IутIыж нэхум и махуэхэм, Псыхуабэ епархием и екIуэлIапIэ псоми концертхэр, фестивалхэр, махуэшхуэхэр щрагъэкIуэкI. ЕкIуэлIапIэм къакIуэхэр нэхъыжьхэм, сымаджэхэм, зауэлIхэм, тутнакъэщхэм я деж кIуэурэ йохъуэхъухэр. Махуэшхуэм къэхъуахэм теухуа хъыбар кIэщIым фыхыдогъэгъуазэ. Суворовскэ станицэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэу Верэ, Надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман жьы хъуахэм я унэм щыIэу и нэIэм щIэтхэм я деж лъагъунлъагъу щыIащ икIи абыхэм IутIыжымкIэ ехъуэхъуащ. Щоджэным нэхъыжьхэм IутIыж саугъэтхэр, куличхэр, джэдыкIэхэр яхуишащ. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, Крутицк и митрополит Пётр и цIэр зезыхьэ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм инджыл IутIыж темэм щыщ теплъэгъуэхэр ягъэлъэгъуащ, IутIыжым, гъатхэм теухуа усэхэм къеджащ. Апхуэдэу IутIыж уэрэдхэр, IутIыж тропарыр жаIащ. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я концертыр къызэхуэса адэ-анэхэмрэ екIуэлIапIэм къэкIуахэмрэ гунэс ящыхъуащ. Концерт нэужьым IутIыж фIэхъусрэ фIыщIэкIэ сабийхэм, абыхэм я унафэщIхэмрэ адэ-анэхэмрэ захуигъэзащ члисэм и унафэщIым. Дэтхэнэ зы сабийми IутIыж саугъэт иратащ. Псыхуабэ благочинием и IуэхущIапIэ щхьэхуэм Псыхуабэ и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм ехъуэхъуащ Христос и IутIыж нэхумкIэ икIи къалэм и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм къабгъэдэкI тыгъэхэр яритыжащ. Старопавловскэ станицэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Вологин Александр Крупско-Ульяновскэ къуажэм дэсхэм яхуихьащ фIыгъуэ къызыпыкI мафIэр. Тхьэм и Анэм и «Неупиваемая чаша» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ тхьэлъэIупIэ пэшым щоджэныр щытепсэлъыхьащ «ГъащIэм и щIэдзапIэ» Iуэхум зэрыпащэм, дунейм къытемыхьа сабийр мыгъэкIуэдыжыным теухуа законым. Крупско-Ульяновскэ щIыпIэм щыпсэухэм я унэм здахьащ дунейм къытемыхьа сабийр гъэкIуэдыжыныр зэрыгуэныхьым теухуа брошюрэхэр. Абыхэм нэхъапэIуэкIэ Iэ щIадзауэ щытащ дунейм къытемыхьа сабийр гъэкIуэдыжыным Iэмал зимыIэ медицинэ страхованэм къыхэгъэкIыжыным теухуауэ къыхалъхьа Iуэхум. Комсомолец къуажэм Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Лукьянченкэ Георгий Кировскэ районым цIыхухэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ и центрым и лэжьакIуэ Аванесян Маринэ и гъусэу ныкъуэдыкъуэхэм Христос и IутIыж нэхумкIэ ехъуэхъуащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэмрэ социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ и центрымрэ къабгъэдэкIыу хьэщIэхэм гъэнэхуа куличхэр, джэдыкIэхэр, IэфIыкIэхэр ягуэшащ. Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм IутIыж концерт щекIуэкIащ, щIыпIэм и сомодеятельнэ артистхэм къабгъэдэкIыу. Къызэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ члисэм и унафэщIыр. Ар къытеувыIащ IутIыжыр чристэнхэм щIагъэлъапIэм и мыхьэнэм икIи упщIэхэм жэуап иритащ. Новоблагодарнэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий, екIуэлIапIэм кIуэхэм я гъусэу, махуэшхуэ тхьэлъэIу нэужьым, сабий гъэсапIэ №9-м кIуащ. Христос и IутIыжым теухуа лэжьыгъэхэр IуэхущIапIэм и гъэсэнхэм хьэщIэхэм ирагъэлъэгъуащ. Къуажэм и курыт еджапIэ №5-м и гъэсэнхэмрэ сабий сад №9-м екIуалIэ цIыкIухэмрэ зыкъагъэлъэгъуащ махуэшхуэм и щIыхькIэ. НыбжьыщIэхэр IутIыж гуфIэгъуэмкIэ я адэ- анэхэм, я ныбжьэгъухэм, екIуэлIапIэм кIуэхэм ядэгуэшащ. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ члисэм и унафэщIым, ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я егъэджкIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIу, IутIыж гуфIэгъуэ щымыщIэну ехъуэхъуу, гукъыдэж яIэну, Тхьэр къадэIэпыкъуну гуапагъэ щащIэкIэ. Иноземцевэ къуажэм и Успения члисэм и унафэщI щоджэн Пытайло Иоанн школ-интернат №1-м щыIащ. Гъэсэнхэр, я гъэсакIуэхэм я гъусэу урыс цIыхубэ творчествэм, чристэн хабзэхэм зэрыдахьэхыр къагъэлъэгъуащ «IутIыж къут» театр теплъэгъуэр утыку кърахьэри, урыс цIыхубэ таурыхъым къытращIыкIар. Махуэшхуэр щIэщыгъуэу екIуэкIащ. ХьэщIэхэм саугъэтхэр иратащ, цIыкIухэм ягъэхьэзырыжауэ.  Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик, щоджэн нэхъыжь Чеканов Димитрийрэ щоджэн Поддубный Михаилрэ къалэм и школхэм щыIащ, класс сыхьэтхэм хыхьэу икIи IутIыж махуэшхуэм теухуа зэпсэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ. Дмитрий курыт еджапIэ №10-м, Михаил лицей №4-м щыIащ. Щоджэнхэр еджакIуэхэм ехъуэхъуащ Христос и махуэмкIэ, абы и мыхьэнэм тепсэлъыхьащ икIи упщIэхэм жэуап иратащ. Лицей №4-м щIэсхэр фильм ирагъэплъащ махуэшхуэм теухуауэ. Новоивановскэ къуажэм (КъБР) апостол Богослов Иоанн и цIэр зезыхьэ и члисэм екIуалIэхэр IутIыж гуфIэгъуэм ирихьэлIэу Республикэ психоневрологие диспансерым щыIащ. Члисэм и унафэщI щоджэн Бондарь Виталий притчым и гъусэу IутIыж уэрэдхэр жаIащ, махуэшхуэмкIэ ехъуэхъури шхыныгъуэхэр сымаджэщым зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэм хуагуэшащ. Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр къалэм и социальнэ IуэхущIапIэхэм – Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэмрэ жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я интернатымрэ – щыIащ икIи абы щыIэхэм ехъуэхъуащ IутIыжымкIэ. А махуэм гупыж зыщIа дэтхэнэми я гуэныхьхэр яIуэтэжащ икIи Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ, иужькIэ IутIыж шхыныгъуэхэр ягуэшащ, члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм къашар. Школ №26-м а махуэм и IутIыж зэхыхьэм щыIащ Змейкэ къуажэм и Иверскэ члисэм и унафэщI щоджэн Мельников Михаил. Концертым сабийхэр урыс усакIуэхэм IутIыжым траухуа усэхэм къыщеджащ, IутIыж уэрэдхэр жаIащ, къэфащ, «Ложкари» ансамблым зыкъигъэлъэгъуащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ члисэм и унафэщIымрэ я гъусэу ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр еджакIуэхэм ягъэлъэгъуащ, Иисус Христос зыхэт фильмхэм щыщ пычыгъуэ, «IутIыж джэдыкIэхэр» IэпщIэлъапщIэхэм я «IутIыж-2017» гъэлъэгъуэныгъэм хыхьэу. Железноводск къалэм и Покров члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр щоджэнхэмрэ члисэм екIуалIэхэмрэ Христос и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. Члисэм и унафэщIым еджакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ. Махуэшхуэ концерт нэужьым Iэнэ ягъэуващ, сабийхэм саугъэтхэр хуащIащ. ЕссэнтIыгу къалэм и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэм «Христос Воскресе» махуэшхуэ концертыр адэ-анэхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я гъусэу къагъэлъэгъуащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Агеев Павел ныбжьыщIэхэмрэ еджакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ концертым папщIэ икIи сабийхэм саугъэтхэр яритащ. Иноземцевэ къуажэм щекIуэкIащ чристэн щэнхабзэмкIэ «IутIыж гуфIэгъуэ» фестивалыр. Абы и къызэгъэпэщакIуэхэм Иноземцевэрэ Железноводскрэ я гуп нэхъыфIхэр зэхуашэс. Пединститутым и утыкум, IутIыж махуэшхуэр щрагъэкIуэкI. Иоанно-Предтеченскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Великородный Павел хьэщIэхэм ехъуэхъуащ IутIыж гуфIэгъуэ яIэну, Тхьэр къадэIэпыкъуну икIи къыхигъэщащ Хэкум хуаIэ лъагъуныгъэм фестивалым и къызэгъэпэщак1уэхэм хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIар, цIыхубэр зэрызэкъуигъэувар. Кардоникскэ станицэм (КъШР) и Покров члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Восторгов Иоанн и фэеплъу екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ IутIыж концерт ирагъэплъащ. ЕджакIуэхэр усэ къеджащ, уэрэд жаIащ, теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ. Абы хэта псоми саугъэтхэр иратащ ЕссэнтIыгу къалэм и курыт еджапIэ №4-м и администрацэм иригъэблагъэри, Троицкэ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрей IутIыжым теухуа зэпсэлъэныгъэ иригъэкIуэкIащ. Щоджэныр школым и унафэщIым, еджакIуэхэмрэ я егъэджакIуэхэмрэ махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ, тхыдэм, члисэ хабзэхэм къытеувыIащ, еджакIуэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ. ИужькIэ махуэшхуэ усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ. IутIыж саугъэту Андрей еджакIуэхэм яритащ Тхьэ зэрелъэIу тхылъхэр. Черкесск и Свято- Сергиевскэ гимназием IутIыж зэхыхьэ щекIуэкIащ. Гимназием и гъэсэнхэм хьэщIэхэм папщIэ концерт ятащ. Махуэшхуэр щиухым адэ-анэхэмрэ сабийхэмрэ захуигъэзащ ЕгъэджэныгъэмкIэ центр №11-м и унафэщI Ляшовэ Еленэрэ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергийрэ. Щоджэным, хабзэ зэрыхъуауэ, еджакIуэхэм джэдыкIэхэр яхуигуэшащ, зэрыджэгу хьэпшыпхэр щIыгъуу.

Опубликовано в Адыгэбзэ

8 мая 2017, в Георгиевском храме Успенского Второафонского Бештаугорского мужского монастыря, священноархимандрит обители, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную литургию.   Архиерею сослужил священник Сергий Кокарев. Песнопения литургии исполнил братский хор. За богослужением молились паломники из городов и сёл Кавказских Минеральных Вод.   В конце литургии владыка обратился к братии и паломникам со словами проповеди, напомнив о житии и трудах апостола и евангелиста Марка.

Опубликовано в Новости

На Соборной площади Пятигорска состоялось открытие V Пасхального фестиваля. С приветственным словом выступил настоятель собора иерей Дмитрий Мовчанов. На концерте зрителей порадовали солисты театра оперетты, а также Алена Зеленская и ансамбль «Семья».

Завершил концертную программу Архиерейский хор Спасского Кафедрального собора под управлением регента Анны Куба. В исполнении коллектива прозвучали Пасхальные песнопения.

 

Опубликовано в Новости

Кисловодск Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и Крестовоздвиженскэ члисэм и чристэн сабий гъэсапIэм IутIыж махуэшхуэр щагъэлъэпIащ. Сабийхэм теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ, IутIыж уэрэдхэр жаIащ, джэгуащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген адэ-анэхэмрэ сабийхэмрэ ехъуэхъуащ Христос и махуэ нэхумкIэ икIи саугъэтхэр, IэфIыкIэхэр иратащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

В Неделю жен-мироносиц, в Никольском храме города Минеральные Воды состоялся Пасхальный концерт, подготовленный преподавателями и воспитанниками воскресной школы. Учащиеся поздравили прихожан с Пасхой Христовой. Ребятам были вручены сладкие подарки. Также настоятель храма иерей Кирилл Чемодуров поздравил прихожанок и вручил каждой по цветку.

Опубликовано в Новости

Приходской Пасхальный праздник прошел в Покровском храме  Черкесска. Более 100 человек приняли участие в торжестве. Перед мероприятием, прихожане вместе с детьми пропели акафист Божией Матери. После этого воспитанники воскресной школы показали Пасхальное представление. Праздник закончился общей трапезой и добрым общением. 

Опубликовано в Новости

Настоятель общины святого праведного Иоанна Кронштадтского посёлка Фазанный иерей Антоний Евдокимов посетил поселковую школу №18. Священник встретился со старшеклассниками и, делясь с ними пасхальной радостью, поздравил их со Светлым Христовым Воскресением. Школьники гостеприимно накрыли стол. За чашкой чая состоялась беседа в которой священник рассказал о значимости праздника Пасхи в христианском мире и для каждого христианина, рассказал о Великом Посте, о схождении благодатного огня и о Радонице. Старшеклассников заинтересовал рассказ священника, они получили ответы на множество разных вопросов, касающихся Православной веры.

Опубликовано в Новости

В Пятигорской и Черкесской епархии начался V Пасхальный фестиваль. Встречи, вечера, ярмарки, концерты пройдут на разных площадках Пятигорска с 1 по 7 мая 2017. Приглашаем принять участие!

Опубликовано в Объявления

28 апреля 2017 года в станице Марьинской состоялся праздничный концерт воспитанников детского сада "Журавлик". Настоятель храма Архистратига Михаила иерей Александр Гордин поздравил участников концерта с праздником Пасхи и обратился с напутственным словом, в котором призвал любовь к Родине подкреплять делами. В празднике также приняли участие станичный атаман Леонид Колотин и глава администрации Марьинской Михаил Кутько.

Опубликовано в Новости

Во всех группах православного детского сада в честь чудотворной иконы Божией Матери "Скоропослушница" при Крестовоздвиженском храме Кисловодска прошли Пасхальные праздничные представления. Дети показали  сценки, пели  пасхальные песнопения, играли в подвижные игры. Настоятель храма протоиерей Гермоген Лиманов поздравил родителей и детей  со Светлым Христовым Воскресением и вручил воспитанникам подарки и сладости. 

Опубликовано в Новости