Инвалидлеге аталгъан клиса социал къуллукъну юсю бла 1-чи Шимал Кавказ конференциягъа, суаблыкъ джаныбла Синод белюмню тамадасы епископ Пантелеймон да къошулду. Хар приходда, тиллери селешмегенле ангыларча, сокъурла танырча иконала, коляскалада инвалидле тыйгъычсыз дин къуллукъгъа келирча не азында бир клиса болургъа керекди, деб чертди суаблыкъ дажны бла Синод белюмню тамадасы Инвалидлеге аталгъан клиса социал къуллукъну юсю бла 1-чи Шимал Кавказ конференцияда Орехово-Зуевскийнми епископу Пантелеймон. Быйыл март айны 15-де Ессентюкде баргъан конференциягъа 200 адам келген эди, аланы арасында Пятигорск, Ставрополь, Георгиевский, Махачкала бла Владикавказ епархияладан православ динчиле эмда клисада социал къуллукъну баджаргъанла да келген эдиле. Конференцияны аллын Раббийни Анасыны «Всех скорбящих» Радость» деген иконасыны сыйына аталгъан больница клисада Дин къуллукъдан башладыла, аны Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт бла Синодну суаблыкъ белюмюню тамадасы Орехово-Зуевскийни епископу Пантелеймон бардырдыла. «Бюгюнгю конференция- хар ким кесини къаллай джумушакъ джюреклиликлери болгъаныны хапарын айтыргъа- махтау излеген джармалыкъ тюлдю,-деб айтды кебчюлюк информацияланы келечилерине Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт.- Былайда аллай суаблыкъ ишлени бирлешиб баджарыргъа деб джыйылгъандыла адамла. Алагъа бир иннетли адамланы табаргъа бек магъаналыды. Бир затны ачыкъларгъа керекди- былайда тюрлю-тюрлю миллетлени динлени келечилери джыйылгъандыла». Архиепископ Феофилактны сезюне кере, суаблылыкъны ишлери Пятигорске бла Черкесск епархияда эм магъаналы болгъандыла. «Кавказда хаман да къатынгда инджилген адамлагъа болушханлай тургъандыла,-деб чертди Архиерей.- Аны бла «Дом для мамы» деген аралыкъ къуралды, ызы бла «Солнечный городок» деген сабийлеге ипптерапия ачылды. Аны бары да этилгени, джумушакъ джюрекли болуу Кавказда- ол кавказлы болгъанчады». Саулукълу адамла сакъатлыкълары болгъан адамладан джанламазгъа кереклиси бек магъаналыды, деб айтхан эди Синодну суаблыкъ белмюню тамадасы пленар кенгешни кезюуюнде. «Совет джылладача,хар инвалиди тегерекде джашаудан айырылыб, спецучреждениялагъа джыйылыб болмай, бусагъатда инвалидлеге деб таблыкъла, психиноеврология интернатланы оруна инклюзив билим бериу, иш орунлу этиу джумушла баджарыладыла», деб чертди Орехово- Зуевский архиепископ Пантелеймон. Андан сора да суаблыкъ джаны бла Синод белюмню тамадасы, бюусагъатда кезлери кермеген къулакълары эшитмеген адамланы ангыларгъе кереклиси бек магъаналыды деб чертди. «Аны ангылаялмасакъ биз Аллахдан узакъ боллукъбуз, нек десенг Ол Кеси саулай дунияды, бютеу тиллени, миллетлени джаратханды»-деб айтды Архипастырь. Ол айтхандан, Къулакълары эшитмегенле, тиллери селешмегенле бла иш бардыргъан координацион аралыкъ- православ динчиле бла клиса къуллукъчуланы къолла бла ангылатырча тилге эмда тифлосурдокоммуникациягъа юретеди. Сыйлы Патриарх Кирилл, быллай адамла клисагъа тыйгъычсыз келирча мадарланы къураугъа уллу эс беледи, деб чертди епископ Пантелеймон. «Бтеудуния саулукъ сакълау организацияны тинтиулери бла джер юсюнде хар он адамдан бири инвалидди, бизни клисалада хар ондан бири да тюлдю инвалид, ала клисагъа келирге аны ючюн излемейдиле, алагъа анда таблыкъла болмагъанлары ючюн, деб айтды Сыйлы Патриархны викарийи. Хар епархияда, сангыраулагъа дин къуллукъну къолла бла ангылатыргъа, сокъурла къоллары бла тийиб ангыларча иконала, коляскалада инвалидле тыйгъысыз клисагъа кирирча, епархияда бир да къурумасада бир клиса болургъа кереклиси бек магъаналыды» деб чертди дагъыда. Андан сора да епископ Пантелеймон джыйылгъанлагъа, социал джумуш баджарыуну юсю бла федерал законну тамалында ,социал къуллукъгъа кърал ачха болушлукъ алыргъа боллугъундан айтыб эсгертди, НКО-ла кърал эмда коммерциялы организацияла бла бирге социал къуллукъну баджаргъанланы реестирине кириб этген ишлери ючюн къралдан ачха алыргъа боллукъларын да айтды. Конференцияны чегинде, клисалада тыйгъычсыз таблыкълы болумну къурауну юсю бла семинар-тренинг болуб етдю. Аны Синодну суаблыкъ белюмюню инвалидле бла иш бардыру джаны бла тамадасы Леонтьева Вероника бла клисалада инвалилге тыйгъычсыз джюрюр мадарланы къурауну юсюнден пособияны авторларыны бири Зальцман Татьяна бырдырдалы.

 

Семинар-тренингни келечилери. Клиса аобазла бла клисалада инвалидлеге тыйгъычсыз джолла

 

этиу джаны бла джетишимли проектле бла эмда проект халатланы юлгюлери бла да шагърей

 

болдула. Орус Православ Клиса бла Тыш къралда Орус Клиса бирге къураб 2005-чи джыл

 

ачылгъан «Остров надежды» деген сабий реабилитацион аралыкъны юсюнден Владикавказ

 

епархияда суаблыкъ белюмню тамадасы иерей Кусов Игорь айтды. Бу аралыкъ Бесланда 1-чи

 

номерли школда болгъан ачы ишден сора беш айдан ишлениб башлагъанды. Терракда 333 адам

 

елгенди аладан 186 сабийледиле.онсегиз сабий ата-анасыз ексюз къалгъандыла, 87 сабий да

 

сакъатлыкъ табхандыла, 174-не да кеб заман аллыкъ реабилитация керек болгъанды. Аралыкъны

 

къуллукъчулары сакъатлыкълары болгъан сабийле бла, юйдегилеринде къыйын болумлары

 

болгъанла бла, социал джашаугъа келишалмагъанла бла иш бардырыр джанындан тюрлю-тюрлю

 

реабилитацион прграммала къурайдыла. Ставропольда Преображения Господня деген клисаны

 

приходу Ставропольеде джангызды, анда терт джылы ичинде инвалидле бла аланы юйдегилери

 

бла таймаздан иш бардырылыб турады, деб хапар айтды клисаны суропереводчиги Македонский

 

Владимир. Клисаны къурамында сакъатлыкълары болгъан сабийле да уллулагъа да

 

«Преображение» деген дин-джарыкълыкъ клуб ишлейди. 2016-чы джыл клисаны приходу Азов

 

тенгизни джагъасында инклюзив лагерь къурагъан эди. Анда къыйын болумда джашагъан

 

юйдегилени сабийлери бла саулукъларында къыяулары болгъан сабийле ата-аналары бла бирге

 

солугъан эдиле. Саулукъларында къыяулары болгъан сабийле бла джаш адамлагъа болушлукъ

 

этген «Солнечный городок» клиса аралыкъны юсюнден конференцияны келечилерине аны

 

тамадасы Земцева Екатерина хапар айтхан эди.Аралыкъда суаблыкъгъа хант юй ишлейди,

 

болджал заманнга дери белмеледе джашагъан ата-аналагъа болушлукъгъа деб, азыкъ бла кийим

 

складла бардыла. Аралыкъда тургъанлагъа декоратив-къол усталыкъдан творчество кружокла,

 

музыка, тебсей, къумда сурат блат юз сурат салыудан тюрлю-тюрлю терапияла ишлейдиле. Аны

 

тышында да «Солнечный городок» деген аралыкъда, студентле бла сохталаны. Инвалидле бла

 

кеслерини къалай джюрютюрге кереклисин юретедиле. Кеслерини разылыкълары бла келген 50

 

адамгъа джуукъ курсланы бошаб, Ессентюкде «Всех скорбящих Радость» деген больница клисада

 

джайгъы инклюзив лагерде проактикаларын джетишимли етгендиле, аны бла да къалмай

 

аралыкъгъа болушлукъ этгенлей турадыла. Земцева Екатеринаны айтханындан, бу ашхы ишге

 

кеслерини разылыкълары болуб къуру православ джаш телю къошулуб къалмайды аланы

 

арасында муслиманла да бардыла. Март айны 15-де Орехово-Зуевни епископу Пантелеймон

 

«Солнечный городок» бла пЯтигорск епархияны башха социал объетлеринде да болгъанды, аланы

 

арасында Георгий тиширыу монастырда» София» деген къызчыкълагъа джораланнган

 

пансионнга, иппотерапия аралыкъда, 2Дом для мамы» деген кризис аралыкъда да болгъанды.

 

2Дом для мамы» деген аралыкъ ишлеб башлагъанлы терт джылны ичине анда тиширыулагъа

 

аборт этиртмегиз деб ангылатыб 38 сабий джанны къутхаргъандыла. Бу аралыкъда, къыйын

 

болумгъа тюшген тиширыулагъа псхилогия медицина эмда материал болушлукъ этиледи.

 

Ессентюкде иппотерапия аралыкъны православ динчи, Эресейни ат спорт Федерациясыны члени

 

эмда инструктор-реабилитолог Тростинский Сергий къурагъанды. Санлары иги

 

къымылдаялмагъан сабийлеге былайда хакъсыз болушлукъ этиледи. Инвалидлеге джораланнган

 

клиса социал къуллукъ этиуню юсю бла Шимал Кавказ конференциягъа, социал къуллукъланы

 

комплекс аралыкъларыны келечилери, район больницаланы, поликлиникаланы баш врачлары,

 

джамагъатны урунуу бла социал джакълыгъыны хакъындан регионал управленияланы

 

келечилери да къошулгъан эдиле. Аны тышында да Ессентюк шахарда инвалидлени край

 

училищасыны эмда коррекцион интернатланы келечилери, Ставрополь, Ессентюк, Нарсана

 

сестричествону келечилери, епархияны социал белюмлерини тамадалары эмда НКО-ну

 

келечилери бла доброволецле да бар эдиле. Бюгюнлюкде 4 мингден аслам клиса социал

 

учреждения , Орус Православ Клисаны Эресейни джеринде проектлери ишлейдие аланы

 

арасында 400 асламы инвалидлеге болушлукъгъа джораланыбды. Эресейде 62 православ

 

клисада эмда джамагъатлада къулакълары эшитмегенле бла къулакълары эшитмеген кезлери

 

кермегенле бла иш бардырылгъанлай турады. Синод белюмню ышыгъында къарыусуз эшитгенле,

 

сангыраула, сокъурла бла иш бардырырча Координацион аралыкъ къуралгъанды.

Опубликовано в Къарачай-малкъар

 

В работе I Северо-Кавказской конференции по церковному социальному служению, посвященной работе с инвалидами, принял участие председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. 

В каждой епархии должен быть хотя бы один храм, где богослужение переводят на жестовый язык, для слепых есть тактильные иконы, для инвалидов-колясочников предусмотрены пандусы или подъемники, отметил председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на I Северо-Кавказской конференции по церковному социальному служению, посвященной работе с инвалидами. На форум, проходивший 15 марта в Ессентуках, приехали 200 человек, в их числе – священнослужители и церковные социальные работники из Пятигорской, Ставропольской, Георгиевской, Махачкалинской и Владикавказской епархий. 

Работа конференции началась со служения Божественной литургии в больничном храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Ессентуки, которую совершили архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в сослужении председателя Синодального отдела по благотворительности епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона

«Сегодняшняя конференция – это не ярмарка тщеславия, куда приезжают рассказать о том, какие они милосердные, – сказал в беседе с представителями СМИ архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.– Здесь собрались люди, чтобы вместе совершать эти дела милосердия. Им так важно найти единомышленников. И еще одна особенность: сегодня тут собрались люди разных национальностей и разных религиозных традиций». По словам архиепископа Феофилакта, дела милосердия изначально стали одним из главных в жизни Пятигорской и Черкесской епархии. «На Кавказе всегда помогали тем, кто находится рядом, – сказал правящий архиерей Пятигорской епархии. – Так появился "Дом для мамы", потом большой центр иппотерапии, "Солнечный городок" для детей, которым необходимо инклюзивное воспитание. Все это возможно именно потому, что на Кавказе быть милосердным – по сути это и быть кавказцем».

Важно, чтобы здоровые люди не отделяли себя от людей с ограниченными возможностями здоровья, сказал глава Синодального отдела по благотворительности в ходе пленарного заседания. «В отличие от советского времени, когда инвалиды были заперты от мира в гетто спецучреждений, сегодня создаются новые формы помощи людям с инвалидностью – инклюзивное образование, дома сопровождаемого проживания как альтернатива психоневрологическим интернатам, сопровождаемое трудоустройство», – сказал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Важная задача – научиться понимать людей, имеющих ограничениями по слуху, речи или зрению, напомнил также глава Синодального отдела по благотворительности. «Без этого понимания мы будем далеки от Бога, потому что Он есть полнота, которая включает в себя все языки, все народы, все способы общения», – сказал архипастырь. Он напомнил, что Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими организует и проводит обучение русскому жестовому языку и тифлосурдокоммуникации для священнослужителей и церковных соцработников.

 Святейший Патриарх Кирилл уделяет особое внимание созданию доступной среды в храмах, отметил епископ Пантелеимон. «По данным ВОЗ, 10% всех людей на земле являются инвалидами, но в наших храмах не каждый десятый прихожанин – инвалид, и не потому, что они не хотят быть в храме, а потому что нет для этого условий, – сказал викарий Святейшего Патриарха. – Важно, чтобы в каждой епархии был хотя бы один храм, где для глухих переводят богослужение на жестовый язык, для слепых есть тактильные иконы, а инвалиды-колясочники легко могут попасть в храм с помощью пандусов или подъемников».

Также епископ Пантелеимон напомнил собравшимся о возможности получения государственного финансирования на социальную деятельность: согласно федеральному закону об основах социального обслуживания, НКО могут войти в реестр поставщиков социальных услуг наравне с государственными и коммерческими организациями и получать компенсации от государства за оказанные социальные услуги.

В рамках конференции прошел семинар-тренинг по созданию доступной среды в храмах. Его провели руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева и завкафедрой социальной работы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Татьяна Зальцман, одна из авторов пособия по созданию доступной среды в храмах. Участники семинара-тренинга познакомились как с удачными проектами по созданию доступной среды в храмах и на прихрамовых территориях, так и с примерами ошибок проектирования.

О детском реабилитационном центре «Остров надежды» при Богоявленском Аланском женском монастыре, который был открыт в 2005 году как совместный проект Русской Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви, рассказал руководитель отдела по благотворительности Владикавказской епархии иерей Игорь Кусов. Центр начал строиться через пять месяцев после трагедии в бесланской школе №1. В результате теракта погибли 333 человека, из них 186 детей. Круглыми сиротами стали 18 детей, еще 87 детей стали инвалидами, 174 были признаны нуждающимися в длительной реабилитации. Сотрудники центра разрабатывают и реализуют реабилитационные программы при работе с детьми с  инвалидностью, тяжелыми семейными проблемами и разными формами нарушений социальной адаптации.

Приход храма Преображения Господня Ставрополя – единственный в Ставропольском крае, в котором постоянно проводится работа с инвалидами и их семьями в течение последних 4 лет, рассказал в ходе конференции сурдопереводчик храма Владимир Македонский. При храме действует духовно-просветительский клуб «Преображение» для взрослых и детей с инвалидностью. В 2016 году приходом храма был организован инклюзивный лагерь на побережье Азовского моря. В нем отдыхали дети из кризисных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья вместе со своими родителями.

О работе церковного центра поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный городок» участникам конференции рассказала его руководитель Екатерина Земцева. При центре действует благотворительная столовая, продуктовый и вещевой склады, в помощь родителям открыта комната временного пребывания для детей-инвалидов. Для подопечных центра организованы творческие кружки по домоводству и декоративно-прикладному искусству, проводятся занятия по различным видам терапии: музыкальной, танцевальной, песочной, изобразительной.

В центре «Солнечный городок» также проходят курсы обучения работе с детьми-инвалидами для школьников и студентов. Около 50 добровольцев, успешно окончивших курсы и прошедших практику в летнем инклюзивном лагере при больничном храме «Всех скорбящих Радость» в Ессентуках, активно участвуют в работе центра. При этом, по словам Екатерины Земцевой, среди добровольцев не только православная молодежь, но и мусульмане.

15 марта епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон посетил «Солнечный городок» и другие социальные объекты Пятигорской епархии, среди которых приют для девочек «София» при Георгиевском женском монастыре, центр иппотерапии, кризисный центр «Дом для мамы».

За четыре года работы епархиального кризисного центра «Дом для мамы» его сотрудникам удалось спасти 38 детских жизней, убедив женщин отказаться от аборта. В центре оказывают психологическую, медицинскую и материальную помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Центр иппотерапии в Ессентуках создал священник Сергий Тростинский, член Федерации конного спорта России и инструктор-реабилитолог. Здесь бесплатно оказывается помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В I Северо-Кавказской конференции по церковному социальному служению, посвященной работе с инвалидами, приняли участие представители комплексных центров социального обслуживания, главврачи региональных больниц и поликлиник, представители региональных управлений труда и социальной защиты населения. Также участвовали представители краевого училища инвалидов города Ессентуки и коррекционных интернатов, представители Ставропольского, Ессентукского и Кисловодского сестричеств милосердия, руководители социальных отделов епархий, представители НКО и добровольцы.

Сегодня действуют более 4000 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив в Русской Православной Церкви на территории России, среди них более 400 проектов помощи инвалидам. В 62 православных храмах и общинах на территории России ведется работа с глухими и слепоглухими людьми. При Синодальном отделе создан Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими. 

Источник: официальный сайт Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Фото: пресс-служба Пятигорской епархии

Опубликовано в Новости

12 марта 2017 в Центральной детской библиотеке имени С. Я. Маршака г. Ессентуки к Дню православной книги приурочили беседу «В начале было слово». В ней принял участие настоятель храма Святой Троицы иерей Андрей Букарев. Он рассказал школьникам о значении веры и православной литературы в жизни современного подростка. 

В ходе мероприятия ребята узнали о появлении на Руси первой печатной книги и её создателе – Иване Фёдорове, познакомились с православной литературой, представленной на выставке «Русь книжная, Русь православная». Священник посоветовал ребятам почаще обращаться к Священному Писанию, так как оно принадлежит к тем книгам, которые всегда читало и будет читать человечество.

10 марта 2017 года в Православной Свято-Никольской классической гимназии Кисловодска состоялась встреча, посвященная Дню православной книги, с Василием Ирзабековым, известным писателем, телеведущим, публицистом, главным редактором портала Благотворительный фонд свт. Луки (Войно-Ясенецкого), главным редактором художественного и духовно-просветительского интернет-журнала «Живое слово».

В общении приняли участие духовник Свято-Сергиевской Православной гимназии г. Черкесска протоиерей Сергий Кузнецов, руководитель Отдела по культуре Пятигорской и Черкесской епархии Михаил Стацюк, председатель комитета по культуре  администрации города-курорта Кисловодска Инна Сквиренко, директор центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына Елена Демченко, заместители директоров по воспитательной работе школ города, преподаватели русского языка и литературы, библиотекари всех учебных заведений города.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Свято-Никольской гимназии протоиерей Иоанн Знаменский. Он поздравил присутствующих с Днем православной книги и показал участникам мероприятия богослужебную книгу «Апостол», издание которой 14 марта 1564 года положило начало книгопечатанию на Руси. Затем учащиеся гимназии выступили с литературно-музыкальной композицией, посвященной празднику. 

Василий Давыдович Ирзабеков рассказал о значении православной книги и русского языка в жизни общества. «До революции 1917 года словесность являлась главным предметом изучения в школе. Корень словесности является слово. А Словом в Евангелии именуется Сын Божий. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1, 1). Получается, что Творец наградил человека даром Своего имени. Каждое молитвенное правило, мы начинаем со слов: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Значение Слова велико, поэтому мы должны его бережно хранить и ответственно к нему относиться», - подчеркнул Василий Давыдович. Т

В завершении встречи к ее участникам обратились председатель комитета по культуре администрации города-курорта Кисловодска Инна Сквиренко и директор центральной городской библиотеки им. А.И. Солженицына Елена Демченко. Они поблагодарили организаторов зв интересную встречу. Отец Иоанн преподнес  в дар гостьям книги архимандрита (ныне епископ Егорьевский, викарий Святейшего Патриарха) Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Для городской библиотеки были переданы в дар экземпляры «Закона Божьего», современной церковной периодики и епархиального журнала «Благословенный Кавказ».

12 марта 2017, накануне общецерковного празднования Дня православной книги в актовом зале собора  святителя Николая Чудотворца города Черкесск, по сложившейся традиции, в воскресный день состоялась встреча прихожан со священником Александром Гуриным. В сопровождении презентации священник  рассказал  собравшимся о празднике и его истории, о книге и ее значении в жизни человечества, о пользе чтения Евангелия и Псалтири,  святоотеческой литературы,  житий святых, ответил на вопросы прихожан.

 

 

Опубликовано в Новости

ЕссэнтIыгу къалэм и курыт еджапIэ №5-м и къэзакъ классым и гъэсэн 32-м кадет тхьэрыIуэ ящIащ. Иужьрей илъэс 12-м къриубыдэу школым кадет классхэр щыIэщ, дзэ Iуэхум, щэнхабзэм, гъуазджэм теухуа щIэныгъэ гуэдзэнхэр абыхэм щрагъэгъуэт, физкультурэми зыщыхуагъасэ. ЗэIущIэм хэтащ Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн Журавлев Михаил. Махуэшхуэм и хьэщIэ лъапIэ хъуащ ЕссэнтIыгу къалэм и Думэм и унафэщI Задков Андрей, къалэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Герасимов Евгений, ЕссэнтIыгу къалэм и ТВКО къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Борисенкэ Виктор, нэхъыжьхэмрэ ветеранхэмрэ я советым и унафэщI Коренюгин Валентин. ЕссэнтIыгу къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и нэхъыжь Жуков Сергейрэ сотник Бондарев Алексейрэ къэзакъхэм ныбжьыщIэхэм я тхьэрыIуэр къащтащ, школым и унафэщI Гусев Владимир и унафэкIэ, абыхэм кадет къулыкъур хуагъэфэщащ. ГуфIэгъуэ зэхыхьэр махуэшхуэ концерткIэ зэхуащIыжащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

Ессентюк шахарны 5-чи номерли орта школунда къазакъ класслада 32 сохта кадет присяга алдыла. Бу школда кадет классла къуралгъанлы онеки джыл болады, алада сабийле аскер ишни юсю бла, культурадан, искусстводан къошакъ билим аладыла эмда физкультура джаны бла санларын чыныкъдырадыла. Бу къуанчха Пантелеймон клисаны тамадасы Журавлев Михаил бабас да къошулгъан эди. Ары сыйлы къонакъла болуб, Ессентюк шахарны Думасыны председатели Задков Андрей, шахарны башчысыны биринчи орунбасары Герасимов Евгений, Ессентюк шахар къазакъ джамагъатны атаманы Борисенко Виктор, акъсакъалла бла Уллу Ата Джурт къазауатны ветеранларыны советини председатели Коренюгин Валентин келген эдиле. Ессентюк шахар джамагъатны къазакълары къазакъ старшина Жуков Сергей бла сотник Бондарев Алексей сабийледен присяга алдыла, школну директору Гусев Владимирни приказы бла алагъа кадет чин берилди. Бу къуанчны аягъын джарыкъ концерт бла белгиледиле.

Опубликовано в Къарачай-малкъар
В средней школе № 5 города Ессентуки 32 ученика казачьих классов торжественно приняли кадетскую присягу. На протяжении последних 12 лет в школе работают кадетские классы, в которых дети получают дополнительные знания в области военного дела, культуры и искусства, а также усиленно занимаются физподготовкой. В торжестве принял настоятель Пантелеимоновского храма священник Михаил Журавлев. Почетными гостями праздника стали: председатель Думы города Ессентуки Андрей Задков, первый заместитель главы города Евгений Герасимов, атаман Ессентукского городского казачьего общества ТВКО Виктор Борисенко, председатель совета стариков, ветеран ВОВ Валентин Коренюгин.
Казаки Ессентукского городского казачьего общества войсковой старшина Сергей Жуков и сотник Алексей Бондарев приняли присягу у ребят, и, приказом директора школы Владимира Гусева, им был присвоен чин – кадет.  Завершились торжества праздничным концертом.
Опубликовано в Новости

6 марта 2017, в день двадцатипятилетия кончины писателя Андрея Терентьевича Губина, панихиду на его могиле впервые совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В памятный день у могилы певца славного Терека на ессентукском кладбище "Франчиха" собрались казаки, деятели культуры, простые жители. Своими воспоминаниями об Андрее Терентьевиче поделилась писательница, почётная казачка Тамара Михайловна Лобова, лично знавшая семью писателя. Выступил и председатель Терского общества любителей казачьей старины Олег Губенко. Он напомнил о выдающемся значении творчества Андрея Губина для казачества на Тереке.

Архиепископ Феофилакт, в слове к собравшимся, в частности, сказал:

"Дорогие братья казаки, дорогие братья и сестры!

Сегодня, в этот памятный день, мы здесь, у праха Андрея Терентьевича Губина, чтобы совершить нашу молитву о нем. И в этой молитве выразить очень важные наши надежды. Во-первых, о том, что память его вечна, что душа его у Бога, и надежды на то, что там, у Бога, он как верный сын Терека, нашего казачьего рода будет молиться о нас и молится о нас. Он не теряет с нами и духовной связи, и чтобы эту связь не терять и нам, сегодня мы здесь. И еще мы здесь для того, чтобы обновить свою собственную совесть, и для совести важно слышать правдивые слова о своей земле, о своем народе, о своей вере, о своей традиции, о своих соседях.

Произведения Андрея Терентьевича остались именно таким - добрым, искренним, открытым, смелым, честным размышлением о жизни своей станицы, о жизни своего народа. Мы благодарим его за этот дар правды, которую он отразил в своем творчестве, но самое главное: мы радуемся тому, что и в самые тяжелые времена - времена, когда почти не говорили о казаках, времена, когда казачьи семьи еще жили болью после расказачивания, после страшных периодов репрессий, Андрей Терентьевич сохранял память о своих предках и не боялся говорить о них. И самое дорогое для нас – не боялся именовать свой народ и свою землю землей своих предков, именовать свою Родину великой Россией.

Сегодня мы поминаем его в своих молитвах еще и для того, чтобы вспомнить о его долгом и очень достойном жизненном пути, и через эту память, сопоставляя ее со своей собственной жизнью, найти для себя правильный и надежный угол зрения на историю своего народа, на историю своей родной земли, своей великой России".

После панихиды всем её участникам была предложена поминальная трапеза.

Памяти Андрея Терентьевича Губина, которому в нынешнем году исполнилось бы 90 лет, Пятигорская и Черкесская епархия посвятит традиционные осенние Губинские чтения по истории и современности казачества на Благословенном Кавказе. 

Опубликовано в Новости

6 марта 2017 исполняется четверть века со дня кончины «певца славного Терека» Андрея Терентьевича Губина. В день памяти писателя панихиду у его могилы на ессентукском кладбище «Франчиха» совершит архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

На богослужение в день памяти потомственного казака, известного писателя, оставившего ценное литературное наследие, приглашены представители власти, общественных организаций, казачества.

Приглашаем принять участие в панихиде. Богослужение состоится 6 марта 2017, в 11:00, у могилы писателя на кладбище «Франчиха».

 

Опубликовано в Объявления

Псыхуабэ «Лермонтов М.Ю. и унэ» музей-заповедникым и Iэгъуэблагъэм бэзэрыр къыщызэрагъэпэщащ нэщIым и пэ къихуэу, сабийхэм я махуэшхуэм ирихьэлIэу. Анэхэр сабийхэмрэ центрым и лIыкIуэхэмрэ я гъусэу бэзэрым папщIэ хьэпшыпхэмрэ IэфIыкIэхэмрэ ягъэхьэзыращ. ЩытыкIэ гугъу ихуа анэхэм папщIэ дэIэпыкъуныгъэхэр зэрагъэпэщащ.

Опубликовано в Адыгэбзэ

2017 гъэм мазаем и 23-м ЕссэнтIыгу, Тэрч къэзакъ зэгухьэныгъэхэм я зэхуэс щекIуэкIащ. ЗэIущIэм округым и атаман псори хэтащ, Тэрч къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Журавский Александр я пашэу. Зэхуэсыр сыхьэти 10-м щоджэн Букарев Андрей иригъэжьащ тхьэлъэIукIэ. ТхьэлъэIур Никольскэ къэзакъ члисэм щекIуэкIащ. ТхьэлъэIум ягу къыщагъэкIыжащ зауэм хэкIуэда къэзакъхэр. ЕссэнтIыгу къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм махуэшхуэ концерт щекIуэкIащ, Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэшхуэм теухуауэ. Хабзэ зэрыхъуауэ махуэшхуэр тхьэлъэIукIэ ирагъэжьащ. ЕссэнтIыгу члисэ округым къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ жэуап зыхь щоджэн Букарев Андрей и хъуэхъум къыщыхигъэщащ къэзакъхэм фIэщхъуныгъэ быдэ зэраIэр, я Хэкум я псэр зэрыщIатар. Щоджэныр къэзакъхэм ехъуэхъуащ я нэхъыжьхэм я фэеплъым хуэфэщэну.

Опубликовано в Адыгэбзэ