Вторник, 16 Май 2017 10:53

Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хэтащ Свято- Игнатевскэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм

Автор 
Прочитано 20 раз
 

2017 гъэм накъыгъэм и 3-м, Аущ, Кавказскрэ Черноморскрэ я щихънагъ Брянчанинов Игнатий и къулыкъум зэрыпагъэувэрэ илъэси 150-рэ щрикъум ирихьэлIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт щоджэнхэм я гъусэу, хэтащ Ставрополь и Казанскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щекIуэкIа тхьэлъэIу литургием. Ар иригъэкIуэкIащ Ставропольскрэ Невинномыскрэ я митрополит Кирилл. ТхьэлъэIум хэтащ: Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофей (Элладскэ Чристэн Члисэ), Элистинскрэ Калмыцкрэ я щихънагъ нэхъыщхьэ Юстиниан, Георгиевскрэ Прасковейскрэ я щихънагъ Гедеон, Магнитогорскрэ Верхнеуральскрэ я щихънагъ Иннокентий, Владикавказскрэ Аланскрэ я щихънагъ Леонид, Ставрополь и духовнэ семинарием и егъэджакIуэхэр. ТхьэлъэIум хэтхэм я щхьэр хуагъэщхъын папщIэ лъапIэныгъэхэр къыщIахащ, иджыблагъэ Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофей Ставрополь иша Аущ Иоанн и къарум щыщ Iыхьэхэр зэрылъ ковчегыр, Тхьэм и Анэм телъыджэ къэзыгъэхъу и Зихнскэ тхьэнапэр. Зэхыхьэм хэтхэр Тхьэ елъэIуащ Аущ Игнатий и къулыкъум зэрыпагъэувэрэ илъэси 150-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ Ставрополь митрополием и хорым. Литургие нэужьым пастыр нэхъыщхьэм и псалъэкIэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ Ставропольскрэ Невинномыскрэ я митрополит Кирилл, Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофий, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ щихънагъ Леонидрэ Ставропольск, Невинномыск епархиехэм къабгъэдэкIыу къыхуагъэфэщащ «Ставроль Жор» медалхэр. А махуэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хэтащ Ставрополь митрополием и Щоджэн нэхъыщхьэм и советым и зэIущIэм. Абы хыхьэу щоджэн нэхъыщхьэхэр тепсэлъыхьащ зыхуэкIуэ зэман гъунэгъум зэдагъэзэщIэну Iуэхугъуэхэм, къыкIэлъыкIуэ я зэхуэсыр щрагъэкIуэкIынури яубзыхуащ. «Урыс Чристэн Члисэм и Митрополиехэм я Положенэ» хабзэм тету, Щоджэн нэхъыщхьэхэм я советыр хуей щыхъукIэ зэхуос, епархие псоми я щоджэн нэхъыщхьэхэр, Советым и секретарыр хыхьэу, ауэ илъэсым тIо нэхърэ мынэхъыбэрэ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии