Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5420)

Зеленчукскэ станицэм и школ №1-м и 5-нэ классым щIэсхэр зы сатыру уври ирагъэжьащ армеец ныбжьыщIэхэм я гупым хагъэхьэным. Гупыр зы сатыру щыту лъэбакъуэ ячыурэ маршым щIэту кIуа нэужь тхьэлъанэ яIуащ. НыбжьыщIэхэм я армэм хэт я ныбжьэгъу нэхъыжьхэм абыхэм дамыгъэхэр къыхаIуащ. Школым и унафэщI Величко Еленэ, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Урысей ДОСААФ МО-м Зеленчукскэ районым щиIэ къудамэм и унафэщI Гордиенкэ Ольгэ, Зеленчукскэ районым и дзэ комиссарым и унафэщIым и къуэдзэ Сериков Александр сымэ ныбжьыщIэхэм фIэхъус ирахащ икIи ехъуэхъуащ. «Юнармия» урысейпсо дзэ-патриот зэгухьэныгъэр Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщащ икIи УФ-м и Президентым къыдиIыгъащ. Абы и къалэнщ дзэм къулыкъу зэрыщащIэным ныбжьыщIэхэр хуагъэхьэзырыну. Урысей ДОСААФ-м Iэмал абыхэм къаритынущ я объектхэм щеджэну. Iуэхур къыхэзылъхьахэм я къалэн нэхъыщхьэр – щIэблэм Урысей георграфиемрэ тхыдэмрэ, къэралым щыпсэу лъэпкъхэм, и лIыхъужьхэм, щIэныгъэлIхэм, дзэзешэхэм гулъытэ хурагъэщIынырщ. Армэм дэтхэнэ зы ныбжыьщIэри, дзэ-патриот IуэхущIапIэри, клуб, къэлъыхъуакIуэ гупри хыхьэфынущ. Еджэным къыщыдэхуэ зэманым армеец ныбжьыщIэхэм фэеплъхэр хъумэным теухуа лэжьыгъэхэр ягъэзэщIэнущ, волонтёр Iуэхухэр ящIэнущ, щэнхабзэ, спорт зэхыхьэхэм хэтынущ, щIэныгъэ гуэдзэн зрагъэгъуэтыфынущ, япэ дэIэпыкъуныгъэр хуащIэфу загъэсэнущ.

2017 гъэм накъыгъэм и 25-м, Тхьэр гъэлъэпIэным и махуэшхуэм ирихьэлIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Марьинскэ станицэм и Михайловскэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Новопавловскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн Цапко Владиславрэ члисэм и унафэщI щоджэн Гордин Александррэ. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу махуэшхуэм IущIэну зэхуэсащ станицэдэсхэмрэ гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щыщхэмрэ. Инджыл къеджэныгъэ нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Ектении нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт махуэшхуэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIум папщIэ фIыщIэ къыхуищIащ члисэм и унафэщI щоджэн Гордин Александр. Щихънагъ нэхъыщхьэм екIуэлIапIэм кIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ икIи станицэм и къэзакъхэм епсэлъылIащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 24-м Кисловодск и Сабий музыкэ школым щекIуэкIащ славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэр. А махуэм чристэн члисэм ягу къыщагъэкIыж славян тхыбзэр къызэзыгъэпэщахэу – апостол пэлъытэхэу Кириллрэ Мефодийрэ. «Славян тхыбзэм и махуэр – узэщIыныгъэм, анэдэлъхубзэм, тхылъым, литературэм я махуэшхуэщ. Ди тхыбзэр, бзэр, уэрэдыр – дызэкъуэзыгъэувэщ, ди щэнхабзэм и лъабжьэщ», - жиIащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Iэтащхьэ Загуменная Татьянэ махуэшхуэр къыщызэIуихым. Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн къызэхуэсахэм фIэхъус щарихым къыхигъэщащ апостол пэлъытэ зэкъуэшхэу Кириллрэ Мефодийрэ славянхэм я гъащIэм зэрызрагъэхъуэжар, щэнхабзэ къулейм псыпэ зэрахуэхъуар. Славян тхыбзэм и махуэшхуэм теухуа концертыр къызэIуихащ Свято- Никольскэ классическэ чристэн гимназием. ХьэщIэхэм я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуащ къалэм и хорхэм я гупхэм. Благочиннэм фIыщIэ тхылъыр иритащ Кисловодск къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Сквиренкэ Иннэ. А махуэм махуэшхуэ концертхэр Урысей псом щекIуэкIащ. Ар сыхьэт 13-м ирагъэжьащ. Махуэшхуэм и программэр «Я, ты, он, она — вместе целая страна...» цIэм тету екIуэкIащ. Абы хыхьэу Хэку зауэшхуэм теухуа, совет авторхэм ятха уэрэдхэр жаIащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 25-м Новоблагодарнэ къуажэ школым пэкIу щекIуэкIащ, иужьрей уэзджынэм теухуауэ. Тхьэм и Анэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий ныбжьыщIэхэм школыр къызэраухымкIэ ехъуэхъуащ икIи экзаменхэр тыншу ятыну, зыхуеджэну IэщIагъэр къыхахыну. УнафэщIым щIыхь тхылъхэр яритащ блэкIа гъэ еджэгъуэм екIуэлIапIэм и гъащIэм жыджэру хэта ныбжьыщIэхэм.

2017 гъэм накъыгъэм и 24-м, Тхьэр гъэлъэпIэн махуэшхуэм и пэ къихуэу, Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Великородный Дмитрий яIущIащ «Кораблик» сабий гъэсапIэм екIуалIэхэм. Ар яхутепсэлъыхьащ Тхьэр гъэлъэпIэн махуэшхуэм. Щоджэным махуэшхуэм и тхыдэм и гугъу яхуищIащ. Зэхыхьэм къриубыдэу ныбжьыщIэхэм къалэн щащIащ махуэшухэм теухуа сурэтхэр ящIыну. Лэжьыгъэхэр щагъэхьэзырым, щоджэныр сабийхэм рассказхэм къахуеджащ. ХьэщIэм ныбжьыщIэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ. Зэхыхьэр щиухым зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 24-м, Аущ, Славян егъэджакIуэхэу, апостол пэлъытэхэу Кириллрэ Мефодийрэ я фэеплъ махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт, Урыс Чристэн Члисэм и щоджэнхэм я гъусэу, Москварэ Урысей псомрэ я Патриах Кирилл дригъэкIуэкIащ Москва КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIа тхьэлъэIу литургиер. А махуэм славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэр ягъэлъапIэ. Урыс Чристэн Члисэм а махуэм и УнафэщIыр зэрагъэувар егъэлъапIэ. КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ Члисэм къызэрысу, Патриарх Кирилл Аущ Николай и къарум щыщ Iыхьэхэм и щхьэр хуигъэщхъащ. ТхьэлъэIу литургием хэтхэр къарум щыщ Iыхьэхэм лъэIэсащ. Патриархым къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Киевскрэ Украинэмрэ я митрополит Онуфрий; Крутицкрэ Коломенскрэ я митрополит Ювеналий, Москва епархием и Патриаршэ наместникыр; Санкт-Петербургрэ Ладожскрэ я митрополит Варсонофий, Москва Патриархием и Iуэхухэр зезыгъакIуэм; Волоколамск и митрополит Илларион, члисэ зэпыщIэныгъэхэмкIэ къудамэм и унафэщIыр; митрополит Валентин (Мищук); Калужскрэ Боровскрэ я митрополит, Урыс Чристэн Члисэм и Издательскэ Советым и унафэщIыр; Воронежскрэ Лискинскрэ я митрополит Сергий; Восточно-Американскрэ Нью-Йоркскрэ я митрополит Илларион, Урыс Чристэн Члисэм и иерархыу хамэ къэралым щыIэр; Орловскрэ Болховскрэ я митрополит Антоний; Самарскрэ Тольятинскрэ я митрополит Сергий; Истринск и митрополит Арсений; Москва Патриархиемрэ Урысеймрэ я япэ викарийуэ Москва щыIэр; Курскрэ Рыльскрэ я митрополит Герман; Иваново-Вознесенскрэ Вичугскрэ я митрополит Иосиф; Ростовскрэ Новочеркасскрэ я митрополит Меркурий, дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ Синод къудамэм и унафэщIыр; Архангельскрэ Холмогорскрэ я митрополит Даниил; Тамбовскрэ Рассказовскрэ я митрополит Феодосий; Нижегородскрэ Арзамасскрэ я митрополит Георгий; Саратовскрэ Вольскрэ я митрополит Лонгин; Рязанскрэ Михайловскрэ я митрополит Марк, Москва Патриархием и финанс-хозяйствэ управленэм и унафэщIыр; Борисопольскрэ Броварскрэ я митрополит Антоний, Украинэ Чристэн Члисэм и Iуэхухэр зезыгъакIуэр; Саранскрэ Мордовскрэ я митрополит Зиновий; Ханты-Мансийскрэ Сургутскрэ я митрополит Павел; Хабаровскрэ Приамурскрэ я митрополит Владимир; Барнаульскрэ Алтайскрэ я митрополит Сергий; Смоленскрэ Дорогобужскрэ я митрополит Исидор; Читинскрэ Петровск-Забайкальскрэ я митрополит Димитрий; Урыс Чристэн Члисэм и иерарххэм я члисэ зэхуэхьэсар. ТхьэлъэIум хэтащ Москва и Патриаршэ престолым и Чристэн Члисэхэм я лIыкIуэхэр: Киринск и митрополит Афанасий (Александрийскэ Чристэн Члисэ), архимандрит Стефан (Диспиракс) (Иерусали Чристэн Члисэ); архимандрит Феоктист (Димитров) (Болгар Чристэн Члисэ); архимандрит Серафим (Шемятовскэ) (Чехиемрэ Словакиемрэ я Чристэн Члисэ). Апхуэдэу къулыкъур драгъэкIуэкIащ: щоджэн нэхъыжь Диваков Владимир, Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым и секретарыр; щоджэн нэхъыжь Рязанцев Михаил, КъегъэлакIуэ Христос и ключарыр; щоджэн нэхъыжь Балашов Николай, ОВЦСМП-м и унафэщIым и къуэдзэр; архимандрит Саввэ (Тутунов), Москва Патриархием и Iуэхухэр зезыгъакIуэм и къуэдзэ; архимандрит Серафим (Амельченков), щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ синод къудамэм и унафэщIыр; щоджэн нэхъыжь Агейкин Александр, Москва къалэм и Богоявленскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщIыр; къулъшырыфхэм я лIыкIуэхэр, щоджэнхэр. Литургием Тхьэ щелъэIуащ Антиохийскрэ КъуэкIыпIэ псомрэ я лIыкIуэу Москварэ Урысей псомрэ я деж щыIэ, Филлипольск и митрополит Нифон, Члисэмрэ жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ я зэхущытыкIэхэмкIэ и Синод къудамэм и унафэщI Легойдэ В.Р., джыназ ин Романов Георгий, Урыс Чристэн Члисэм и цIыхубз къулъшырыф зыбжанэм я унафэщIхэр, чристэнхэр, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр. Махуэшхуэ тхьэлъэIум зрагъэхьэлIащ: Коптск и Патриарх Тавадос II; Македония Республикэм и Президент Иванов Георге; УФ-м и Президентым и Администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Кириенкэ С. В.; Барии-Битонго и щихънагъ нэхъыщхьэ Какуччи Паоло; Урысей Федерацэм и Апостольский нунций щихънагъ нэхъыщхьэ Мильоре Челестино; Къэзэхъстан Республикэм и Полномочнэ лIыкIуэу УФ-м щыIэ Тасмагамбетов И. Н., Македония Республикэм и Полномочнэ лIыкIуэу УФ-м щыIэ Карянов Гоце; Коптскэ Члисэм и Iэтащхьэмрэ Македонием и Президентымрэ я гъусэхэр, гупхэм я лIыкIуэхэр; итальян делегацэм щыщу Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и къарум щыщ Iыхьэхэр Бари изышыу Урысейм къэзышахэр. ТхьэлъэIум уэрэд щыжиIащ КъегъэлакIуэ Христос и цIэр зезыхьэ члисэм и Патриаршэ хорыр (регентыр Толкачев И. Б.), Голик Аннэ зэригъакIуэ «Православные добровольцы» щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм и хорым. «Союз» телеканалым эфир занщIэкIэ къитащ Патриаршэ тхьэлъэIур. И илъэс 80-м ирихьэлIэу Члисэм зэрыхуэлэжьам папщIэ Москварэ Урысей псомрэ я Патриах Кирилл секретарь, щоджэн нэхъыжь Диваков Владимир протопресвитор къулыкъур хуигъэфэщащ. Урыс Чристэн Члисэм и унафэщIым Украинэм мамырыгъэ щыIэн папщIэ Тхьэ елъэIуащ. Ростовскрэ Новочеркасскрэ я митрополит Меркурий узэщIыныгъэм къеджащ. ФIыщIэ тхьэлъэIум къеджащ Крутицкрэ Коломенскрэ я митрополит Ювеналий. Киевскрэ Украинэ псомрэ я митрополит Онуфрий Урыс Чристэн Члисэм и Синодым къыхуагъэхьа хъуэхъум къеджащ. Синод ЛъапIэм и митрополит Онуфрий и цIэкIэ щихънагъ нэхъыщхьэм Аущ, Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и тхьэнапэр иритащ. Теплъэр ящIащ Урыс Чристэн Члисэм Бари ирахыу Аущ Николай и къарум щыщ Iыхьэхэр щагъэIэпхъуам ирихьэлIэу. Митрополит Онуфрий жиIащ Аущ Николай и тхьэлъэIухэмкIэ къадэIэпыкъуну зэрелъэIур. УФ-м и Президентым и Администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Кириенкэ С. В. УФ-м и Президент Путин В.В. и цIэкIэ тхьэлъэIум хэтхэм ехъуэхъуащ члисэ-къэрал махуэшхуэмкIэ – славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэмкIэ. Кириенкэ С. В. Къэзэхъстан Республикэм и Полномочнэ лIыкIуэу УФ-м щыIэ Тасмагамбетов И. Н. Патриарх лъапIэм иритащ Къэзэхъстан Республикэм и къэрал дамыгъэр – Зэныбжьэгъугъэм и орденым и япэ нагъыщэр («Достык»). Дамыгъэр щритым, Къэзэхъстан Республикэм и Президент Назарбеков Н. А. и указым къеджащ. Абы итт къэзахъстан-урыс зэхущытыкIэхэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэм папщIэ зэрыхуагъэфащэр. Урыс Члисэм и УнафэщIым члисэм къызэхуэсахэм захуигъэзащ. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хэтащ славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм теухуа зэхыхьэхэм.

Псыхуабэ, Черкесск епархием и члисэ зыбжанэм Аущ, Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зэрахьэ. 2017 гъэм накъыгъэм и 22-м, Аущым и къарум щыщ Iыхьэхэр Мир Ликийск ирахыу Бар щагъэIэпхъуам, епархием и Никольскэ члисэхэм махуэшхуэ тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIащ. Пщыхьэщхьэ тхьэлъэIум Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхэухьэсам Аущым и акафист къулыкъур щрагъэкIуэкIащ. Къулыкъур игъэзэщIащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI, Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм. Акафист уэрэд жаIа нэужь, узэщIыныгъэр щIыгъуу, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и щоджэн нэхъыжь Моничев Димитрий. Щоджэныр тепсэлъыхьащ Аущым и тропарым и мыхьэнэм икIи псори къыхуриджащ Аущ Николай хуэдэхэм щапхъэ трахыну. Щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн тхьэлъэIум хэтхэм ехъуэхъуащ IутIыж махуэшхуэмкIэ Псыхуабэ, Черкесск епархием и щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкIыу. Апхуэдэу Иоанн  къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ узыншагъэ яIэну. Старопавловскэ станицэм и члисэм и махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ унафэщI щоджэн Вологин Александр. Литургие тхьэлъэIум хэтащ Павловскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Роговой Владимир, Старопавловскэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Коновалов Андрей. ТхьэлъэIу нэужьым унафэщIыр къеджащ Патриаршэм Урыс Чристэн Члисэм и Iэгъуэблагъэм Аущ, телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и къарум щыщ Iыхьэхэр къызэрагъэIэпхъуам теухуауэ зэразыхуигъазэ тхыгъэм. Махуэшхуэм пащащ. станицэдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуащ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм, къэзакъ уэрэдхэр зыгъэзащIэ «Волюшка» гупым, диным ехьэлIа уэрэдхэр жызыIахэр. Махуэшхуэр IэнэкIэ зэхуащIыжащ. IутIыж гуфIэгъуэхэр щекIуэкIащ Минводы и Никольскэ члисэм. Члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл и гъусэу члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэр тхьэлъэIум хэтащ: Железноводск Тхьэм и Анэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей, Побегайловкэ къуажэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Горбачев Михаил, Никольскэ члисэм и клирик щоджэн нэхъыжь Андреев Борис, Греческэ къуажэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, текIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Пронь Алексей. Махуэшхуэ литургиер иригъэкIуэкIащ Минерловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексей. А махуэм тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ члисэм екIуалIэхэр, гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щыщхэр. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэм яхуэгъэза Инджыл къеджэныгъэ нэужьым узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексей. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым IутIыж махуэшхуэм пащащ. Дзэлыкъуэ станицэм махуэшухэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. Литургие нэужьым уэзджынэ макъым щIэту, члисэм зэгъусэ тхьэлъэIур щрагъэкIуэкIащ. Щоджэнхэмрэ хьэщэIхэмрэ псоми IутIыж махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. Чристэн кадет корпусым и гъэсэнхэр къызэхуэсахэм я гуфIэгъуэмкIэ ядэгуэшащ. Махуэшхуэ тхьэлъэIу нэужьым хьэщIэхэм папщIэ Iэнэхэр ягъэуващ. Члисэ хорым махуэшхуэм хэтхэм я пащхьэм концерт щитащ. Илъэси 159-рэ ипэкIэ Кяфарь псы Iуфэм Сторожевая станицэр щаухуащ. Илъэс пщIы бжыгъэкIэрэ зэгухьэныгъэр Тхьэ щелъэIуащ абы хухаха унэм, гъунэгъу станицэхэм къикI щоджэнхэр щIэсу. Сторожевой станицэм и члисэр 1988 гъэм яухуащ тхьэлъэIупIэ унэр здэщытым деж. Члисэ пщIантIэм щоджэным и унэр щаухуащ. Махуэшхуэ литургиер иригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ округым и щоджэнхэм. Мы гъэм, хабзэ зэрыхъуауэ, IутIыж гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм хэтащ Зеленчукскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэр, атаман Фёдоров Владимир я пашэу. Район зэгухьэныгъэм и къэзакъхэм я дежкIэ хабзэ дахэ хъуащ зэгъусэу Зеленчукскэ районым и члисэхэм я IутIыж гуфIэгъуэхэм щызэхуэсыныр. Литургие нэужьым екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ, Кардоникскэ, Исправнэ станицэхэм, Карачаевск къалэм къикIахэр шэджэгъуашхэм ирагъэблэгъащ..

Минераловодскэ, Псыхуабэ, Кисловодскэ члисэ округхэм къыщыхъуа псыдзэхэм и зэран зэкIахэм Псыхуабэ, Черкесск епархием и щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт ядэIэпыкъуну къыхилъхьащ. Хуэныкъуэхэм члисэ гъунэгъум зыхуагъазэ хъунущ. Члисэ округхэм я благочиннэхэр, псапэ щIэнымкIэ епархием и къудамэм и лэжьакIуэхэр дэIэпыкъуэгъу хъунущ а IуэхумкIэ. ягъэIэпхъуахэр Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфымрэ «Анэхэм папщIэ унэ» кризис центрымрэ ирагъэблагъэ. Хуэныкъуэхэм папщIэ линэ пщтырхэр: 8 (919) 756-93-11, 8 (928) 006-77- 76,  8(928) 631-60- 86, 8 (961) 448-61- 61, (879 22) 7-40- 51. КъищнэмыщIауэ, Псыхуабэ, Черкесск епархиехэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Псыхуабэ епархием и члисэ псоми 2017 гъэм накъыгъэм и 25-м, тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIынущ уэшхым щигъэтын папщIэ.

Псыхуабэ и богословско-катехизатор курсхэм щыпащэ экзамен сессием. 2017 гъэм накъыгъэм и 21-м экзаменхэр ятащ Кисловодск къудамэм щеджахэм. Курсым и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олегрэ егъэджакIуэ Моничев Димитрийрэ я гъусэу кзаменым и комиссэм хэтхэр щыхьэт техъуащ курсым щеджахэм щIэныгъэфI зэраIэм. Кисловодск къудамэм цIыху нэхъыбэ йокIуалIэ. Мы гъэм цIыху 34-м иратынущ курсыр къызэраухам щыхьэт техъуэ тхылъхэр.

Псыхуабэ и библиотекэ №1-мрэ къалэ школ №3-мрэ Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэм и тхьэмахуэ школымрэ я егъэджакIуэхэр библиотекэм и лэжьакIуэхэм я гъусэу, конференцэ ирагъэкIуэкIащ, славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм теухуауэ. Библиотекэм и унафэщI Туаевэ Татьянэ къытеувыIащ библиотекэмрэ Псыхуабэ, Черкесск епархиемрэ зэрызэдэлажьэм, щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и саугъэтым – иджырей телевизор иным. АбыкIэ ныбжьыщIэхэр еплъащ славян узэщIакIуэхэу, апостол пэлъытэхэу Кириллрэ Мефодийрэ ятеухуа фильмым. Конференцым еджакIуэхэр славян алыфбейм щытепсэлъыхьащ, япэу тхылъ къыдэзыгъэкIа Фёдоров Иван, чристэн литературэм, художественнэ тхыгъэхэм къеджащ. Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Тарнакин Александр тепсэлъыхьащ чристэнхэм я гъащIэм чристэн тхылъхэм щаубыд увыпIэм икIи конференцэм хэтхэм яритащ щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ. Апостолхэу, славян узэщIакIуэхэу Кириллрэ Мефодийрэ я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу, Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и гъэсэнхэр я егъэджакIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ я гъусэу хэтащ Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэлъэIу литургием. Школпсо тхьэлъэIур гимназием и гъэсэнхэм хабзэ дахэ яхуэхъуащ. Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ мазищ къапэщылъщ. Аращ славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм ирихьэлIэу сабийхэр члисэм щIэкIуар. Чристэн ныбжьыщIэ 70-м щIигъум Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ. Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэр гъэлъэпIэным хыхьэу, Псыхуабэ, Черкесск епархием и щIалэгъуалэ центрым Владикавказ къалэм и «Алания» къэрал камернэ хорым (Художественнэ унафэщIыр УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и цIыху, УФ-м и къэрал саугъэтым и лауреат Кокойтэ Агундэ) концерт щитащ. Къызэхуэсахэм фIэхъускIэ захуигъэзащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Великородный Дмитрий. Ар псоми ехъуэхъуащ Аущхэу, апостол пэлъытэхэу, славян узэщIакIуэхэу Кириллрэ Мефодийрэ я фэеплъ махуэмкIэ. Щоджэн нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкIыу абы Тхьэр къадэIэпыкъуну жиIа псалъэхэр я деж нихьэсащ. Концерт программэм хыхьэу ягъэзэщIащ Архангельский А., Бортнянский Д., Березовский М., Рахманинов С., Чайковский П., Черепнин Н., я литургие лэжьыгъэхэр, зауэ уэрэдхэр, хамэ къэрал классикэм щыщхэр, иджырей хор макъамэр, цIыхубэ уэрэдхэр. Концерт программэр щызэхуащIыжым къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ икIи Тхьэ елъэIуащ. Минводы къалэм а махуэр щагъэлъэпIащ гимназие №14-м. «Восславим землю русскую!» псалъэхэмкIэ махуэшухэр ирагъэжьащ. Ар теухуауэ щытащ славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм. Школым и бжэхэр хьэщIэхэм яхузэIуихащ: Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэм дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу, Минводы къалэм и Благовещенскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бабенкэ Димитрий, Минераловодскэ къалэ округым и администрацэм и управленэм и IэщIагъэлIхэр, округым ит школхэм я егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ. Школым къыщебакъуэм, еджакIуэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ махуэшхуэм хыхьащ, школым и щIыхьэпIэм гъэлъэгъуэныгъэ щагъэуват, прикладной гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIахэр. Актовэ пэшым ныбжьыщIэхэр щызэхуэсат, фащэ зэмыфэгъухэр ящыгъыу. Махуэшухэм хэтхэм фIэхъус ярихащ щоджэн нэхъыжь Бабенкэ Дмитрий. Ар псоми махуэшухэмкIэ ехъуэхъуащ, апостолхэу Кириллрэ Мефодийрэ я фэеплъ махуэмкIэ. гуфIэгъуэ зэхыхьэм пащащ концерткIэ. Махуэшхуэр гуапэу екIуэкIащ икIи абы хэтахэм щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Апостолхэу Мефодийрэ Кириллрэ я фэеплъ махуэм гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр щекIуэкIащ Преграднэ станицэм и Кирилло-Мефодиевскэ члисэм. Махуэшхуэ тхьэлъэIу литургиер а махуэм иригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, округым и щоджэнхэм я гъусэу. Литургием хыхьэу члисэм и хорым, Ряжеская Екатеринэ зэригъакIуэ сабий хорым уэрэдхэр жаIащ. Члисэм и япэ унафэщI архимандрит Исихия (Дремлюженко) а махуэм ягу къагъэкIыжащ. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым члисэм екIуалIэхэм ехъуэхъуащ Урупскэ муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Шутов Алексей. Члисэм и унафэщI щоджэн Соловьев Алексий екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ члисэм и хьэщIэхэмрэ махуэшхуэ Iэнэм иригъэблэгъащ. Славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм урысейпсо Iуэху ирагъэкIуэкI. Новопавловск къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм Сабий музыкэ школым и хорым сыхьэт 13-м, Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм хаха зэманым ирихьэлIэу, Хэкум теухуа зэIущIэ ирагъэкIуэкIащ. Сабийхэм зэхуэсахэм я Iэгуауэм щIэту Хэкум теухуа уэрэдхэр жаIащ. Аущхэу, апостолхэу Пётррэ Павелрэ я цIэр зэрихьэу Новопавловск къалэм дэт члисэм и унафэщI щоджэн Цапко Владислав къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ. Аущхэу, апостол пэлъытэхэу Кириллрэ Мефодийрэ яхэугъэза псалъэм и кIэухыу щоджэным ахэр къыхуриджащ щэнхабзэр яхъумэну. Суворовскэ станицэм и курыт еджапIэ №20-м славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэм траухуащ дерс зэIухар. Станицэм и библиотекэм и лэжьакIуэхэр класс нэхъыжьхэм щеджэхэм яхутепсэлъыхьащ апостол пэлъытэхэу Кириллрэ Мефодийрэ я ягъащIэм, славян алыфбейр зэрызэхалъхьам. Дерсым ирагъэблэгъащ станицэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман. Абы еджакIуэхэр къыхуриджащ я анэдэлъхубзэр яджыну, я щэнхабзэр яхъумэжыну. Дерс нэужьым еджакIуэхэр викторинэ гъэщIэгъуэным хэтащ. Псыхуабэ и курыт еджапIэ №14-м и унафэщIым и къуэдзэм иригъэблагъэри, славян тхыбзэмрэ щэнхабзэмрэ я махуэшхуэ зэхыхьэм хэтащ Псыхуабэ и дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, къалэм и Бзылъхугъэхэм я зэгухьэныгъэм, «Бештау. Гора пост» хьэблэ цIыкIум щыщхэр, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин, курыт класс нэхъыжьхэм щеджэхэр, адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ. Зэхыхьэм Зэныбжьэгъугъэм, Лъагъуныгъэм, унагъуэм и лъапIэныгъэхэм, гъэсэныгъэм теухуа куэд щыжаIащ. Щоджэныр къытеувыIащ щIэблэ гъэсэныгъэм щыщу нэхъыщхьэхэм, адэ-анэм пщIэ яхуэщIыным, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къыщыхьахэр абы и лъэныкъуэкIэ, Аущхэу, славян узэщIакIуэхэу Кириллрэ Мефодийрэ я гъащIэр зэрыщапхъэм. Сабий художественнэ школхэм къызэхуэсахэм папщIэ махуэшхуэ концерт ягъэхьэзыращ. Абы лъэпкъ къафэхэр щагъэлъэгъуащ, зэныбжьэгъугъэм, Хэку лъагъуныгъэм, сабийхэм я хъуэпсапIэхэм теухуа уэрэдхэр щыжаIащ. Псом хуэмыдэу ягъэлъэпIащ Псыхуабэ и бынунагъуэшухэ 11, жэуаплыныгъэ зыхэлъ, щапхъэ хъун щIэблэ къызыщIэхъуэхэр. Дэтхэнэ зы унагъуэми удз гъэгъахэр, саугъэтхэр иратащ. Славян тхыбзэм и махэум ирихьэлIэу Зеленчукскэ станицэм и школ №3-м Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений 9-нэ классым щIэсхэм папщIэ бзэщIэныгъэмкIэ дерс иригъэкIуэкIащ. Славян тхыбзэм и къежьапIэр еджакIуэхэм я гъусэу игу къыщигъэкIыжым, щоджэным ныбжьыщIэхэм яхуигъэуващ славяныбзэмрэ иджырей урысыбзэмрэ ящыщ псалъэхэм я мыхьэнэр зэрагъэпщэну. Ахэр къытеувыIащ языныкъуэ псалъэхэм я мыхьэнэм зэхъуэкIыныгъэ щIагъуэта щхьэусыгъуэхэм теухуа я Iуэху еплъыкIэхэм.