Четверг, 18 Май 2017 07:01

«Сретение» щIалэгъуалэ центрым хэтхэр Шоанин члисэм Тхьэ щелъэIуащ

Автор 
Прочитано 28 раз
 

2017 гъэм накъыгъэм и 13-м, Аущ, Кавказск и епископ Брянчанинов Игнатий и фэеплъ махуэм, Кисловодск благочинием и щIалэгъуалэмрэ Нежинскэ къуажэм Тхьэм и Анэм и «Живоносный источник» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм екIуалIэхэр Шоан бгым тет члисэм щыIащ, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэкIэ ягъэнэхуар. ТхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм и щоджэн нэхъыжь Украинцев Александр. ТхьэлъэIум хыхьэу абы хэтхэм зыхагъэгъуэзащ Христос и щэхухэм. ТхьэлъэIу нэужьым псори зэдэшхащ, зэпсэлъылIащ. Колосовский Иван къызэрыхигъэщамкIэ, «Сретение» щIалэгъуалэ центрым жыджэру хэтым зэрыжиIэмкIэ, ныбжьэгъухэм я гъусэу зэманыр бгъэкIуэным нэхъыфI зыри щыIэкъым. Кисловодск благочинием и щIалэгъуалэм папщIэ апхуэдэ зекIуэхэр куэдрэ къызэрагъэпэщ. Абы щызэхуэс щIалэгъуалэм Iэмал яIэщ нэхъ гъунэгъуу зэрыцIыхуну, ди къэралым и члисэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщ зым Тхьэ щелъэIуну, Кавказ Ищхъэрэм и щIыуэпсым и дахагъэм гу щахуэну.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии