Быйыл апрель айны 11-де Нальчикде Магдаллы Мария шыйыхны клисасында, Къабарты-Малкъарны Башчысы Коков Юрий, профили ведомстволаны тамадалары бла эмда Нальчикни администрациясыны башчысы бла бирге къараб чыкъды. Сыйлы къонакълагъа Нальчик клиса округну приходларыны джуаблы дин къуллукъчусу протоирей Бобылев Валентин тюбеди. Бу клисаны къурулушу 2004-чю джылдан 2009-чу джылгъа дери баргъанды. Ол бир кесек болджалгъа дери тохтаб, арт джылда уа аны  тири ишлеб башлагъандыла. Къ-М-ны Башчысыны пресс-къуллугъу билдиргенден. Бютеулей джери юч минг квадрат метрге джетген мекямны твшын ичин джарашдырыу , башын джабыу, къабыргъаларвна сурат салыу эмда джерини айбатлыгъын джарашдырыу  ишле тамамлана кетгендиле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Нальчикде бваргъан ШКФО-ну Джамагъат Советини баргъан кенгешинде , Пятигорске бла Черкесскени епархиясына беш джыл толгъаны бла, миллетлени бирлешиулерин бегитиуден, миллетчиликни юсю бла экстремизмге профилактика этиу Эресейни ФАДН Управленияны тамадасы Булатов Абдулгамид алгъышлады. Федерал федомствону келечиси, епархияны салгъан къыйынына эмда миллетле арасында джарашыулукъну орнатыб кюрешгени ючю архиепископ Феофилактха уллу багъа берди. Аны тышында да епархияны Клиса адетледеча гуманитар эмда социал джаны бла этген иши уллу хайыр келтиреди. Миллетлени хакъындан Федерал агентствону атындан Абдулгамид Османович, Пятигорске бла Черкесскени епархиясына этген къуллукълуларында джетишимле теджеди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл март айны 24-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, регионда халкъланы культураларын сакълауну юсю бла къауум теджеулени айтды. Ол аланы барын да «Межконфессиональный диалог» деген секцияны келечилерини атындан, кесини ишин башай тургъан Нальчик де баргъан ШКФО-ну Джамагъат Советини джыйлыуунда айтхан эди. Ол теджеуле бары да, бурундан келген адетлени динни радикал къауумла кючлерге излегенлерини юсю бла къуралгъандыла. « Меджисуучулача бурунгуча киши кийинирге сюймейди. Неопятидесятниклеча эмда «таза» исламчылача» бурунгу джашаугъа, тейричиликге киши къайтыргъа излемейди , деди Архиерей. Джамагъатны ол затны юсюнде сансызлыгъына бек къайгъыргъанын да да билдирди.

Беш теджеуню баш магъанасын ачыкъларгъа кюрешейик: 

1. ОРКСЭ-ни модуль курсуну тамалында дин культураланы тамалларындан дерсле бардырыу; 

2. Спорт секциялада джаш телюге эс белюу, артыкъ да бек алдауукъ дин пропагандистле къадалыргъа еч болгъан джаш телюге;

3. Дин бла культура-джарыкълыкъ Кебчюлюк информацияланы айнытыу, ол джаны бла бютеу закон джорукъланы сакълаб;

4. Джангы дин бла етюрюк дин организацияланы ишлерин тинтирик дин эксперт советни къурау; 

5. Динле арасында иш баджарыу бла эмда келишиулени юсю бла джыл сайын конференцияла бардырыу;

«Кесибизни тарихибизни адетлерибизни радикалланы алларына аталлыкъ тюлбюз, алай болургъа мадар да джокъду»,-деб чертди архиепископ Феофилак.т

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл март айны 23-де Пятигорскебла Черкесскени архиепископу Феофилакт Нальчик шахарда Сименон Столпник шыйыхны клисасында Нюрленнген Хантлагъа литургия бардырды. Пресвитерлик джумушну Нальчик клиса округну джуаблы дин къуллукъчусу протоирей Бобылев Валентин этди. Дин къуллукъ бошалгъандан сора Владыка Феофилакт тобагъа къайтыгъыз деб джыйылгъанлагъа ауаз бериб эмда Уллу Оразаны сыйлы кюнлеринде гюнахлы джашауугъузну игиге айландырыргъыз деб теджеди. Бу кюнледе Масих Иссаны сыйлагъан адетге къошулугъуз, аны бла джалгъан затлагъа кесигизни алдатмазгъа Аллахха джуугъуракъ болугъуз деб чакъырды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл март айны 23-де Нальчик шахарда Шимал-Кавказ федерал округну Джамагъат Совети ишин башлады. Уллу кенгешни темасын Шимал Кавказда динле арасында эмда эмда динни кемини ичинде джарашыулукъгъа атадыла. Къабарты-Малкъарда Х.М. Бербековну атын джюрютген кърал университетде баргъан бу баргъан мероприятияда, дин аралыкъланы, ШКФО-ну субъетлерини толтуруучу властларыны, Эресейни Федерал джыйылыууну , эксперт бла илму джамагъатланы келечилери тюбешдиле. Кенгешни аллында ошкелди сезню, Эресейни Президентини ШКФО-да толу эркинликли келечисини орунбасары Ведерников Михаил айтды. Ол, Джамагъат Советни кенгешини джангы форматын чертиб, мында салыннган магъаналы тик сорууланы сюзюуню мардасыз кереклигин да айтды. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт ачыкъ кенгешни ишине къошула былай чертди, Шимал Кавказда джашау болумну тамалында, динле бла миллетле арасында джарашыулукъ турады. Аны тышында ол, бу глобализация гитче миллетлени культураларына къоркъуу салгъанын да айтды. 

«Бусагъатда глобализацияны къауум адамла кеслерини къара ишлеринде хайырландырыргъа излейдиле. Бизни адетлерибизни ол саудюгерликден къорууларгъа керекди. Культураны сакълауну тамалында, къуралыб бошаб тургъан адетлеге билим бериу бла дин культураланы къурамында сый бериу турады»,-деб чертди Владыка Феофилакт.Андан сора да кенгешни ишине Шимал Кавказда муслисанланы 

Координацион Аралыгъыны председатели Бердиланы Исмаил хаджи, Къабарты-Малкъар республика бла Ральчикни баш раввини Шабаев Леви да къошулдула. ШКФО-да Джамагъат Советни бу джолгъу тюбешиую экспериментал халда етеди, биринчи кере бу конференцияны иши кюнню повесткасына салыннган магъаналы сорууланы кесгин сюзюу бла байланыбды. Биринчи кюн кенгешге къошулгъанла алты къауумгъа юлешиндиле ала:

 

 

Радикализация религии. Пути преодоления;

 

Проблематика религиозного образования;

 

Внутриконфессиональный диалог;

 

Государство и религия;

 

Межконфессиональный диалог;

 

Эмда динле ичинде къаугъаны тыйыудан ШКФО-ну джеринде орналгъан ШКФО-ну субъетлерини сынамлары. Аны аягъында модераторла эсеблени чыгъарлыкъдыла. Аны оюмларын, ШКЫО-да Эресейни Президентини толу эпкинликли келечиси Меликов Сергей да къошулуб бардырыллыкъ Джамагъат Советни кенгешинде баямларгъа мурат барды. 

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Быйыл март айны 19-да Нальчик шахарда «Протяни руку дружбы» деген  ат бла саулукъларында къыяулары болгъан сабийлеге джораланыб  социал акция етерикди. Аны, Къабарты-Малкъарда» «Помоги ближнему» деген сабий-джаш телю джамагъат организацияны волонтерларыны болушлугъу бла къурагъандыла. Бу мероприятияны  «Новые лица» деген проектни келечилери  Накова Алина бла Сижажев Алим къурагъандыла. Бу акцияны баш нюзюрю- саулукъларында къыяулары болгъан сабийлени  ич дунияларын ачыкъларгъа, социал дараджаларын игилендириргеди. «Протяни руку дружбы» деген  социал акциягъа Къабарты-Малкъарны адамлары да къошулгъан концерт эмда  аллай сабийлеге джарагъан оюнла киредиле. Социал акция март айны 19-да сагъат онбирде башланныкъды, «Радуга» деген  сабий санаторийни белюмюнде боллукъду. Анда саулукъларында къыяулары болгъан сабийлени багъадыла.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

11 апреля 2016 собор святой равноапостольной Марии Магдалины г. Нальчик посетил Глава КБР Юрий Коков в сопровождении руководителей профильных министерств и ведомств, а также администрации Нальчика. Высоких гостей встречал благочинный приходов Нальчикского церковного округа протоиерей Валентин Бобылев. Строительство собора велось с 2004 по 2009 год. После перерыва, в последний год оно возобновилось и идет очень активно. По сообщению пресс-службы Главы Кабардино-Балкарии, в здании общей площадью свыше трех тысяч квадратных метров завершаются внешняя и внутренняя отделка, кровельные и фасадные работы, роспись собора, благоустройство и озеленение прилегающей территории. На очереди установка систем видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации. Поставлена задача сдать собор в эксплуатацию к Пасхе 2016 года.                 
По материалам сайта Главы КБР

Опубликовано в Новости

24 марта 2016 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт озвучил несколько предложений по сохранению традиционных ценностей и культуры народов региона. Он сделал это на расширенном заседании Общественного Совета СКФО, завершающем свою работу в Нальчике, от имени участников секции "Межконфессиональный диалог".

Предложения были выработаны, исходя из того, что сейчас важнейшей диверсией, совершаемой против идей традиционности и консерватизма, является узурпация этих понятий радикалами различного толка.

"Никто так не любит рядиться в одежды традиционности, как разного рода неоязычники. Никто так не любит говорить о возврате к традиции, как всевозможные неопятидесятники или сторонники "чистого" ислама", - сказал Архиерей.

Он назвал тревожной пассивность общественности, считающей само собой разумеющейся абсурдность подобных притязаний и не прилагающей усилий к опровержению.

Перечислим лишь основную суть пяти озвученных предложений:

1. Развитие преподавания основ религиозных культур в рамках модульного курса ОРКСЭ;

2. Сосредоточение внимания на молодежи, особенно в спортивных секциях, как на группе, наиболее агрессивно атакуемой псевдо религиозными пропагандистами;

3. Развитие религиозных и культурно-просветительских СМИ, с обязательным соблюдением всех норм законодательства в этой сфере;

4. Создание экспертного богословского совета для общественной оценки деятельности новых религиозных и псевдо религиозных организаций;

5. Проведение конференций по вопросам межрелигиозных отношений и межконфессионального диалога ежегодно.

 

 

"Отдавать нашу историю, традиции, обычаи и обряды на откуп радикалам, по меньшей мере, опрометчиво", - отметил архиепископ Феофилакт.

Опубликовано в Новости

23 марта 2016 архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил литургию Преждеосвященных Даров в соборе преподобного Симеона Столпника города Нальчика. Пресвитерский чин возглавил благочинный приходов Нальчикского церковного округа протоиерей Валентин Бобылев.

 

По окончании богослужения Владыка Феофилакт обратился к верующим со словами проповеди о покаянии, пожелав всем изменения греховной жизни  в спасительные дни Великого Поста. И предложил чаще причащаться в эти дни Святых Христовых Тайн, чтобы получать силы для противостояния искушениям и благодать, соединяющую нас с Богом.

Опубликовано в Новости

Налшык Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ лекцэ къыщеджащ щоджэн Осипов Константин Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и 4 курсым щеджэхэм папщIэ.

ЗэIущIэр къызэрагъэпэщащ технологиемкIэ IэщIагъэлI хъунухэм, зыплъыхьакIуэхэр къезышэкIынухэм, «Аяз» тхыдэ-лъахэхутэ клубым хэтхэм папщIэ.

 

Щоджэныр студентхэм яхутепсэлъыхьащ члисэм и щытыкIэм, тхьэнапэхэм, Чристэн Члисэм и фIэщхъуныгъэ, тхьэлъэIу щхьэхуэныгъэхэр зыхуэдэм.

Опубликовано в Адыгэбзэ