2017 гъэм гъатхэпэм и 24-м, Псыхуабэ, Черкесск епархием и щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Епархием и совет 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 23-м хахам и япэ зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэм хыхьэу Налшык члисэ округым и щоджэныр хахащ. Ар щоджэн нэхъыжь Дьячков Александрщ. Советым хэтхэр, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл, Синод ЛъапIэм хэтхэм фIыщIэ хуащIу, Москварэ Урысей псомрэ я патриархым и Члисэ-жылагъуэ советым хагъэхьащ Псыхуабэ епархием и лIыкIуэ щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий. ЗэIущIи 120-м щIигъу, зэхыхьэхэр, викторинэхэр, дерсхэр епархием и екIуэлIапIэхэм щрагъэкIуэкIащ чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. Махуэшхуэ зэхыхьэм и планыр яубзыхуащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт КИФЩI-м и къалащхьэм и библиотекэхэм я лэжьакIуэхэм яIущIащ икIи жэрдэм ищIащ Псыхуабэ цIыхубэ чристэн библиотекэ къыщызэрагъэпэщыну. Абы тхылъхэмкIэ щызэхуъэжэнущ. Махуэшхуэр зэрагъэлъэпIэнум зэIущIэм щытепсэлъыхьащ советым и секретарь щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Сабий щэ бжыгъэхэм гъэмахуэм загъэпсэхуфынущ икIи Чристэн диным теухуа щIэныгъэ щызрагъэгъуэтыфынущ Псыхуабэ епархием и зэхуэсхэм. «Зеленый Афон» зэхыхьэм хьэщIэ 400 ирагъэблэгъэнущ. 100-м щIигъу «Маруха» зэхуэсым хэтынущ. Мы гъэм щыщIэдзауэ «Зелёный Афон» зэхуэсыр щIыналъэм сабийхэм зыщагъэпсэху и реестрым хагъэхьэнущ. Апхуэдэу мы гъэмахуэм сабийхэм махуэм зыщагъэпсэху ути 8, члисэ округи 4-м, цIыхубз къулъшырыфым къыщызэрагъэпэщынущ. Щоджэнхэр хэтынущ «Пернач», «Сотник» къэзакъ лагерхэм я лэжьыгъэхэм, Горячеводскэ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэр гъэхьэзырыным. «Отрада», «София» екIуэлIапIэхэм я гъэсэнхэр гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм хабзэ зэрыхъуауэ хэтынущ. Советым хэтхэм а лэжьыгъэм хутепсэлъыхьащ епархием и ЩIалэгъуалэ къудамэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия. ЗэIущIэм щыжаIащ махуэм зыщагъэпсэху зэхуэсхэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр тхьэмахуэ школхэмрэ епархием и члисэ округхэмрэ зэбграгъэхыну. Епархием члисэ псапэ Iуэхумрэ социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий Кавказ Ищхъэрэм и члисэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэнымкIэ и япэ конференцым кърикIуам тепсэлъыхьащ, ныкъуэдыкъуэхэм ядэлэжьэным теухуауэ. Ар иригъэкIуэкIащ Синод къудамэм псапэ щIэнымкIэ и унафэщI, Орехово-Зуевскэм и щихънагъ Пантелеимон. Зэхуэсым цIыху 200 зэхуишэсащ. Абы ящыщт члисэм и Псыхуабэ, Ставрополь, Георгиевск, Мэхъэчкъалэ, Владикавказ епархиехэм я члисэ лэжьакIуэхэр, члисэ социальнэ лэжьакIуэхэр. Конференцэм хыхьэу семинар-тренинг ирагъэкIуэкIащ. Синод къудамэм и унафэщIыр «Дыгъэпс къалэ» IуэхущIапIэм, Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым и «София» екIуэлIапIэм, иппотерапиемкIэ центрым, «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрым щыIащ. Конференцэм хэтащ социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щащIэ зэзыгъэуIу центрхэм я лIыкIуэхэр, щIыналъэм и сымаджэщхэм, поликлиникэхэм я дохутыр нэхъыщхьэхэр, лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ управленэхэм я лIыкIуэхэр. Советым фIыщIэ щыхуащIащ конференцыр къызэгъэпэщынымрэ ар егъэкIуэкIынымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуахэм. Епархием тезыр щрагъэпшын и IуэхущIапIэхэм къулыкъу зэрыщащIэм техуауэ къэпсэлъащ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин. Псыхуабэ, Черкесск епархием и Iэгъуэблагъуэм тезыр щрагъэпшын IуэхущIапIэу 6 щыIэщ. Абы щыщу 4-р чристэн члисэщ, щоджэнихымрэ катехизаторхэм я дэIэпыкъуэгъуитIымрэ абыхэм я нэIэ тетщ. Гъунэгъу екIуэлIапIэхэр дIээпыкъуэгъу мэхъу зэхыхьэшхуэхэр щрагъэкIуэкIкIэ. Тезыр щрагъэпшын IуэхущIапIэхэм зэIущIэ 14 мыхьэнэшхуэ яIэу щрагъэкIуэкIащ нэгъабэ. Гъатхэпэм и 15-17- хэм епархием и лIыкIуэхэр хэтащ Синод къудамэмрэ УФСИН-мрэ я семинарым.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм гъатхэпэм и 23-м, епархием и унэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и къулыкъум зэрытрагъэувэрэ илъэс 35-рэ зэрырикъумкIэ ехъуэхъуащ икIи щIыхь тхылъыр иритащ щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр. Щихънагъ нэхъыщхьэм Александр фIыщIэ хуищIащ КъегъэлакIуэ Христосрэ Члисэмрэ къулыкъу зэрахуищIэм, быныфI зэригъэсам папщIэ. 1982 гъэм гъатхэпэм и 21- м, Ставрополь и Андреевскэ члисэ зэхуэхьэсам, епископ Антоний (Завгородний), Александр пресвитор къулыкъур къыщыхуигъэфэщауэ щытащ. А илъэсхэм къыщыщIэдзауэ Ставрополь и екIуэлIапIэхэм къулыкъу щещIэ, иужькIэ къагъэщIэрэщIэжа Псыхуабэ епархием. Тарнакинхэ я унагъуэм сабийуэ 8 къащIэхъуащ. Абыхэм 14 къатехъукIыжащ. Тарнакинхэ я унагъуэшхуэм щыщ цIыхуиплI щоджэн хъуащ, иджыри тIу духовнэ школхэм щIэсщ. Александр и юбилеймрэ дамыгъэ зэрыхуагъэфэщамкIэ сохъуэхъу!

Опубликовано в Адыгэбзэ

Быйыл март айны 24-де Епархиал советни кенгешини аллы бла Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Минераловод клиса округгъа джуаблы дин къуллукъчу оруннга салыргъа деб указны протоирей Панасенко Алексийге берди. Алексий бабас кеси Минеральные Воды шахарда туугъанды. Шахарны приходларында ол кесини къуллугъун 1997-чи джылдан бери бардырыб турады. Талай джылны Алексий бабас, округну джуаблы динчиси Агеев Илияны болушчусу болуб ишлегенди. Епархиал джыйылыуда чеб атылыуну эсеби бла протоирей Панасенок Алексий Епархиал советни джангъы къурамыны советине членнге сайланнганды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл март айны 23-де епархиал юйде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, митрофорлу протоирей Тарнакин Александрны дин къуллугъун бардыргъанына 35 джыллыгъы бла алгъышлаб Архиерейли грамота бла саугъалады. Владыка, Александр бабасха Къутхарыучу Масихге эмда Аны Клисасына хакъ къуллукъ этгени ючюн эмда тюзюйюн сабийлени есдюргени ючюн разылыгъын билдирди. 1982-чи джыл март айны 21-де Ставропольны Андрей клисасында епископ (Загородний) Антоний , Александр бабсны просвитер дараджагъа чыгъаргъан эди.Ол джыллада батюшка Ставропольну приходларында къуллукъ этиб тургъанды., андан сора джангыртылгъан Пятигорск епархияда да. Тарнкинни юйдегиси 8 сабийни есдюргенди, бюгюнлюкде 14 туудукълары барды. Тарнакинлени уллу юйдегилеринден 4 адам православ динчиле болгъандыла экиси да православ дин школлада окъуйдула. Александр бабасны юбилейи бла эмда бу сыйлы саугъасы бла алгъышлайбыз!

Опубликовано в Къарачай-малкъар

24 марта 2017, под председательством архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, состоялось первое заседание нового состава Епархиального совета, избранного Епархиальным собранием 23 декабря 2016 года. 

В ходе заседания был утверждён духовник священнослужителей Нальчикского церковного округа. Им стал протоиерей Александр Дьячков. Члены совета  с благодарностью Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также членам Священного Синода приняли к сведению сообщение об избрании в состав Церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси представителя Пятигорской епархии протоиерея Сергия Кузнецова. 

Более 120 бесед, встреч, круглых столов, викторин и уроков посвятили на приходах епархии Дню православной книги. План праздничных мероприятий был размещён Архиепископ Феофилакт встретился с библиотечным сообществом столицы СКФО и предложил создать в Пятигорске народную православную библиотеку, которая будет работать в режиме свободного обмена книгами. О ходе празднования на заседании доложил секретарь совета протоиерей Иоанн Знаменский.

Несколько сотен детей смогут летом отдохнуть и получить знания о Православии на форумах Пятигорской епархии. Только "Зелёный Афон" примет не менее 400 гостей. Ещё около 100 - форум "Маруха". "Зелёный Афон" с нынешнего года будет внесён в краевой реестр площадок детского отдыха. Также этим летом будет организовано 8 летних площадок дневного пребывания в 4 церковных округах и женском монастыре. Священники примут участие в работе казачьих лагерей "Пернач" и "Сотник", сборах казачат Горячеводского общества. Традиционно выедут на летний отдых воспитанники приютов "Отрада" и "София". Об этой работе членам совета рассказал руководитель Молодёжного отдела епархии иерей Илия Яковенко. На заседании было рекомендовано распространить опыт площадок дневного пребывания при воскресных школах на все церковные округа епархии. 

Руководитель епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Сергий Еланцев доложил об итогах I Северокавказской конференции по церковному социальному служению, посвященной работе с инвалидами. Её возглавил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.  Форум собрал 200 человек, в их числе – священнослужители и церковные социальные работники из Пятигорской, Ставропольской, Георгиевской, Махачкалинской и Владикавказской епархий.   В рамках конференции прошел семинар-тренинг по созданию доступной среды в храмах. Руководитель Синодального отдела посетил «Солнечный городок», а также приют для девочек «София» при Георгиевском женском монастыре, центр иппотерапии, кризисный центр «Дом для мамы». В конференции приняли участие представители комплексных центров социального обслуживания, главврачи региональных больниц и поликлиник, представители региональных управлений труда и социальной защиты населения. На совете была выражена благодарность всем, потрудившимся в организации и проведении конференции.

О состоянии тюремного служения в епархии сообщил руководитель профильного отдела протоиерей Константин Сорокин. На территории Пятигорской и Черкесской епархии находятся 6 исправительных учреждений, в 4 из них действуют православные храмы, их окормляют 6 священнослужителей и 2 помощника-катехизатора. Во время проведения масштабных мероприятий дополнительно привлекается духовенство близлежащих приходов. За истекший год в исправительных учреждениях на территории епархии проведено 14 значимых мероприятий. А 15-17 марта делегация епархии приняла участие в обучающем семинаре Синодального отдела и УФСИН. Члены совета рекомендовали активизировать работу в пенитенциарных учреждениях с привлечением духовенства близлежащих приходов. 

Ход работы по представлению Основ православной культуры родителям учеников общеобразовательных школ был рассмотрен в сообщении руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерея Константина Фаустова. Ежегодно, в марте-апреле, в общеобразовательных школах проходят собрания, на которых родители третьеклассников выбирают один из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» который предстоит изучать их детям в четвертом классе.  Согласно «Регламенту выбора в образовательной организации родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»» в представлении конфессиональных модулей имеют право участвовать официальные представители соответствующих религиозных организаций. На заседании епархиального совета уделили особое внимание тому, чтобы содействовать священникам, участвующим в родительских собраниях. Поддерживать и направлять эту работу будут благочинные церковных округов. 

 

 

 

 

Опубликовано в Новости

23 марта 2017, в епархиальном доме, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт поздравил с 35-летием священнической хиротонии и вручил Архиерейскую грамоту митрофорному протоиерею Александру Тарнакину. Владыка поблагодарил отца Александра за служение Христу Спасителю и Его Церкви и за воспитание хороших детей.

21 марта 1982 года, в Андреевском соборе Ставрополя, епископом Антонием (Завгородним), отец Александр был рукоположен в сан пресвитера. Все эти горды батюшка несёт послушания на приходах Ставропольской, а затем и, возрождённой Пятигорской епархии. Семья Тарнакиных воспитала 8 детей и растит 14 внуков. 4 человека из большой семьи Тарнакиных стали священниками, ещё 2 учатся в духовных школах. Поздравляем отца Александра с юбилеем и заслуженной наградой!

Опубликовано в Новости

2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м, Псыхуабэ епархием и унэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънгаъ нэхъыщхьэ Феофилакт зэIущIэ щригъэкIуэкIащ, Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниеу Тыркуменистан Республикэм хъыбарегъащIэ лэжьыгъэхэр щыщIагъэхуэбжьэным теухуауэ. ЗэIущIэм хэтащ Патриаршэ благочинием и члисэ округхэм я унафэщIхэр, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм епархием и хъыбарегъащIэ-тхылъ тедзапIэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил. Зэхыхьэм Тыркуменистаным и екIуэлIапIэхэм я хъыбарегъащIэ лэжьыгъэхэр зэрырагъэфIэкIуэнум щытепсэлъыхьащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм гъатхэпэм и 14-м Псыхуабэ епархием и унэм щекIуэкIащ «Благословенный Кавказ» V чристэн гъэлъэгъуэныгъэм зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымрэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ щоджэн Яковенкэ Илья, епархием социальнэ къулыкъу щIэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий, Члисэмрэ жылагъуэмрэ я зэхущытыкIэхэмкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, "Православная Южная Русь".къэрал комитетым и лIыкIуэхэр. ЗэIущIэм хэтхэр тепсэлъыхьащ Кавказым и Минводы щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я духовно-узэщIыныгъэ, щэнхабзэ программэхэм. Гъэлъэгъуэныгъэр 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-9-хэм ЕссэнIтыгу къалэм и утым щекIуэкIынущ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм гъатхэпэм и 9-м Псыхуабэ епархием и унэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм къыщыдэкI газетхэм я «Чристэн Пятигорья» редколлегием и зэIущIэр. Зэхыхьэм хэтащ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенко Илия, хъыбарегъащIэ-издательскэ комитетым и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил, округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, Псыхуабэ Тхьэм и Анэм и Смоленскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, газетым и редактор Христосовэ Еленэ. КъыдагъэкIа номерхэм тепсэлъыхьащ. Апхуэдэу адэкIи газетхэр зэрырагъэфIэкIуэнум къытеувыIащ. ЕкIуэлIапIэхэм я хъыбарегъащIэхэм я бжыгъэм хагъэхъуэну къыхалъхьащ, щоджэным и упщIэхэм я жэуапхэр къыхагъэхьэну я мурадщ, Псыхуабэ и чристэн екIуэлIапIэхэм и газетхэм я теплъэм теухуахэми тепсэлъыхьащ. А махуэм и пщыхьэщхьэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Литургие щригъэкIуэкIащ. НэщI Иным ирихьэлIэу ирагъэкIуэкIа япэ литургиещ ар. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Литургие уэрэдхэр жиIащ щоджэн нэхъыщхьэм и хор Кубэ Аннэ зэригъакIуэм. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Къызэхуэсахэр шейрэ дэлэнрэкIэ ягъэхьэщIащ. Щоджэн нэхъыщхьэр екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъылIащ, пщыхьэщхьэ Литургием тепсэлъыхьащ, упщIэхэм жэуап иритащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

9 марта 2017 в Пятигорском епархиальном доме, под председательством архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, состоялось заседание редакционной коллегии объединённой газеты приходов Пятигорского церковного округа "Православное Пятигорье". В совещании приняли участие: руководитель Административного секретариата епархии иерей Илия Яковенко, руководитель информационно-издательского отдела протоиерей Михаил Самохин, благочинный приходов округа протоиерей Борис Дубинский, настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери Пятигорска протоиерей Олег Симанович, редактор газеты Елена Христосова.

В ходе активной дискуссии были рассмотрены выпущенные номера, сделаны предложения по дальнейшему улучшению издания. Принято решение увеличить количество новостей с приходов, ввести рубрику ответов священника на вопросы, обсуждён ряд других предложений, касающихся содержания и внешнего вида газеты православных приходов Пятигорска. 

Вечером того же дня архиепископ Феофилакт совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Спасском кафедральном соборе Пятигорска. Это первая такая литургия, совершённая вечером в нынешнем Великом Посту. Архиерею сослужили клирики собора. Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Анны Куба. По окончании литургии Владыка обратился к верующим с проповедью. Затем всем собравшимся был предложен чай с пирожками. Архиерей пообщался с прихожанами, рассказал им о традиции вечернего служения Литургии Преждеосвященных Даров, ответил на многочисленные вопросы. 

Опубликовано в Новости