Вторник, 16 Май 2017 10:51

Къуажэм щекIуэкIа зэгъусэ тхьэлъэIур Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фэеплъым траухуащ

Автор 
Прочитано 19 раз
 

2017 гъэм накъыгъэм и 10-м, КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ районым и Спартэ къуажэм зэгъусэ тхьэлъэIу щекIуэкIащ. Свято-Троицкэ къуажэ члисэм и унафэщIымрэ абы екIуалIэхэмрэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ Урыс Члисэм и гуэныхь IуэтэжакIуэхэмрэ тхьэлъэIукIэ зыхуагъэзащ Украинэм мамырыгъэр щызэтеувэжын папщIэ. Щоджэн Иманов Алексей фIэщхъуныгъэ зиIэхэр къыхуриджащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фIэщхъуныгъэр зэрахъумам щапхъэ трахыну.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии