2017 гъэм мазаем и 1-м Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам Кисловодск благочинием и щоджэнхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Щоджэнхэр абы щытепсэлъыхьащ Москва щекIуэкIа XXV Хъуромэ къеджэныгъэхэм, «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум, «Пою Богу моему» фестивалым округым и члисэ хорхэр зэрыхэтам, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ Урыс Члисэм гуэныхь зыIуэтэжа и цIыхухэмрэ я фэеплъыр гъэлъэпIэныр, члисэ ухуэныгъэм ехьэлIа Iуэхугъуэхэм, щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ благочиннэм и дэIэпыкъуэгъум и отчётым. ЗэIущIэр къызэIуихащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Благочиннэм къыхигъэщащ егъэджэныгъэ зэхуэсыр фIыуэ къызэрызэрагъэпэщар икIи и гупсысэхэмкIэ дэгуэшащ «Стоявшие у истоков Чтений» секцэм зэрыхэтамкIэ. ИужькIэ дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Моничев Дмитрий зыубгъуауэ къытеувыIащ къэхъуа Iуэхугъуэхэм. Къеджэныгъэхэр зэрырагъэкIуэкIам папщIэ абы фIыщIэ яхуищIащ икIи къыхигъэщащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт зэхуэсым и иужьрей тхыгъэм къызэреджар. АдэкIэ благочиннэм жиIащ 2017 гъэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэ Боргустанскэ станицэм щыIэр къызэрагъэнэхунур. «Апхуэдэу и кIэм ноблагъэ Кисловодск къалэм Лукэ (Войно-Ясенецкэ) и цIэр зезыхьэ члисэ ухуэныгъэр», - къыхигъэщащ Иоанн. Щоджэнхэм фIыщIэ хуащIащ щоджэн нэхъыщхьэм члисэ ухуэныгъэхэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу Музенитов Павел, Зеленогорскэ къуажэм дэт Покров члисэр зи лэжьыгъэхэмкIэ зэрагъэпэщыжым. Округым и щоджэнхэм псом хуэмыдэу гу лърагъэтащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ Урыс Члисэм гуэныхь зрагъэIуэтэжа и цIыхухэмрэ я фэеплъыр зэрагъэлъэпIэнум. Благочиннэм къыхигъэщащ мы дызыхуэкIуэ тхьэмахуэ махуэм, мазаем и 5-м, абыхэм я фэеплъыр зэрагъэлъэпIэнур, дызыхуэкIуэ тхьэмахуэр абыхэм зэрытраухуэнур. Иоанн унафэщIхэр хигъэгъуэзащ екIуэлIапIэхэм абыхэм ятеухуа зэхыхьэхэр зэрыщрагъэкIуэкIын хуейр икIи жиIащ мазаем и 12-м Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам конференцэ зэрыщекIуэкIынур, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ Урыс Члисэм гуэныхь зрагъэIуэтэжа и цIыхухэмрэ ятеухуауэ. Абы доклад нэхъыщхьэр щищIащ Аущ Лукэ (Войно-Ясенецкэ) и цIэр зезыхьэ Чристэн центрым и унафэщI, филолог-языковед, тхакIуэ Ирзабеков Василий. Мазаем и 13-м иеросхимонах Стефан (Игнатенкэ) члисэ зэхуэхьэсам конференцэ щригъэкIуэкIынущ, епархием Аущхэр канонизацэ щIынымкIэ и комиссэм и унафэщI иеромонах Елевферий (Казаков) хэту. КъищынэмыщIауэ, щоджэнхэр махуэ псом щыплъырынущ иеросхимонах Стефан (Игнатенкэ) щыщIалъхьа щIыпIэм и деж икIи тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIынущ. ИужькIэ епархием и «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум кърикIуахэр зэхалъхьэжащ. «Зэхуахьэса фэилъхьэгъуэхэм я нэхъыбэр социальнэ къулыкъу щIэнымкIэ къудамэм икIи языныкъуэхэр абдеж щыдгуэшащ», - жиIащ Иоанн. Апхуэдэу благочиннэм члисэ унафэщIхэр къыхуриджащ члисэ хорхэр жыджэру «Пою богу моему» фестивалым хэтыну. ЩIалэгъуалэм къулыкъу ящIэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу Луконосовэ Марие къытеувыIащ епархием щрагъэкIуэкIыну зэхыхьэхэм, чристэн щIалэгъуалэм я дунейпсо махуэм теухуауэ, мазаем и 15-м ягъэлъапIэр. «Мазаем и 14-м Псыхуабэ и Спасскэкафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и щIалэгъуалэ центрым къыщызэIуахынущ Ставропольем и сурэтыщI ныбжьыщIэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, мазаем и 19-м Налшык къалэ щекIуэкIынущ Сретенскэ зэхыхьэ. Мы гъэм «Знамение» щэнхабзэ-узэщIыныгъэ центрыр илъэситху зэрырикъур ягъэлъэпIэнущ. Мазаем и 16-м абы махуэшхуэ концерт щекIуэкIынущ. Концертрэ Ирзабеков Василий и зэIущIэрэ къызэрагъэпэщыну яубзыхуащ», - жиIащ щIалэгъуалэ унэтIыныгъэмкIэ унафэщIым. Зэхыхьэр щызэхуищIыжым, округым и щоджэныр Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл илъэс куэдкIэ псэуну ехъуэхъуащ, илъэсий ипэкIэ, 2009 гъэм мазаем и 1-м, Урыс Чристэн Члисэм и Iэтащхьэ хъуам.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и гъэсэнхэр щоджэн Поддубный Михаилрэ егъэджакIуэхэмрэ я гъусэу зыплъыхьакIуэ щыIащ. ЗекIуэм хэтхэр щыIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон и цIэр зезыхьэ члисэм. Члисэм щоджэным тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ икIи тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм яхутепсэлъыхьащ Пантелеимон и гъащIэм: «Аущым зэрихьэу щыта цIэм алыджыбзэкIэ къокI – псоми яхуэгуапэ жиIэу. Абы и гъащIэр щапхъэ хъуащ гъунэгъум лъагъуныгъэ зэрыхуиIэм. Абы и псэукIэм дыщыкIэлъыплъкIэ, бгъэдэлъа гуапагъэр дэри зэрытхъумэным дыхущIэвгъэкъу», къыхуриджащ щоджэным. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр сабий утым щыджэгуащ икIи Кисловодск къыщакIухьащ. ЗыплъыхьакIуэ нэужьым «Знамение» узэщIыныгъэ центрым шэджэгъуашхэ щащIащ. ИужькIэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн сабийхэм IэфIыкIэхэр яритащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

20I7 гъэм мазаем и 2-м Урысейм щагъэлъапIэ зауэлI щIыхьым и махэур – Сталинград деж щекIуэкIа зауэр зэриухрэ илъэс 74-рэ зэрырикъур, I94I-I945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIар. А махуэм Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирикщоджэн Поддубный Михаилрэ Свято-Никольскэ классическэ гимназием и еджакIуэхэмрэ хэтащ «Кърухэр» фэеплъым деж удз гъэгъахэр телъхьэным теухуа Iуэхум. «Гуапэщ еджакIуэхэм я гъусэу фэеплъым удз гъэгъахэр зэрытетлъхьэм. Зи блэкIар зылъытэм, абы пщIэ хуэзыщIым и къэкIуэнури дахэщ. Зауэм и гугъуехьхэр зи фэм дэкIа цIыхухэм зэрахьа лIыгъэр зэи тщыгъупщэнукъым. Абыхэм нэхъыщхьэу яхудиIэну пыщIэныгъэр – Тхьэ дахуелъэIунырщ», - яжриIащ къызэхуэсахэм щоджэным. Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм папщIэ ар Тхьэ елъэIуащ. Сталинград къыщаухъуреихьа махуэ 200-м лъы куэд ягъэжауэ тхыдэм къыхэнащ. Къалэр щхьэхуит къыщащIыжым совет зауэлI, офицер мин 700-м нэблагъэ хэкIуэдащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Нарсанада Никольский клисаны христиан дин школуну сохталары Поддубный Михаил бабас бла экскурсиягъа чыкъгъандыла. Походха къошулгъанла «Луч» деген санаторийде Пантелеймон шыйыхны сыйына аталгъан алаша клисад болдула. Анда православ динчи дин къуллукъ этиб, Пантелеймон шыйыхны джашау джолундан сабийлеге хапар айтды: « Бу шыйых джюрютген ат грек тилде хурметли деген магъананы джюрютеди. Кесини джашауунда,тегерекдилеге уллу джазыкъсынмакълыгъы бла сюймеклиги бла джан аурутханы уллу юлгюдю. Ол себебден, биз аны эсге ала ол шыйых этген юлгюлени тута джашаргъа керекбиз»,деб чакъырды православ динчи. Андан сора сабийле сабий площадкада ойнаб, акъ къар айбат берген Нарсананы джерлеринде айландыла. Экскурсиядан сора алагъа «Знамение» деген дин-джарыкълыкъ аралыкъда аш-суу теджедиле, андан сора клисаны тамадасы протоирей Знаменский Иоанн сабийлеге татлы саугъала берди.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Учащиеся воскресной школы Никольского собора Кисловодска вместе со священником Михаилом Поддубным и педагогами совершили духовно-оздоровительную экскурсию. Участники похода посетили храм-часовню великомученика и целителя Пантелеимона при санатории «Луч».

В храме-часовне священник совершил молебен и напомнил учащимся воскресной школы о житии святого  великомученика Пантелеимона: «Имя, которое носил святой в переводе с греческого означает - всемилостивый. Образом своей жизни он показал пример истинной любви по отношению к ближним. Поэтому взирая на его житие, будем стремиться и мы стяжать в себе эту добродетель», - призвал священник. Затем учащиеся воскресной школы поиграли на детской площадке и погуляли по прекрасному заснеженному Кисловодску.

После экскурсии для ее участников в духовно-просветительском центре «Знамение» была организована трапеза, по окончании которой, настоятель собора протоиерей Иоанн Знаменский преподнес детям сладкие подарки.

Опубликовано в Новости

1 февраля 2017 в Никольском соборе Кисловодска состоялось собрание духовенства Кисловодского благочиния. На нём духовенство обсудило итоги, прошедших в Москве, XXV Рождественских Чтений, отчет об акции «Рождественское тепло», участие церковных хоров округа в фестивале «Пою Богу Моему», празднование Дня памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, вопросы храмостроительства, отчет помощника благочинного по работе с молодежью.

Собрание открыл благочинный приходов Кисловодского церковного округа протоиерей Иоанн Знаменский. Благочинный отметил высокий уровень образовательного форума и поделился своими мыслями об участии в секции «Стоявшие у истоков Чтений». Затем помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации протоиерей Дмитрий Моничев подробно рассказал о прошедшем событии.  Духовенство выразило благодарность священноначалию за проведение Чтений, и с особой радостью отметило, что итоговый документ форума огласил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Далее благочинный сообщил, что в 2017 году планируется освящение храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца станицы Боргустанской. «Также идет к завершению строительство храма в городе Кисловодске в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого)», - подчеркнул отец Иоанн. Духовенством была выражена благодарность помощнику Архиерея по храмостроительству Павлу Владимировичу Музенитову, трудами которого обустраивается храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы пос. Зеленогорский. 

Особо духовенство округа обратило внимание на празднование Дня памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Благочинный подчеркнул, что, в ближайший воскресный день, 5 февраля, будет совершаться их память, поэтому вся предстоящая неделя будет посвящена им. Отец Иоанн довел до сведения настоятелей, что на приходах должны быть проведены соответствующие мероприятия и рассказал, что 12 февраля в Никольском соборе Кисловодска состоится конференция, посвященная новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Главным докладчиком на ней выступит директор Православного центра во имя св.Луки (Войно- Ясенецкого),  филолог-языковед, писатель Василий Давыдович Ирзабеков. 13 февраля в день преставления иеросхимонаха Стефана (Игнатенко) в соборе будет проведена конференция с участием руководителя епархиальной комиссии по канонизации святых иеромонаха Елевферия (Казакова). Кроме того, весь день планируется дежурство священников у места упокоения иеросхимонаха Стефана (Игантенко) и совершение заупокойных богослужений.

Затем были подведены итоги епархиальной акции «Рождественское тепло». «Большинство собранных вещей были переданы отделу по социальному служению и небольшую часть мы раздали на месте», - сообщил отец Иоанн. Также благочинный призвал настоятелей храмов к активному участию церковных хоров в фестивале «Пою Богу Моему». 

Помощник по молодежному служению Мария Луконосова сообщила о предстоящих епархиальных мероприятиях, посвященных Всемирному дню православной молодежи, отмечаемому в день Сретения Господня, 15 февраля. «14 февраля в Молодежном центре Спасского кафедрального собора Пятигорска откроется выставка молодых художников Ставрополья, а 19 февраля в городе Нальчик пройдет Сретенский форум. Также в этом году молодежный центр «Сретение» празднует свое 5- летие. 16 февраля в культурно-просветительском центре «Знамение» состоится праздник, в честь этого события. Запланирован концерт и встреча с Василием Давыдовичем Ирзабековым», - рассказала руководитель молодежного направления. 

Завершая собрание, духовенство округа провозгласило многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который 8 лет назад, 1 февраля 2009 года, стал Предстоятелем Русской Православной Церкви.

Опубликовано в Новости

Быйыл февраль айны 2-де Эресейде аскер махтауну Кюню болуб белгиленеди. 1941-1945 джыллада Уллу Ата Джурт къазауатны башха джанына бурдургъан Сталинград уруш бошалгъанлы 74 джыл толады. Ол кюн Нарсанада Никольский клисаны клирирги иерей Поддубный Михаилбла Свято-Никольский гимназияны сохталары «Журавли» деген мемориалда Емюрлюк отну къатында гокга хансла салыугъа къошулдула. «Биз барыбюызда бирге бу мемориалгъа гокга хансла салгъаныбыз бек къуандырады. Етген джылланы эсде тутуу ол бизни тамблабызды. Къазауатны ачы джылларында адамланы этген джигитликлери бизни джюреклерибизде сакъланныкъды, - бизни ала бла байламлы этерик бизни тилеклерибизди ала ючюн»,- деб айтды джыйылгъанлагъа православ динчи. Андан сора ол Уллу Джурт къазауатда елгенлеге дуа этди. Сталинград уруш. Экинчи дуния къазауатда эм ачы урушланы бири болгъанды. Андан сора немец аскерле кеслерини кючлерин тас этггендиле. Сталинградны 200 кюнню къаджау сирелиб къорууланнганы , эм кеб къан тегюлген сермеш болгъаны тарихге киргенди. Шахарны къоруулай 700 мингден аслам совет офицерле бла солдатла елгендиле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

Кисловодск творческэ зыужьыныгъэмрэ гуманитарнэ щIэныгъэмкIэ и Центрым щекIуэкIащ уэрэд жыIэнымкIэ «Солдатский конверт – 2017» щIыналъэ фестиваль-зэпеуэр. Абы зыкъыщагъэлъэгъуащ Свято-Никольскэ Чристэн классикэ гимназием и гъэсэнхэм. Гимназием и хор 5-8 классым щеджэхэм, Игнатенкэ Е. М. зэригъакIуэм жаIащ Матусовский М. Л. Соловьев-Седой В. П. и «Шел солдат» уэрэдыр. Зэпеуэм хэтащ Ставрополь крайм и сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ. Фестивалыр къыхэзылъхьахэм я къалэн нэхъыщхьэр – щIалэгъуалэр гъэсэнырщ. Ар къызэрагъэпэщащ Ставрополь крайм егъэджэныгъэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и министерствэм, «Машук» щIалэгъуалэ центрым, Ставрополь щIыналъэм и «Российский Союз Молодёжи» жылагъуэ зэгухьэныгъэм.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2 февраля 2017 г. в России отмечается День воинской славы - 74-я годовщина окончания Сталинградской битвы, которая внесла коренной перелом в Великой   Отечественной войне 1941-1945 гг.

В этот день клирик Никольского собора г. Кисловодска иерей Михаил Поддубный и учащиеся Свято-Никольской классической гимназии приняли участие в возложении цветов у Вечного огня на мемориале «Журавли». 

«Отрадно, что мы вместе с учащимися возлагаем цветы к мемориалу. Тот кто чтит прошлое, у того есть и будущее. Подвиг людей перенесших тяготы войны навсегда останется в наших сердцах и главная наша связь с ними - это молитва о них», - сказал собравшимся священник. Затем он провозгласил вечную память всем почившим участникам Великой Отечественной войны.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч советских солдат и офицеров. 

Опубликовано в Новости

Нарсанада гуманитар билим бериу бла творчество Аралыкъда “Солдатский конверт – 2017” деген ат бла патриотлукъ джырны шахар регионла арасы фестиваль конкурсу болуб етдю.Анга Свято- Никольски Православ гимназияны сохталары да къошулдула. Е.М. Игнатенко башчылыкъ этген 5-8 классланы сохталарыны гимназия хору, М.Л. Матусовский бла В.П. Соловьев-Седойну «Шел солдат» деген джырын джырлады. Бу конкурсха Ставрополшь крайны сабийлери бла джаш телюсю да къошулгъандыла. Бу фестивалны баш нюзюрю, есюб келген джаш телюге ариу халини, патриотлукъ сезимлени сингдириудю. Аны, Ставрополь крайны билим бериу джаш телю политиканы Министерствосу, Машук» деген Джаш телю кебфункцияла патриотлукъ аралыкъ эмда «Российский Союз Молодежи» деген Ставрополь край джамагъат организация къурагъандыла.

Опубликовано в Къарачай-малкъар