Четверг, 18 Май 2017 06:59

Псыхуабэ и еджакIуэхэр Аущ Игнатий и лъагъуэм ирикIуащ

Автор 
Прочитано 28 раз
 

Псыхуабэ и лъахэхутэ музейм и лэжьакIуэхэм зэпеуэ-зекIуэ гъэщIэгъуэн къызэрагъэпэщащ, Аущ Игнатий (Брянчанинов) и фэеплъыр илъэси 150-рэ зэрырикъум теухуауэ. А Iуэхум хэтыну ирагъэблэгъащ Чристэн Пятигорьем и и тхьэмахуэ школхэм я егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ. ЗекIуэхэм и пэ къихуэу музейм и щIэныгъэ къудамэм и унафэщI Семендяев Михаил къыхигъэщащ 1858 гъэм шыщхьэуIум и 23-м, тхьэлъэIу литургие нэужьым, Псыхуабэ и Скорбященскэ члисэм зэгъусэ тхьэлъэIу зэрыщрагъэкIуэкIар. Абы иужькIэ Кавказскрэ Черноморскрэ я епископ Игнатий (Брянчанинов) «провальскэ» гуэлыр зэригъэнэхуар. Зэхыхьэм хэтхэри а лъагъуэм ирикIуэну къыхураджащ, 1858 гъэм къызэрызэрагъэпэщам хуэдэу. Псыхуабэ и псы галереем деж зекIуэр щрагъэжьащ, Псыхуабэ и Скорбященскэ члисэ пащтыхь Николай I- р, усакIуэ Лермонтов Михаил Тхьэ щелъэIуу щытам. ЗекIуэм хэтхэр Кировэ уэрамым (1913 гъэ пщIондэ пащтыхь уэраму щытам) тету кIуащ, нэхъапэIуэкIэ Николаевск, Академическэ галереекIэ зэджэу щытам. ЗыплъыхьакIуэм хэтхэр гъэщIэгъуэн куэд ирагъэдэIуащ ухуэныгъэхэм, Псыхуабэ и архитектурэ фэеплъхэм теухуауэ. Семендяев Михаил псоми ягу къигъэкIыжащ щIы щIагъ гуэлыр къызэрыунэхуам и тхыдэр, ар 1858 гъэм шыщхьэуIум и 23-м ягъэнэхуауэ зэрыщытар. А Iуэхугъуэм щыхьэт техъуэрт Тхьэм  и Анэм и «Щыгъуэ псоми гуфIэгъуэ» тхьэнапэ, Провал зэгъусэ тхьэлъэIум хэтхэм яхьауэ щытар. Ар иужькIэ зэрахъуэкIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон и тхьэнапэмкIэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2012 гъэм къыщыщIэдзауэ зэгъусэ тхьэлъэIур Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къигъэщIэрэщIэжащ. Мы гъэм зэгъусэ тхьэлъэIур Провал деж мэкъуауэгъуэм и 3-м щекIуэкIынущ. ЩыщIидзэнур сыхьэт 12.00-рщ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии