2-017 гъэм мазаем и 22-м Псыхуабэ Администрацэм щекIуэкIащ «Северо- Кавказский межрегиональный ресурсный центр поддержки некоммерческих неправительственных организаций инвалидов» проектым и презентацэ. Мы проектыр КИФЩI-м и щIыналъэ псоми щагъэзащIэ. Ставрополь крайм проектым и координатор къалэныр пщэрылъ зыщищIыжащ «МелыIыч» псапащIэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Хенкинэ Любовь. КИФЩI-м проектым и унафэщIу щыIэ Гуппоев Тимур проектым и къалэн нэхъыщхьэхэм, абы зэрызрагъэужьыну щIыкIэм тепсэлъыхьащ. ЩIыналъэм и НКО-м и дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ ресурс центр къызэбгъэпэщыным. Апхуэдэу IуэхущIапIэхэр я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ зэхъуэжэнми мыхьэнэшхуэ иIэщ. Зэхыхьэм хэтхэм я Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьащ. УпщIэ куэд къаIэтащ. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу хэтащ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ щыдэIэпыкъу «ДыгъафIэ къалэ» центрым и унафэщI Земцевэ Екатеринэ. Ар центрым и лэжьыгъэм къытеувыIащ. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Земцевэ Екатеринэ зэIущIэм хэтхэр иригъэблэгъащ члисэ социальнэ Iуэхутхьэбзэ ныкъуэдыкъуэхэм яхуэщIэным теухуауэ ЕссэнтIыгу гъатхэпэм и 15-м щекIуэкIыну конференцым.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Перед учащимися 9-х классов Гимназии №4 города Пятигорска выступили их сверстники из театрального коллектива средней школы №16 с представлением по мотивам романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Яркое выступление,  бальные танцы на сцене, красочные костюмы и проникновенная игра юных артистов произвели на присутствовавших глубокое впечатление.

Затронутые в постановке темы любви, свободы, ценности семейной жизни школьники живо обсудили с протоиереем Олегом Симановичем, принявшим участие в встрече.

Опубликовано в Новости

2017 гъэм мазаем и 20-м опереттэмкIэ щIыналъэ театрым щекIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск епархием и члисэ хорхэм я «Пою богу моему» IV фестивалым и кIэух концерт. УэрэджыIакIуэхэм я зэхуэсыр къыщызэIуихым, архиепископ Феофилакт жиIащ: «Хуабжьу си гуапэщ уэрэд жыIэным нобэ зэрызрагъэужьыр, ар куэдым хабзэ зэрахуэхъуар. Нобэрей фестивалым и фIыгъэкIэ, члисэ уэрэдхэр жыIэныр ди зэгухьэныгъэхэм я мызакъуэу, чристэнхэм я дежи зэрызыщиубгъур». Щихънагъ нэхъыщхьэм жиIащ фIэщхъуныгъэ зиIэ къызэрыгуэкI цIыхухэри уэрэд жыIэныр зи лэжьыгъэхэри макъамэм зэрызэкъуигъэувэр. Пастыр нэхъыщхьэм къыхигъэщащ фестивалым и хьэщIэхэр урыс члисэ макъамэм зэрыхтигъэгъуэзэнур. КIэух концертым хэтащ епархием и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ гупибгъу. Духовнэ, цIыхубэ макъамэхэр композитор-классикхэм я лэжьыгъэхэр ягъэзэщIащ. Концертыр фестивалым хэтхэм зэгъусэу жаIа уэрэдымкIэ зэхуащIыжащ, регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэу.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм мазаем и 20-м Псыхуабэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Комсомольскэ паркыр егъэфIэкIуэным теухуауэ. Абы къалэдэсхэр, жылагъуэр, къалащхьэм и унафэщIхэр куэд щIауэ егъэгузавэ. Гулъытэ нэхъыбэ хуащI паркым и ищхъэрэ Iыхьэр зэгъэпэщыжыным, абдеж чристэн члисэ щыухуэным. 2000 гъэхэм а Iэгъуэблагъэм хеящIэ зэхэгъэкIыныгъэхэр щекIуэкIащ мызэ-мытIэу. Илъэс пщIы бжыгъэхэм щIигъуауэ къалэм и унафэщIхэр, жылагъуэр хущIэкъуащ хьэрычэтыщIэхэм а щIыпIэр ирамыгъэубыдыну. 2010 гъэм щIыпIэм унафэ тращIыхьащ: Комсомольскэ паркыр зыгъэпсэхупIэу къэнэжын хуейщ. Ауэ, абы щыгъуэм гурыIуэгъуэт Iэгъуэблагъэр зэгъэпэщыжын зэрыхуейр. Мылъку хъарзынэ, къару зэрытекIуэдэнур нэрылъагъут. Псыхуабэдэсхэмрэ къалэм зыгъэпсэхуакIуэ къакIуэхэм фIыуэ ялъэгъуа щIыпIэр зыхуей нэхъ псынщIэу хуагъэзэжмэ нэхъ къащтэ. Бетон блокхэм, пхъэнкIий идзыпIэхэм я пIэкIэ удз гъэгъахэр гъэтIысын, тетIысхьэпIэхэр гъэхьэзырын, лъэс лъагъуэхэр къызэгъэпэщын, пщыхьэщхьэм щIыпIэр къэзыгъэнэху уэздыгъэхэр фIадзэн хуейуэ къалъытэ. Псыхуабэ и архитектор нэхъыщхьэ Шолтышев Никитэ утыку кърихьащ зэрызэрагъэпэщыжыну проектыр. Абы и псалъэм къыхигъэщащ щIыпIэр зэман дэкIмэ спорт зэхьэзэхуэхэр щрагъэкIуэкI, псыхуабэдэсхэмрэ къалэм и хьэщIэхэмрэ зыщагъэпсэху щIыналъэ зэрыхъунур. Проектым ипкъ иткIэ, лъэс зекIуапIэхэр яухуэнущ, сабийхэр щыджэгу ут, волейбол, бадминтон щыджэгуну, лъакъуэрыгъажэ, скейтборд къыщажыжьыну щIыпIэхэр къызэрагъэпэщынущ. Комсомолхэм я фэеплъыр, дзэ щIыхьым и фэеплъыр зэрагъэпэщыжынущ, алеехэр яухуэнущ, тетIысхьэпIэхэр къызэрагъэпэщынущ, Iэгъуэблагъуэм щхъуантIагъэхэр щагъэтIысынущ, ягъэнэхунущ, чристэн члисэ щаухуэнущ. Проектыр къыхэзылъхьахэм ящыщ зы, Ставрополь крайм дизайнымкIэ и училищэм и унафэщI, Псыхуабэ къалэм ухуэныгъэмкIэ, жылагъуэмкIэ и советхэм хэт, Урысейм и цIыхубэ сурэтыщI Арзуманов Валерий къыхигъэщащ Комсомольскэ паркыр фIыуэ зэгъэпэщыжын зэрыхуейр: «Архитектурэр – есэпым, физикэм, медицинэм хуэдэ щIэныгъэщ. Абы езым и хабзэ иIэжщ. Архитектурэ канонхэм тету Комсомольскэ паркыр нэмыщIыса лэжьыгъэщ. Нобэ ар зыхуей хуагъэзэжыну и чэзущ. Къалэдэсхэм, жылагъуэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэр къалэ ухуэныгъэм и политикэм хохьэ». Псыхуабэ и жылагъуэм быдэу я фIэщ мэхъу члисэ ухуэныгъэм къалэдэсхэр зэрыхуэныкъуэр. Къапщтэмэ, а члисэр щаухуэну щIыпIэр Псыхуабэ цIыху нэхъыбэ щыпсэу и районхэм ящыщщ.Зэхыхьэм къыщыхалъхьа Iуэху еплъыкIэхэр унафэ къыщащтэкIэ къалъытэнущ. Псыхуабэ и жылагъуэм члисэ ухэуныгъэр даIыгъщ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм мазаем и 21-м Кавказ Ищхъэрэм и окружной комиссэм и зэIущIэ екIуэкIащ, УФ-м и Президентым и деж къэзакъхэм я IуэхухэмкIэ щыIэ Советыр хэту. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Тэрч къэзакъыдзэм и зэгухьэныгъэм и экономикэ щытыкIэмрэ юстицэмкIэ органыр къэзакъ жылагъуэмрэ къэзакъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ зэрыдэлажьэм. Комиссэм и зэIущIэм Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу хэтащ къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. ЗэIущIэр къыщызэIуихым, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Ведерников Михаил ягу къигъэкIыжащ тхьэмахуитI и пэкIэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег лэжьыгъэ IуэхукIэ Ставрополь крайм щыщыIам, ТКВО-м и унафэщIым зэIущIэ зэрыдригъэкIуэкIар. Полпредым и унафэхэр ягъэзэщIэн папщIэ, комиссэм пщэрылъ щащIащ Тэрч-Малкэ, Алан республикэ округым и къэзакъ зэгухьэныгъэм я еплъыныгъэхэр къызэрагъэпэщыну. Апхуэдэу къыхагъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм къэзакъхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуным теухуа нормативно-правовой упщIэхэр зэрырагъэфIэкIуэну чэнджэщхэр. ТКВО-м и экономикэ щытыкIэм теухуа доклад ищIащ атаман Журавский Александр. Абы жиIащ иджыпсту къэзакъхэм нэхъыбэу плъырыпIэхэмрэ мэкъумэш хозяйствэмрэ IэнатIэ зэрахуэхъуар.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Архиепископ Феофилакт умэхъыным и щэхухэр зыдригъэкIуэкIахэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ щыIущIам цIыхуи 130-рэ хэтащ. ТхьэлъэIур 2017 гъэм мазаем и 20-м Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щрагъэкIуэкIащ. Къызэхуэсахэм я узыншагъэм папщIэ Тхьэ елъэIуа нэужь, зэIущIэм пащащ. Архиепископым усэхэмрэ уэрэдхэмрэ ирагъэдэIуащ. Дэтхэнэ зы унагъуэми фэеплъ сурэтхэр тыгъэ хуащIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм адэ- анэхэмрэ сабийхэмрэ я упщIэхэм жэуап иритащ. Нэхъыщхьэу тепсэлъыхьащ гъэсэныгъэмрэ унагъуэр хъумэн зэрыхуеймрэ. «Унагъуэр, абы исхэм я зэхущытыкIэр Тхьэм и тыгъэщ, адэ-анэхэм я фIэщхъуныгъэмрэ сабийхэмрэ я тхьэлъэIумрэ елъытауэ», - ягу къигъэкIыжащ къызэхуэсахэм щихънагъ нэхъыщхьэм

Опубликовано в Адыгэбзэ
22 февраля 2017 в Администрации Пятигорска состоялась презентация окружного проекта «Северо-Кавказский межрегиональный ресурсный центр поддержки некоммерческих неправительственных организаций инвалидов». 
Данный проект реализуется на всей территории СКФО. В Ставропольском крае функции координаторов проекта взял на себя Благотворительный фонд « Ангел», в лице заместителя директора, Любови Хенкиной. 
Руководитель проекта по СКФО, Тимур Гуппоев, рассказал об основных целях и задачах, перспективах развития проекта. Создание ресурсного центра для НКО региона очень важно, так как практическая работа часто показывает необходимость получения дополнительных знаний по документообороту, отчетности, проектной деятельности – всех показателей, которые являются показателями эффективности работы НКО при получении ими статуса поставщиков государственных услуг. Важен также и обмен опытом между более опытными и молодыми организациями для того, чтобы « третий сектор» региона стал реальной силой, влияющей положительно на развитие нашего общества. 
Дискуссия и обсуждение прошли оживленно и показали заинтересованность всех присутствующих. Было поднято много вопросов, в частности , вопрос о так называемых « критериях эффективности» для НКО, попыток привести их к единому стандарту. 
Пятигорскую епархию на презентации представила президент АНО Центр поддержки детей и молодежи с ОВЗ "Солнечный городок"  Земцева Екатерина, которая рассказала о деятельности Центра. Кроме того, после обсуждения всех вопросов, по благословению Архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, Екатерина Алексеевна пригласила всех участников встречи на первую Северо-Кавказскую конференцию по церковному социальному служению по работе с инвалидами, которая пройдет в Ессентуках 15 марта, под председательством руководителя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона.
Опубликовано в Новости

20 февраля 2017 в Краевом театре оперетты состоялся гала-концерт VI фестиваля церковных хоров Пятигорской и Черкесской епархии "Пою Богу моему". Открывая традиционный певческий форум, архиепископ Феофилакт сказал: "Я очень радуюсь тому, что пение сегодня не только активно поддерживается, но и становится всё более широкой традицией. Благодаря, в том числе, сегодняшнему фестивалю, традиция церковного хорового пения распространяется не только в наших общинах, но и, самое важное, среди православных людей".

Владыка отметил, что пение это особая форма общения в музыке, объединяющая и профессионалов и простых верующих. Архипастырь выразил надежду, что фестиваль вдохновит гостей и участников на серьёзное и глубокое знакомство с русской церковной музыкой.

В гала-концерте приняли участие 9 коллективов из разных уголков епархии. Прозвучали произведения духовной, народной музыки, творения композиторов-классиков. Завершился концерт многолетием в исполнении сводного хора участников фестиваля под управлением регента архиерейского хора Анны Куба. 

Опубликовано в Новости

2017 гъэм мазаем и 17-м Псыхуабэ къэрал университетым щекIуэкIащ Ставрополь крайм и губернаторым и деж лъэпкъ IуэхухэмкIэ щыIэ Советым и зэIущIэ. Абы хэтащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Ставрополь крайм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Ковалев Иван. Зэхыхьэм хэтащ Ставрополь крайм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Скворцов Юрий, Ставрополь крайм и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Рахимов Мухьэммэд, Тэрч къэзакъыдзэм и Ставрополь округым щиIэ атаман Журавский Александр, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр, Кавказ Ищхъэрэм и хэгъуэгухэм я полномочнэ лIыкIуэу щыIэхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ лъэпкъ щэнхабзэ центрхэмрэ я унафэщIхэр. ЗэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъыхьащ Ставрополь крайм 2016 гъэм щыIа лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэмрэ 2017 гъэм ягъэзэщIэну къэрал лъэпкъ политикэм теухуауэ къапэщылъхэмрэ. Ставрополь крайм лъэпкъ, къэзакъ IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Писаренкэ Александр къихьащ лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэм теухуа кIэлъыплъыныгъэм кърикIуахэр. Абы къыхигъэщащ щIыналъэм щыщыIэ лъэпкъ зэхущытыкIэм фIыкIэ зэрызихъуэжар. Ар процент 86,4-рэ хъууэ къилъытащ. Новоселицкэ къуажэм нэгъабэ мэлыжьыхьым къыщыхъуа террактым кърикIуахэм я зэран екIакъым абы щыпсэухэм я зэхущытыкIэм. Дин зэхущытыкIэ и лъэныкъуэкIи апхуэдэ щытыкIэщ щыIэр. Ар процент 80,2 мэхъу.

Опубликовано в Адыгэбзэ

20 февраля 2017 в Пятигорске прошли публичные слушания по вопросу благоустройства Комсомольского парка. Это вопрос, который уже давно волнует горожан, общественников и властей окружной столицы. Особое внимание уделяется проекту реконструкции северной части парка и возведению здесь православного храма. Еще в начале 2000-х годов территория не раз была  объектом  судебных тяжб, порядка десяти лет городские власти и общественность старались защитить ее от предприимчивых бизнесменов, которые хотели застроить парковую зону. Только в 2010 было принято окончательное решение: Комсомольский парк должен остаться зоной отдыха, а не превратиться в чей-то коммерческий проект. Однако уже тогда было понятно, что парк нуждается в реконструкции, требующей немалых средств и усилий. На сегодняшний день решение вопроса о состоянии излюбленной пятигорчанами и гостями курорта «Комсомолки» уже не терпит отлагательств. Активисты уверены: на смену грязи, бетонным блокам и заболоченной территории должны прийти цветочные клумбы, лавочки, пешеходные дорожки и фонари вечернего освещения. В ходе публичных слушаний проект реконструкции Комсомольского парка представил главный архитектор Пятигорска Никита Шолтышев. В своем выступлении он подчеркнул, что со временем территория должна стать современным, привлекательным и функциональным пространством для проведения спортивных мероприятий, досуга и отдыха пятигорчан и гостей курорта. Проект предусматривает создание пешеходных дорожек, организацию детских игровых площадок, зон для игры в волейбол и бадминтон, территории для занятий воркаутом, а также площадки для катания на роликовых коньках и скейтбордах. По периметру парка планируется проложить велодорожки. Проект включает в себя реконструкцию памятника Первым комсомольцам и Мемориала воинской славы, устройство аллей, размещение скамеек, освещение и озеленение территории, а также возведение небольшого однокупольного православного храма. При этом специалисты подчеркивают, что начать работы стоит с дренажа заболоченной территории. Размещение храма в непосредственной близости от Мемориала воинской славы призвано усилить композиционное значение парка и придать объекту глубокое смысловое наполнение. Один из сторонников проекта, директор  Ставропольского краевого училища дизайна, член Градостроительного совета и Общественного совета Пятигорска, народный художник России Валерий Арзуманов в ходе встречи отметил, что Комсомольский парк нуждается в доработке: «Архитектура – такая же наука, как и математика, физика, медицина. У нее свои законы и правила. И по архитектурным канонам Комсомольский парк в сегодняшнем виде – незавершенное произведение. Где-то когда-то что-то ставили, убирали, дополняли, но вместо целостностей концепции развития  – хаос. И именно сегодня пришло время, когда мнение общественности, пятигорчан, действительно влияет на градостроительную политику, на  архитектурный облик курорта. Что касается проекта храма, эта архитектура близка нам, южанам. Были и альтернативные варианты, соответствующие северной школе или напоминающие народные храмовые постройки. Однако Градостроительный совет именно представленный сегодня проект посчитал лучшим». Высказались в его поддержку и другие присутствующие. Пятигорская общественность уверена: потребность в новом городском православном храме действительно есть, и было бы разумно возвести его именно в микрорайоне Белая Ромашка – единственной части города, не имеющей пока своего культового сооружения. В то же время, это один из самых густонаселенных районов Пятигорска, где проживает много пожилых людей, которые не всегда имеют возможность самостоятельно добраться до расположенных далеко храмов. Стоит отметить, что именно старожилы Белой Ромашки еще несколько лет назад выступили с инициативой построить в их микрорайоне новый православный храм. Присутствовали на слушаниях и скептики, которые выказали целый ряд опасений, таких, как массовое скопление народа во время православных празднеств, появление дополнительных пристроек и подсобных помещений, а также ограждений. Авторы проекта пояснили, что дополнительных строений, как и оград, не предусмотрено, а для массовых празднеств по-прежнему будут использоваться другие, более крупные городские храмы. Все выступления и позиции присутствующих были запротоколированы и будут учтены при принятии окончательного решения. Как отметил начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Пятигорска» Евгений Пантелеев, только заручившись поддержкой граждан, можно начинать кардинальное обновление Комсомольского парка. Однако уже сейчас можно привести такую статистику: из 350 зарегистрированных выступающих только 15 человек не поддержали проект, предусматривающий возведение храма в Комсомольском парке. Основываясь на этих данных можно сказать, что пятигорская общественность инициативу одобряет и всячески поддерживает.

Армина Айрапетян

Источник: Кавказ Сегодня

Опубликовано в Новости