIыж гуапэхэр си гум къинэжащ. Властымрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ дин IуэхущIапIэхэмрэ дяпэкIи апхуэдэу зэдэлэжьэну сыщогугъ щIыналъэм мамырыгъэ, зэгурыIуэныгъэ илъын папщIэ. Тхьэм и фIыгъуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэм къыфлъысыну солъэIу». Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм Патриарх Кирилл къыбгъэдэкI хъуэхъур иритыжащ. УФ-м и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олегрэ КъБР-м и Iэтащхьэ кIуэкIуэ Юрийрэ ящIыгъуу ар республикэм исхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ ехъуэхъуащ мамырыгъэ яIэну, Къэбэрдей-Балъкъэрыр гъэгъэну.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Быйыл сентябрь айны 1-де Къабарты-Малкъар, республиканы къуралгъан юбилейин белгилейди. Аны бла байламлы, республиканы Башчысы Коков Юрийге, Сыйлы Патриарх Кириллни ийген алгъышлауунда былай айтылады: « Сизни да Къабарты-Малкъарны джамагъатын да Республика къуралгъанлы 95 джыллыкъ юбилейи бла таза джюрекден алгъышлайма. Аз да кеб да, бешджюзджылны бизни халкъларыбыз бир культура бла тарих бла байланыбдыла. Андан бери ала барысы да бизни Ата джуртха тюшген талай къыйынлашыуладан, сынауладан бирлешиб етгендиле. Узакъ 16-чы емюрде Иоанн патчах бла Темрюкова Мария бийчени некяхлары  Къабарты-Малкъар бла Русну бирикдириб башлагъанды, бизни халкъларыбызны тарихлеринде джангы бет ачылгъанды. Православ, муслиман эмда башха динлени келечилерини расында шохлукъ, джарашыулукъ орналгъаны да бек къуандырады. Быйыл май айда тарих магъаналы бек уллу иш болду, Нальчикде шахарды Магдаллы Мария шыйыхны сыйына аталыб ишленннген ра клисагъа нюр салыннган адет этилген эди. Анда ашхы , джылы сезимлени джюрегимде сакълайма. Республиканы властлары бла джамагъат организациялары бла дин аралыкъланы келечилерини мындан ары да биригиб ашхы ишле баджарлыкъларына бек ышанама. Сизге, республиканы джамагъатына да Раббийден разылыкъ тилейме». Сыйлы Патриарх Кириллни ийген алгъышлауун республиканы Башчысына Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт бергенди. Эресейни Президентини ШКФО-да толу эркинликли келечиси Беловенцев Олег бла республиканы Башчысы Коков Юрий бла бирге ол юбилейли къуанчха къошулгъан эди. Владыка республиканы джамагъатына, келген къонакъларына да алгъыш сезле айтыб, джарыкъ Къабарты-Малкъарда хаман да мамырлыкъ орналыб турсун деб теджеди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

1 сентября 2016 Кабардино-Балкария встречает юбилей образования республики. В послании Его Святейшества на имя Главы КБР Юрия Кокова по этому случаю, в частности, говорится:

"Сердечно поздравляю Вас и всех жителей Кабардино-Балкарии с 95-летием со дня образования Республики. Без малого полтысячи лет наши народы объединены общей историей и культурой. За минувшее время они вместе преодолели многие трудности и испытания, выпавшие на долю нашего Отечества. В далеком XVI веке в результате брака царя Иоанна IV и кабардинской княжны Марии Темрюковны состоялось объединение Руси и Кабардино-Балкарии, началась новая веха в истории наших народов.

Отрадно, что межрелигиозные отношения в Кабардино-Балкарии всегда были примером доброго взаимодействия православных христиан и представителей других традиционных религий. В мае сего года произошло знаковое историческое событие для всего региона – освящение в Нальчике кафедрального собора в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, небесной покровительницы царицы Марии. Теплое воспоминание об этом я с благодарностью храню в своем сердце.

Выражаю надежду на продолжение установившегося плодотворного сотрудничества светской власти, общественных объединений и всех религиозных общин Республики в деле созидания мира и гражданского согласия в регионе. Призываю на Вас и всех жителей Кабардино-Балкарии благословение Господне".

Послание Святейшего Патриарха Кирилла передал главе Кабардино-Балкарии лично архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Вместе с полномочным представителем Президента России в СКФО Олегом Белавенцевым, Главой КБР Юрием Коковым, другими официальными лицами он принял участие в юбилейных торжествах. Владыка приветствовал жителей и гостей республики и пожелал мира и процветания солнечной Кабардино-Балкарии. 

Опубликовано в Новости